Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere regel artikel 2.2.3 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht, tegemoetkoming zorgkosten

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Nadere regel artikel 2.2.3 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht, tegemoetkoming zorgkosten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • Gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 2.2.3 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2023;

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht, tegemoetkoming zorgkosten.

Artikel 1 Begripsbepaling

De tegemoetkoming zorgkosten wordt verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 2 Eisen aan de aanvrager tegemoetkoming zorgkosten

De tegemoetkoming zorgkosten kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon welke ingezetene is van de gemeente Utrecht.

Artikel 3 Eisen aan de aanvraag tegemoetkoming zorgkosten

Aan de aanvraag voor de tegemoetkoming zorgkosten wordt een aantal eisen gesteld:

 • a.

  De noodzakelijke zorgkosten van minimaal €200,00 in het betreffende kalenderjaar moeten worden aangetoond door middel van de volgende bewijsstukken:

  • Een zorgkostenoverzicht, en

  • Een geldige Wmo-beschikking of Wlz-indicatie, of een verklaring van uw arts of specialist waaruit blijkt dat de gemaakte zorgkosten voor u noodzakelijk waren vanwege een chronische ziekte of beperking.

 • b.

  De zorgkosten zijn of worden niet op een andere wijze vergoed;

 • c.

  Het eigen risico van de zorgverzekering telt niet mee als zorgkosten. Dit geldt zowel voor het wettelijk eigen risico alsook voor een eventueel hoger afgesloten eigen risico.

 • d.

  Het (gezamenlijk) verzamelinkomen is maximaal € 35.000,00. Dit moet worden aangetoond met de meest recente inkomensverklaring of een kopie van uw U-pas.

Artikel 4 Indieningstermijn aanvraag tegemoetkoming zorgkosten

 • 1. De tegemoetkoming zorgkosten kan eens paar jaar schriftelijk of digitaal worden aangevraagd bij het college van b en w. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/zorgkosten.

 • 2. De aanvraagperiode is van 1 april van het jaar waarover de tegemoetkoming zorgkosten wordt aangevraagd tot en met 31 maart van het jaar erna.

Artikel 5 Maximaal bedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen tegemoetkoming zorgkosten bedraagt maximaal €200,00 per rechthebbende.

Artikel 6 Beoordeling aanvraag tegemoetkoming zorgkosten

Aanvragen die niet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de artikelen 2, 3 en 4 worden niet in behandeling genomen dan wel geweigerd.

Artikel 7 Besluitvorming

Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag.

Artikel 8 Intrekking

De voorgaande ’Nadere regel tegemoetkoming zorgkosten gemeente Utrecht’ wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze Nadere regel in werking treedt.

Artikel 9 Overgangsbepalingen

Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de voorgaande ‘Nadere regel artikel 2.2.3 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht, tegemoetkoming zorgkosten’ wordt beslist met inachtneming van de voorgaande ’Nadere regel artikel 2.2.3 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht, tegemoetkoming zorgkosten’.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze Nadere regel treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 11 Citeertitel

Deze Nadere regel wordt aangehaald als ‘Nadere regel artikel 2.2.3 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht, tegemoetkoming zorgkosten’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 13 december 2022.

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabriëlle G.H.M. Haanen