Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de raad van Leidschendam-Voorburg regelende de heffing en de invordering van leges 2023 (Legesverordening 2023)

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Intitulé

Verordening van de raad van Leidschendam-Voorburg regelende de heffing en de invordering van leges 2023 (Legesverordening 2023)

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op:

- artikel 156,eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h;

- artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

- de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

Besluit vast te stellen:

De verordening op de heffing en invordering van Leges 2023 (B) (inclusief Wabo)

Artikel 1 - Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 – Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan..

Artikel 4 - Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • c.

  de op basis van hoofdstuk 3, *paragraaf 2 geheel en paragraaf 7 onder 3.7.13 berekende leges voor zover de vergunning wordt aangevraagd voor:

 • het in behandeling nemen van aanvragen voor het afgeven van een collectevergunning aan erkende goede doelen voor zover deze zijn geregistreerd in het Register goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving;

 • het in behandeling nemen van aanvragen tot het afgeven van een vergunning voor het houden van niet-commerciële activiteiten door organisaties, zonder winstoogmerk, die een cultureel, sociaal of voor de gemeente promotioneel doel nastreven;

 • het in behandeling nemen van aanvragen tot het afgeven van een vergunning voor zover de vergunning wordt aangevraagd voor kleinschalige, niet-commerciële buurtgerichte activiteiten;

 • het in behandeling nemen van aanvragen tot het afgeven van een vergunning van niet-commerciële activiteiten van (sport)verenigingen waarbij de behartiging van een sociaal en/of sportief belang voorop staat.

Artikel 5 - Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 – Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 – Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen één maand na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 – Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 – Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van het kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van Hoofdstuk 1 en 3 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  Paragraaf 2 (reisdocumenten);

 • 2.

  Paragraaf 3 (rijbewijzen);

 • 3.

  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

 • 4.

  onderdeel 1.8.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • Hoofdstuk 3:

 • 5.

  onderdelen 3.7.7, 3.7.7.1, 3.7.7.2, 3.7.8 en 3.7.9 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 - Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van Leges 2022 inclusief legestarieventabel 2022 van 9 november 2021 en de 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Leges 2022 van 21 december 2021 worden ingetrokken met ingang 1 januari 2023, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening zijn gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de 1 januari 2023.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

d.d. 10 november 2022;

de griffier, de voorzitter,

A.G. Joosten, J.G. Bijl

BIJLAGE

TARIEVENTABEL LEGES, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2023

(inclusief Wabo)

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens (BRP)

Paragraaf 1.5

Huisvestingswet 2014

Paragraaf 1.6

Leegstandswet

Paragraaf 1.7

Verkeer en vervoer

Paragraaf 1.8

Diversen

Hoofdstuk 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Paragraaf 2.1

Begripsomschrijvingen

Paragraaf 2.2

Initiatieffase / haalbaarheidsfase

Paragraaf 2.3

Aanvraag omgevingsvergunning

Paragraaf 2.4

Bouwen van een bouwwerk zonder afwijking van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.1 Wabo)

Paragraaf 2.5

Bouwen van een bouwwerk (Wabo) en afwijking van het bestemmingplan

Paragraaf 2.6

Afwijken van het bestemmings-/omgevingsplan zonder bouwactiviteiten Wabo

Paragraaf 2.7

In gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid

Paragraaf 2.8

Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.9

Oprichten / veranderen / in werking hebben mijnbouwwerk

Paragraaf 2.10

Aanpassen - in welke vorm dan ook- van een rijksmonument / provinciaal monument of gemeentelijk monument, beeldbepalend object of groenmonument

Paragraaf 2.11

Slopen van een bouwwerk als dat volgens het bestemmings-/omgevingsplan zonder omgevingsvergunning niet mag

Paragraaf 2.12

Slopen van een bouwwerk in een beschermd stads-/dorpsgezicht

Paragraaf 2.13

Aanleg of veranderen van een weg

Paragraaf 2.14

Realiseren van een in-/uitrit

Paragraaf 2.15

Aanleggen van een alarminstallatie

Paragraaf 2.16

Kappen / vellen van een houtopstand

Paragraaf 2.17

Aanbrengen van handelsreclame op of aan een onroerende zaak

Paragraaf 2.18

Toestaan dat een eigenaar of gebruiker handelsreclame voert of aanbrengt op of aan de onroerende zaak

Paragraaf 2.19

Opslaan van roerende zaken

Paragraaf 2.20

Toestaan dat roerende zaken worden opgeslagen in een onroerende zaak (in door de provincie of gemeente aangewezen gebieden

Paragraaf 2.21

Overige gevallen waarvan in een verordening is aangegeven dat een omgevingsvergunningplicht geldt

Paragraaf 2.22

Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (omgevingsvergunning milieu, volgens artikel 2.2a Besluit Omgevingsrecht. Geldt voor diverse activiteiten met milieugevolgen.

Paragraaf 2.23

Activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving (Natura 2000-activiteiten en/of flora- en fauna-activiteiten

Paragraaf 2.24

Teruggaaf en restitutie

Hoofdstuk 3

Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Paragraaf 3.2

Organiseren evenementen of markten

Paragraaf 3.3

Teruggaaf en restitutie

Paragraaf 3.4

Seksinrichting of escortbedrijven

Paragraaf 3.5

Huisvesting

Paragraaf 3.6

Leefmilieuverordening

Paragraaf 3.7

Overig

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening 2023

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

Artikelen:

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een gemeentelijke locatie op:

1.1.1.1

Maandag tot en met vrijdag vanaf 08.00 uur tot 16.45 uur

€ 510,90

1.1.1.2

Maandag tot en met vrijdag vanaf 16.45 uur tot 22.00 uur

€ 524,60

1.1.1.3

Zaterdag vanaf 8.00 uur tot 22.00 uur

€ 648,25

1.1.1.4

Zondag vanaf 13.00 uur tot 22.00 uur

€ 675,45

1.1.1.5

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in Huygensmuseum Hofwijck op:

1.1.1.6

Woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

€ 789,35

1.1.1.7

Vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur

€ 789,35

1.1.1.8

Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

€ 953,80

1.1.1.9

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap buiten de hiervoor met name genoemde locaties op:

1.1.1.10

Maandag tot en met vrijdag vanaf 08.00 uur tot 22.00 uur

€ 456,45

1.1.1.11

Zaterdag vanaf 8.00 uur tot 22.00 uur

€ 456,45

1.1.1.12

Zondag vanaf 13.00 uur tot 22.00 uur

€ 456,45

1.1.1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het voor een tweede en volgende keren verzetten van een reservering als bedoeld in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.12

€ 156,50

1.1.1.14

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot een eenvoudige huwelijksvoltrekking, dan wel een eenvoudige registratie van een partnerschap in het Klant Contact Centrum in Leidschendam:

1.1.1.15

Dinsdag en woensdag om 14.00 en 14.30 uur.

€ 163,70

1.1.1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag voor:

1.1.1.16.1

Een eenmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) voor een bepaald huwelijk / partnerschap, inclusief beëdiging door de rechtbank.

€ 272,65

1.1.1.16.2

Een eenmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) voor een bepaald huwelijk / partnerschap, die al beëdigd is door de rechtbank

€ 54,50

1.1.1 17

Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 156,50

1.1.1.18

Een huwelijksvoltrekking en (omzetten) partnerschapsregistratie (kosteloze wettelijke verplichting) in het Klantcontactcentrum in Leidschendam op dinsdag om 9.30 uur en 9.45 uur.

Gratis

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.2.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in geval van een kosteloze huwelijksvoltrekking of kosteloze registratie van het partnerschap

€ 41,55

1.1.2.2

een duplicaat trouwboekje of partnerschapboekje

€ 41,55

1.1.3

Het van gemeentewege zorgdragen voor de aanwezigheid van getuigen bij een huwelijksvoltrekking of registratie van het partnerschap per kwartier per getuige

€ 23,45

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat

€ 23,45

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Rijkstarief

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking waarbij toestemming wordt verleend de lijkbezorging te doen plaatsvinden buiten de daartoe in de Wet op de lijkbezorging gestelde termijn

€ 10,60

Hoofdstuk 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikelen:

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

€ 58,85

1.2.2

voor een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is.

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is.

€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

€ 58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen.

€ 58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is.

€ 70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

€ 37,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 53,00

Hoofdstuk 1.3

Rijbewijzen

Artikelen:

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 1.4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Artikelen:

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan, verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking of gewaarmerkt afschrift

€ 16,90

1.4.2.2

Indien de aanvraag als bedoeld in 1.4.2.1 via het digitaal loket wordt aangevraagd bedraagt het tarief

€ 12,25

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie per persoonskaart

€ 16,90

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van inlichtingen door middel van een selectie uit de basisregistratie personen per geselecteerd record

€ 0,35

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring uit de basisregistratie personen

€ 24,30

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken aan ingeschrevene(n) van een afschrift van de gegevens die omtrent zijn/haar persoon zijn opgenomen in de basisregistratie personen

€ 19,25

1.4.7

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen.

€ 3,35

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 28,30

1.4.9

Tot het verstrekken van een meertalig woon-en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L200).

Gratis

Hoofdstuk 1.5

Huisvestingswet 2014

Artikelen:

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.5.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 21,35

1.5.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 72,35

Hoofdstuk 1.6

Leegstandswet

Artikelen:

1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.6.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 132,00

1.6.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 24,30

1.6.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.6.1.1 en 1.6.1.2

gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school, of een kantoor betreffen, worden de in de subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. (Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend).

Hoofdstuk 1.7

Verkeer en vervoer

Artikelen:

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 29,05

1.7.2

tot het verkrijgen van een (digitale) ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, uitsluitend voor zover het betreft artikel 25 van dit reglement, per keer of per mutatie op adres met een geldigheidsduur van vier jaren

€ 64,70

1.7.2.1

tot het verkrijgen van een (digitale) ontheffing (bezoekerspas) als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeerregels en verkeerstekens 1990, uitsluitend voorzover het betreft artikel 25 van dit reglement, per keer of per mutatie op adres met een geldigheidsduur van één jaar.

€ 64,70

1.7.2.2

Tot het verkrijgen van een dagontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor toegang tot het voetgangersgebied Huygenskwartier.

€ 7,40

1.7.3.1

Tot het verkrijgen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart of een gewestelijke gehandicaptenparkeerkaart.

€ 201,85

1.7.3.2

Tot het verkrijgen van een verlenging van een Europese gehandicapten-parkeerkaart of een gewestelijke gehandicaptenparkeerkaart

Dit bedrag wordt verhoogd met een bijdrage in de kosten van een medisch onderzoek en/of dossieronderzoek.

€ 41,20

1.7.3.3

Tot het verstrekken van duplicaten van Europese gehandicaptenparkeer-kaarten of gewestelijke gehandicaptenparkeerkaarten dan wel omzetten of wijzigen van een kenteken in een gewestelijke gehandicaptenparkeerkaart

€ 41,20

1.7.3.4

Tot het verstrekken van een Europese gehandicaptenparkeerkaart of verlenging van een Europese gehandicaptenparkeerkaart bedoeld voor een instelling

€ 41,20

1.7.3.5

Tot het verkrijgen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart (1e afgifte van de kaart)

€ 201,85

1.7.3.6

Tot het verkrijgen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart (elke volgende afgifte van de kaart)

€ 41,20

1.7.3.7

De bij 1.7.3.1, 1.7.3.2, 1.7.3.6 en 1.7.3.7 vermelde tarieven worden, indien van toepassing verhoogd met de door de keuringsinstantie in rekening te brengen kosten voor het niet verschijnen op een keuringsafspraak en/of voor het brengen van een huisbezoek door de keuringsarts

Kostprijs

1.7.3.8

Tot het verkrijgen van een tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart met een geldigheidsduur van ten hoogste drie maanden

€ 25,65

1.7.4.1

Tot het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 101,80

1.7.4.2

tot het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats binnen de gemeentegrens

€ 101,80

1.7.4.3

Tot het wijzigen van een onderbord op de gehandicaptenparkeerplaats

€ 41,20

1.7.5

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel in artikel 5 van de Wet Personenvervoer (Stb.1987, 175)

€ 22,80

1.7.6

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg (uitweg- of uitritvergunning).

€ 29,05

Hoofdstuk 1.8

Diversen

Artikelen:

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in art. 2.11 van de Algemeen Plaatselijke Verordening voor ieder daaraan besteed half uur

€ 52,35

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.2.1

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 29,05

1.8.2.2

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

Kostprijs

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 15,25

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.4.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 45,70

1.8.4.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 45,70

1.8.4.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 45,70

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.5.1

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg

€ 48,45

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.6.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 29,05

1.8.6.2

een inschrijving in het register rijksmonumenten die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet.

€ 29,05

1.8.6.3

het gemeentelijk erfgoedregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet

€ 29,05

1.8.6.4

Tot het verlenen van inzage in bescheiden die in het kader van de Wet bodembescherming opgemaakt worden, per adres

€ 31,60

1.8.7

Gegevens bouwarchief:

1.8.7.1

Het raadplegen van het bouwarchief

Gratis

1.8.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.8.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

Rijkstarief

1.8.8.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

Rijkstarief

1.8.8.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening, per handtekening

€ 10,00

1.8.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een andere, in deze titel niet benoemde dienst

€ 28,25

Hoofdstuk 2 Dienstverlening vallend onder fysiekeleefomgeving / omgevingsvergunning (Wabo)

Paragraaf 2.1

Begripsomschrijvingen

Artikelen:

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt 2012,1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom inclusief omzetbelasting), of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden inclusief omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden dan zijn de bouwkosten de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, inclusief omzetbelasting;

2.1.1.2

Bouwkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012

(UAV 2012; Stcrt 2012,1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom inclusief omzetbelasting), of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin inbegrepen. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt dan zijn de bouwkosten de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin inbegrepen;

2.1.1.3

Kostprijs:

De door de gemeente te maken kosten voor: het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, ruimtelijke randvoorwaarden en/of het vaststellen van een ruimtelijk-planologisch kader, het verrichten en/of het laten verrichten van onderzoeken, met inbegrip van de kosten voor de toets daarvan en de daarbij te volgen procedures berekend aan de hand van een plankostenscan van de Regeling plankosten exploitatieplan van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

2.1.1.4

Initiatieffase:

Initiatief ingediend bij gemeente, adviezen leiden tot ‘go’ of ‘no-go’.

Bij een ‘go’ wordt (indien nodig) een intentieovereenkomst en/of anterieure overeenkomst afgesloten of kan een vergunningaanvraag worden ingediend.

Concept aanvragen omgevingsvergunning en aanvragen vooroverleg zijn in deze fase inbegrepen.

2.1.1.5

Haalbaarheidsfase:

Na afsluiting intentieovereenkomst. Advisering leidt tot conclusie of een uitgewerkt plan haalbaar is. Bij haalbare plannen wordt een anterieure overeenkomst afgesloten. Voor plannen met een grotere impact wordt allereerst een ruimtelijk kader vastgesteld.

2.1.1.6

Uitwerkingsfase:

Na afsluiting anterieure overeenkomst. Advisering leidt tot conclusie of een uitgewerkt plan kan worden uitgevoerd.

2.1.1.7

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Paragraaf 2.2

Initiatieffase / haalbaarheidsfase

Artikelen:

Initiatieffase

2.2.1

Het tarief voor het globaal beoordelen van een initiatief door de gemeente op haalbaarheid, in het geval dat het initiatief leidt tot maatschappelijke baten (meer personen / zaken dan alleen de initiatiefnemer profiteren) en geen sprake is van een winstoogmerk

€ 0,00

2.2.2

Het tarief voor het globaal beoordelen van een ruimtelijk initiatief door de gemeente op haalbaarheid, nog geen formele aanvraag omgevingsvergunning, in het geval dat het initiatief bestaat uit een uitbreiding of aanpassing van een bestaande woning of het anderszins vergroten van het woongenot op het eigen perceel:

2.2.2.1

Voor een 1e beoordeling op haalbaarheid.

€ 241,30

2.2.2.2

Voor iedere volgende beoordeling op haalbaarheid

€ 113,20

2.2.3

Het tarief voor het globaal beoordelen van een ruimtelijk initiatief door de gemeente op haalbaarheid (initiatievenproces), nog geen formele aanvraag volgens de Wabo of Omgevingswet zijnde in alle overige gevallen, waaronder ook wordt verstaan de volledige sloop en/of nieuwbouw van een of meerdere woningen:

2.2.3.1

Voor een 1e beoordeling op haalbaarheid.

€ 1.123,00

2.2.3.2

Voor iedere volgende beoordeling op haalbaarheid

€ 384,25

2.2.3.3

Indien voor de beoordeling(en) van het (ruimtelijke) initiatief een welstandsbeoordeling is benodigd worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij een plan vaker dan drie keer in vooroverleg wordt behandeld. Vanaf de vierde keer vooroverleg wordt het reguliere welstandstarief doorberekend als vermeld in artikel 2.4.2 en artikel 2.5.2

Paragraaf 2.2.4

Haalbaarheidsfase

2.2.4.1

De kosten met betrekking tot de advisering of een uitgewerkt plan haalbaar is, bedragen:

2.2.4.2

Bij plannen waarbij sprake is van één tot en met drie nieuwe woningen

€ 10.759,30

2.2.4.3

Bij alle overige plannen

Kostprijs volgens opgave intentieovereenkomst/ anterieure overeenkomst

Paragraaf 2.3

Aanvraag omgevingsvergunning

Artikelen:

2.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een omgevingsvergunning is afhankelijk van de activiteiten die de aanvraag omgevingsvergunning omvat. De tarieven van onderstaande, op de aanvraag van toepassing zijnde activiteiten worden hiertoe bij elkaar opgeteld, ook bij omgevingsvergunningen die in twee fasen worden ingediend:

2.3.1.1

of: Bouwen van een bouwwerk zonder afwijking van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.1 Wabo)

Hoofdstuk 4

2.3.1.2

of: Bouwen van een bouwwerk (met afwijking van het bestemmings-/omgevingsplan zonder bouwactiviteiten.

Hoofdstuk 5

2.3.1.3

Of: Afwijken van het bestemmings- / omgevingsplan zonder bouwactiviteiten

Hoofdstuk 6

2.3.2

In gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid.

Hoofdstuk 7

2.3.3

Aanlegactiviteiten

Hoofdstuk 8

2.3.4

Oprichten / veranderen / in werking hebben mijnbouwwerk

Hoofdstuk 9

2.3.5

Aanpassen – in welke vorm dan ook – van een rijksmonument- / provinciaal monument, gemeentelijk monument, beeldbepalend object of groenmonument

Hoofdstuk 10

2.3.6

Slopen van een bouwwerk als dat volgens het bestemmings-/omgevingsplan zonder omgevingsvergunning niet mag

Hoofdstuk 11

2.3.7

Slopen van een bouwwerk in een beschermd stads-/dorpsgezicht

Hoofdstuk 12

2.3.8

Aanleggen of veranderen van een weg

Hoofdstuk 13

2.3.9

Realiseren van een in-/uitrit

Hoofdstuk 14

2.3.10

Aanleggen van een alarminstallatie

Hoofdstuk 15

2.3.11

Kappen / vellen van een houtopstand

Hoofdstuk 16

2.3.12

Aanbrengen van handelsreclame op of aan een onroerende zaak

Hoofdstuk 17

2.3.13

Toestaan als eigenaar dat handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd op of aan de onroerende zaak

Hoofdstuk 18

2.3.14

Opslaan van roerende zaken

Hoofdstuk 19

2.3.15

Toestaan als eigenaar dat roerende zaken worden opgeslagen in jouw onroerende zaak (in door provincie of gemeenten aangewezen gebieden)

Hoofdstuk 20

2.3.16

Overige gevallen waarvan in een verordening is aangegeven dat een omgevingsvergunningplicht geldt

Hoofdstuk 21

2.3.17

Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (omgevingsvergunning milieu, volgens artikel 2.2a besluit omgevingsrecht). Geldt voor diverse activiteiten met milieugevolgen.

Hoofdstuk 22

2.3.18

Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (Natura 2000-activiteiten en/of flora & fauna activiteiten)

Hoofdstuk 23

2.3.19

Teruggaaf en restitutie

Hoofdstuk 24

Paragraaf 2.4

Bouwen van een bouwwerk zonder afwijking van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.1 Wabo)

Artikelen:

2.4.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

2.4.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 10.000 bedragen

€ 327,20

2.4.1.2

Indien de bouwkosten minimaal € 10.000 en maximaal € 24.999 bedragen

€ 654,40

2.4.1.3

Indien de bouwkosten minimaal € 25.000 en maximaal € 49.999 bedragen

€1.199,75

2.4.1.4

Indien de bouwkosten minimaal € 50.000 en maximaal € 99.999 bedragen

€ 1.963,20

2.4.1.5

Indien de bouwkosten minimaal € 100.000 bedragen

2,7% van de bouwkosten met een maximum van € 500.000,00

2.4.1.6

Indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit (bijvoorbeeld op last van de afdeling handhaving van de gemeente) bedraagt het tarief 150% van bovenstaande bedragen.

2.4.2

De volgende aanvullende tarieven kunnen van toepassing zijn:

2.4.2.1

Per welstandsbeoordeling voor een aanvraag met bouwkosten tot € 25.000

€ 50,00

2.4.2.1.1

Per welstandsbeoordeling voor een aanvraag met bouwkosten van € 25.000 tot € 2.000.000

0,002%

2.4.2.1.2

Per welstandsbeoordeling voor een aanvraag met bouwkosten vanaf € 2.000.000

€ .4000,00

2.4.2.2

Een eerste beoordeling van een milieukundig bodemrapport indien er sprake is van afgraven, verwijderen en/of aanbrengen van grond

€ 250,85

2.4.2.2.1

Iedere volgende beoordeling van een (aangepast) milieukundig bodemrapport

€ 125,45

2.4.2.3

Een eerste beoordeling van een archeologisch bodemrapport (dit kan een bureauonderzoek zijn, maar ook een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen en/of proefsleuven), per rapport.

€ 250,85

2.4.2.4

Iedere volgende beoordeling van een (aangepast) archeologisch bodemrapport

€ 125,45

2.4.2.5

Het opleveren van een overzicht van relevante kabels en leidingen in het plangebied waar de activiteit zich afspeelt.

€ 54,50

2.4.2.6

Procedure voor het afwijken van een voorbereidingsbesluit (indien een voorbereidingsbesluit is genomen voor het gebied waar de activiteit is voorzien)

€ 2.006,85

Paragraaf 2.5

Bouwen van een bouwwerk (Wabo) en afwijking van het bestemmingplan

Artikelen:

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van een bouwactiviteit in combinatie met een omgevingsplanactiviteit:

2.5.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 10.000 bedragen

€ 327,20

2.5.1.2

Indien de bouwkosten minimaal € 10.000 en maximaal € 24.999 bedragen 

€ 654,40

2.5.1.3

Indien de bouwkosten minimaal € 25.000 en maximaal € 49.999 bedragen 

€ 1.199,75

2.5.1.4

Indien de bouwkosten minimaal € 50.000 en maximaal € 99.999 bedragen

€ 1.963,20

2.5.1.5

Indien de bouwkosten € 100.000 of meer bedragen

2,7% van de bouwkosten met een maximum van € 500.000,00

2.5.1.6

Indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit (bijvoorbeeld op last van de afdeling handhaving van de gemeente) bedraagt het tarief 150% van bovenstaande bedragen

2.5.1.7

Indien een binnenplanse afwijking wordt toegepast zijn de extra legeskosten

€ 218,15

2.5.1.8

Indien een buitenplanse afwijking of tijdelijke afwijking wordt toegepast zijn de extra legeskosten

€ 627,15

2.5.1.9

Indien een buitenplanse afwijking met uitgebreide Wabo-procedure wordt toegepast, waarbij er sprake is van één van de onderstaande aangewezen bouwplannen (volgens Besluit ruimtelijke ordening, artikel 6.2):

De bouw van één of meerdere woningen;

De bouw van één of meerdere andere hoofdgebouwen;

De uitbreiding van een gebouw met tenminste 1.000 m2 bruto vloeroppervlak of met één of meerdere woningen;

De verbouwing van één of meerdere aaneengesloten gebouwen die voor andere in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden mits tenminste 10 woningen worden gerealiseerd.

De verbouwing van één of meerdere aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren voor detailhandel, dienstverlening, kantoor- en horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies tenminste 1.500 m2 bruto vloeroppervlakte bedraagt;

De bouw van kassen met een oppervlakte van tenminste 1.000 m2 bruto vloeroppervlakte.

Kostprijs

2.5.1.10

Indien een buitenplanse afwijking met uitgebreide Wabo-procedure wordt toegepast en er géén sprake is van één van de in artikel 2.5.1.9 genoemde gevallen geldt:

€ 5.017,15

2.5.2

De volgende aanvullende tarieven kunnen van toepassing zijn:

2.5.2.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven 

€ 2.726,70

2.5.2.1.1

Per welstandsbeoordeling voor een aanvraag met bouwkosten tot € 25.000

€ 49,10

2.5.2.1.2

Per welstandsbeoordeling voor een aanvraag met bouwkosten van € 25.000 tot € 1.250.000

€ 545,35

2.5.2.1.3

Per welstandsbeoordeling voor een aanvraag met bouwkosten vanaf

€ 1.250.000

€ 2.454,05

2.5.2.2

Een eerste beoordeling van een milieukundig bodemrapport indien er sprake is van afgraven, verwijderen en/of aanbrengen van grond

€ 250,85

2.5.2.2.1

Iedere volgende beoordeling van een (aangepast) milieukundig bodemrapport

€ 125,45

2.5.2.3

Een eerste beoordeling van een archeologisch bodemrapport (dit kan een bureauonderzoek zijn, maar ook een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen en/of proefsleuven), per rapport

€ 250,85

2.5.2.4

Iedere volgende beoordeling van een (aangepast) archeologisch bodemrapport

€ 125,45

2.5.2.5

Een eerste beoordeling van een verkeerskundig rapport (zoals parkeertelling of verkeersbewegingen)

€ 250,85

2.5.2.5.1

Iedere volgende beoordeling van een verkeerskundig rapport

€ 125,45

2.5.2.6

Een eerste beoordeling van een akoestisch rapport

€ 250,85

2.5.2.6.1

Iedere volgende beoordeling van een akoestisch rapport

€ 125,45

2.5.2.7

Een eerste beoordeling van een rapport luchtkwaliteit en/of milieuzonering

€ 250,85

2.5.2.7.1

Iedere volgende beoordeling van een rapport luchtkwaliteit en/of milieuzonering

€ 125,45

2.5.2.8

Een eerste beoordeling van een rapport flora en fauna

€ 250,85

2.5.2.8.1

Iedere volgende beoordeling van een rapport flora en fauna

€ 125,45

2.5.2.9

Een eerste beoordeling van een rapport externe veiligheid

€ 250,85

2.5.2.9.1

Iedere volgende beoordeling van een rapport externe veiligheid

€ 125,45

2.5.2.10

Een eerste beoordeling van een m.e.r.-aanmeldnotitie en het nemen van een m.e.r-beoordelingsbesluit:

€ 250,85

2.5.2.10.1

Iedere volgende beoordeling van een m.e.r.-aanmeldnotitie en het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit:

€ 125,45

2.5.2.11

Een eerste beoordeling van een windhinderonderzoek

€ 250,85

2.5.2.11.1

Iedere volgende beoordeling van een windhinderonderzoek

€ 125,45

2.5.2.12

Beoordeling van de aanvraag door een, bij wettelijk voorschrift aangewezen, ander bestuursorgaan en / of andere instantie (kosten van de gemeente voor overleg en administratie)

€ 109,10

2.5.2.13

Het opleveren van een overzicht van relevante kabels en leidingen in het plangebied waar de activiteit zich afspeelt.

€ 51,80

2.5.2.14

Procedure voor een afwijking van het exploitatieplan

€ 1.254,30

2.5.2.15

Procedure voor het afwijken van een voorbereidingsbesluit (indien een voorbereidingsbesluit is genomen voor het gebied waar de activiteit is voorzien)

€ 2.006,85

2.5.2.16

Procedure voor het afwijken van provinciale of nationale regelgeving (kosten van de gemeente voor overleg en administratie)

€ 1.003,40

2.5.2.17

Procedure voor het nemen van een besluit hogere waarde

€ 376,30

Paragraaf 2.6

Afwijken van het bestemmings-/omgevingsplan zonder bouwactiviteiten (Wabo)

Artikelen:

2.6.1

Het vaste tarief voor deze activiteit bedraagt: 

2.6.1.1

Indien een binnenplanse afwijking wordt toegepast

€ 218,15

2.6.1.2

Indien een buitenplanse afwijking of tijdelijke afwijking wordt toegepast

€ 627,15

2.6.1.3

Indien een buitenplanse afwijking met uitgebreide Wabo-procedure wordt toegepast

€ 5.017,15

2.6.1.4

Indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit (bijvoorbeeld op last van de afdeling handhaving van de gemeente) bedraagt het tarief 150% van bovenstaande bedragen

2.6.2

De volgende aanvullende tarieven kunnen van toepassing zijn:

2.6.2.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven.

€ 2.181,40

2.6.2.2

Een eerste beoordeling van een milieukundig bodemrapport (bij functiewijziging naar een gevoelige bestemming)

€ 250,85

2.6.2.2.1

Iedere volgende beoordeling van een (aangepast) milieukundig bodemrapport

€ 250,85

2.6.2.3

Een eerste beoordeling van een archeologisch bodemrapport (dit kan een bureauonderzoek zijn, maar ook een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen en/of proefsleuven), per rapport

€ 250,85

2.6.2.4

Iedere volgende beoordeling van een (aangepast) archeologisch bodemrapport

€ 62,75

2.6.2.5

Een eerste beoordeling van een verkeerskundig rapport (zoals parkeertelling of verkeersbewegingen)

€ 250,85

2.6.2.5.1

Iedere volgende beoordeling van een verkeerskundig rapport

€ 62,75

2.6.2.6

Een eerste beoordeling van een akoestisch rapport

€ 250,85

2.6.2.6.1

Iedere volgende beoordeling van een akoestisch rapport

€ 62,75

2.6.2.7

Een eerste beoordeling van een rapport luchtkwaliteit en/of milieuzonering

€ 250,85

2.6.2.7.1

Iedere volgende beoordeling van een rapport luchtkwaliteit en/of milieuzonering

€ 62,75

2.6.2.8

Een eerste beoordeling van een rapport flora en fauna

€ 250,85

2.6.2.8.1

Iedere volgende beoordeling van een rapport flora en fauna

€ 62,75

2.6.2.9

Een eerste beoordeling van een rapport externe veiligheid

€ 250,85

2.6.2.9.1

Iedere volgende beoordeling van een rapport externe veiligheid

€ 62,75

2.6.2.10

Een eerste beoordeling van een m.e.r.-aanmeldnotitie en het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit:

€ 250,85

2.6.2.10.1

Iedere volgende beoordeling van een m.e.r.-aanmeldnotitie en het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit:

€ 62,75

2.6.2.11

Beoordeling van de aanvraag door een, bij wettelijk voorschrift aangewezen, ander bestuursorgaan en / of andere instantie (kosten van de gemeente voor overleg en administratie)

€ 109,10

2.6.2.12

Het opleveren van een overzicht van relevante kabels en leidingen in het plangebied waar de activiteit zich afspeelt.

€ 51,80

2.6.2.13

Procedure voor een afwijking van het exploitatieplan

€ 1.254,30

2.6.2.14

Procedure voor het afwijken van een voorbereidingsbesluit (indien een voorbereidingsbesluit is genomen voor het gebied waar de activiteit is voorzien)

€ 2.006,85

2.6.2.15

Procedure voor het afwijken van provinciale of nationale regelgeving (kosten van de gemeente voor overleg en administratie)

€ 1.003,40

2.6.2.16

Procedure voor het nemen van een besluit hogere waarde

€ 376,30

Paragraaf 2.7

In gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid

Artikel:

2.7.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt: 

€ 327,20

Paragraaf 2.8

Aanlegactiviteiten

Artikel:

2.8.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

€ 327,20

Paragraaf 2.9

Oprichten / veranderen / in werking hebben mijnbouwwerk

Artikel:

2.9.1

N.v.t.

Paragraaf2.10

Aanpassen – in welke vorm dan ook – van een rijksmonument- / provinciaal monument, gemeentelijk monument, beeldbepalend object of groenmonument

Artikel:

2.10.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt

€ 327,20

Paragraaf 2.11

Slopen van een bouwwerk als dat volgens het bestemmings-/omgevingsplan zonder omgevingsvergunning niet mag

Artikel:

2.11.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt

€ 327,20

Paragraaf 2.12

Slopen van een bouwwerk in een beschermd stads-/dorpsgezicht

Artikel:

2.12.1

Het tarief van deze activiteit bedraagt:

€ 327,20

Paragraaf 2.13

Aanleggen of veranderen van een weg

Artikel:

2.13.1

Het tarief van deze activiteit bedraagt:

€ 327,20

Paragraaf 2.14

Realiseren van een in-/uitrit

Artikel:

2.14.1

Het tarief van deze activiteit bedraagt:

€ 327,20

Paragraaf 2.15

Aanleggen van een alarminstallatie

Artikel:

2.15.1

Het tarief van deze activiteit bedraagt:

€ 327,20

Paragraaf 2.16

Kappen / vellen van een houtopstand

Artikel:

2.16.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op:

het kappen van een houtopstand, bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening of

een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het kappen van een houtopstand

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

2.16.2

een houtopstand bestaande uit 1 tot en met 5 bomen

€ 169,85

2.16.3

een houtbestand bestaande uit 6 tot en met 10 bomen

€ 283,10

2.16.4

Een houtbestand bestaande uit meer dan 10 bomen en/of hakhout, een houtwal of een (grotere) lintbegroeiing van heesters en/of struiken

€ 452,95

2.16.5

een houtopstand, enkel bestaande uit hakhout, een houtwal of een (grotere) lintbegroeiing van heesters en/of struiken

€ 169,85

Paragraaf 2.17

Aanbrengen van handelsreclame op of aan een onroerende zaak

Artikel:

2.17.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

€ 327,20

Paragraaf 2.18

Toestaan dat een eigenaar of gebruiker handelsreclame voert of aanbrengt op of aan de onroerende zaak

Artikel:

2.18.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

€ 327,20

Paragraaf 2.19

Opslaan van roerende zaken

Artikel:

2.19.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

€ 327,20

Paragraaf 2.20

Toestaan dat roerende zaken worden opgeslagen in jouw onroerende zaak (in de door de provincie of gemeente aangewezen gebieden)

Artikel:

2.20.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

€ 327,20

Paragraaf 2.21

Overige gevallen waarvan in een verordening is aangegeven dat een omgevingsvergunningplicht geldt

Artikelen:

2.21.1

Het tarief van deze activiteit bedraagt:

2.21.2

Als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 327,20

2.21.3

Als het een provinciale of waterschapsverordening betreft (kosten van de gemeente voor overleg en administratie)

€ 54,50

Paragraaf 2.22

Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (omgevingsvergunning milieu, volgens artikel 2.2a Besluit Omgevingsrecht. Geldt voor diverse activiteiten met milieugevolgen.

Artikel:

2.22.1

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

€ 1.003,40

Paragraaf 2.23

Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (Natura 2000-activiteiten en/of flora en fauna-activiteiten)

Artikelen:

2.23.

Het tarief voor deze activiteit bedraagt:

2.23.1

Als het gaat om een Natura 2000 activiteit (artikel 2.2aa, aanhef en onder a, Besluit omgevingsrecht)

€ 501,70

2.23.2

Als het gaat om een Flora en Fauna activiteit (artikel 2.2aa, aanhef en onder b, Besluit omgevingsrecht

€ 501,70

Paragraaf 2.24

Teruggaaf en restitutie

Artikelen:

2.24

Teruggaaf als gevolg van intrekking van een aanvraag tot vooroverleg, beoordeling conceptaanvraag omgevingsvergunning of aanvraag van een omgevingsvergunning. Als een aanvrager zijn aanvraag tot vooroverleg, beoordeling conceptaanvraag omgevingsvergunning of aanvraag een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 23 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.24.1

Indien aanvraag wordt ingetrokken op verzoek gemeente worden geen leges in rekening gebracht.

100%

2.24.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

70%

2.24.3

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken en binnen vijf weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

60%

2.24.4

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na vijf weken en binnen acht weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

50%

2.24.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor activiteiten, als bedoeld in hoofdstukken 3 tot en met 21:

50%

2.24.5.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten, als bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 22, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen twaalf maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt van op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

50%

2.24.6

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor activiteiten, als bedoeld in hoofdstukken 2 tot en met 23:

2.24.6.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten, als bedoeld in de hoofdstukken 3 tot en met 23 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Onder een weigering bedoeld wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

0%

2.24.6.2

Een bedrag minder dan € 200 wordt niet teruggegeven.

2.24.7

Restitutie leges

2.24.7.1

Indien de aanvraag tot een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag tot vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges deels in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning. De vermindering bedraagt:

60%

2.24.7.2

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning, bij indiening ervan, is voorzien van een (erkend) gecertificeerd bouwbesluittoets kan leges in mindering worden gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een omgevingsvergunning. De vermindering voor de volgende Bouwbesluit-onderdelen bedraagt:

2.24.7.2.1

voorschriften uit het oogpunt van veiligheid – constructieve aspecten

10%

2.24.7.2.2

voorschriften uit het oogpunt van veiligheid – brandtechnische aspecten

5%

2.24.7.2.3

voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

5%

2.24.7.2.4

voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

5%

2.24.7.2.5

voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid

5%

2.24.7.2.6

voorschriften uit het oogpunt van milieu

5%

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn

en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Artikelen:

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 247,15

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 47,70

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 45,35

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning tot het uitoefenen van een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg

€ 361,45

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing tot het na algemeen sluitingsuur geopend houden van inrichtingen als bedoeld in artikel 2.29 derde lid van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg:

per maand of minder

€ 50,95

per jaar of minder, doch langer dan een maand

€ 93,60

3.1.6

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge art. 3 van de Alcoholwet wegens wijziging van leidinggevenden in de zin van art. 1 onder 3o van de Alcoholwet, zijnde de natuurlijke persoon, die onmiddellijk leiding geeft aan de uitoefening van het horeca- of slijtersbedrijf (‘de beheerder’).

€ 57,15

Paragraaf 3.2

Organiseren evenementen of markten

Artikelen:

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

Een A-evenement op basis van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:24 derde lid

€ 79,80

3.2.1.2

Een B-evenement op basis van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:24 derde lid

€ 530,45

3.2.1.3

Een C-evenement op basis van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:24 derde lid

€ 771,00

Paragraaf 3.3

Restitutie

Artikelen:

3.3.1

Teruggaaf als gevolg van een intrekking van een aanvraag evenementenvergunning voor middelgrote en grote evenementen.

Als een aanvrager zijn aanvraag tot een evenementenvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

3.3.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

70%

3.3.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken en binnen vijf weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

60%

3.3.1.3

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na vijf weken en binnen acht weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

3.3.1.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende evenementenvergunning op aanvraag van de vergunninghouder van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

3.3.1.5

Weigering van de aanvraag evenementenvergunning van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

Paragraaf 3.4

Seksinrichting en escortbedrijven

Artikelen:

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3.4.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg:

3.4.1.1

voor een seksinrichting of escortbedrijf

€ 358,10

Paragraaf 3.5

Huisvesting

Artikelen:

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.5.1

tot het verlenen van een vergunning voor het geheel of gedeeltelijk onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 4A:2, aanhef en onder a, van de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019

€ 421,35

3.5.2

tot het verlenen van een vergunning voor het geheel of gedeeltelijk samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 4A:2, aanhef en onder b, van de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019

€ 421,35

3.5.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte met drie of meer kamers als bedoeld in artikel 4A:2, aanhef en onder d, van de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019

€ 421,35

3.5.4

tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer zelfstandige woonruimten als bedoeld in artikel 4A:2, aanhef en onder c, van de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019

€ 421,35

3.5.5

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019

€ 421,35

Paragraaf 3.6

Leefmilieuverordening

Artikel:

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing of vergunning als bedoeld in de Leefmilieuverordening

n.v.t.

Paragraaf 3.7

Overig

Artikelen:

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.7.1

tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening 2019 Leidschendam-Voorburg

€ 42,65

3.7.2

tot inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 4 van het Marktreglement

€ 27,00

3.7.3.1

tot het verkrijgen van een nieuwe standplaats

€ 610,95

3.7.3.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor het hebben van een standplaats.

€ 153,00

3.7.3.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het hebben van een standplaats met een beperkte geldigheidsduur (maximaal acht weken)

€ 31,20

3.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.7.5

Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 45,65

3.7.6

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.7.5 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 31,20

3.7.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

3.7.7.1

voor een periode van drie jaren voor één kansspelautomaat

€ 205,95

3.7.7.2

Indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt:

- een basisbedrag van

€ 134,80

- vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten die op de vergunning zijn vermeld, een bedrag van

€ 105,15

3.7.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 30,85

3.7.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 30,85

3.7.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2.39 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg.

€ 89,65

3.7.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en als bedoeld in artikel 2.1.5, 2e lid van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg, voor ieder daaraan besteed half uur

€ 66,65

3.7.11.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

Kostprijs

3.7.11.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

Kostprijs

3.7.11.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, per half uur per van gemeentewege aanwezig persoon, verhoogd met

€ 55,55

3.7.11.4

Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 595,65

3.7.11.5

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

3.7.12

Indien een begroting als bedoeld in 3.7.11.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3.7.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 50,10