Budgethoudersregeling Lelystad 2023

Geldend van 22-07-2023 t/m heden

Intitulé

Budgethoudersregeling Lelystad 2023

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad,

Gelet op artikel 23, sub c van de Financiële Verordening 2019 van de gemeente Lelystad;

BESLUIT

Vast te stellen de navolgende

Budgethoudersregeling.

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1.1. Op basis van de door de raad vastgestelde programmabegroting stelt het college de beschrijving van de financiële begroting vast.

 • 1.2. De budgethoudersregeling heeft betrekking op budgetten binnen het overzicht van baten en lasten (exploitatiebudgetten) als de uiteenzetting van de financiële positie (investerings- en andere balansbudgetten) van productbegroting.

 • 1.3. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de master-, deel- en budgethouder zijn beschreven in het organisatiebesluit.

 • 1.4. De masterbudgethouder is de algemeen directeur.

 • 1.5. De masterbudgethouder wordt vervangen door de directeuren. De algemeen directeur bepaalt de volgorde van de vervanging door de directeuren.

 • 1.6. Een budgethouder is een ambtenaar van de gemeente aan wie middelen zijn toegekend in de vorm van budgetten en aan wie het (onder-) mandaat is toegekend bestedingen te verrichten ten laste van aan hem toegekende budgetten. In deze regeling wordt verstaan onder budgethouder, de directeur.

 • 1.7. De budgethouder kan onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de budgetten van zijn domein een teamleider als deelbudgethouder aanwijzen.

 • 1.8. Bij vervanging van de budgethouder is sprake van horizontale vervanging. De budgethouder wordt vervangen door een andere budgethouder. De budgethouder bepaalt de volgorde in de vervanging.

 • 1.9. Bij vervanging van de deelbudgethouder is sprake van horizontale vervanging. De deelbudgethouder wordt vervangen door een andere deelbudgethouder. De deelbudgethouder bepaalt de volgorde in de vervanging.

Artikel 2. Bevoegdheden

 • 2.1. Een budgethouder mag verplichtingen aangaan of aanbestedingen starten tot € 250.000,-- aan waarde.

 • 2.2. Boven het bedrag van € 250.000,-- kan na toestemming van de masterbudgethouder de verplichting worden aangegaan of aanbesteding worden gestart.

 • 2.3. Een deelbudgethouder mag verplichtingen aangaan of aanbestedingen starten tot € 125.000,-- aan waarde.

 • 2.4. Aan een projectmanager kan mandaat worden verleend tot het aangaan van verplichtingen tot een maximum van € 125.000,--

 • 2.5. Een (deel)budgethouder wijst prestatieverantwoordelijken aan. Een prestatieverantwoordelijke verricht de bestelling, autoriseert de levering en codeert de opdracht en factuur.

 • 2.6. Indien de deelbudgethouder de levering autoriseert, dan autoriseert de budgethouder de betaling. Indien de prestatieverantwoordelijke de bestelling doet, dan autoriseert de budgethouder de opdracht. Budgethouders autoriseren geen leveringen en plaatsen geen bestellingen.

Artikel 3. Overige bepalingen

 • 3.1. De budgethoudersregeling regelt enkel de bevoegdheid voor de betreffende ambtenaar bij het aangaan van verplichtingen en autoriseren van facturen voor de aan hem toegekende budgetten.

 • 3.2. In het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Lelystad vanaf 2020 zijn op grond van art. 23, sub g, van de Financiële verordening 2019 nadere regels gesteld voor de wijze waarop opdrachten mogen worden verstrekt en verplichtingen worden aangegaan.

 • 3.3. De verplichting dienen schriftelijk te worden aangegaan, onder vermelding van de inkoopvoorwaarden van de gemeente.

 • 3.4. Opdrachten worden aan de financiële administratie gezonden en vastgelegd in de verplichtingenadministratie.

 • 3.5. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 4. Slotbepalingen

 • 4.1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023 onder gelijktijdige intrekking van de Budgethoudersregeling 2022.

 • 4.2. Deze regeling wordt aangehaald als: Budgethoudersregeling Lelystad 2023.

Ondertekening

Lelystad, 6 december 2022

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

de burgemeester,