Gewijzigde Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Tholen 2015

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Gewijzigde Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Tholen 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen;

gelet op artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 36 van de Participatiewet en artikel 8 van de Gewijzigde Verordening Individuele inkomenstoeslag van de gemeente Tholen;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de Gewijzigde Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Tholen 2015,

luidende als volgt:

Artikel 1 - Recht op Individuele Inkomenstoeslag

Het college verleent een persoon op verzoek individuele inkomenstoeslag indien hij voldoet aan de voorwaarden als opgenomen in artikel 36 van de wet en de verordening individuele inkomenstoeslag.

Artikel 2 - Uitzicht op inkomensverbetering

Een belanghebbende heeft zicht op inkomensverbetering, waardoor hij niet in aanmerking komt voor een individuele inkomenstoeslag indien:

 • a.

  aan hem in de 12 maanden voorafgaande aan de aanvraag een maatregel is opgelegd wegens een schending van een arbeids- of re-integratieverplichting is opgelegd voor zover die schending tot gevolg had dat daarmee een concreet vooruitzicht op werk is verspeeld en men daardoor langer aangewezen is op bijstand;

 • b.

  hij uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgt of tijdens de referteperiode heeft gevolgd.

 • c.

  hij inkomsten uit arbeid ontvangt en bewust kiest voor een deeltijdbaan, maar wel potentieel heeft om zijn inkomen te verbeteren;

 • d.

  als bij een andere situatie dan gesteld in de voorafgaande leden van dit artikel onomstotelijk kan worden vastgesteld dat er sprake is van uitzicht op inkomensverbetering, behoudt het college zich het recht voor de aanvraag af te wijzen.

Artikel 3 - Hardheidsclausule

Het college kan in de gevallen waarin deze beleidsregels niet voorziet, dan wel in gevallen waarin toepassing van deze beleidsregel leidt tot onevenredig nadelige gevolgen voor de belanghebbende, besluiten om op individuele gronden van de verordening of deze beleidsregel af te wijken.

Artikel 4 - Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Gewijzigde Beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tholen 2015.

Artikel 5 - Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 6- Intrekking

De Beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tholen 2015 worden met ingang van 1 januari 2023 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Tholen d.d. 1 november 2022

de secretaris

w.g. J.K. Fraanje

de burgemeester

w.g. M.L.P. Sijbers