Regeling vervallen per 03-02-2023

Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân, van 6 december 2022 , houdende bepalingen met betrekking tot het tijdvak en de openstellingsperiode van Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân (Openstellingsbesluit IMF 2023/1)

Geldend van 16-12-2022 t/m 02-02-2023

Intitulé

Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân, van 6 december 2022 , houdende bepalingen met betrekking tot het tijdvak en de openstellingsperiode van Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân (Openstellingsbesluit IMF 2023/1)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân,

besluiten als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

 • 1. Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 16 januari 2023 tot en met 2 februari 2023 tot 17.00u.

 • 2. Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend. Zie hiervoor op www.streekwurk.frl/imf.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

In aanvulling op de subsidiabele activiteiten genoemd in artikel 2 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân kunnen Gedeputeerde Staten subsidie verstrekken voor:

Vier de vrijheid. Daar onder wordt verstaan: kleine maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het vergroten van de bewustwording van vrijheid.

Artikel 3 Verdeelsystematiek Vier de vrijheid

 • 1. Voor de in artikel 2 van dit openstellingsbesluit genoemde subsidiabele activiteit, geldt onderstaande verdeelsystematiek in plaats van de verdeelsystematiek genoemd in artikel 8 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân.

 • 2. Gedeputeerde Staten rangschikken de voor subsidieverlening in aanmerking komende aanvragen zodanig dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt naarmate die naar hun oordeel meer voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   De mate waarin de activiteit bijdraagt aan het vergroten van de bewustwording van vrijheid (vrijheid);

  • b.

   De mate waarin er draagvlak voor de activiteit bestaat in de provincie Fryslân (draagvlak);

  • c.

   De mate waarin de activiteit samenwerking bewerkstelligt in de uitvoering van het project (samenwerking);

  • d.

   De mate waarin de activiteit kinderen vanaf 10 en jongeren tot 35 jaar betrekt (jeugd);

  • e.

   De mate waarin de initiatiefnemers maatregelen nemen ten behoeve van het duurzaam organiseren van de activiteiten (duurzaam).

 • 3. Ten behoeve van de rangschikking worden maximaal 25 punten toegekend met de volgende maxima per criterium:

  • a.

   5 punten voor vrijheid;

  • b.

   5 punten voor draagvlak;

  • c.

   5 punten voor samenwerking;

  • d.

   5 punten voor jeugd;

  • e.

   5 punten voor duurzaamheid.

 • 4. Per criterium genoemd in het derde lid, onderdeel a tot en met e worden:

  • a.

   geen punten toegekend indien niet wordt voldaan aan het criterium;

  • b.

   één punt toegekend indien er in zeer geringe mate wordt voldaan aan het criterium;

  • c.

   twee punten toegekend indien er in geringe mate wordt voldaan aan het criterium;

  • d.

   drie punten toegekend indien gemiddeld wordt voldaan aan het criterium;

  • e.

   vier punten toegekend indien in ruime mate wordt voldaan aan het criterium;

  • f.

   vijf punten toegekend indien in zeer ruimte mate wordt voldaan aan het criterium.

 • 5. Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag in de volgorde van rangschikking voor aanvragen die minimaal 10 punten hebben gescoord.

 • 6. Aanvragen met minder dan 3 punten voor het criterium vrijheid, komen niet in aanmerking voor een subsidie.

 • 7. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die even hoog zijn gerangschikt, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

In afwijking op artikel 10, lid 3 van de subsidieregeling IMF 2020 Fryslân komen kosten die verband houden met de realisatie van een film, serie, feest of optocht wel in aanmerking voor een subsidie wanneer een aanvraag wordt ingediend voor de activiteit Vier de Vrijheid.

Artikel 5 Adviescommissie

Voor de beoordeling van aanvragen voor de activiteit Vier de Vrijheid wordt een speciale commissie gevormd die bestaat uit één afgevaardigd lid uit de door Gedeputeerde Staten benoemde adviescommissies per gebied.

Artikel 6 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 5.000 voor de activiteit Vier de Vrijheid als bedoeld in artikel 2 van dit openstellingsbesluit.

Artikel 7 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

 • 1. Het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen per gebied 1 bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 50.000

  • Noordoost Fryslân: € 70.000

  • Noordwest Fryslân: € 85.000

  • Zuidoost Fryslân: € 50.000

 • 2. Het subsidieplafond voor middelgrote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 125.000

  • Noordoost Fryslân: € 105.000

  • Noordwest Fryslân: € 90.000

  • Zuidwest Fryslân: € 125.000

  • Zuidoost Fryslân: € 125.000

 • 3. Het subsidieplafond voor grote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 75.000

  • Noordoost Fryslân: € 75.000

  • Noordwest Fryslân: € 75.000

  • Zuidwest Fryslân: € 75.000

  • Zuidoost Fryslân: € 75.000

 • 4. Het subsidieplafond voor Vier de vrijheid, zoals genoemd in artikel 2 van dit openstellingsbesluit bedraagt: € 75.000.

 • 5. Na sluiting van de openstelling kunnen Gedeputeerde Staten de hoogtes van de subsidieplafonds wijzigen.

In tabelvorm:

 

Klein

Middel

Groot

Totaal

Wadden

50.000

125.000

75.000

250.000

Noordoost

70.000

105.000

75.000

250.000

Noordwest

85.000

90.000

75.000

250.000

Zuidwest

*)

125.000

75.000

200.000

Zuidoost

50.000

125.000

75.000

250.000

Totaal

255.000

570.000

375.000

1.200.000

 
 
 
 
 

Vier de vrijheid

 
 
 

75.000

*) het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen binnen de regio Zuidwest Fryslân worden door het bestuur van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren vastgesteld.

Artikel 8 Beperking van de openstelling

 • 1. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt in de regio Zuidoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van kunstgras, met inbegrip van daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 2. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt binnen de categorie middelgrote en grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b en c van die subsidieregeling, in de regio’s Zuidoost Fryslân en Noordwest Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en speelterreinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 3. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt binnen de categorie middelgrote en grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b en c van die subsidieregeling, in de regio Noordoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 4. Met toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder c van die subsidieregeling, in de regio Zuidwest Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en speelterreinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Artikel 9 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikelen 8 en 9 van de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân en artikel 3 van dit openstellingsbesluit.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit IMF 2023/01 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 11 Werkingsduur en overgangsrecht

 • 1. Dit openstellingsbesluit vervalt op 3 februari 2023.

 • 2. Dit openstellingsbesluit blijft, vanaf de in het eerste lid genoemde vervaldatum, van kracht ten aanzien van subsidieaanvragen die voor 3 februari 2023 op grond van deze regeling zijn ingediend.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten op 6 december 2022 te Leeuwarden,

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

A. Schepers MSc, secretaris

Toelichting Openstellingsbesluit IMF 2023/1

Voor de activiteit Vier de Vrijheid worden aanvragen beoordeeld op 5 criteria. Een toelichting op de criteria samenwerking en draagvlak wordt beschreven in de Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân. Hieronder lichten we de overige criteria toe:

Vrijheid (max 5 punten)

Vrijheid bestaat in vele vormen. Er is zowel vrijheid tot als vrijheid van. Er is persoonlijke, intellectuele en politieke vrijheid. Maar ook een leven zonder oorlog is vrijheid.

Bij de beoordeling van aanvragen wordt gekeken naar de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de bewustwording van vrijheid. Het kan daarbij gaan om activiteiten die het bestaan van mensenrechten onder de aandacht brengen, of die de herdenking van de afwezigheid van vrijheid centraal stellen. Belangrijk is dat in de aanvraag aandacht wordt besteed aan hoe een bijdrage wordt geleverd aan het vergroten van de bewustwording.

Jeugd (max 5 punten)

Bij dit criterium wordt beoordeeld in welke mate de activiteiten kinderen vanaf 10 en jongeren tot 35 jaar betrekt. Daarbij wordt gekeken naar passief bereik en actief bereik. Een activiteit krijgt meer punten naarmate de actieve deelname aan de activiteit groter is.

Duurzaam (5 punten)

De term duurzaam gaat over het voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen.

Bij de beoordeling van aanvragen wordt gekeken naar welke maatregelen genomen worden om het milieu effect van de activiteiten te verminderen door bijvoorbeeld groene keuzes te maken in locatie, vervoer, toegankelijkheid en catering.


Noot
1

het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen binnen de regio Zuidwest Fryslân worden door het bestuur van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren vastgesteld.