Besluit aanwijzing toezichthouders i.h.k.v. vuurwerkproject van de gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 16-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit aanwijzing toezichthouders i.h.k.v. vuurwerkproject van de gemeente Land van Cuijk 2022
Citeertitel Besluit aanwijzing toezichthouders i.h.k.v. vuurwerkproject van de gemeente Land van Cuijk 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. artikel 174 van de Gemeentewet
 4. Algemene plaatselijke verordening gemeente Land van Cuijk 2022
 5. Afvalstoffenverordening gemeente Land van Cuijk 2022
 6. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 7. artikel 41 van de Alcoholwet
 8. artikel 3.2, tweede lid, van de Alcoholregeling
 9. Winkeltijdenverordening Gemeente Land van Cuijk 2022
 10. artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 11. artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
 12. hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer
 13. artikel 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 14. artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering
 15. artikel 1, tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester. De aanwijzing tot toezichthouder als bedoeld in artikel 1 geschiedt tot 1 juni 2023, dan wel tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2022 nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-554992

Z/22/012769 – D/22/1636349