Besluit mandaatverlening Wet tijdelijk huisverbod 2022

Geldend van 16-12-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Intitulé

Besluit mandaatverlening Wet tijdelijk huisverbod 2022

De burgemeester van de gemeente Hengelo,

gezien de Wet tijdelijk huisverbod en gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod en hoofdstuk 10 Algemene wet bestuursrecht,

overwegende dat het voor een efficiënte taakuitoefening van de Wet tijdelijk huisverbod gewenst is dat de bevoegdheid om namens en onder verantwoordelijkheid van de burgemeester besluiten te nemen en ter zake handelingen te verrichten ten aanzien van het opleggen van een huisverbod wordt verleend aan de bij de politie werkzame functionarissen hulpofficier van justitie, belast met de uitvoering van een huisverbod,

BESLUIT

Beslissingsmandaat te verlenen aan de functionarissen hulpofficier van justitie, Politie Eenheid Oost Nederland, belast met de uitvoering van een huisverbod, voor het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod (art. 3 lid 1 juncto art. 2 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod);

De functionarissen hulpofficier van justitie, belast met de uitvoering van een huisverbod, te machtigen de volgende handelingen te verrichten:

  • Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen als bedoeld in artikel 3 lid 1 juncto art. 2 lid 3 Wet tijdelijk huisverbod;

  • In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 7 Wet tijdelijk huisverbod);

  • Het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan de instantie als bedoeld in artikel2 lid 3 Wet tijdelijk huisverbod (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 8 Wet tijdelijk huisverbod);

  • Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3 lid 1 juncto artikel 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod).

Dit Besluit mandaatverlening Wet tijdelijk huisverbod 2022 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie en werkt terug tot en met 1 juli 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 8 december 2022.

De burgemeester van Hengelo,

S.W.J.G. Schelberg