Regeling vervallen per 04-11-2023

Collegebesluit beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 en 2023 gemeente Veldhoven

Geldend van 14-12-2022 t/m 03-11-2023

Intitulé

Collegebesluit beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 en 2023 gemeente Veldhoven

Het college van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven;

gelet op artikel

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 35 van de Participatiewet;

Gezien:

- het collegeadvies 22.0000581 van 6 december 2022;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022 en 2023;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen;

 • de overige bepalingen uit de Participatiewet onverminderd van toepassing zijn.

besluit:

vast te stellen de ‘beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 en 2023 gemeente Veldhoven’.

volgnummer

:

datum college

:

6 december 2022

agendapunt

:

onderwerp

:

Vaststellen beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 en 2023 gemeente Veldhoven

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 Participatiewet, met dien verstande dat de vakantietoeslag buiten beschouwing wordt gelaten;

 • d.

  peildatum energietoeslag 2022: bij ambtshalve beoordelingen 1 januari 2022 of indien sprake is van een aanvraag, de datum van deze aanvraag. Indien deze aanvraagdatum na 1 januari 2023 is gelegen, wordt als peildatum 31 december 2022 gehanteerd; Op verzoek van de aanvrager kan als peildatum enig moment in het jaar 2022 genomen worden, waarop aan alle voorwaarden van de energietoeslag 2022 wordt voldaan.

 • e.

  peildatum energietoeslag 2023: bij ambtshalve beoordelingen 1 januari 2023 of indien sprake is van een aanvraag, de datum van deze aanvraag; Op verzoek van de aanvrager kan als peildatum enig moment in het jaar 2023 genomen worden, waarop aan alle voorwaarden van de energietoeslag 2023 wordt voldaan.

 • f.

  huishouden: de alleenstaande (ouder) of het gezin, zoals genoemd in art 4 Participatiewet;

 • g.

  kamerbewoner: degene met een schriftelijke huurovereenkomst met een commerciële huurprijs voor een onzelfstandige woning;

 • h.

  kostendelende medebewoner: de persoon zoals bedoeld in art 19a Participatiewet.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022 en 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 en 2023 is bedoeld voor het huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Geen recht op energietoeslag in de gemeente Veldhoven heeft degene:

 • a.

  die jonger is dan 21 jaar

 • b.

  die kostendelende medebewoner is;

 • c.

  die verblijft in een inrichting;

 • d.

  die dak- of thuisloos is;

 • e.

  die in Brp op een briefadres is ingeschreven;

 • f.

  die de energietoeslag al eerder in 2022 heeft ontvangen.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 4.

  Voor het bepalen van het recht op energietoeslag 2022 heeft een huishouden een laag inkomen als op de peildatum het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130 % van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.

 • 5.

  Voor het bepalen van het recht op energietoeslag 2023 heeft een huishouden een laag inkomen als op de peildatum het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.

Artikel 3: Hoogte van de energietoeslag

 • 1.

  De energietoeslag 2022 bedraagt € 1.500,00 voor een huishouden, met uitzondering van de kamerbewoner.

 • 2.

  De energietoeslag 2022 bedraagt € 900,00 voor een kamerbewoner

 • 3.

  De energietoeslag 2023 bedraagt € 1.300,00 voor een huishouden, met uitzondering van de kamerbewoner.

 • 4.

  De energietoeslag 2023 bedraagt € 700,00 voor een kamerbewoner

Artikel 4: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en op de peildatum van de gemeente Veldhoven:

 • a.

  algemene bijstand ontvangen of

 • b.

  bijzondere bijstand ontvangen of

 • c.

  een bijdrage op grond van de meedoenvoorziening ontvangen of

 • d.

  deelnemer zijn aan de collectieve ziektekosten verzekering voor minima gemeente Veldhoven.

ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023ambtshalve uiterlijk op 1 april 2023

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft ook betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

 • 3.

  De aanvragen voor energietoeslag 2022 van inwoners die zijn afgewezen omdat zij geen laag inkomen hebben volgens de bepalingen van de voorgaande beleidsregels energietoeslag 2022, worden ambtshalve opnieuw beoordeeld op basis van deze beleidsregels.

Artikel 5: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de website van de gemeente Veldhoven. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2022 kan worden ingediend tot en met 1 mei 2023.

 • 4.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot en met 1 december 2023.

Artikel 6: Inwerkingtreding

 • 1.

  Het besluit tot vaststelling van deze beleidsregels wordt bekendgemaakt door publicatie ervan in het Veldhovens weekblad en op www.overheid.nl.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

 • 3.

  Deze beleidsregels zijn van toepassing op aanvragen voor energietoeslag over het jaar 2022 en 2023.

 • 4.

  De beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 en 2023 gemeente Veldhoven’.

 • 5.

  Per datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels worden de voorgaande ‘nadere regels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Veldhoven’ ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Veldhoven in zijn vergadering van 6 december 2022.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

N. Bex M. Delhez

secretaris burgemeester

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 en 2023 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling.