Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Land van Cuijk 2023

Geldend van 14-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Land van Cuijk 2023

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2022;

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Land van Cuijk 2023

(Verordening toeristenbelasting Land van Cuijk 2023)

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Artikel 2. Belastingplicht

 • 1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.

 • 2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

 • 3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3. Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • 1.

  van degene die verblijft in een instelling als bedoeld in artikel 4 van de Wet toetreding zorgaanbieders;

 • 2.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

 • 3.

  van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning voor welk verblijf forensenbelasting is verschuldigd.

Artikel 4. Maatstaf van heffing

 • 1. De belasting wordt berekend over de vergoeding die ter zake van het verblijf met overnachten in rekening wordt gebracht, de toeristenbelasting daaronder niet begrepen.

 • 2. Indien de belastingplichtige ondernemer is in de zin van de Wet op de omzetbelasting wordt als vergoeding aangemerkt het bedrag dat als verschuldigd wegens logies aan de heffing aan omzetbelasting is onderworpen.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel wordt ingeval de degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1 een vrijstelling geniet van de afdracht van omzetbelasting op grond van de kleineondernemersregeling (KOR) de belasting geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

Artikel 5. Belastingtarief

 • 1. Het tarief bedraagt voor de vergoeding als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, 4 procent.

 • 2. Het tarief bedraagt € 1,25 per persoon per overnachting voor een nachtverblijfbieder met een vrijstelling als bedoeld in artikel 4, derde lid.

Artikel 6. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8. Aanslaggrens

Belastingaanslagen van minder dan € 50,00 worden niet opgelegd.

Artikel 9. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in vier gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10. Kwijtschelding

Voor deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Overgangsrecht

De navolgende:

 • a.

  Verordening toeristenbelasting Boxmeer 2021, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 december 2020;

 • b.

  Verordening toeristenbelasting Cuijk 2018, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2017;

 • c.

  Verordening toeristenbelasting Mill en Sint Hubert 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 december 2009;

 • d.

  Verordening toeristenbelasting Sint Anthonis, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 december 2020;

vervallen met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening toeristenbelasting Land van Cuijk 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 8 december 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

Devoorzitter,

WimHillenaar