Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van liggeld voor woonschepen Land van Cuijk 2023

Geldend van 14-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van liggeld voor woonschepen Land van Cuijk 2023

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet.

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:

Verordening op de heffing en invordering van liggeld voor woonschepen Land van Cuijk 2023

(Verordening liggelden woonschepen Land van Cuijk 2023)

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Woonschip: een schip, uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebezigd of daartoe bestemd;

 • b.

  Ligplaats: een gemarkeerd gedeelte van het in artikel 2 bedoelde gebied.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam liggeld voor woonschepen wordt een recht geheven voor het hebben van een ligplaats met een woonschip binnen de daartoe aangegeven gedeelten van het gebied "De Kraaijenbergse Plassen", zoals dat op de bij deze verordening behorende en gewaarmerkte tekening in rood en geel is aangegeven.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1. Belastingplichtig is de gebruiker van het woonschip;

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

 • 3. Het recht wordt slechts geheven indien het verblijf binnen de gemeente met een woonschip een termijn van veertien al dan niet achtereenvolgende dagen binnen hetzelfde kalenderjaar te boven gaat.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in een bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving, in de vorm van een gedagtekende nota.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is het recht verschuldigd over zoveel twee-en-vijftigste gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht, als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven;

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twee-en-vijftigste gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht, als er in dat jaar, na einde van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 20,00.

Artikel 8. Termijn van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van de in artikel 7 bedoelde schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Overgangsbepaling

De “Verordening liggelden woonschepen Cuijk 2021” vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2020, vervalt met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening liggelden woonschepen Land van Cuijk 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 8 december 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar

Bijlage A Tarieventabel behorende bij artikel 4 van de Verordening liggelden woonschepen Land van Cuijk 2023

Tarieven met ingang van 1 januari 2023:

Hoofdstuk 1

Het recht bedraagt per ligplaats, gelegen binnen het gedeelte van “De Kraaijenbergse Plassen” welk gedeelte op de bij de verordening behorende gewaarmerkte kaart in rood is aangegeven:

per belastingjaar € 821,00

Hoofdstuk 2

Het recht bedraagt per ligplaats, gelegen binnen het gedeelte van “De Kraaijenbergse Plassen” welk gedeelte op de bij de verordening behorende gewaarmerkte kaart in geel is aangegeven:

per belastingjaar € 247,00

Behorende bij raadsbesluit d.d. 8 december 2022.

Mij bekend,

de griffier,

Richard van der Weegen

Bijlage 1 behorende bij de Verordening liggelden woonschepen Cuijk 2023

Tekening zoals bedoeld in hoofdstuk 1 en 2 van de tarieventabel behorende bij de verordening.

afbeelding binnen de regeling