Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Land van Cuijk 2022

Geldend van 14-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2022;

gelet op gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de lnvorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling lnvorderingswet 1990, de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden en de Gemeentelijke leidraad invordering;

gelet op artikel 28 de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi);

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Te verlenen kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende gemeentelijke heffingen kan volledige kwijtschelding worden verleend voor:

 • a.

  de afvalstoffenheffing (vast bedrag) voor woningen;

 • b.

  de rioolheffing voor het gebruikersdeel voor woningen.

Artikel 2. Uitgesloten van kwijtschelding

Voor zover nog niet geregeld in de onderscheidene gemeentelijke belastingverordeningen wordt voor andere dan de in artikel 1 genoemde gemeentelijke heffingen geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3. Kosten van bestaan

In afwijking van de Uitvoeringsregeling lnvorderingswet 1990 wordt:

 • a.

  het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent van de bijstandsnorm;

 • b.

  de kwijtscheldingsnorm voor personen van 65 jaar of ouder verhoogd tot 100 procent van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

Artikel 4. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling lnvorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5. Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, als volgt verhoogd:

 • a.

  voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot met € 2.000;

 • b.

  voor een alleenstaande met 75 procent van de verhoging, bedoeld in onderdeel a;

 • c.

  voor een alleenstaande ouder met 90 procent van de verhoging, bedoeld in onderdeel a.

Artikel 6. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, treedt artikel 5 met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2022.

Artikel 8. Overgangsbepaling

De navolgende:

 • a.

  Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Boxmeer 2007, vastgesteld door de gemeenteraad van Boxmeer bij besluit van 14 december 2006;

 • b.

  Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Cuijk 2018, vastgesteld door de gemeenteraad van Cuijk bij besluit van 18 december 2017;

 • c.

  Regeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Grave 2019, vastgesteld door de gemeenteraad van Grave bij besluit van 6 november 2018;

 • d.

  Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Mill en Sint Hubert 2018, vastgesteld door de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert bij besluit van 14 december 2017;

 • e.

  Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Sint Anthonis bij besluit van 10 december 2020;

  vervallen met ingang van de in artikel 7, eerste lid, genoemde datum van inwerkingtreding.

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Land van Cuijk 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 8 december 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar