Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2023

Geldend van 13-06-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2023

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

Overwegende dat het gewenst is:

 • -

  te stimuleren dat inwoners van de gemeente Berkelland zich in verenigingsverband binnen muziek-, zang-, volksdans-, toneel- en andere verenigingen kunnen ontwikkelen op het terrein van de amateurkunstbeoefening;

 • -

  dat daarmee tevens sociale cohesie in de gemeente Berkelland bevorderd wordt;

 • -

  in elke kleine kern een leesvoorziening te hebben;

 • -

  dat deze zich met name richt op de jeugd van 4-14 jaar;

 • -

  dat deze ook voor andere leeftijdsgroepen toegankelijk zijn en een aanbod hebben;

 • -

  dat lokale instellingen, scholen en instellingen samenwerken om deze leesvoorziening in stand te houden;

 • -

  en dat de leesvoorziening tevens als ontmoetingsplek in de kleine kern kan fungeren;

 • -

  sociaal-culturele activiteiten te stimuleren die gericht zijn op jongeren;

 • -

  speeltuinverenigingen in stand te houden;

 • -

  dat Pax kinderhulp vakantieopvang kan aanbieden aan Poolse zieke kinderen;

 • -

  activiteiten te stimuleren die gericht zijn op het organiseren van recreatieve activiteiten voor ouderen;

 • -

  dat ouderen hierdoor niet in een sociaal isolement terecht komen;

 • -

  activiteiten te stimuleren die gericht zijn op de ontwikkeling van groepen burgers;

 • -

  met name aandacht te besteden aan de algemene ontwikkeling van vrouwen verenigd in vrouwenverenigingen, ontwikkeling op het terrein van eerste hulp bij ongelukken en milieu- en natuureducatie;

 • -

  de activiteiten van de Stichting Platform Veteranen Berkelland te ondersteunen;

 • -

  activiteiten te stimuleren die gericht zijn op het georganiseerd sporten;

 • -

  met name aandacht te besteden aan de jeugdsport;

 • -

  dorpsbelangenorganisaties en belangenverenigingen voor buurtschappen te stimuleren dat ze de belangen van behartigen van inwoners uit een kern of geografische afgebakende woon- en leefgemeenschap.

gelet op de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2022;

B E S L U I T E N :

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2023

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Accommodatiekosten: kosten die gemaakt worden voor het huren van sporthallen, gymnastieklokalen en/of zwembaden.

  • b.

   ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Berkelland 2022

  • c.

   BRENG: het grondgebied van de voormalige gemeenten Borculo, Ruurlo, Eibergen, Neede en Groenlo.

  • d.

   Belangenorganisatie voor buurschappen: zie Dorpsbelangenorganisatie.

  • e.

   Dorpsbelangenorganisatie: een organisatie die de belangen van behartigt van inwoners uit een kern of geografische afgebakende woon- en leefgemeenschap en die daartoe een convenant met samenwerkingsafspraken met het college heeft afgesloten. Onder dorpsbelangenorganisaties worden ook belangenorganisaties voor buurtschappen verstaan.

  • f.

   Dorpsböke: Een leesvoorziening in een kleine kern die door de inwoners van die kern wordt geleid en beheerd. De leesvoorziening richt zich met name op de jeugd in de leeftijd 4-14 jaar. Iedere kern levert maatwerk op de vraag vanuit die kern. Naast het bevorderen van lezen heeft de leesvoorziening ook een ontmoetingsfunctie. Er is sprake van samenwerking in het dorp tussen de Dorpsböke, de school en andere verenigingen.

  • g.

   Jeugdlid: lid dat de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

  • h.

   Kaderkosten jeugd en ouderen: kosten van jeugdtrainers en/of trainers specifiek voor ouderenactiviteiten in de vorm van salaris en/of vrijwilligersvergoedingen.

  • i.

   Kadervormingskosten: kosten van cursussen gericht op de vrijwilligers die voor de vereniging actief zijn en die zich bezighouden met: het geven van trainingen, begeleiding van jeugdteams en jeugdactiviteiten, bestuurstaken, beheer van de accommodatie (inclusief kantine), kantinediensten, EHBO en hartreanimatie.

  • j.

   Kleine kern: de Berkellandse kernen Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Beltrum, Rekken, Rietmolen en Noordijk.

  • k.

   Lid: een lid van een vereniging dat voor dat lidmaatschap contributie verschuldigd is, niet zijnde een ondersteunend lid of donateur.

  • l.

   Peildatum: de voor de vaststelling van de subsidie gehanteerde data, te weten:

   • -

    met betrekking tot ledenaantallen: het ledenaantal op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar;

   • -

    met betrekking tot bijdragen gebaseerd op financiële gegevens: de financiële gegevens die betrekking hebben op het jaar 2 jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Als de vereniging met schooljaren werkt gaat het om het schooljaar dat eindigt in het jaar 2 jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

  • m.

   Vereniging met regionaal karakter: een vereniging die niet specifiek gericht is op de gemeente waar deze gevestigd is maar op het grondgebied van meerdere gemeenten.

 • 2. Een stichting wordt in deze regeling gelijkgesteld aan een vereniging.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikelen 8, 11, 14, 16, 18, 23 en 25 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen of stichtingen die:

  • a.

   zich bezighouden met activiteiten op het terrein van amateurkunst, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, vormings- en ontwikkelingswerk, sport of het behartigen van de belangen van inwoners uit een kern of geografische afgebakende woon- en leefgemeenschap.

  • b.

   ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel;

  • c.

   tenminste 20 leden hebben;

  • d.

   minimaal 2 boekjaren bestaan.

 • 2. Subsidie aan een Dorpsböke wordt uitsluitend verstrekt aan belangenverenigingen en/of stichtingen die actief zijn in de betreffende kleine kern.

 • 3. Aanvullend op het eerste lid wordt uitsluitend subsidie aan sportverenigingen verstrekt die:

  • a.

   zich in amateurverband bezighouden met sportbeoefening;

  • b.

   lid zijn van een bij de NOC*NSF aangesloten sportbond.

Artikel 4. Aanvraag

Aanvullend op artikel 7 van de ASV overlegt de aanvrager bij een subsidieaanvraag een opgave van het aantal leden op 1 januari van het jaar voorafgaande aan de aanvraag.

Artikel 5. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 8, eerste lid, van de ASV, ingediend in de periode van 1 januari tot en met 31 maart van het (eerste) jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de ASV, uiterlijk 4 weken na indiening van de volledige aanvraag.

 • 2. In uitzondering op het eerste lid beslist het college op een subsidieaanvraag voor kader- en kadervormingskosten uiterlijk op 30 april van het lopende subsidiejaar.

Artikel 7. Meerjarige subsidieverlening

 • 1. Het college kan een subsidie voor maximaal een periode van 4 jaar verlenen.

 • 2. Het college stelt een subsidie tot en met € 5.000 voor het tijdvak zonder voorafgaande verlening vast.

 • 3. Het toegekende subsidiebedrag betrekking hebbend op het eerste jaar wordt uiterlijk 30 april van dat jaar uitbetaald.

 • 4. Het toegekende subsidiebedrag betrekking hebbend op het tweede en volgende jaar wordt uiterlijk op 31 januari van het desbetreffende jaar uitbetaald.

 • 5. In afwijking van het eerste lid beslist het college jaarlijks op een aanvraag voor subsidie voor kader- en kadervormingskosten.

 • 6. Het toegekende subsidiebedrag voor kader- en kadervormingskosten wordt uiterlijk 30 april van het lopende jaar uitbetaald.

 • 7. In de beschikking wordt de subsidieontvanger gewezen op zijn/haar meldings- en informatieplicht zoals vermeld in artikel 11 van de ASV.

Hoofdstuk 2 Amateurkunstbeoefening

Artikel 8. Activiteiten

Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op het beoefenen van amateurkunst in verenigingsverband.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

De subsidie wordt als volgt berekend:

 • 1.

  de volgende bedragen per vereniging afhankelijk van het aantal leden;

  • a.

   bij 20 tot 50 leden een bedrag van € 250,00 per jaar;

  • b.

   bij 50 tot 100 leden een bedrag van € 400,00 per jaar;

  • c.

   bij 100 of meer leden een bedrag van € 500,00 per jaar.

 • 2.

  een bedrag per jeugdlid van € 18,00 per jaar;

 • 3.

  een bedrag per lid ten behoeve van muziekinstrumenten van € 21,00 per jaar.

Artikel 10. Verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht jaarlijks tenminste één activiteit te verzorgen in de gemeente Berkelland die voor alle inwoners toegankelijk is.

Hoofdstuk 3. Dorpsböke

Artikel 11. Activiteiten

Subsidie op grond van dit hoofdstuk wordt verstrekt voor het oprichten, instandhouden/beheren van een Dorpsböke in een kleine kern. Per kleine kern wordt er één Dorpsböke gesubsidieerd.

Artikel 12. Aanvraag

Naast de informatie zoals vermeld in artikel 3 van deze regeling overlegt de subsidieaanvrager informatie over:

 • a.

  het aantal uitleningen van het jaar 2 jaar voorafgaand aan het subsidiejaar;

 • b.

  de actuele openingstijden van de Dorpsböke.

Artikel 13. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt € 5.000,00 per kalenderjaar per Dorpsböke.

Hoofdstuk 4. Jeugd- en jongerenwerk

Artikel 14. Activiteiten

Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden verstrekt voor:

 • a.

  het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten die gericht zijn op jongeren;

 • b.

  de instandhouding van de locaties van speeltuinverenigingen;

 • c.

  de vakantieopvang van Poolse zieke kinderen door Pax kinderhulp.

Artikel 15. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie wordt als volgt berekend:

  • a.

   Een bedrag voor scoutingclubs, voor instellingen aangesloten bij een Plattelands Jongeren organisatie, voor het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk en voor de speeltuinverenigingen een bedrag per vereniging afhankelijk van het aantal Berkellandse leden:

   • i.

    bij 20 tot 50 leden een bedrag van € 250,00 per jaar;

   • ii.

    bij 50 tot 100 leden een bedrag van € 400,00 per jaar;

   • iii.

    bij 100 leden of meer een bedrag van € 500,00 per jaar.

  • b.

   Voor speeltuinverenigingen bovendien ten behoeve van de vervanging en het onderhoud van speeltoestellen een bedrag van € 2.250,00 per jaar (mits zij speeltoestellen op een eigen locatie in eigendom hebben);

  • c.

   Een bedrag voor Pax kinderhulp Borculo voor de opvang van Poolse zieke kinderen voor een vakantie in Nederland van € 1.000,00 per jaar;

Hoofdstuk 5. Ouderenwerk

Artikel 16. Activiteiten

Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op het organiseren van recreatieve activiteiten om het sociale isolement van ouderen te voorkomen.

Artikel 17. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt voor verenigingen en stichtingen die in overeenstemming met hun statuten, recreatieve activiteiten organiseren voor ouderen van € 300,00 per jaar.

Hoofdstuk 6. Sport

Artikel 18. Activiteiten

Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op georganiseerd sporten, waarbij met name aandacht besteed wordt aan de jeugdsport.

Artikel 19. Hoogte van de subsidie

De subsidie wordt als volgt berekend:

 • a.

  een bedrag per jeugdlid van € 9,00 per jaar;

 • b.

  een bedrag per jaar ten behoeve van de kaderkosten en kadervormingskosten.

 • c.

  een bedrag per lid van € 35,00 per jaar voor accommodatiekosten van zwemverenigingen.

Artikel 20. Berekening van de subsidie voor gehandicaptensportverenigingen

Voor de gehandicaptensportverenigingen wordt de jaarlijkse subsidie in afwijking van artikel 19 als volgt berekend;

 • 1.

  voor de V.A.S (Vereniging Aangepast Sporten) BRENG en de Stichting Sport- en Spelinstuif Verstandelijk Gehandicapten BRENG;

  • a.

   een bedrag gelijk aan 10% van de contributie- en donatieopbrengst van het peiljaar;

  • b.

   een subsidie in de kosten van bevoegde leiding, gelijk aan ten hoogste 35% van de salarissen en sociale lasten van de trainers tot maximaal € 225,00 per jaar;

  • c.

   een subsidie in de redelijkerwijs te maken reiskosten voor het deelnemen aan trainingen in verenigingsverband binnen het grondgebied van de BRENG;

  • d.

   een bedrag gelijk aan ten hoogste 50% van accommodatiekosten binnen het grondgebied van de BRENG.

 • 2.

  Voor de gehandicaptensportvereniging Hart in Beweging volgens de berekening als onder lid 1 waarbij alleen de bestanddelen als genoemd in sub a, b, en d in de berekening worden meegenomen.

 • 3.

  Voor de Stichting Paardrijden Gehandicapten in de Oost-Achterhoek: een bedrag van € 140,00 per jaar per in de gemeente Berkelland woonachtige deelnemer.

Artikel 21. Herberekening subsidie gehandicaptensportverenigingen in verband met leden van buiten de gemeente Berkelland

De subsidie als bedoelt in artikel 20 van deze regeling wordt uitsluitend uitbetaald voor de in de gemeente Berkelland woonachtige deelnemers van de desbetreffende instellingen.

Artikel 22. Subsidieplafond en verdeelsysteem

 • 1. Het subsidieplafond voor kaderkosten en kadervormingskosten wordt vastgesteld op € 20.000,00 per jaar.

 • 2. Wanneer het subsidieplafond zoals vermeld in lid 1 wordt overschreden worden de subsidies voor kaderkosten en kadervormingskosten gekort met het percentage van deze overschrijding.

Hoofdstuk 7. Vorming en educatie

Artikel 23. Activiteiten

Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten:

 • a.

  die gericht zijn op vorming en educatie;

 • b.

  waarbij met name aandacht te besteden aan de algemene ontwikkeling van vrouwen verenigd in vrouwenverenigingen, ontwikkeling op het terrein van eerste hulp bij ongelukken en milieu- en natuureducatie.

Artikel 24. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt voor:

 • a.

  Verenigingen die zich bezighouden met vormings- en educatie € 160,00 per jaar;

 • b.

  Verenigingen die zich bezighouden met activiteiten op het terrein van milieugerichte educatie activiteiten € 500,00 per jaar;

 • c.

  EHBO-verenigingen € 1.100,00 per jaar;

 • d.

  Vogelwerkgroepen € 250,00 per jaar;

 • e.

  Het Stichting Platform Veteranen Berkelland € 1.000 per jaar voor de organisatie van de jaarlijkse veteranendag, waarbij men met name aandacht dient te besteden aan de verwerking van belevenissen in tijden van oorlog en uitzending naar andere landen.

Hoofdstuk 8. Dorpsbelangenorganisaties

Artikel 25. Activiteiten

Subsidie op grond van dit hoofdstuk kan worden verstrekt aan dorpsbelangenorganisaties met activiteiten die gericht zijn op het behartigen van de belangen van inwoners uit een kern of geografische afgebakende woon- en leefgemeenschap. Voorwaarde is dat de organisatie een convenant met samenwerkingsafspraken heeft afgesloten met het college.

Artikel 26. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie voor buurtschappen bedraagt een vast bedrag van € 500,--

 • 2. De subsidie bedraagt voor kleine kernen Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Beltrum, Rekken, Rietmolen en Noordijk:

  • a.

   een basisbedrag van € 1500,-- voor administratieve, secretariële- en anderszins vergelijkbare organisatiekosten

  • b.

   een bijdrage van € 1,-- per inwoner in het geografische gebied waarvan de dorpsbelangenorganisatie de belangen behartigt, ter financiering van projecten, activiteiten en dergelijke.

 • 3. De subsidie bedraagt voor grote kernen Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede een vast bedrag van € 5000,--

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 27. Intrekking diverse subsidieregelingen

De Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 28. Overgangsbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen om subsidie die zijn ingediend op of na de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2. Op subsidies die zijn verstrekt of aangevraagd maar nog niet zijn afgehandeld voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, blijft de in artikel 27 genoemde subsidieregeling van toepassing zoals deze luidden op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

Artikel 29. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 30. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2023

Ondertekening

6 december 2022

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.