Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening 2023

Geldend van 03-06-2023 t/m 08-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Legesverordening 2023

De raad van de gemeente Nissewaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 november 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Bestuur van 22 november 2022;

besluit vast te stellen de Legesverordening 2023.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgend kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden, zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel, rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 210 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 • 2. Ingeval de leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, wordt het gevorderde bedrag mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges die bij wege van aanslag worden geheven één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet worden betaald.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingwet 1990 moeten de leges die door middel van een kennisgeving worden geheven op het moment van het mondeling dan wel schriftelijk doen van de kennisgeving worden betaald.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en het tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken afgegeven, of diensten verricht in het persoonlijk belang van personen die door een verklaring van de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats van hun onvermogen doen blijken, onverminderd hetgeen hieromtrent is bepaald in deze verordening;

 • b.

  bewijzen van in leven zijn strekkende tot het ontvangen van pensioenen of lijfrenten of andere periodieke uitkeringen ten laste van een publiekrechtelijk lichaam of een bij de wet ingesteld pensioenfonds;

 • c.

  stukken, opgaven, inlichtingen, onderzoeken en dergelijke welke krachtens wettelijk voorschrift moeten worden verstrekt of verricht;

 • d.

  stukken vermeld in de tarieventabel onder 1.7.2.1, 1.7.2.2 en 1.7.2.10 af te geven aan vertegenwoordigers van de pers;

 • e.

  stukken en nasporingen, gevraagd in het algemeen belang door of vanwege de Staat der Nederlanden, de provincie, andere gemeenten, alsmede door of vanwege de vertegenwoordigers van vreemde mogendheden hier te lande;

 • f.

  een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • g.

  een vergunning voor het plaatsen van openbare aankondigingen op, aan of in de nabijheid van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet een vergunning is verleend, voor zover die aankondigingen een relatie hebben met het bevolkingsonderzoek;

 • h.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • i.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.17.4, 3.2.3, 3.2.15 of 3.2.28 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers en die voldoet aan door het college van burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden;

 • j.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2.2, onderdeel 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 of 2.3.6, hoofdstuk 2.6 of 2.8 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, voor zover de aanvraag een vergunning betreft voor het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van het kalenderjaar in werking treedt en de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 1.2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   hoofdstuk 1.4. (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 1 13 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Intrekking oude verordeningen

De Legesverordening 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14 genoemde datum van ingang van de heffing.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Legesverordening 2022 blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich vóór de in artikel 14 genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 14 Datum van ingang van de heffing

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nissewaard van 7 december 2022.

de griffier,

mr. S.J.M. Mackaij

de voorzitter,

mr. F. van Oosten

Bijlage 1 Tarieventabel als bedoeld in de artikelen 2, 4, 7 en 10 van de Legesverordening 2023

1

 

Algemene dienstverlening

1.1

 

Burgerlijke stand

1.2

 

Reisdocumenten

1.3

 

Rijbewijzen

1.4

 

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.5

 

Vervallen

1.6

 

Vervallen

1.7

 

Vervallen

1.8

 

Vastgoedinformatie

1.9

 

Overige Burgerzaken

1.10

 

Vervallen

1.11

 

Huisvestingswet en urgentie-aanvraag

1.12

 

Winkeltijdenwet

1.13

 

Kansspelen

1.14

 

Kabels en leidingen en telecommunicatie

1.15

Vervallen

1.16

 

Verkeer en vervoer

1.17

 

Algemene Plaatselijke Verordening

1.18

 

Overige stukken

1.19

 

Vervallen

1.20

 

Vervallen

1.21

 

Fotokopieën en digitale stukken

1.22

 

Kinderopvang

1.23

 

Rotterdampas

 

 

 

2

 

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

2.1

 

Begripsomschrijvingen

2.2

 

Vooroverleg/beoordelen principe-aanvraag

2.3

 

Omgevingsvergunning

2.4

 

Vermindering

2.5

 

Teruggaaf

2.6

 

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

 

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8

 

Aanvraag omgevingsvergunning niet via Omgevingsloket online

 

 

3

 

Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

3.1

 

Alcoholwet

3.2

 

Organiseren evenementen of markten

3.3

 

Prostitutiebedrijven

3.4

 

Brandbeveiligingsverordening

3.5

 

Splitsingsvergunning woonruimte

3.6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking of dienstverlening

 

1,051

2023

1

Algemene dienstverlening

1.1

Burgerlijke stand

1.1.1

Huwelijksvoltrekking/Partnerschapsregistratie/Omzetten partnerschapsregistratie in een huwelijk

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap:

1.1.1.1

 

Op maandag in een spreekkamer van het Stadhuis van Nissewaard om 9.00 uur en 9.15 uur

gratis

1.1.1.2

 

Vervallen

1.1.1.3

 

Op maandag tot en met vrijdag vanaf 9.00 uur tot en met 20.00 uur in het Stadhuis van Nissewaard, het oude stadhuis Koningin Julianaplein te Spijkenisse of het oude stadhuis Kaaistraat te Geervliet

497,10

1.1.1.4

 

In een aangewezen trouwlocatie, anders dan genoemd onder 1.1.1.3

614,05

1.1.1.4.1

 

Extra leges bij meer dan 15 minuten te laat verschijnen op de dagen en locaties, genoemd in 1.1.1.1, 1.1.1.3 en 1.1.1.4

68,35

1.1.1.5

Het omzetten van een partnerschap in een huwelijk aan de balie van het Stadhuis van Nissewaard

gratis

1.1.1.6

Op een zaterdag vanaf 09.00 tot en met 18.00 uur geldt een toeslag van

204,75

1.1.1.7

Gereserveerd

1.1.1.8

Een op grond van artikel 1:16c van het Burgerlijk Wetboek door het college van burgemeester en wethouders aangewezen zondag (geen avondopenstelling) geldt een toeslag van

409,40

1.1.1.8.1

 

Extra leges bij meer dan 15 minuten te laat verschijnen op de dagen, genoemd in 1.1.1.6 en 1.1.1.8

119,70

1.1.1.9

Eenvoudig baliehuwelijk zonder ceremonie op dinsdag en donderdag van 09:00 tot 11:00 uur             

150,00

1.1.1.10

Vervallen

1.1.1.11

Voor het als trouwlocatie aanwijzen van een huis der gemeente:

300,05

1.1.1.12

 

Voor het wijzigen of annuleren van een gemaakte afspraak

60,00

 

 

 

1.1.2

 

Vervallen

1.1.3

Bijzonder huis

1.1.3.1

Gereserveerd

1.1.3.2

Voor het voltrekken/omzetten van een huwelijk of een partnerschapsregistratie in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek bedragen de leges bovenop de leges voor het voltrekken/omzetten van een huwelijk of een partnerschapsregistratie zoals onder 1.1.1 vermeld.

262,40

 

1.1.4

Trouwboekje of partnerschapsboekje

1.1.4.1

(een duplicaat van) een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

52,40

 

1.1.5

Getuigen

1.1.5.1

Gereserveerd

1.1.5.2

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van een getuige bij een huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap.

37,70

1.1.6

Verklaring huwelijksbevoegdheid

1.1.6.1

Vervallen

1.1.6.2

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een persoon naar keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag (al werkzaam in andere gemeente als babs)

116,90

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een persoon naar keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag (niet werkzaam in andere gemeente als babs)

233,95

1.1.7

Overige

1.1.7.1

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

26,35

1.1.7.2

Vervallen

1.1.7.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a, b, d en e, van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand, te weten

15,70

1.1.7.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder c, van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand, te weten

27,50

1.2

Reisdocumenten

1.2.1

Paspoort

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.2

Zakenpaspoort

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.3

Faciliteitenpaspoort

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.4

Vluchtelingen of vreemdelingenpaspoort

1.2.4.1

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

58,85

1.2.5

Identiteitskaart:

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

37,95

1.2.6

Toeslag spoedaanvraag reisdocument of Nederlandse identiteitskaart

1.2.6.1

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

53,00

1.2.6.1.1

Toeslag bezorging reisdocument of Nederlandse identiteitskaart

1.2.6.1.1.1

voor de bezorging van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

4,00

1.2.7

 

Vervallen

1.2.7.1

 

Vervallen

 

 

 

1.3

 

Rijbewijzen

 

 

 

1.3.1

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

41,60

1.3.2

 

Voor het uitreiken van een formulier voor een eigen verklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen

41,00

1.3.3

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

9,70

1.3.4

 

Wegens het vermissen van een rijbewijsdocument

34,35

 

 

Het tarief voor een rijbewijs als bedoeld onder 1.3.1 wordt, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, dat op verzoek niet compleet kan worden overlegd, verhoogd met

34,35

1.3.5

 

De leges genoemd onder 1.3.1 worden bij een spoedlevering verhoogd met

34,10

 

 

1.3.6

 

Vervallen

1.3.6.1

 

Vervallen

1.4

 

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

 

Verstrekking van gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.1.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking:

 

 

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

9,55

1.4.1.2

 

Tot het verstrekken van gegevens op een internationaal (meertalig) formulier, per verstrekking

20,95

1.4.1.3

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van een overzicht van een persoonslijst, anders dan bedoeld in artikel 2.54 van de Wet basisregistratie personen

25,15

1.4.1.4

 

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking, wanneer het verzoek is ingediend via het digitale loket

8,65

1.4.1.5

 

Tot het verstrekken van gegevens op een internationaal (meertalig) formulier, per verstrekking, wanneer het verzoek is ingediend via het digitale loket

15,85

1.4.1.6

 

Tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

1.4.1.6.1

 

een meertalig modelformulier van een van de in artikel 2, eerste lid, onder a, b, d en e van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken

15,70

1.4.1.6.2

 

een meertalig modelformulier van de in dat artikel onder c genoemde stukken

21,20

 

1.4.2.

 

Verstrekking van gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking:

9,55

1.4.2.2

 

Indien de aanvraag is gedaan ten behoeve van een wetenschappelijk of filantropisch doel per verstrekking:

1,20

1.4.2.3

 

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

12,00

1.4.2.4

 

Vervallen

1.4.2.5

 

Vervallen

1.4.2.6

 

Vervallen

 

 

1.4.3

 

Bijzondere verstrekkingen

1.4.3.1

 

Gegevensverstrekking op papier aan een buitengemeentelijke afnemer of bijzondere derde (postkamertarief)

8,05

 

 

 

1.5

 

Vervallen

1.6

 

Vervallen

1.7

 

Vervallen

1.8

Vastgoedinformatie

1.8.1

Inzage en reproducties

1.8.1.1

Kadastrale bericht/uittreksel. Voor het raadplegen van een object, inclusief een uitdraai op A4 formaat

12,20

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

12,20

1.8.1.2

Hypothecaire bericht/uittreksel. Per object inclusief een uitdraai op A4 formaat

12,20

1.8.1.3

Kadastraal bericht/uittreksel persoon. Per object, uitgedraaid op A4 formaat

12,20

1.8.1.4

Voor het raadplegen van de plans en/of leggers van het kadaster:

12,20

1.8.1.4.1

wegens het verlenen van inzage

9,00

1.8.1.4.2

voor werkzaamheden die langer duren dan 15 minuten wordt een bedrag geheven per vol kwartier van

17,75

 

 

 

1.8.2

 

Tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.3.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.2.1

 

in formaat A2 ( 420x594 mm)

0,65

1.8.2.2

 

in formaat A1 ( 594x841 mm)

3,55

1.8.2.3

 

in formaat A0 ( 841x1189 mm)

8,85

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.3.1

 

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

19,40

1.8.2.3.2

 

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

19,40

1.8.2.3.3

 

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

19,40

1.8.2.3.4

 

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

19,40

1.8.2.3.5

 

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

19,40

 

 

1.8.3

 

Het tarief voor nasporingen inzake een hypothecaire inzage, informatie uit akten, kadastrale inzage of kadastrale kaart uitgedraaid op A4-formaat bedraagt, ongeacht het resultaat, per kwartier nasporing

19,40

 

 

1.8.4

 

Grootschalige topografie GBKN analoog

 

 

Analoge producten (plots) worden op normaal plotpapier geleverd, tenzij anders wordt overeengekomen. De tarieven van analoge producten zijn inclusief BTW.

 

 

Het tarief voor plots met als inhoud de standaard topografie GBK Spijkenisse wordt bepaald door de grootte van de plot, het aantal afdrukken, eventuele extra inhoud en bijkomend meerwerk. Het kale tarief wordt berekend voor een afdruk met als schaal 1:500. Bij kleinere schalen wordt een toeslag berekend voor de meerdere inhoud.

1.8.4.1

 

In formaat A4

9,20

1.8.4.2

 

A3 schaal 1 :500

23,50

1.8.4.3

 

A3 schaal 1:1.000

27,65

1.8.4.4

 

A3 schaal 1:2.000

36,50

1.8.4.5

 

A3 schaal 1:2.500

45,75

1.8.4.6

 

A2 schaal 1: 500

46,80

1.8.4.7

 

A2 schaal 1:1.000

55,35

1.8.4.8

 

A2 schaal 1:2.000

73,20

1.8.4.9

 

A2 schaal 1:2.500

91,50

1.8.4.10

 

A1 schaal 1: 500

93,75

1.8.4.11

 

A1 schaal 1:1.000

117,00

1.8.4.12

 

A1 schaal 1:2.000

146,40

1.8.4.13

 

A1 schaal 1:2.500

182,95

1.8.4.14

 

A0 schaal 1: 500

187,20

1.8.4.15

 

A0 schaal 1:1.000

234,00

1.8.4.16

 

A0 schaal 1:2.000

292,65

1.8.4.17

 

A0 schaal 1:2.500

365,85

1.8.4.18

 

Voor de prijzen onder artikel 1.8.4 geldt dat het minimumtarief voor een levering € 15,00 bedraagt. Wanneer het bedrag van de afname meer is dan € 100,00, dan wordt dit minimumbedrag daarop in mindering gebracht. Dit bedrag wordt vermeerderd met minimaal € 17,50 per 15 minuten of een deel daarvan. De tarieven van de plots zijn inclusief BTW. Vooraf vindt prijsaanbieding plaats, waarna het bedrag van de prijsaanbieding geacht wordt deel uit te maken van deze legestabel.

1.8.4.19

 

Gratis is een afdruk op A4 met als inhoud de eigen woning met de directe omgeving verkrijgbaar.

 

 

1.8.5

 

Grootschalige topografie GBKN digitaal

 

 

Digitale producten worden in het algemeen op cd geleverd, tenzij anders wordt overeengekomen. De prijzen van digitale producten zijn exclusief BTW.

1.8.5.1

 

Voor het verstrekken van gegevens uit de digitale grootschalige kaart Nederland wordt een basisbedrag geheven van

61,15

 

 

 

 

Tarief bebouwd

1.8.5.2

 

Het basisbedrag wordt vermeerderd met een bedrag per hectare van

67,30

 

 

 

 

Tarief landelijk

1.8.5.3

 

Het basisbedrag wordt vermeerderd met een bedrag per hectare van

24,50

1.8.5.4

 

Voor gebieden groter dan 5 ha stedelijk en 10 ha landelijk gebied vindt levering van digitale topo plaats middels offerte via Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Landmeten.

1.8.5.5

 

De tarieven onder artikel 1.8.5 gelden voor éénmalige leveringen en zijn exclusief BTW. Het is ook mogelijk een abonnement af te sluiten. Diverse contractvormen zijn mogelijk wat betreft looptijd, het gewenste gebied en het gewenste format. Standaard is .dgn (MicroStation). Vertaling naar dxf, dwg of NEN1878 is mogelijk. Vooraf vindt prijsaanbieding plaats, waarna het bedrag van de prijsaanbieding geacht wordt deel uit te maken van deze legestabel.

 

 

1.8.6

 

Huisnummerkaart analoog

 

 

De huisnummerkaart is opgebouwd uit kaartbladen welke dezelfde indeling hebben als de Grootschalige basiskaart (GBK) Spijkenisse. D.w.z. dat een afdruk van een standaard kaartblad een schaal heeft van 1:1.000 en een netto kaartbeeld heeft van 100 bij 50 cm.

1.8.6.1

 

Plot standaardblad GBK op A0

156,05

1.8.6.2

 

Plot standaardblad GBK op A1

117,00

1.8.6.3

 

Plot standaardblad GBK op A2

78,10

1.8.6.4

 

Plot standaardblad GBK op A3

39,15

 

 

1.8.6.5

 

Voor grotere afname zijn kortingen mogelijk die oplopen met het bestelde aantal. De tarieven voor plots zijn inclusief BTW. Vooraf vindt prijsaanbieding plaats, waarna het bedrag van de prijsaanbieding geacht wordt deel uit te maken van de legestabel.

1.8.6.6

 

Voor plots van gebieden (b.v. wijken) anders dan kaartbladen gelden andere tarieven. Deze tarieven zijn afhankelijk van het gevraagde gebied en de hoeveelheid meerwerk. Vooraf vindt prijsaanbieding plaats, waarna het bedrag van de prijsaanbieding geacht wordt onderdeel uit te maken van deze legestabel.

 

 

1.8.7

 

Huisnummerkaart digitaal

1.8.7.1

 

Voor een aantal bladen van 1 tot 5 bedraagt de prijs per blad

234,00

1.8.7.1.1

 

met een minimumbedrag van

273,05

1.8.7.2

 

Voor een aantal bladen van 5 tot 10 bedraagt de prijs per blad

179,40

1.8.7.3

 

Voor een aantal bladen van 10 tot 40 bedraagt de prijs per blad

152,85

 

 

Voor een aantal bladen van 40 tot 65 bedraagt de prijs per blad

120,15

 

 

1.8.7.5

 

De prijzen onder 1.8.7 gelden voor éénmalige leveringen en zijn exclusief BTW. Het is ook mogelijk een abonnement af te sluiten. Diverse contractvormen zijn mogelijk wat betreft looptijd, het gewenste gebied en het gewenste format. Standaard is .dgn (MicroStation). Vertaling naar dxf, dwg of NEN1878 is mogelijk. Vooraf vindt prijsaanbieding plaats, waarna het bedrag van de prijsaanbieding geacht wordt deel uit te maken van deze legestabel.

 

 

1.8.8

 

Stadsplattegrond analoog

 

 

De tarieven onder 1.8.8 zijn inclusief BTW

1.8.8.1

 

Plattegrond met lijnen in kleur en geplastificeerd per stuk

415,25

1.8.8.2

 

Plattegrond met lijnen in kleur

236,60

1.8.8.3

 

Plattegrond met lijnen in zwart/wit

203,40

1.8.8.4

 

Straatnamenlijst

39,25

 

 

1.8.9

 

Stadsplattegrond digitaal

 

 

Voor commercieel gebruik (verkoop aan derden) vindt vooraf een prijsaanbieding plaats, waarna het bedrag geacht wordt deel uit te maken van deze legestabel. Het tarief van een digitale stadsplattegrond is exclusief BTW.

1.8.9.1

 

Een digitale stadsplattegrond voor niet-commercieel gebruik

4.465,15

 

 

1.8.10

 

Themakaarten analoog

 

 

Van diverse themakaarten zijn plots leverbaar. Het tarief is afhankelijk van inhoud, oplage, grootte, materiaalgebruik en eventueel meerwerk en andere wensen van de klant.Vooraf vindt prijsaanbieding plaats, waarna het bedrag van de prijsaanbieding geacht wordt deel uit te maken van de legestabel.

 

 

1.8.11

 

Themakaarten digitaal

 

 

Voor digitale themakaarten geldt hetzelfde als voor analoge themakaarten. De tarieven liggen op een hoger niveau.

 

 

1.8.12

 

Luchtfoto's analoog

1.8.12.1

 

Een plot op A0 formaat op normaal papier per stuk

249,75

1.8.12.2

 

Een plot op A1 formaat op normaal papier per stuk

156,05

1.8.12.3

 

Een plot op A2 formaat op normaal papier per stuk

93,75

1.8.12.4

 

Een plot op A3 formaat op normaal papier per stuk

54,65

1.8.12.5

 

Een plot op A4 formaat op normaal papier per stuk

31,15

1.8.12.6

 

De onder 1.8.12 genoemde producten zijn ook verkrijgbaar op fotopapier voor een meerprijs van € 10,00 tot € 40,00 afhankelijk van het formaat.

1.9

Overige Burgerzaken

1.9.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor verklaringen en vergunningen in het belang van de aanvragers

1.9.1.1

 

Voor een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.1.2

 

Voor een bewijs van in leven zijn

14,00

1.9.1.3

 

Voor legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een stuk, voor elke handtekening of voor elk stuk

10,65

1.9.1.4

 

Vervallen

1.9.1.5

 

Voor een verklaring omtrent het Nederlanderschap

13,65

1.9.1.6.1

 

Voor een bewijs van opneming in de basisregistratie personen

11,75

1.9.1.6.2

 

Voor een bewijs van opneming in de basisregistratie personen, dat via het digitale bewonersloket wordt aangevraagd

9,00

1.9.1.7

 

Voor het verstrekken van een afschrift van een persoonskaart

12,00

1.9.1.8

 

Voor de afgifte van het document tot uitstel van begraven of cremeren

15,85

1.9.1.9

 

Voor de afgifte van het verlof tot het doen opgraven en herbegraven van een lijk

15,85

1.9.1.10

 

Voor het verlof tot bestemming van een lijk voor ontleding

15,85

1.9.1.11

 

Voor de afgifte van een lijkenpas

20,95

1.9.1.12

 

Vervallen

1.9.1.13

 

Voor een (meertalig) uittreksel van geboorte, huwelijk, registratie van een partnerschap of overlijden

14,00

1.9.1.14

Tot het verkrijgen van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene, te wiens name het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk wordt bedoeld

28,85

1.9.2

 

Aanvullend op de aanvraag van één of meerdere produkten genoemd onder 1.9 door een rechtspersoon waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het digitale bewonersloket (met e-Herkenning) bedraagt het tarief voor de hieraan verbonden extra administratiekosten

9,10

1.10

Vervallen

1.11

Huisvestingswet

1.11.1

 

Vervallen

 

1.11.2

 

Urgentie-aanvraag

1.11.2.1

 

Voor het in behandeling nemen van een urgentie-aanvraag bedragen de leges

45,00

1.11.2.2

 

Voor het aanvragen van een medische verklaring ten behoeve van de urgentieaanvraag bedragen de leges

34,00

1.11.2.3

Vervallen

1.11.2.4

Het in artikel 1.11.2.1 genoemde tarief kan worden verhoogd met de kosten die het college van burgemeester en wethouders maakt in verband met het inwinnen van een medisch advies, nodig ter beoordeling van de aanvraag.

1.11.2.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een (verlenging van een) vergunning tijdelijke verhuur, als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Leegstandswet bedraagt het tarief

58,45

1.12

Winkeltijdenwet

1.12.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of de Verordening Winkeltijden Nissewaard

48,10

1.12.1.2

Vervallen

1.12.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in het eerste lid bedoelde ontheffing

26,60

1.13

Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een:

1.13.1.1

Vervallen

Voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (inclusief het aanvraagformulier)

29,85

1.13.1.2

Vervallen

1.13.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (inclusief het aanvraagformulier)

1.13.2.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

1.13.2.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten

79,00

1.13.2.3

Vervallen

1.13.2.4

Indien de aanvraag een periode bestrijkt van korter dan twaalf maanden, wordt het tarief, genoemd in 1.13.2.1, 1.13.2.2 en 1.13.2.3 naar evenredigheid toegepast

1.13.2.5

Indien de aanvraag een periode bestrijkt van langer dan twaalf maanden, wordt het tarief, genoemd in 1.13.2.1, 1.13.2.2 en 1.13.2.3, naar evenredigheid toegepast met een maximum van 48 maanden

1.13.2.5.1

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

226,50

1.13.2.5.2

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

317,00

1.13.2.5.3

Vervallen

1.13.2.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, zoals bedoeld in artikel 6 van de Verordening speelautomatenhal.

643,85

1.13.2.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning, zoals bedoeld in artikel 6 van de Verordening speelautomatenhal.

321,80

1.14

Kabels en leidingen en telecommunicatie

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot:

1.14.1.1

het afgeven van een vergunning, toestemming c.q. instemming voor het (ver)leggen van kabels en leidingen langer dan 25 meter:

1.14.1.1.1

een vast bedrag per vergunning/instemming:

726,55

1.14.1.1.2

vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van het gehele tracé

1.14.1.1.2.1

met een lengte van > 25 meter tot en met 500 meter

5,90

1.14.1.1.2.2

met een lengte van > 500 meter tot en met 1.000 meter

5,70

1.14.1.1.2.3

met een lengte van > 1.000 meter tot en met 2.000 meter

5,25

1.14.1.1.2.4

met een lengte van > 2.000 meter

5,05

1.14.1.2

Het afgeven van een vergunning/instemming voor het (ver)plaatsen en verwijderen van ondergrondse objecten (handholes, vetvangputten, enzovoort), bovengrondse objecten (kastjes, enzovoort) voor zover deze niet zijn begrepen onder art. 1.14.1 en vergunningplichtige werkzaamheden voor het (ver)leggen van kabels en leidingen < of gelijk aan 25 meter, een vast bedrag per tracé/object:

604,50

1.14.1.3

Het afgeven van een vergunning/ instemming voor het rijzen, vervangen of verwijderen van bestaande leidingen:

1.14.1.3.1

een vast bedrag per vergunning/instemming

476,25

1.14.1.3.2

vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van het gehele tracé

1.14.1.3.2.1

met een lengte van > 25 meter tot en met 500 meter

4,15

1.14.1.3.2.2

met een lengte van > 500 meter

3,85

1.14.1.4

Het aanbrengen van administratieve wijzigingen in een verleende vergunning en het verwerken van een melding als bedoeld in artikel 9 van de Telecommunicatieverordening Nissewaard, een vast bedrag per vergunning/melding

385,00

1.14.1.5

Het registreren van meldingsplichtige werkzaamheden aan kabels en leidingen

39,75

1.14.1.6

Wanneer een verzoek tot vergunning/instemming dat reeds door de gemeente in behandeling is genomen weer wordt ingetrokken, zal 35% van de leges, die bij het doorgaan van de aanvraag verschuldigd zouden zijn, in rekening worden gebracht

1.14.1.7

Wanneer een vergunning/instemming voor een werk is verleend, maar het uitgevoerde tracé een kortere lengte had dan in de aanvraag was aangegeven, kan op verzoek slechts restitutie van leges worden verleend, voor de minder gelegde meters, voor 65% van het legestarief van het bedrag per strekkende meter, indien de lengte van het tracé ten minste 10% korter was dan de in de aanvraag opgegeven lengte, met een minimum van 50 meter

1.15

Vervallen

1.16

Verkeer en vervoer

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.16.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

43,90

1.16.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

39,90

1.16.2

voor het verkrijgen van een ontheffing voor het berijden van voetgangersgebieden ten behoeve van particulieren

39,90

 

1.16.3

Bijzonder transport

1.16.3.1

Voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

59,30

1.16.3.2

Voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het R.V.V. 1990, voor het verrichten van een bijzonder transport

59,30

1.16.3.3

Voor het verkrijgen of verlengen van een ontheffing route gevaarlijke stoffen, als bedoeld in artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

58,85

 

 

1.16.4

Gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats

1.16.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart

82,35

1.16.4.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van een duplicaat van een gehandicapten-parkeerkaart

49,45

1.16.4.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot toewijzing van een gereserveerde gehandicapten-parkeerplaats

366,55

1.16.4.4

Voor de aanwijzing van een gereserveerde gehandicapten-parkeerplaats in verband met een verhuizing van de rechthebbende

165,70

1.16.4.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vervanging van het onderbord i.v.m. wijziging van het kenteken

79,70

1.16.4.6

Indien op de onder 3 genoemde aanvraag afwijzend wordt beschikt of indien op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht wordt besloten de aanvraag niet te behandelen, wordt van de onder 3 genoemde leges een bedrag gerestitueerd van:

260,00

1.16.4.7

Indien op de onder 4 genoemde aanvraag afwijzend wordt beschikt of indien op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht wordt besloten de aanvraag niet te behandelen, wordt van de onder 4 genoemde leges een bedrag gerestitueerd van:

71,75

 

 

1.17

Algemene Plaatselijke Verordening

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing sluitingsuur als bedoeld in artikel 2:30, tweede lid, Algemene Plaatselijke Verordening voor:

1.17.1.1

Een dag

58,10

1.17.1.2

Meerdere dagen

116,80

Speelgelegenheid

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

115,95

Vuurwerk

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk door een bedrijf als bedoeld in artikel 2:72, Algemene Plaatselijke Verordening:

115,95

Collecte

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het houden van een openbare inzameling bij wijze van collecte of inschrijving als bedoeld in artikel 5:13, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening

7,10

Marktstandplaatsen

1.17.5

Vervallen

Marktstandplaatsen

1.17.5.6

Voor een overige begunstigende beschikking op grond van de Marktverordening:

1.17.5.7

Voor een dag

23,95

1.17.5.8

Voor meerdere dagen

48,10

1.17.5.9

Voor een jaar

71,40

1.17.5.10

Voor de aanvraag tot het verkrijgen van een standwerkerskaart op de dinsdag- of zaterdagmarkt

23,95

1.17.5.11

Voor het verlenen of verlengen van een vaste standplaatsvergunning op de dinsdag- of zaterdagmarkt

48,10

1.17.6

 

Sportevenementen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanwijzen van terreinen tot het houden van een wedstrijd, dan wel het ter voorbereiding van een wedstrijd maken van een training - of proefrit met een motorvoertuig of bromfiets, dan wel het aanwezig hebben van deze voertuigen met het kennelijke doel het houden van een wedstrijd of het maken van een training - of proefrit als bedoeld in artikel 5:32, tweede lid, Algemene Plaatselijke Verordening:

133,80

1.17.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover daarvoor elders in dit hoofdstuk geen tarief is opgenomen voor:

1.17.7.1

Een dag

58,10

1.17.7.2

Meerdere dagen, doch minder dan een jaar

58,10

1.17.7.3

Een jaar

115,95

1.17.7.4

Meer dan een jaar

133,80

 

 

1.18

Overige stukken

1.18.1

Voorzover daarvoor niet elders in één der onderdelen van deze tabel een tarief van toepassing is, of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

 

1.18.1.1

Gewaarmerkte afschriften van stukken:

1.18.1.1.1

elke bladzijde of een gedeelte daarvan in een formaat A4 of kleiner

3,30

1.18.1.1.2

elke bladzijde of een gedeelte daarvan in een formaat A3 of groter

3,35

 

 

1.18.1.2

Afschriften of doorslagen van stukken:

1.18.1.2.1

elke bladzijde of een gedeelte daarvan in een formaat A4 of kleiner

0,85

1.18.1.2.2

elke bladzijde of een gedeelte daarvan in een formaat A3 of groter

1,15

 

 

1.18.1.3

Een beschikking (vergunning, ontheffing o.i.d.)

1.18.1.3.1

geldig voor een dag

25,10

1.18.1.3.2

geldig voor meerdere dagen

50,20

1.18.1.3.3

geldig voor een jaar

74,80

 

 

1.18.1.4

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt:

1.18.1.4.1

elke bladzijde of een gedeelte daarvan in een formaat A4 of kleiner

6,45

1.18.1.4.2

elke bladzijde of een gedeelte daarvan in een formaat A3 of groter

13,20

 

 

1.18.1.5

Voor het verstrekken van een kopie/duplicaat van een WOZ beschikking

13,20

 

 

1.18.2

Faxen

Voor zover in deze verordening niet afzonderlijk is vermeld voor het maken van fax, per bladzijde:

1.18.2.1

formaat A4 binnen het basisgebied

2,05

1.18.2.2

formaat A4 buiten het basisgebied

2,20

1.18.2.3

formaat A4 binnen Europa

3,10

1.18.2.4

formaat A4 buiten Europa

8,70

 

 

1.19

Vervallen

1.20

Vervallen

1.21

 

Fotokopieën en digitale stukken

1.21.1

Voor zover in deze verordening niet afzonderlijk is vermeld voor het maken van fotokopieën van stukken, per kopie:

1.21.1.1

voor een kopie formaat A4

0,85

1.21.1.2

voor vijf of meer kopieën formaat A4

0,75

1.21.1.3

voor een kopie in kleur formaat A4

3,55

1.21.1.4

voor vijf of meer kopieën in kleur formaat A4

3,20

1.21.1.5

voor een kopie formaat A3

1,10

1.21.1.6

voor vijf of meer kopieën formaat A3

1,05

1.21.1.7

voor een kopie in kleur formaat A3

6,20

1.21.1.8

voor een kopie formaat A2

4,80

1.21.1.9

voor een kopie formaat A1

6,85

1.21.1.10

voor een kopie formaat A0

9,00

1.21.1.11

voor vijf of meer kopieën in kleur formaat A3

5,70

1.21.2

Voor het scannen van stukken, voor iedere daaraan bestede vijf minuten

6,40

1.21.3

 

Voor het verstrekken van een historische inlichting uit het gemeentearchief, de registers van bouw en woningtoezicht, het gemeentekadaster en andere archiefstukken wordt geheven voor ieder besteed kwartier of een gedeelte daarvan

17,20

1.21.4

Indien de stukken als bedoeld in 1.21.1 digitaal worden toegezonden

8,40

1.21.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek om informatie in het kader van de Wet open overheid tot het vervaardigen en verstrekken van kopieën van documenten, per afdruk op papier:

1.21.5.1

voor een kopie formaat A4, in zwart-wit en enkelzijdig

0,05

1.21.5.2

voor een kopie formaat A4, in zwart-wit en dubbelzijdig

0,10

1.21.5.3

voor een kopie formaat A4, in kleur en enkelzijdig

0,20

1.21.5.4

voor een kopie formaat A4, in kleur en dubbelzijdig

0,40

1.21.5.5

voor een kopie formaat A3, in zwart-wit en enkelzijdig

0,10

1.21.5.6

voor een kopie formaat A3, in zwart-wit en dubbelzijdig

0,20

1.21.5.7

voor een kopie formaat A3, in kleur en enkelzijdig

0,40

1.21.5.8

voor een kopie formaat A3, in kleur en dubbelzijdig

0,80

1.22

 

Kinderopvang

1.22.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor: 

1.22.1.1

Het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

1.253,85

1.22.1.2

Het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

284,95

1.23

 

Rotterdampas

1.23.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Rotterdampas 

1.23.1.1

 

Voor leden van een gezin en voor leden van een huishouden met een alleenstaande ouder met een inkomen hoger dan 120% van de bijstandsnorm: 

1.23.1.1.1

 

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

60,00

1.23.1.1.2

 

Voor een inwonend kind (3 tot en met 17 jaar)

17,50

1.23.1.2

 

Voor leden van een gezin en voor leden van een huishouden met een alleenstaande ouder met een inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm: 

 

1.23.1.2.1

 

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

5,00

1.23.1.2.2

 

Voor een inwonend kind (3 tot en met 17 jaar)

gratis

1.23.1.3.1

 

Voor een alleenstaande met een inkomen hoger dan 120% van de bijstandsnorm: 

60,00

1.23.1.3.2

 

Voor een alleenstaande met een inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm: 

5,00

2

 

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

2.1

Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.2.1

bouwkosten:

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2.2

Paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), genoemd in 2.1.1.1 en 2.1.1.2.1 van deze tarieventabel, ligt op het stadhuis ter inzage.

 

2.1.1.3

Vervallen

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.1.4.1

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.1.4.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.1.4.3

De in 2.2 tot en met 2.7 genoemde aanvragen worden, in tegenstelling tot de in 2.10 genoemde aanvragen, geacht te zijn ingediend via het Omgevingsloket online.

 

 

2.2

Omgevingsoverleg

2.2.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsoverleg:

 

- Intaketafel (toets wenselijkheid initiatief)

- De omgevingstafel in drie fases ten aanzien van de haalbaarheid van een initiatief (verkennend, ontwikkelend en definitief ontwerp)

2.2.1.1

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

2.2.1.1.1

voor het eerste omgevingsoverleg zijnde de intaketafel:

gratis

2.2.1.1.2

voor elk volgend omgevingsoverleg zijnde de intaketafel:

gratis

2.2.1.1.3

voor elk omgevingsoverleg zijnde de omgevingstafel:

1.500,00

2.2.1.1.4

per in te schakelen adviseur verhoogd met:

250,00

2.2

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk, als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, wordt, indien in het kader van een omgevingsoverleg een andere in dit hoofdstuk opgenomen dienst dient te worden uitgevoerd, het tarief voor het omgevingsoverleg vermeerderd met de leges zoals vermeld in deze tarieventabel voor die betreffende dienst of diensten.

 

 

2.3

Omgevingsvergunning

De tarieven in artikelen 2.3 tot en met 2.7 zijn gebaseerd op een aanvraag via het Omgevingsloket online. Voor aanvragen die op andere wijze worden gedaan geldt een opslag op de tarieven volgens artikel 2.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges (inclusief BTW) voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

 

Bouwactiviteiten anders dan bij monumenten

2.3.1.1

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

 

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 523.346,00

2,4%

 

 

van de bouwkosten, met een minimum van

193,50

2.3.1.1.2

 

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 523.346,00

12.560,30

 

 

vermeerderd met

1%

 

 

van de bouwkosten boven € 523.346,00

 

 

 

 

 

Welstandstoets

2.3.1.2

 

Voor de welstandstoets ten behoeve van de afhandeling van een aanvraag bedragen de leges, afhankelijk van de bouwkosten:

2.3.1.2.1

 

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 4.000,00

57,55

2.3.1.2.2

 

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 4.000,00, en niet meer dan € 25.000,00,

53,35

 

 

vermeerderd met 2‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.3

 

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 25.000,00, en niet meer dan € 120.000,00,

80,55

 

 

vermeerderd met 1,1‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.4

 

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 120.000,00, en niet meer dan € 230.000,00,

128,75

 

 

vermeerderd met 1,1‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.5

 

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 230.000,00, en niet meer dan € 455.000,00,

274,25

 

 

vermeerderd met 0,6‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.6

 

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 455.000,00

517,10

 

 

vermeerderd met 0,25‰ van de bouwkosten

 

 

 

Extra welstandstoets

2.3.1.2.7

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2. (tot en met 2.3.1.2.4) bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in onderdeel 2.3.1.1. bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, afhankelijk van de wijziging van de bouwkosten als gevolg van de wijzigingen in het bouwplan:

2.3.1.2.8

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 4.000,00

57,55

2.3.1.2.9

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 4.000,00, en niet meer dan € 25.000,00,

53,35

vermeerderd met 2‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.10

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 25.000,00, en niet meer dan € 120.000,00,

80,55

vermeerderd met 1,1‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.11

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 120.000,00, en niet meer dan € 230.000,00,

128,75

vermeerderd met 1,1‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.12

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 230.000,00, en niet meer dan € 455.000,00,

274,25

vermeerderd met 0,6‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.13

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 455.000,00

517,10

vermeerderd met 0,25‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.14

De kosten voor een locatiebezoek worden op basis van bestede uren verrekend tegen een tarief (per uur) van

119,80

2.3.1.2.15

Het onder 2.3.1.2 berekende tarief wordt verhoogd met de feitelijke kosten voor het, op verzoek van de aanvrager, inhuren van een onafhankelijke deskundige indien de Welstandscommissie van de Stichting Dorp, Stad en Land negatief adviseert en een second- opinion wenselijk is.

2.3.1.2.16.

Het onder 2.3.1.2 berekende tarief wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een Rijksmonument of een Gemeentelijk monument en de monumentencommissie van de Stichting Dorp, Stad en Land adviseert, verhoogd met:

2.3.1.2.16.1

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 100.000,00:

148,30

2.3.1.2.16.2

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 100.000,00:

296,45

2.3.1.3

Verplicht advies Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

1.227,00

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4.1

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.7, 2.3.10, 2.3.11 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 110% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

2.3.1.4.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen: 10% van de voor die activiteit verschuldigde leges

2.3.2

 

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.2.1.1

 

indien de aanlegkosten niet meer bedragen dan € 523.346,00

2,4%

 

 

van de aanlegkosten, met een minimum van

193,50

2.3.2.1.2

 

indien de aanlegkosten meer bedragen dan € 523,346,00

12.560,30

 

 

vermeerderd met

1%

 

 

van de aanlegkosten boven € 523,346,00

 

 

 

2.3.2.2

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.2.2.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

117,40

2.3.2.2.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

117,40

2.3.3

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

2.3.3.1

Reguliere procedure

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 of 2, van de Wabo wordt toegepast, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en afhankelijk van de bouwkosten:

2.3.3.1.1

tot € 46.000,00

334,55

2.3.3.1.2

van € 46.000,00 tot € 136.000,00

649,40

2.3.3.1.3

van € 136.000,00 tot € 910.000,00

1.591,40

2.3.3.1.4

van € 910.000,00 tot € 1.812.000,00

2.377,25

2.3.3.1.5

van € 1.812.000,00 of meer

3.131,50

2.3.3.2

Uitgebreide procedure

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo wordt toegepast, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en afhankelijk van de bouwkosten:

2.3.3.2.1

tot € 46.000,00

902,00

2.3.3.2.2

van € 46.000,00 tot € 136.000,00

1.216,85

2.3.3.2.3

van € 136.000,00 tot € 910.000,00

2.158,80

2.3.3.2.4

van € 910.000,00 tot € 1.812.000,00

2.944,55

2.3.3.2.5

van € 1.812.000,00 of meer

3.698,40

2.3.4

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

 

2.3.4.1

 

Reguliere procedure

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 of 2, van de Wabo wordt toegepast, en geen sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

315,25

 

 

 

2.3.4.2

 

Uitgebreide procedure

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo wordt toegepast, en geen sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

882,65

2.3.5

Gebruiksvergunning brandveiligheid

2.3.5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub d, van de Wabo wordt een basisbedrag geheven van

338,45

Het basisbedrag wordt, afhankelijk van de vloeroppervlakte van het bouwwerk, vermeerderd met:

2.3.5.1.1

voor oppervlakten van 1 m² tot en met 100 m²

224,65

2.3.5.1.2

voor oppervlakten van 101 m² tot en met 500 m² een bedrag per m² van

2,10

2.3.5.1.3

voor oppervlakten van 501 m² tot en met 1.000 m² een bedrag van

755,35

vermeerderd met per m²

0,65

2.3.5.1.4

voor oppervlakten van 1.001 m² tot en met 5.000 m² een bedrag van

1.834,95

vermeerderd met per m²

0,11

2.3.5.1.5

voor oppervlakten van 5.001 m² tot en met 50.000 m² een bedrag van

2.505,50

vermeerderd met per m²

0,05

2.3.5.1.6

voor oppervlakten groter dan 50.000 m²

4.071,05

vermeerderd met per m²

0,01

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, herstellen, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een Rijksmonument of Gemeentelijk monument:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen, herstellen, in enig opzicht wijzigen van een monument en voor het gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

2.3.6.1.1.1

indien de kosten niet meer bedragen dan € 523.346,00

2,4%

van de kosten, met een minimum van

193,50

2.3.6.1.1.2

indien de kosten meer bedragen dan € 523.346,00

12.560,30

vermeerderd met

1%

van de kosten boven € 523.346,00

2.3.7

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

2.3.7.1

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.7.1.1

 

indien de kosten niet meer bedragen dan € 523.346,00

2,4%

 

 

van de kosten, met een minimum van

193,50

2.3.7.1.2

 

indien de kosten meer bedragen dan € 523.346,00

12.560,30

 

 

vermeerderd met

1%

 

 

van de kosten boven € 523.346,00

 

 

 

2.3.7.2

 

Asbesthoudende materialen

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien een asbestinventarisatierapport moet worden beoordeeld:

108,30

 

 

2.3.7.3

 

Paraplu-omgevingsvergunning voor sloopactiviteiten

2.3.7.3.1

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag door een woningcorporatie tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Bouwverordening en op basis van het Aedes-protocol "Asbestverwijdering bij mutatie- en klachtenonderhoud woningcorporaties" bedraagt het tarief:

2.3.7.3.1.1

 

voor de parapluvergunning voorzien van het pandenboek

294,50

2.3.7.3.1.2

 

voor de behandeling en verwerking van iedere melding op basis van de parapluvergunning en bijbehorend pandenboek

65,35

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

225,45

2.3.9.1

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

225,45

2.3.9.2

Uitweg

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een uitweg, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, sub e, van de Wabo

225,45

2.3.10

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

225,45

2.3.10.2

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

225,45

2.3.11

Natura 2000-activiteiten

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

451,25

2.3.12

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

4.556,00

2.3.13

Andere activiteiten

2.3.13.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.13.1.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

225,45

2.3.13.1.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.13.1.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

225,45

2.3.13.1.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

225,45

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: 75% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven onder 2.3

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: 75% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven onder 2.3

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

568,50

2.3.15.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag:

2.3.15.3

een archeologisch advies door Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam benodigd is

415,15

2.3.15.4

een programma van eisen voor het zetten van proefboringen benodigd is

948,80

2.3.15.5

een programma van eisen voor het graven van proefsleuven of voor een opgraving benodigd is

1.423,20

2.3.15.6

een toets van een programma van eisen / plan van aanpak of van een offerte zoals opgesteld door een archeologisch deskundige benodigd is

711,60

2.3.15.7

een controle van een archeologisch rapport zoals opgesteld door een archeologisch deskundige benodigd is

830,20

2.3.15.8

een archeologische paragraaf behorende bij een bestemmingsplan benodigd is

1.423,20

2.3.15.9

een archeologie paragraaf behorende bij een projectbesluit / bestemmings-plan benodigd is

948,80

2.3.16

Advies

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.16.3

Indien in het kader van een procedure uit Titel 2 van deze tarieventabel advies ingewonnen moet worden waaraan kosten zijn verbonden, dan worden deze feitelijke kosten aan de aanvrager van de vergunning in rekening gebracht, onverminderd het bepaalde in deze Titel. Tot de adviseurs behoren onder andere het Landelijk bureau Bibob; de Milieudienst DCMR; de agrarisch adviseur van de DCMR; de archeologie adviseur BOOR; de stichting Dorp Stad en Land; de politie en brandweer van de Veiligheid- Regio Rotterdam, de Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst en de overige door de gemeente aangewezen adviseurs.

2.3.17

 

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.17.1

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

627,95

2.3.18

Reclame

2.3.18.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder i of h, van de Wabo, waarbij geen advies moet worden ingewonnen bij de welstandscommissie, bedraagt het tarief:

48,90

2.3.18.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder i of h, van de Wabo, waarbij advies moet worden ingewonnen bij de welstandscommissie, bedraagt het tarief:

64,55

2.3.19

Plot-, print- en inbindkosten

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het plotten, printen en inbinden van documenten, berekeningen en tekeningen bij het indienen van een digitale aanvraag, de feitelijke kosten zoals deze aan de gemeente berekend worden.

2.3.20

Achteraf ingediende aanvraag

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op het legaliseren van reeds in uitvoering zijnde of reeds uitgevoerde vergunningsplichtige activiteiten worden de leges, berekend overeenkomstig dit hoofdstuk, verhoogd met 30% met een minimum van:

112,90

2.3.21

Wijziging tenaamstelling

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning bedraagt:

112,90

2.3.22

Kadaster

Het tarief voor het controleren van de kadastrale aanduiding van een perceel en de eigendomsgegevens daarvan, per aanvraag

18,55

2.4

 

Vermindering

2.4.1

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld 2.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, wordt 75% van de ter zake van het omgevingsoverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in 2.3.

2.4.2.

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan één activiteit, worden leges verminderd. Dit met uitzondering van het legesdeel voor de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.14.2.2, 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt 20% van de voor de activiteiten verschuldigde leges, met uitzondering van de leges voor die activiteit met de hoogste legeskosten. Voor de activiteit met de hoogste legeskosten wordt 100% in rekening gebracht. Dit geldt evenwel niet in geval van legalisering van illegaal uitgevoerde omgevingsvergunningplichtige activiteiten.

2.5

Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt voordat op de aanvraag een besluit is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de leges.

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het definitief niet in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.7 definitief niet in behandeling neemt, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de leges.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

2.6

 

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

2.6.1.1

 

indien de bouw- aanleg of sloopkosten van het project vóór de wijziging minder zijn, of gelijk zijn aan € 1.000,00

3,35

2.6.1.2

 

indien de bouw-, aanleg of sloopkosten van het project vóór de wijziging meer bedragen dan € 1.000,00, doch minder dan € 46.000,00

3,35

 

 

vermeerderd met € 1,85 voor elke volle € 1.000,00 boven € 1.000,00

2.6.1.3

 

indien de bouw-, aanleg of sloopkosten van het project vóór de wijziging meer bedragen dan € 46.000,00

105,90

 

 

vermeerderd met € 1,60 voor elke € 1.000,00 boven € 46.000,00

 

 

2.7

 

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.7.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

3.264,60

2.7.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

1.351,45

2.8

Aanvraag omgevingsvergunning niet via Omgevingsloket online

Als een aanvraag voor een vergunning, zoals genoemd in 2.2 tot en met 2.6, inclusief alle bijbehorende stukken niet is ingediend via het Omgevingsloket online, wordt het tarief, genoemd in 2.2 tot en met 2.6, verhoogd met

2%

3

 

Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

 

 

 

3.1

 

Alcoholwet

3.1.1

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet bedraagt het tarief

386,25

3.1.2

 

Voor een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet

113,70

3.1.3

 

Voor het wijzigen van een op grond van artikel 3 van de Alcoholwet verleende vergunning

146,70

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

85,50

3.2

 

Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Voor het verwerken van een inschrijving voor een standplaats na een openbare bekendmaking

34,20

 

 

3.2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning om in de gemeente een vaste, seizoensgebonden standplaats of overige tijdelijke standplaats in te nemen om bedrijfsmatig goederen of waren te verkopen:

3.2.2.1

voor een vaste of seizoensgebonden standplaats voor 5 jaar

250,75

3.2.2.2

voor een tijdelijke standplaats

146,70

3.2.2.3

voor een wijziging standplaatsvergunning

45,60

 

3.2.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het plaatsen van een voorwerp op de weg ten behoeve van het verstrekken van informatie, het geven van voorlichting of andere activiteiten zonder commerciële doeleinden, geldig voor:

3.2.3.1

een dag

49,25

3.2.3.2

meerdere dagen, doch minder dan een jaar

73,20

3.2.3.3

een jaar

145,25

 

3.2.4.1

Vervallen

3.2.4.2

Vervalllen

 

 

3.2.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing voor het optreden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids, geldig voor:

3.2.5.1

een dag

98,45

3.2.5.2

meerdere dagen, doch minder dan een jaar

146,70

3.2.5.3

een jaar

290,55

 

3.2.6

Vervallen

 

3.2.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de exploitatie van een inrichting:

3.2.7.1

Vervallen

3.2.7.2

Vervallen

3.2.7.2.1

Voor de exploitatie van een inrichting zonder terras:

290,55

3.2.7.2.2

Voor de exploitatie van een inrichting met terras:

333,40

 

 

3.2.7.3

indien het een wijziging betreft van een eerder verleende vergunning

146,70

 

 

3.2.7.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor kamerverhuur

290,55

 

3.2.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een incidentele ontheffing van het verbod van het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés e.d., bedoeld in de A.P.V.

98,45

3.2.9

Vervallen

 

 

3.2.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het inzamelen van bedrijfsafval

102,70

3.2.11

Vervallen

3.2.12

Vervallen

 

3.2.13

Vervallen

 

3.2.14

Vervallen

 

3.2.15

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een incidentele ontheffing, voor het ten behoeve van het publiek ten gehore brengen van muziek in de open lucht, anders dan in de uitoefening van een beroep:

3.2.15.1

geldend voor een dag

49,25

3.2.15.2

geldend voor meerdere dagen

97,85

 

3.2.16

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van de benodigde vergunningen voor de jaarvergunningactiviteiten winkeliersverenigingen (incl. meldingen)

492,15

3.2.17

Vervallen

3.2.18

Vervallen

3.2.19

Vervallen

 

3.2.20

Voor het in behandeling nemen van een andere begunstigde beschikking ingevolge de A.P.V.

3.2.20.1

met een tijdsduur van een dag

49,25

3.2.20.2

met een tijdsduur van meer dan een dag, doch minder dan een jaar

146,70

3.2.20.3

met een tijdsduur van een jaar

290,35

 

 

 

3.2.21

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een begunstigende beschikking voor het parkeren van caravans, aanhangwagens en voertuigen t.b.v. een autobedrijf:

3.2.21.1

voor 2 weken

49,25

3.2.21.2

voor 1 jaar

98,85

3.2.21.3

voor 3 jaar

146,70

 

3.2.22

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning tot het hebben van een container op de openbare weg:

3.2.22.1

voor 1 week

31,55

3.2.22.2

voor 2 weken

56,75

3.2.22.3

voor 1 maand

115,60

3.2.22.4

voor 2 maanden

178,65

3.2.22.5

voor 3 maanden

220,70

3.2.22.6

voor 4 maanden

257,50

3.2.22.7

voor 5 maanden

299,55

3.2.22.8

voor 6 maanden

315,30

 

 

3.2.22.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning tot het hebben van een bouwplaats, bestaande uit een container, een bouwkeet en een mobiel toilet, op de openbare weg:

3.2.22.9.1

voor 1 week

39,40

3.2.22.9.2

voor 2 weken

70,95

3.2.22.9.3

voor 1 maand

144,50

3.2.22.9.4

voor 2 maanden

223,35

3.2.22.9.5

voor 3 maanden

275,90

3.2.22.9.6

voor 4 maanden

321,85

3.2.22.9.7

voor 5 maanden

374,40

3.2.22.9.8

voor 6 maanden

394,15

 

 

3.2.23

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het hebben van een reclameobject:

3.2.23.1

voor het parkeren van een reclamevoertuig

146,70

3.2.23.2

voor een ander reclameobject met een tijdelijk karakter

146,70

3.2.23.3

voor een ander reclameobject met een permanent karakter

290,35

 

3.2.24

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing om in de buitenlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

3.2.24.1

voor een dag

49,25

3.2.24.2

meerdere dagen

98,45

3.2.24.3

voor een jaar of meerdere jaren

146,70

 

3.2.25

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het, in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf, afleveren van vuurwerk, dan wel ter aflevering aanwezig te houden.

146,70

3.2.26

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor het aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen.

49,55

 

 

3.2.27

Vervallen

 

3.2.28

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning) en in Bijlage II, onder 2.4, van de Leidraad vergunningverlening, toezicht en handhaving evenementen in Nissewaard, indien uit de door de gemeente in te vullen risicoscan blijkt dat het betreft:

3.2.28.1

een evenement dat valt onder de 0-categorie

gratis

3.2.28.2

een evenement dat valt onder de A-categorie of de A+-categorie

113,70

3.2.28.3

een evenement dat valt onder de B-categorie

379,80

3.2.28.4

een evenement dat valt onder de C-categorie

569,75

3.3

 

Prostitutiebedrijven

3.3.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

773,05

3.3.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het exploiteren van een escortbureau als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

773,05

3.3.3

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor een seksbedrijf of escortbedrijf

257,65

3.4

 

Brandbeveiligingsverordening

3.4.1

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening, wordt een basisbedrag geheven van

319,60

 

 

Het basisbedrag wordt, afhankelijk van de vloeroppervlakte van het bouwwerk, vermeerderd met:

3.4.1.1

 

voor oppervlakten van 1 m² tot en met 100 m²

224,65

3.4.1.2

 

voor oppervlakten van 101 m² tot en met 500 m² per m²

2,10

3.4.1.3

 

voor oppervlakten van 501 m² tot en met 1.000 m² een bedrag van

755,40

3.4.1.3.1

 

vermeerderd met per m²

0,65

3.4.1.4

 

voor oppervlakten van 1.001 m² tot en met 5.000 m² een bedrag van

1.835,00

3.4.1.4.1

 

vermeerderd met per m²

0,11

3.4.1.5

 

voor oppervlakten van 5.001 m² tot en met 50.000 m² een bedrag van

2.505,50

3.4.1.5.1

 

vermeerderd met per m²

0,03

3.4.1.6

 

voor oppervlakten groter dan 50.000 m²

4.043,05

3.4.1.6.1

 

vermeerderd met per m²

0,01

3.4.1.7

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een tent

226,20

 

 

3.5

Splitsingsvergunning woonruimte

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet:

231,80

3.6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking of dienstverlening

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

116,00

3.6.2

Indien in het kader van een procedure uit titel 3 advies ingewonnen moet worden waaraan kosten zijn verbonden, dan worden de feitelijke kosten aan de aanvrager van de vergunning in rekening gebracht, onverminderd het bepaalde in deze titel. Tot de adviseurs behoren het Landelijk bureau Bibob, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (brandweer/politie), de Milieudienst DCMR, de archeologisch adviseur BOOR, de adviseur monumenten/welstand Dorp Stad en Land en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.

3.6.3

Het tarief voor het controleren van de kadastrale aanduiding van een perceel en de eigendomsgegevens daarvan, per aanvraag: het bedrag dat op grond van de Regeling Tarieven Kadaster door het Kadaster bij de gemeente in rekening wordt gebracht

Toelichting Legesverordening 2023

Artikel 8 Vrijstellingen

De vrijstelling, genoemd in artikel 8, onderdeel h, is in de in de Legesverordening 2023 opgenomen omdat gemeenten verplicht zijn deze vrijstellingen toe te passen op grond van:

 • -

  afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening

In de tabel hieronder is opgenomen:

 • -

  het onderdeel van artikel 8 waarin de facultatieve vrijstelling is opgenomen

 • -

  de omschrijving van de facultatieve vrijstelling

 • -

  de motivering van de facultatieve vrijstelling

Omschrijving

Motivering

a

stukken afgegeven, of diensten verricht in het persoonlijk belang van personen die door een verklaring van de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats van hun onvermogen doen blijken, onverminderd hetgeen hieromtrent is bepaald in deze verordening;

Algemeen belang. Armoedebestrijding.

b

bewijzen van in leven zijn strekkende tot het ontvangen van pensioenen of lijfrenten of andere periodieke uitkeringen ten laste van een publiekrechtelijk lichaam of een bij de wet ingesteld pensioenfonds;

Algemeen belang. Bestaanszekerheid inwoners.

c

stukken, opgaven, inlichtingen, onderzoeken en dergelijke welke krachtens wettelijk voorschrift moeten worden verstrekt of verricht;

Algemeen belang. Geen sprake van een dienst, zoals bedoeld in artikel 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet

d

stukken vermeld in de tarieventabel onder 1.7.2.1, 1.7.2.2 en 1.7.2.10 af te geven aan vertegenwoordigers van de pers;

Algemeen belang. Persvrijheid.

e

stukken en nasporingen, gevraagd in het algemeen belang door of vanwege de Staat der Nederlanden, de provincie, andere gemeenten, alsmede door of vanwege de vertegenwoordigers van vreemde mogendheden hier te lande;

Algemeen belang

f

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

Algemeen belang. Milieubescherming.

g

een vergunning voor het plaatsen van openbare aankondigingen op, aan of in de nabijheid van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet een vergunning is verleend, voor zover die aankondigingen een relatie hebben met het bevolkingsonderzoek;

Algemeen belang. Volksgezondheid.

i

het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.17.4, 3.2.3, 3.2.15 of 3.2.28 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers en die voldoet aan door het college van burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden;

Algemeen belang. Goed doel.

j

het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2.2, onderdeel 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 of 2.3.6, hoofdstuk 2.6 of 2.8 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Algemeen belang. Duurzaamheid.