Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2023

De raad van de gemeente Tholen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

en gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en de indexatie op huren zoals bepaald in de gemeentelijke Kadernota 2023;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende 'Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2023'.

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Verenigingsgebruik:

  Gebruik van een accommodatie door verenigingen en instellingen zonder het oogmerk van commercieel gewin:

  • -

   die blijkens de statuten gevestigd zijn in de gemeente Tholen en

  • -

   waarvan blijkens de overgelegde ledenlijst blijkt dat de leden uitsluitend of in overwegende mate woonachtig zijn in de gemeente Tholen;

  • -

   waarvan het lidmaatschap of activiteiten voor inwoners van de gemeente Tholen vrij toegankelijk zijn;

  • -

   die zo mogelijk aangesloten zijn bij een provinciale of landelijke organisatie.

 • b.

  Niet commercieel gebruik:

  Gebruik van een accommodatie door verenigingen en instellingen en personen of groepen van personen zonder het oogmerk van commercieel gewin, welke niet voldoen aan de onder a genoemde voorwaarden.

 • c.

  Commercieel gebruik:

  Gebruik door particuliere personen en instellingen met een oogmerk van commercieel gewin.

HOOFDSTUK II - BUITENSPORTACCOMMODATIES

Artikel 2

Tennisbaan (bij overdracht volledig onderhoud)

Hier geldt een vast huurbedrag per baan/ per jaar voor

(o.b.v. huurovereenkomst).

€ 10,00

HOOFDSTUK III - BINNENSPORTACCOMMODATIES

Artikel 3

De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties bedragen voor:

 

Verenigingsgebruik/per uur

Niet commercieel gebruik/per uur

 
 
 

Gymnastieklokaal

(Tholen,Poortvliet,Oud-Vossemeer, Scherpenisse en Stavenisse)

€ 8,15

€ 24,30

Sportzaal (Wellevaete + Haestinge)

€ 18,95

€ 57,10

Sporthal Meulvliet

€ 27,15

€ 81,55

1/3 Sporthal Meulvliet

€ 9,35

€ 28,65

2/3 Sporthal Meulvliet

€ 18,95

€ 57,10

Het tarief voor de gymvereniging WIK te Sint-Annaland voor gebruik van de sportzaal Wellevaete wordt voor het houden van trainingen als volgt berekend:

tarief 1/3 deel sporthal is € 9,35 plus een opslag van 50% is afgerond € 14,00 per uur.

Artikel 4

Het gebruik van de binnensportaccommodaties of een gedeelte daarvan, houdt mede in het gebruik van de daarbij behorende (kleed- en douche) ruimtes, voor zover dat voor het beoefenen van de sport waarvoor de accommodatie gehuurd is nodig is.

Van middelen die de locatie kan faciliteren (bv. audiovisuele middelen, sport- en spelmateriaal, meubilair) kan in overleg met de beheerder gebruik gemaakt worden.

HOOFDSTUK IV - VERENIGINGSGEBOUWEN

Artikel 5

 • -

  Gemeenschapscentrum Meulvliet te Tholen

 • -

  Gemeenschapscentrum De Wellevaete te St-Annaland

 • -

  Gemeenschapscentrum Haestinge te St-Maartensdijk

 • -

  Dorpshuis De Vossenkuil te Oud-Vossemeer

 • -

  Dorpshuis ’t Oude Raed’uus te Poortvliet

 • -

  Dorpshuis Sassegrave te Scherpenisse

 • -

  Dorpshuis De Stove te Stavenisse

 • -

  Gasthuiskapel te Tholen

 • -

  Oude Stadhuis te Tholen

De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke accommodaties bedragen voor:

 

Verenigings-gebruik

Niet commer-cieel gebruik

 • a.

  - Grote Zaal - Meulvliet

  - Grote Zaal - De Vossenkuil

  - Grote Zaal - Sassegrave

 
 
 
 
 

Per uur

€ 15,25

€ 45,75

 
 
 
 • b.

  - Grote Zaal (zaal 1 + 2) - De Wellevaete

  - Grote Zaal - Haestinge

  - Grote Zaal - De Stove

  - Muziekzaal Wellevaete

  - Muziekzaal Haestinge

 
 
 
 
 

Per uur

€ 10,45

€ 31,60

 • c.

  - Zaal 2 - De Wellevaete

  - 2/3 deel Grote Zaal en Foyer

  - Haestinge - Foyer - De Vossenkuil

  - Grote Zalen - Ouwe Raed’uus

  - 1/2 Grote Zaal - Sassegrave

 
 
 
 
 

Per uur

€ 7,60

€ 22,40

 • d.

  - Zaal 3 en 4b (groot), Jeugdhonk en Foyer - Meulvliet

  - Kleine Zaal (Jeugdhonk) - De Wellevaete

  - 1/3 deel Grote Zaal en Jeugdhonk - Haestinge

  - Vergaderzaal 1 (combi van 1a + 1b) Vergaderzaal 2 - De Vossenkuil

  - Jeugdhonk - De Vossenkuil - Grote Bovenzaal en Bibliotheekzaal - ’t Ouwe Raed’uus

  - Foyer en zaal - Sassegrave

  - Grote Zaal - Gasthuiskapel

  - Zaal Vierschaar, Trouwzaal of Raadzaal - Oude Stadhuis Tholen

 
 
 
 
 

Per uur

€ 5,25

€ 15,95

 • e.

  - Zaal 1, 2 en 4a (klein) - Meulvliet

  - Zaal 1, 3, 4 en Foyer - De Wellevaete

  - Vergaderzaal, praktijkruimte en kleedruimten - Haestinge

  - Vergaderzalen 1a, 1b en 1/3 deel Foyer - De Vossenkuil

  - Foyer - ’t Ouwe Raed’uus

  - Zaal 1 en 2 en Foyer A en B (per deel) - Sassegrave

  - Kleine Zalen en Foyer - De Stove

  - Kleine Zaal - Gasthuiskapel

  - Voormalige Burgemeesterskamer - Oude Stadhuis Tholen

 
 
 
 
 

Per uur

€ 3,55

€ 11,30

Artikel 6

 • -

  Alle gebruikers die zaalhuur betalen overeenkomstig het verenigingstarief zijn gedurende maximaal driemaal per jaar verplicht het door hen normaliter gebruikte lokaal vrij te laten voor andere incidentele activiteiten.

 • -

  Hiertoe wordt pas dan besloten nadat op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden.

Artikel 7

Bij gebruik van een ruimte zoals bedoeld in artikel 5, voor incidentele verhuur minder dan 2 uren, wordt minimaal het huurtarief van 2 uren in rekening gebracht. Verlenging van de huur daarna is per half uur mogelijk.

Artikel 8

 • -

  Bij bruiloften, recepties, andere feesten e.d. wordt het uurtarief niet-commercieel gebruik berekend. Dit op basis van het gebruik van de gehuurde zaal/zalen afgerond op halve uren.

 • -

  Onder gebruik wordt tevens verstaan het gereed maken vooraf en wederom in gebruik stellen van de zaal achteraf. Werkelijk gebruik is het bezet houden van de zaal waardoor ander verhuur niet mogelijk is. Dit geldt voor zowel vereniging, niet-commercieel en commercieel gebruik.

Jeugdhonken

Artikel 9

Voor het gebruik van de jeugdhonken in het gemeenschapscentrum Meulvliet te Tholen, het jeugdhonk in gemeenschapscentrum de Wellevaete te Sint-Annaland, het jeugdhonk in dorpshuis de Vossenkuil te Oud-Vossemeer en het jeugdhonk in de Haestinge te Sint-Maartensdijk door de desbetreffende jeugdverenigingen wordt € 746,75 per jaar in rekening gebracht.

Overige

Artikel 10

Voor het gebruik van een tweetal ruimten in het oude gedeelte van dorpshuis De Stove te Stavenisse wordt aan het Watersnoodhuis, werkgroep van Stichting Actief Stavenisse een jaarhuur in rekening gebracht van € 1.493,50 (€ 746,75 per ruimte).

Artikel 10a

Bij de volgende muziekverenigingen wordt een jaarhuur van € 746,75 in rekening gebracht:

 • -

  Muziek vereniging Accelerando, voor het gebruik van de bestuurs-, vergaderruimte inclusief de bijbehorende bergingen in het sport-, en gemeenschapscentrum De Wellevaete te Sint-Annaland;

 • -

  Muziekvereniging Oud-Vossemeer, voor het gebruik van de muziekruimte nabij de gymzaal te Oud-Vossemeer;

 • -

  Muziekvereniging Euterpe voor gebruik van de Slagwerkruimte incl. berging (ruimte 19) in de Haestinge te Sint-Maartensdijk.

HOOFDSTUK V - COMMERCIEEL GEBRUIK

Artikel 11

Indien verhuur van de accommodaties plaatsvindt voor commercieel gebruik, worden de tarieven voor het niet commercieel gebruik verdubbeld.

Artikel 12

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen bepalen dat voor commercieel gebruik het tarief voor niet commercieel gebruik verschuldigd is, in plaats van het in artikel 12 vermelde tarief.

HOOFDSTUK VI - OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 13

Voor bijzondere evenementen in de sportaccommodaties, anders dan voor sportdoeleinden, bepalen burgemeester en wethouders de vergoeding, afhankelijk van de soort en de tijdsduur van het gebruik.

Artikel 14

De tarieven voor de sportaccommodaties kunnen eveneens worden verhoogd indien de ingebruikgeving geschiedt voor sportevenementen met betalend publiek.

Artikel 15

Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten een lokaliteit in uitsluitend gebruik bij één vereniging te geven. Het verschuldigde tarief voor een dergelijk gebruik wordt afzonderlijk door het college vastgesteld.

Artikel 16

De hierna genoemde kortingspercentages worden bij gebruik -niet zijnde verenigingsgebruik- van één bepaalde accommodatie toegepast:

 • -

  bij een jaarlijkse huurprijs van € 9.000,00 tot € 13.515,00 10%;

 • -

  bij een jaarlijkse huurprijs van € 13.515,00 tot € 18.025,00 15%;

 • -

  bij een jaarlijkse huurprijs van € 18.025,00 of meer: 20%.

HOOFDSTUK VII - SLOTBEPALING

Artikel 17

 • 1. De Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in lid 2 genoemde datum.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 8 december 2022.

M.L.P. Sijbers, voorzitter.

Dhr. L. Vermeij, griffier.