Regeling vervallen per 31-12-2022

Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen gemeente Eemsdelta 2023

Geldend van 13-12-2022 t/m 30-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen gemeente Eemsdelta 2023

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsdelta;

overwegende dat:

 • kunst en cultuur van invloed zijn op het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners

 • dat laagdrempelige toegang voor alle inwoners moet worden bevorderd zodat er sprake is van inclusiviteit,

 • dat kunst en cultuur van invloed zijn op het woon-, werk- en leefklimaat van de gemeente,

 • dat kunst en cultuur een bijdrage leveren aan de identiteit en promotie van de gemeente,

 • dat daarvoor een aansprekend kunst- en cultuuraanbod nodig is,

 • en dat het daarom gewenst is activiteiten en evenementen te stimuleren die een bijdrage leveren aan een sterke kunst- en cultuursector in de gemeente Eemsdelta.

overwegende dat zij op grond van artikel 156 van de Gemeente wet en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021 (verder Asv) bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

gelet op artikel 2, derde lid, artikel 3 en artikel 6, tweede lid van de Asv en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen Eemsdelta 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  amateurkunst: kunstactiviteiten of -projecten die niet-beroepsmatig worden beoefend. Onder kunst verstaan we in deze regeling alle kunst- en cultuurdisciplines: muziek, dans, drama, film, theater, beeldende kunst en audiovisueel werk, nieuwe media, literatuur en mengvormen van deze disciplines;

 • b.

  basissubsidie: een jaarsubsidie als tegemoetkoming aan de instandhouding van een culturele instelling;

 • c.

  culturele activiteit of project: een activiteit of project op het gebied van kunst en cultuur;

 • d.

  erfgoedverenigingen: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit, gevestigd is in de gemeente Eemsdelta en zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk immaterieel of roerend erfgoed openbaar te presenteren aan de inwoners of bezoekers van de gemeente;

 • e.

  culturele instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk culturele activiteiten te verrichten ten behoeve van de ingezetenen van de gemeente Eemsdelta. Hieronder verstaan we onder andere musea, expositieruimten, erfgoedverenigingen, muziekverenigingen en amateurkunstverenigingen;

 • f.

  programmerende of faciliterende instellingen: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit, gevestigd is in de gemeente Eemsdelta en zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk en aantoonbaar een cultureel jaarprogramma organiseert en/of andere organisatoren of instellingen ondersteunt bij de organisatie van een culturele activiteit of evenement;

 • g.

  evenement: een voor publiek toegankelijke, verplaatsbare, georganiseerde gebeurtenis en/of een overdekte of openlucht manifestatie van een of meerdere dagen, met uitzondering van sportevenementen;

 • h.

  evenementenorganisatie: organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk een of meerdere evenementen per jaar te organiseren;

 • i.

  muziekvereniging: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit, gevestigd is in de gemeente Eemsdelta en die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk hafabra-muziek te beoefenen en concerten te houden ten behoeve van de inwoners van de gemeente. Onder een muziekvereniging wordt in het kader van deze regeling in ieder geval verstaan harmonie en fanfare, brass- en blaasorkesten, en slagwerkensembles en malletbands. De vereniging is aangesloten bij een landelijke, provinciale, of regionale koepelorganisatie;

 • j.

  projectsubsidie: subsidie voor eenmalige projecten of activiteiten die gedurende een bepaalde periode plaatsvinden;

 • k.

  stimuleringssubsidie: subsidie voor eenmalige en tijdelijke activiteiten die bijdragen aan de zelfredzaamheid en/of kwaliteit van de kunstbeoefening van de organisatie.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Op grond van deze subsidieregeling kunnen burgemeester en wethouders een subsidie verlenen voor

de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verleend aan culturele instellingen, programmerende of faciliterende instellingen en evenementenorganisaties.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor:

 • a.

  de instandhouding van een culturele instelling. Hiervoor kan een basissubsidie worden verstrekt onder voorwaarden zoals genoemd onder artikel 5 lid 1;

 • b.

  het organiseren van een evenement of culturele activiteit. Hiervoor kan een projectsubsidie worden verstrekt op voorwaarden zoals genoemd onder artikel 5, lid 2;

 • c.

  het versterken van de kwaliteit van de kunstbeoefening en/of zelfredzaamheid van culturele instellingen en evenementenorganisaties via trainingen, cursussen of workshops. Hiervoor kan een stimuleringssubsidie worden verstrekt op voorwaarden zoals genoemd onder artikel 5, lid 3;

Artikel 5 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Voorwaarden om voor een basissubsidie op basis van deze regeling in aanmerking te komen:

 • a.

  de culturele instelling is statutair gevestigd en aantoonbaar actief in de gemeente Eemsdelta gedurende minimaal twee jaar;

 • b.

  de culturele instelling verzorgt jaarlijks minimaal één openbaar optreden. Als het een basissubsidie betreft aan een muziekvereniging, dan dient de vereniging minimaal twee openbare optredens per jaar te organiseren en uit te voeren;

 • c.

  in het geval de culturele instelling een museum betreft geldt dat de instelling minimaal drie dagdelen per week opengesteld is voor publiek (exclusief openstelling op aanvraag) en minimaal één expositie of presentatie per jaar voert. De culturele instelling voert een website met informatie over de collectie en/of exposities.

  • 1.

   Voorwaarden om voor een projectsubsidie op basis van deze regeling in aanmerking te komen voor het organiseren van een evenement of een culturele activiteit:

 • a.

  de activiteit, het project, het product of het evenement draagt bij aan één of meerdere van de volgende beleidsdoelen:

 • a.

  de versterking van het DNA, imago en identiteit van Eemsdelta;

 • b.

  de versterking van de aantrekkelijkheid van Eemsdelta voor de eigen inwoners en voor bezoekers van buiten de gemeente;

 • c.

  het bevorderen van cultuureducatie en talentontwikkeling;

 • d.

  het bevorderen van inclusie, participatie en cohesie voor minder bereikbare groepen;

 • e.

  het bevorderen van actieve cultuurbeoefening.

 • b.

  indien de aanvrager ook een basissubsidie ontvangt geldt dat de aanvraag alleen een afwijkende/niet-reguliere activiteit of experiment betreft (bijvoorbeeld een cross-over of bijzondere samenwerking);

 • c.

  de aanvrager heeft nog niet eerder een eenmalig subsidie in het betreffende kalenderjaar ontvangen;

 • d.

  de activiteit vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Eemsdelta;

 • e.

  de aanvrager is, indien nodig, in het bezit van een geldige vergunning;

 • f.

  het evenement of de culturele activiteit dient een publieksbereik te hebben van tenminste respectievelijk 50 of 20 personen;

 • g.

  de activiteit wordt aangemeld bij de uitagenda Eemsdelta die wordt beheerd door Marketing Eemsdelta, de toeristische promotieorganisatie van Eemsdelta (dit is gratis): https://www.visitgroningen.nl/nl/plekken/eemsdelta/uitagenda-eemsdelta;

 • h.

  ten minste twee derde van de kosten van de activiteit worden gedekt uit andere inkomstenbronnen dan die van de gemeente Eemsdelta;

 • i.

  de culturele activiteit betreft een incidenteel project van uitvoerende organisaties of makers met een openbare presentatie, voorstelling of product als resultaat.

  • 1.

   Voorwaarden om voor een stimuleringssubsidie op basis van deze regeling in aanmerking te komen:

 • a.

  de activiteit versterkt de kwaliteit van de amateurkunstbeoefening (stemvorming, regie, choreografie, masterclass en dergelijke);

 • b.

  de activiteit vergroot de zelfredzaamheid van de culturele instelling of evenementenorganisatie (workshops of trainingen in fondsenwerving, ledenwerving, promotie en dergelijke).

Artikel 6 Aanvraag

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de Asv legt de aanvrager de volgende gegevens over:

 • a.

  Een aanvraagformulier zoals te vinden is op https://www.eemsdelta.nl/subsidie-voor-activiteiten plus de daarin genoemde documenten;

 • b.

  bij een aanvraag voor een basissubsidie: gegevens waaruit blijkt dat de culturele instelling ten minste twee jaar actief is binnen de gemeente Eemsdelta;

 • c.

  bij een aanvraag door niet eerder gesubsidieerde musea of expositieruimten: een actueel ondernemingsplan;

 • d.

  gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager in het bezit is van eventueel benodigde geldige vergunningen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van de Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager een begrotingssubsidie ontvangt in de zin van artikel 4:23, lid 3, sub c van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  bij de aanvraag om een subsidie om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie: de activiteit reeds heeft plaatsgevonden voor de aanvraag van de subsidie;

 • c.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • d.

  het de aanschaf van instrumenten of uniformen betreft;

 • e.

  het de creatie betreft van informatiedragers zoals boeken die met name een particulier doel dienen en/of die niet specifiek gericht zijn op het erfgoed of de identiteit van Eemsdelta;

 • f.

  de activiteiten vallen onder sport, spel, bewegen, gezondheid, leefbaarheid of herdenkingen.

Artikel 8 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor energie, consumpties, catering, representatie, reizen, excursies en uitstapjes.

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De basissubsidie voor het in stand houden van een culturele instelling bedraagt een vast bedrag per jaar per categorie conform de indeling:

 • a.

  muziekverenigingen: € 2.000,- plus een subsidie van € 50,- per betalend lid;

 • b.

  erfgoedverenigingen en amateurkunstverenigingen met uitzondering van muziekverenigingen:

 • a.

  € 500,-;

 • b.

  reeds gesubsidieerde musea en expositieruimten: € 2.500,- tot twee exposities of presentaties per jaar; en € 4.000,- bij meer dan twee exposities of presentaties per jaar; nieuwe musea dienen een actueel ondernemingsplan te overleggen (artikel 6, lid c);

  • 1.

   De projectsubsidie voor een eenmalige culturele activiteit bedraagt een derde van de begroting met een maximum van € 2.500,-. Voor een aanvrager die ook een basissubsidie ontvangt is de maximale bijdrage € 1.500,-.

  • 2.

   De projectsubsidie voor een evenement bedraagt maximaal één derde van de totale begroting met een maximum van € 2.500,-. Bij een evenement dat aantoonbaar meerdere dagen en/of locaties omvat dan wel een (inter-)nationale programmering voert kan de subsidie worden verhoogd tot maximaal € 5.000,--.

Artikel 10 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks de subsidieplafonds voor deze regeling vast en maken deze bekend.

 • 2.

  Aanvragen voor projectsubsidies en stimuleringssubsidies worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Als meerdere subsidieaanvragen voor project- en stimuleringssubsidies op hetzelfde tijdstip binnenkomen, wordt beoordeeld welke subsidie aanvraag het meest tegemoet komt aan de beleidsdoelen van Eemsdelta. Dit is alleen van belang indien burgemeester en wethouders een subsidieplafond hebben vastgesteld en door verlening van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 4.

  Indien het bij het subsidieplafond vastgestelde budget voor basissubsidie ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen, wordt de subsidie van elke aanvrager die aan de subsidiecriteria voldoet naar evenredigheid gekort met een percentage van het bedrag waarmee het plafond overschreden wordt.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen beargumenteerd afwijken van artikel 5, 6, 7 en 9 volgens artikel 17 van de Asv.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt en is van toepassing op de verstrekking van subsidies vanaf het jaar 2023.

 • 2.

  De subsidieregeling voor evenementen gemeente Eemsdelta 2021, de nadere regels subsidie voor amateurkunst gemeente Delfzijl 2017 en de subsidieregeling voor culturele activiteiten gemeente Eemsdelta 2021 worden met inwerkingtreding van deze subsidieregeling ingetrokken.

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen Eemsdelta 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Eemsdelta op 1 november 2022.

Ben Visser

(burgemeester)

Ronald Koch

(secretaris)