Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 15 november 2022,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid , en 7 van de Paspoortwet,

gehoord de beraadslagingen in de vergadering van de commissie Bestuur, Economie Financieel beleid en Organisatie (BEFO) 24 november 2022;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2023.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is.

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten,

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijk verordening Westland, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een algemeen nut beogende instelling of plaatselijk sociaal belang behartigende instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de onderdelen 3.2.1 t/m 3.2.1.2.1 en 3.5.1 en 3.5.1.1 van Titel 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een algemeen nut beogende instelling of plaatselijk sociaal belang behartigende instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling worden gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen veertien dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening Westland 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als Legesverordening Westland 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad in zijn openbare

vergadering van 7 december 2022,

de griffier,

A.P.M.A.F. Bergmans

de voorzitter,

B.R. Arends

Bijlage 1. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Westland 2023

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Vervallen

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Vervallen

Hoofdstuk 15

Vervallen

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19

Diversen

 
 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Vervallen

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 
 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen en standplaatsen

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

2023

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 
 

Huwelijk - Registratie partnerschap

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of de herbevestiging van een bestaand huwelijk/geregistreerd partnerschap:

 

1.1.1.1

op woensdagochtend om 9.00 uur en 9.15 uur in een spreekkamer van het Gemeentehuis aan de Verdilaan:

gratis

1.1.1.2

op maandag- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur, dinsdag en vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur en woensdag van 9.30 uur tot 16.30 uur in een spreekkamer van het Gemeentehuis aan de Verdilaan:

€ 291,00

1.1.1.3

op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur en zaterdag van 10.30 uur tot 14.30 uur in de trouwzaal van het Heilige Geesthofje:

€ 556,00

1.1.1.4

op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.30 uur tot 14.30 uur in de trouwzaal van het Gemeentehuis aan de Verdilaan:

€ 696,00

1.1.2

op een vrije huwelijkslocatie, exclusief de eventuele kosten van de keuzelocatie zelf:

€ 502,00

1.1.3

Bij een gelijktijdige huwelijksvoltrekking op eenzelfde locatie door dezelfde ambtenaar burgerlijke stand wordt voor het tweede en volgende huwelijk een korting van 50% op de leges van de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 verstrekt.

 

1.1.4

Verhoging voor een gemeenteambtenaar als getuige:

€ 43,00

1.1.5.1

Verhoging voor de benoeming van een eerder beëdigde Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) voor één dag:

€ 155,00

1.1.5.2

Verhoging voor de benoeming van een nog niet eerder beëdigde Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) voor één dag:

€ 225,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot reservering van een ruimte als genoemd in de subonderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4 voor het voltrekken van een huwelijk of registreren van een partnerschap:

€ 99,00

1.1.7

Na voltrekking van het huwelijk of de registratie van een partnerschap bestaat aanspraak op teruggaaf van de in onderdeel 1.1.6 genoemde reserveringskosten.

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.8.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

€ 28,00

1.1.8.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering:

€ 39,00

1.1.8.3

het afgeven van een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje:

€ 39,00

1.1.9

Voor het maken van fotokopieën van de in de gemeentelijke archiefbewaarplaats berustende akten van de burgerlijke stand, per fotokopie op A4-formaat:

€ 0,35

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

€ 77,85

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 37,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 34,25

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 53,00

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot een met 1.2.7 genoemde bedragen:

€ 5,00

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 48,15

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het afgeven van rijbewijzen aan personen zonder vaste woon- of verblijfplaats:

€ 56,70

1.3.4

Indien op verzoek een eigen verklaring wordt afgegeven worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met de kosten van de eigen verklaring conform de Regeling tarieven CBR-examens 2007.

 

1.3.5

De verhogingen genoemd in onderdeel 1.3.2 zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 11,30

1.4.2.1.1

In afwijking van subonderdeel 1.4.2.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, indien de aanvraag op digitale wijze wordt gedaan:

€ 6,10

1.4.2.2

tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een uittreksel uit / verklaring ontleend aan het Register Niet-Ingezetenen:

€ 11,30

1.4.2.3

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 13,80

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 20,00

1.4.5

In afwijking van de voorafgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 25,00

1.4.7

Het op grond van subonderdeel 1.4.6 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.4.8

Indien stukken per post worden toegezonden of per post bescheiden van derden worden opgevraagd worden de tarieven in 1.4.2 vermeerderd met portokosten conform de tarieventabel van Post.nl.

 

Hoofdstuk 5

Vervallen

 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting inclusief bijlagen:

€ 75,00

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening:

€ 75,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland:

€ 25,00

1.7.2.2

een afschrift van de Bouwverordening Westland:

€ 15,00

1.7.2.3

een afschrift van een verordening per bladzijde:

€ 0,35

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1

een exemplaar van het beleidsplan/bestuursprogramma:

€ 15,00

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van het Gemeenteblad:

 

1.7.4.1

per pagina (tot een maximum van 35 pagina's):

€ 0,35

1.7.4.1.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, die door middel van een fax worden doorgegeven, bedraagt het tarief :

 

1.7.4.1.2

voor de eerste 2 pagina's (incl. voorblad):

€ 0,70

1.7.4.1.3

voor elke volgende pagina:

€ 0,35

1.7.4.2

Indien het Gemeenteblad per post wordt toegestuurd wordt het tarief in 1.7.4.1 vermeerderd met portokosten conform de tarieventabel van Post.nl.

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,35

1.8.1.2

in formaat A3, per bladzijde:

€ 0,65

1.8.1.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde:

€ 16,00

1.8.1.4

in digitale vorm:

 

1.8.1.4.1

voor de eerste 2 pagina's (incl. voorblad):

€ 0,70

1.8.1.4.2

voor elke volgende pagina:

€ 0,35

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

€ 5,50

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 27,50

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet:

€ 5,50

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed:

€ 5,50

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres:

€ 5,50

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie:

€ 5,50

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat:

€ 5,50

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent de objectafbakening als bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken:

€ 33,50

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag:

€ 41,35

1.9.2

tot het verlenen van een legalisatie van een handtekening:

€ 10,00

1.9.3

tot het verlenen van een bewijs van Nederlanderschap:

€ 11,50

1.9.3.1

In afwijking van subonderdeel 1.9.3 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een bewijs van Nederlanderschap, indien de aanvraag op digitale wijze wordt gedaan:

€ 6,50

1.9.4

tot het verlenen van een legalisatie van een stuk:

€ 10,00

1.9.5

tot het waarmerken van een fotokopie per A4:

€ 5,50

1.9.6

Indien stukken per post worden toegezonden of per post bescheiden van derden worden opgevraagd worden de tarieven in 1.9 vermeerderd met portokosten conform de tarieventabel van Post.nl.

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van (diepgaand) onderzoek, ongeacht de bron/collectie en het resultaat in het - in het (Historisch) Archief Westland berustende - digitaal en analoog materiaal (incl. audio- visueel materiaal, voor ieder daaraan te besteden tweede en volgende kwartier:

€ 25,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van afschriften of fotokopieën van een in het (Historisch) Archief Westland berustende stuk of stukken, ongeacht de bron/collectie en het formaat, voor ieder daaraan besteed tweede en volgende kwartier:

€ 25,00

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een kopie van een in het (Historisch) Archief Westland berustende audio-, of videofragment, ongeacht de bron/collectie, voor ieder daaraan besteed tweede en volgende kwartier:

€ 25,00

1.10.4

Het op grond van subonderdeel 1.10.1, 1.10.2 en 1.10.3 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.10.5

Indien toezending per post geschiedt, worden de in dit hoofdstuk vermelde tarieven vermeerderd met portokosten conform de tarieventabel van Post.nl.

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet 2014

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 25,00

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid van de Huisvestingswet 2014:

€ 66,50

 

Inschrijven in het register van nieuwbouwkoopwoningen

 

1.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het inschrijven in het register van nieuwbouwkoopwoningen als bedoeld in de Nota Beleidskader Wonen:

€ 19,50

 

Verlengen inschrijving in het register van nieuwbouwkoopwoningen

 

1.11.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van de inschrijving in het register van nieuwbouwkoopwoningen als bedoeld in de Nota Beleidskader Wonen:

€ 19,50

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 25,00

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 25,00

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 
 

gereserveerd

 

Hoofdstuk 14

Vervallen

 

Hoofdstuk 15

Vervallen

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 38,50

1.16.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning), indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 28,00

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland:

€ 143,50

1.16.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 112,50

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verlenen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

€ 343,00

1.17.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf, wordt het tarief als bedoeld in onderdeel 1.17.1 verhoogd conform de Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom.

 

1.17.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf, wordt het tarief als bedoeld in onderdeel 1.17.1 verhoogd conform de Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom.

 

1.17.1.3

gereserveerd

 

1.17.1.4

gereserveerd

 

1.17.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief als bedoeld in onderdeel 1.17.1 verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.17.2

indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.17.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 49,50

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 49,50

1.18.3.1

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 74,25

1.18.3.2

tot het verstrekken van een (duplicaat) gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 1.18.3.1 waarbij een geneeskundig onderzoek achterwege kan worden gelaten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling gehandicaptenparkeerkaart:

€ 49,50

1.18.4.1

tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken inclusief plaatsing verkeersbord E6 "gehandicaptenparkeerplaats" als bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord met kenteken:

€ 495,00

1.18.4.2

tot het vervangen van het onderbord wegens wijziging kenteken:

€ 117,50

1.18.4.3

tot het verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats op kenteken naar een andere locatie inclusief verplaatsing verkeersbord E6 "gehandicaptenparkeerplaats" als bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord met kenteken:

€ 322,50

1.18.4.4

Als de gemeente een aanvraag als bedoeld in subonderdeel 1.18.4.1 afwijst, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges met dien verstande dat een minimumrecht verschuldigd blijft van:

€ 197,00

1.18.4.5

Als de gemeente een aanvraag als bedoeld in subonderdeel 1.18.4.3 afwijst, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges met dien verstande dat een minimumrecht verschuldigd blijft van:

€ 120,00

1.18.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een parkeervergunning als bedoeld in de "Parkeerverordening Westland 2018":

€ 25,00

Hoofdstuk 19

Diversen

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

Vergunning tot de verkoop van vuurwerk

 

1.19.1.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.72 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland:

€ 205,00

1.19.1.1.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.72 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 180,00

 

Strandhuis / dagtent vergunning op het zeestrand

 

1.19.1.2

voor het afgeven van een vergunning tot het plaatsen van een zgn. dagtent op het zeestrand, geldig voor:

 
 

een week of minder:

€ 37,50

een maand:

€ 50,00

een seizoen:

€ 75,00

1.19.1.2.1

voor het afgeven van een vergunning tot het plaatsen van een zgn. dagtent op het zeestrand, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend, geldig voor:

 
 

een week of minder:

€ 27,50

een maand:

€ 40,00

een seizoen:

€ 65,00

 

Ontheffing rijden op het zeestrand

 

1.19.1.3

tot het verlenen van een ontheffing van het rijden op het Noordzeestrand als bedoeld in artikel 5.61 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland:

€ 60,00

1.19.1.3.1

tot het verlenen van een ontheffing van het rijden op het Noordzeestrand als bedoeld in artikel 5.61 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland, indien de ontheffing volledig digitaal wordt ingediend:

€ 49,50

 

Diverse afschriften

 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 5,50

1.19.2.2

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.2.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,35

1.19.2.2.2

in formaat A3 per bladzijde:

€ 0,65

1.19.2.2.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde:

€ 16,00

1.19.2.2.4

in digitale vorm:

 

1.19.2.2.4.1

voor de eerste 2 pagina's (incl. voorblad):

€ 0,70

1.19.2.2.4.2

voor elke volgende pagina:

€ 0,35

1.19.2.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 35,00

1.19.2.3.1

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 25,00

1.19.2.3.2

het in de subonderdelen 1.19.2.3 en 1.19.2.3.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.19.2.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 35,00

1.19.2.4.1

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend, per pagina:

€ 25,00

1.19.3

Indien stukken per post worden toegezonden, worden de in dit hoofdstuk vermelde tarieven vermeerderd met portokosten conform de tarieventabel van Post.nl.

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

bouwkosten

 

2.1.1.1

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt.2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet meebegrepen), of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 
 

Wabo

 

2.1.1.2

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige paragrafen van deze titel wordt ingediend en betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving bedraagt het tarief:

 

2.2.1

Intake van het initiatief. Bij elk initiatief dat in strijd is met het bestemmingsplan vindt altijd eerst een intake plaats door een consulent van de gemeente om de complexiteit te bepalen. Op basis daarvan wordt bepaalt welk type omgevingsoverleg passend is.

gratis

2.2.2

A) Eenvoudig Omgevingsoverleg. Hierbij gaat het om de beoordeling van een initiatief in strijd met het bestemmingsplan waarbij de consulent het initiatief afstemt met maximaal 2 adviseurs en zorgt voor het opstellen van een advies.

€ 250,00

2.2.3

B) Omgevingsoverleg Glastuinbouw. Hierbij gaat het om de beoordeling van een initiatief in strijd met bestemmingsplan in het glastuinbouwgebied waarbij het initiatief wordt afgestemd met adviseurs en er een advies wordt opgesteld.

€ 812,00

2.2.4

C) Complex Omgevingsoverleg onderdeel Wenselijkheid. Hierbij gaat het om de beoordeling van een zodanig complex initiatief dat in strijd is met het bestemmingsplan, waardoor eerst een beoordeling van de wenselijkheid nodig is. Dit vindt plaats via de Omgevingstafel Westland waarin een voorzitter het initiatief bespreekt met de consulent en minimaal 3 strategisch adviseurs. De initiatiefnemer ontvangt een advies m.b.t. de wenselijkheid op basis waarvan al dan niet gekozen kan worden voor een vervolg.

€ 500,00

2.2.5

D) Complex Omgevingsoverleg onderdeel Haalbaarheid. Hierbij gaat het om een complex initiatief dat in strijd is met het bestemmingsplan en dat reeds beoordeeld is op wenselijkheid, maar nog niet op haalbaarheid. Via de Omgevingstafel Westland wordt het initiatief besproken door een voorzitter met de consulent en minimaal 5 adviseurs. De initiatiefnemer ontvangt een advies m.b.t. de haalbaarheid op basis waarvan al dan niet gekozen kan worden voor een vervolg.

€ 3.500,00

2.2.6

Het op grond van subonderdeel 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 of 2.2.5 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 10.000 bedragen:

 
 

vermeerderd met:

2,60%

 

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 120,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 10.000 tot € 150.000 bedragen:

€ 20,00

 

vermeerderd met:

2,40%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 150.000 tot € 300.000 bedragen:

€ 170,00

 

vermeerderd met:

2,30%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 300.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 470,00

 

vermeerderd met:

2,20%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 15.000.000 bedragen:

€ 970,00

 

vermeerderd met:

2,15%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 15.000.000 tot € 20.000.000 bedragen:

€ 23.470,00

 

vermeerderd met:

2,00%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 20.000.000 tot € 25.000.000 bedragen:

€ 123.470,00

 

vermeerderd met:

1,50%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 25.000.000 tot € 30.000.000 bedragen:

€ 248.470,00

 

vermeerderd met:

1,00%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.9

indien de bouwkosten € 30.000.000 tot € 40.000.000 bedragen:

€ 398.470,00

 

vermeerderd met:

0,50%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.10

indien de bouwkosten € 40.000.000 of meer bedragen:

€ 438.470,00

 

vermeerderd met:

0,40%

 

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 2.500.000,00

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief indien krachtens, artikel 12a van de Woningwet voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de welstandscommissie wordt beoordeeld:

 

2.3.1.2.1

Indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

€ 50,00

2.3.1.2.2

Indien de bouwkosten € 25.000 of meer bedragen:

0,20%

2.3.1.2.3

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 4.000,00

2.3.1.2.4

De berekende bedragen van de subonderdelen 2.3.1.2 worden naar boven afgerond op een veelvoud van € 5,00.

 

2.3.1.3

gereserveerd.

 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

110%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van € 1.000.

 
 

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 203,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en al dan niet sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 353,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 1.024,00

2.3.3.2.1

Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.3.2 betrekking heeft op een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw; een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, mits niet hoger dan 5 meter en de oppervlakte niet meer dan 150 m² is, bedraagt het tarief:

€ 256,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 6.902,00

2.3.3.4

gereserveerd.

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 353,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 430,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 430,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 353,00

2.3.4

gereserveerd.

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 315,00

 

vermeerderd met een toeslag voor een bouwwerk met een:

 
 

gebruiksoppervlakte van: toeslag:

 
 

0 t/m 100 m²

€ 118,60

 

101 t/m 500 m² € 0,90 per m², vermeerderd met:

€ 118,60

 

501 t/m 2.000 m² € 0,35 per m², vermeerderd met:

€ 592,80

 

2.001 t/m 5.000 m² € 0,15 per m², vermeerderd met:

€ 1.455,05

 

5.001 t/m 50.000 m² € 0,02 per m², vermeerderd met:

€ 2.047,85

 

meer dan 50.000 m² € 0,01 per m², vermeerderd met:

€ 3.772,30

2.3.6

gereserveerd

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 205,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 369,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 461,00

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 4.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 140,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente Westland, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2.10, vijfde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

€ 69,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 46,00

2.3.12

Natura 2000-activiteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 205,00

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 205,00

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 170,40

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 171,50

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 171,50

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 302,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 222,50

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 2.500,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 2.500,00

2.3.19

Meerkosten niet-digitale aanvraag

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk, wordt het legesbedrag van de totale legeskosten verhoogd met:

10%

 

van de totale legeskosten, met uitzondering van de legeskosten van onderdeel 2.3.1.2, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning (met de bijbehorende bijlagen) niet volledig digitaal (via www.omgevingsloket.nl) is ingediend.

 

2.3.19.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk, wordt het legesbedrag van de totale legeskosten verhoogd met:

5%

 

van de totale legeskosten, met uitzondering van de legeskosten van onderdeel 2.3.1.2, indien de aanvrager of diens gemachtigde niet akkoord gaat met het digitaal verzenden van een beschikking op een aanvraag om omgevingsvergunning of tussentijdse brieven (met de bijbehorende bijlagen), tenzij 2.3.19.1 van toepassing is.

 

2.3.19.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk, wordt het legesbedrag van de totale legeskosten verhoogd met:

10%

 

van de totale legeskosten, met uitzondering van de legeskosten van onderdeel 2.3.1.2, indien de beschikking op een aanvraag om omgevingsvergunning (met de bijbehorende bijlagen) naast digitale verzending ook per post wordt verzonden (op verzoek van aanvrager of diens gemachtigde), tenzij 2.3.19.1 van toepassing is.

 

2.3.19.4.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.19.1, 2.3.19.2 of 2.3.19.3 bedraagt het minimumbedrag:

€ 50,00

2.3.19.4.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.19.1, 2.3.19.2 of 2.3.19.3 bedraagt het maximumbedrag:

€ 1.000,00

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

2.4.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.3.1. is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a,b,c en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

 

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

 

2.4.2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 
 

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 
 

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg en

 
 

c. binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

2.4.3

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

€ 120,00

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop-, uitweg/inritactiviteiten of kappen.

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, sloop-, uitweg/inritactiviteiten of kappen, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.7, 2.3.9 en 2.3.10, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 

indien de aanvraag wordt ingetrokken voor het nemen van de beslissing op de aanvraag, bedraagt de teruggave:

100%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor strijdig gebruik met planologische voorschriften.

 

2.5.2.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit strijdig gebruik met planologische voorschriften, als bedoeld in onderdeel 2.3.3, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 

indien de aanvraag wordt ingetrokken voor het nemen van de beslissing op de aanvraag, bedraagt de teruggave:

100%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop-, uitweg/inritactiviteiten of kappen.

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, sloop-, uitweg/inritactiviteiten of kappen als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.7, 2.3.9 en 2.3.10, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen twaalf maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloop-, uitweg/inritactiviteiten of kappen.

 

2.5.4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, sloop-, uitweg/inritactiviteiten of kappen als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.7, 2.3.9 en 2.3.10 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.4.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.4.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de omgevingsvergunning bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.5

Teruggaaf als gevolg van het niet verder in behandeling nemen van een aanvraag.

 
 

Als de gemeente op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in deze titel niet verder in behandeling neemt, wordt teruggaaf van de leges verleend, met dien verstande dat in alle gevallen aan te betalen leges overblijft:

€ 120,00

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen.

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.3 van toepassing is:

€ 92,00

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 287,00

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 9.718,00

 

vermeerderd met de stedenbouwkundige kosten voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Over de hoogte van deze kosten wordt de aanvrager door middel van een begroting geïnformeerd. De betreffende aanvraag wordt eerst op de vijfde dag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, in behandeling genomen.

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 3.220,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 3.220,00

Hoofdstuk 9

Vervallen

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 133,00

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 317,00

3.1.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 287,00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland:

€ 176,00

3.1.2.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 145,00

3.1.2.2

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland:

€ 41,00

3.1.2.3

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 31,00

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, zevende lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland:

€ 51,00

3.1.3.1

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, zevende lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 41,00

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet:

€ 77,00

3.1.4.1

een aanvraag tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 56,00

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 77,00

3.1.5.1

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet, indien de melding volledig digitaal wordt gedaan:

€ 56,00

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 41,00

3.1.6.1

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 31,00

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 77,00

3.1.7.1

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet, indien de ontheffing volledig digitaal wordt ingediend:

€ 56,00

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van:

 

3.2.1.1

een evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2.25, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland:

€ 147,00

3.2.1.1.1

een evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2.25, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 114,00

3.2.1.2

een groot evenement als bedoeld in artikel 2.25a van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland:

€ 208,00

3.2.1.2.1

een groot evenement als bedoeld in artikel 2.25a van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 172,00

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland:

€ 3.482,00

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning om woonruimte aan de bestemming tot bewoning te onttrekken of onttrokken te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014:

 

3.4.1.1

bij onttrekking van minder dan drie woonruimten:

€ 202,00

3.4.1.2

bij onttrekking van meer dan twee woonruimten:

€ 804,00

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning om woonruimte met andere woonruimte samen te voegen of samengevoegd te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014:

 

3.4.2.1

bij samenvoeging van minder dan drie woonruimten:

€ 202,00

3.4.2.2

bij samenvoeging van meer dan twee woonruimten:

€ 804,00

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning om zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte om te zetten of omgezet te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014:

 

3.4.3.1

bij omzetting van minder dan drie woonruimten:

€ 202,00

3.4.3.2

bij omzetting van meer dan twee woonruimten:

€ 804,00

3.4.4

tot het verlenen van een vergunning om woonruimte tot twee of meer woonruimten te verbouwen of in die verbouwde staat te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014:

 

3.4.4.1

bij verbouwing tot van minder dan drie woonruimten:

€ 202,00

3.4.4.2

bij verbouwing tot meer dan twee woonruimten:

€ 804,00

3.4.5

tot het verlenen van een vergunning om een recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten, als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014:

 

3.4.5.1

bij minder dan drie te creëren appartementen:

€ 202,00

3.4.5.2

bij meer dan twee te creëren appartementen:

€ 804,00

3.4.6

tot het verlenen van een vergunning om woonruimte voor toeristische verhuur in gebruik te geven als bedoeld in artikel 23c, eerste, respectievelijk tweede lid, van de Huisvestingswet 2014;

 

3.4.6.1

bij voor toeristische verhuur in gebruik geven van minder dan drie woonruimten:

 

3.4.6.2

bij voor toeristische verhuur in gebruik geven van minder dan drie woonruimten:

 

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen en standplaatsen

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland:

€ 143,00

3.5.1.1

om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 113,00

3.5.2

om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening Westland 2005:

€ 143,00

3.5.2.1

om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening Westland, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 113,00

3.5.3

tot het inschrijven op de wachtlijst als bedoeld in artikel 9 van de Marktverordening Westland:

€ 77,00

3.5.3.1

tot het inschrijven op de wachtlijst als bedoeld in artikel 9 van de Marktverordening Westland, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 56,00

3.5.4

tot het verlengen van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 3.5.3:

€ 77,00

3.5.4.1

tot het verlengen van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 3.5.3, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 56,00

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 51,00

3.6.1.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 41,00

3.6.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing:

€ 38,00

3.6.2.1

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 28,00

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 77,00

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking, indien de aanvraag volledig digitaal wordt ingediend:

€ 56,00

Behorende bij het raadsbesluit van 7 december 2022 tot vaststelling van de 'Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023.

De Griffier,

A.P.M.A.F. Bergmans