Aanwijzingsbesluit bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Geldend van 15-12-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN;

Overwegende dat;

• De gebieden als aangewezen in dit aanwijzingsbesluit kwetsbare gebieden zijn gelet op de daar aanwezige instellingen zoals zorgcentra, dierenverblijven etc.;

• Gevaar, schade of overlast in die gebieden als gevolg van vuurwerk zoveel mogelijk beperkt dient te worden;

• Het gewenst is dat het college handhavende maatregelen kan treffen die kunnen voorkomen dat gevaar, schade en overlast door vuurwerk wordt veroorzaakt;

Gelet op artikel 2:73, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening leeuwarden, titel 5.2 van de Algemene wet Bestuursrecht, artikel 6.1 en 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening

BESLUITEN:

artikel 1

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:73 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden is het, in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast verboden consumentenvuurwerk te bezigen op de volgende aangewezen plaatsen. Dit gebied wordt begrensd door de volgende straten en aangeduid op bijgevoegde kaart:

- Gebied 1, Greunshiem: De Tsjotterstraat, Boeierstraat en Potmargepaad;

- Gebied 2, Wijkzorgcentrum de Hofwijck en kinderboerderij Leeuwarden: Dammelaan, Dokkumertrekweg, Camstraburen, Dirk Zeperweg, Rengerslaan, Ubbo Emmiuslaan en Rengerspad

- Gebied 3, Serviceflat Aldlânstate: Hempenserweg en Beatrixstraat.

- Gebied 4, De wissel: Egelantierstraat, Anne Vondelingweg, fietspad vanaf Anne Vondelingweg naar Kalverdijkje en Kalverdijkje.

- Gebied 5, Kinderboerderij Stiens: Truerderdyk, Mierenpaed en langs de perceelgrens van de kinderboerderij.

Artikel 2

Het in artikel 1 genoemde verbod geldt niet voor het zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, knaltouwtjes en dergelijke.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking daarvan.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit vuurwerkvrije zones.

Ondertekening

Leeuwarden, 6 december 2022

burgemeester en wethouders van Leeuwarden

burgemeester,

secretaris