Regeling vervallen per 01-01-2024

Retributieverordening zuiveringsfilter Bommelerwaard 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Retributieverordening zuiveringsfilter Bommelerwaard 2023

Het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland;

op voordracht van het dagelijks bestuur van 18 oktober 2022;

gelet op de artikelen 113 en 115 van de Waterschapswet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Retributieverordening Bommelerwaard 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  zuiveringsfilter Bommelerwaard: het zuiveringsfilter op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Zaltbommel, gericht op gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van agrarische onroerende zaken, gelegen in de Bommelerwaard;

 • b.

  gebied: de op de bij deze verordening behorende kaart van de Bommelerwaard, waarbinnen de agrarische onroerende zake zijn gelegen;

 • c.

  gebruik: het ter zuivering door het zuiveringsfilter aanbieden van drainwater, drainagewater en/of het spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie dat gewasbeschermingsmiddelen bevat en dat afkomstig is van een agrarische onroerende zaak, gelegen in de Bommelerwaard;

 • d.

  gebruiker: degene die een agrarische onroerende zaak gebruikt, dat is gelegen binnen het gebied, zoals dat is aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart van de Bommelerwaard;

 • e.

  heffingsjaar: een kalenderjaar;

 • f.

  heffingsambtenaar:

  • -

   de ambtenaar bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel b, van de Waterschapswet of

  • -

   de ambtenaar bedoeld in artikel 124, vijfde lid, onderdeel a, van de Waterschapswet;

 • g.

  invorderingsambtenaar:

  • -

   de ambtenaar bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel c, van de Waterschapswet of

  • -

   de ambtenaar bedoeld in artikel 124, vijfde lid, onderdeel b, van de Waterschapswet;

 • h.

  dagelijks bestuur: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland;

 • i.

  BSR: de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland, waaraan Waterschap Rivierenland deelneemt.

Artikel 2 Bijlagen

Bij deze verordening behoort de kaart “Overzicht Tuinbouwriolering Bommelerwaard”.

Artikel 3 Belastbaar feit

Onder de naam “retributie zuiveringsfilter Bommelerwaard” wordt een recht geheven ter zake van het in het heffingsjaar gebruik maken van het zuiveringsfilter door de gebruiker.

Artikel 4 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de gebruiker van een in de Bommelerwaard gelegen agrarische onroerende zaak van waaruit, ter zuivering door het zuiveringsfilter, drainwater, drainagewater en/of het spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie, dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, wordt aangeboden.

Artikel 5 Heffingsmaatstaf en tarief

 • 1. Het verschuldigde recht bestaat uit een vast tarief per heffingsjaar per hectare of een gedeelte van een hectare vloeroppervlak waarop onder glas of kunststof bij een in de Bommelerwaard gelegen agrarische onroerende zaak wordt geteeld.

 • 2. Het in het eerste lid bedoelde tarief bedraagt € 584,- per hectare.

Artikel 6 Heffingsjaar

Het heffingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het recht wordt jaarlijks geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Verschuldigdheid

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van het heffingsjaar.

Artikel 9 Betaaltermijnen

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn twee maanden later.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt dat betaling via automatische incasso in acht termijnen mogelijk is, mits wordt voldaan aan de daaraan verbonden en in het Incassoreglement van BSR opgenomen voorwaarden.

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels

Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het recht.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Retributieverordening zuiveringsfilter Bommelerwaard 2022, vastgesteld bij besluit van 26 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als “Retributieverordening zuiveringsfilter Bommelerwaard”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 25 november 2022 te Tiel.

de secretaris-directeur,

ir. Z.C. Vonk

de dijkgraaf,

prof. dr. J.C. Verdaas

Bijlage Kaart bij retributieverordening zuiveringsfilter Bommelerwaard 2023

afbeelding binnen de regeling

Toelichting Retributieverordening zuiveringsfilter Bommelerwaard

Algemeen

In de Bommelerwaard is veel glastuinbouw en zijn er waterkwaliteitsproblemen met gewasbeschermingsmiddelen (GBM) als gevolg van lozingen uit die bedrijven. Specifiek voor dit gebied betreft het vaak teelt van bloemen in de volle grond. Ondanks alle inspanningen en "good housekeeping" is er bij dergelijke bedrijven altijd sprake van een reststroom aan afvalwater. Vanwege de kwel- en inzijging binnen de Bommelerwaard is dat soms een forse stroom. Bedrijven zijn met hun huishoudelijk afvalwater vaak al aangesloten op een riool, maar voor de reststroom aan bedrijfsafvalwater is dat meestal niet het geval. Dit wordt rechtstreeks geloosd naar oppervlaktewater, hetgeen wettelijk was toegestaan tot uiterlijk 1 januari 2021.

Het gevolg van deze lozingen is dat het lokale oppervlaktewater fors wordt belast met GBM en voedingsstoffen uit dat afvalwater. Het oppervlaktewater raakt vervuild en wordt vervolgens uitgemalen op de Afgedamde Maas. Daarin bevindt zich een innamepunt voor drinkwater van drinkwaterbedrijf Dunea, dat veel last heeft van die verhoogde belasting met ongewenste stoffen en daarom de inname regelmatig moet stoppen.

Op 10 juli 2012 heeft het CDH besloten te streven naar aansluiting van álle glastuinbouwbedrijven op de riolering. Dit streven sloot aan bij de landelijke nota "Gezonde groei, duurzame oogst " en de kabinetsambitie dat moet worden voldaan aan alle internationale eisen op het gebied van milieu en water. De aanwezige drukriolering is echter gedimensioneerd op huishoudelijk water en kan het extra bedrijfsafvalwateraanbod niet aan. Daarom is gezocht naar een doelmatige oplossing die recht doet aan dit CDH-besluit. Dit is in handen gelegd bij een stuurgroep met de verantwoordelijke bestuurders van alle betrokken partijen (Gemeenten, Provincie, Dunea, waterschap, sector/LTO), die in 2015 een ambtelijke werkgroep heeft opgedragen een geschikte en breed gedragen oplossing te vinden. Deze oplossing is uiteindelijk gevonden in de vorm van een communale voorziening, waarbij de gemeente Zaltbommel een rioolbuis aanlegt ten behoeve van het transport van het afvalwater van de tuinbouwbedrijven en het waterschap een filter realiseert dat dit water zuivert alvorens het water wordt toegelaten in het reguliere traject voor de zuivering van afvalwater bij RWZI Zaltbommel.

In 2016 kwamen alle op Rijksniveau betrokken instanties een Hoofdlijnenakkoord overeen, waarin de ongezuiverde lozing wordt beëindigd, hetgeen ook is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Door een wijziging van de Crisis- en herstelwet (besluit van 14 september 2016 (Staatsblad 2016, nr. 337), welk besluit op 24 september 2016 in werking is getreden) hebben de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, door af te wijken van artikel 10:32a Wet milieubeheer, de mogelijkheid gekregen om in de verordeningen regels te stellen aan het lozen van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen in het nieuw aan te leggen restwaterstelsel. De gemeenten kunnen in deze verordening bepalen dat lozen van afvalwater uit de glastuinbouw op het gewone vuilwaterriool moet worden gestaakt, als er een redelijk alternatief geboden wordt.

Dit redelijke alternatief is gevonden in de vorm van een communale voorziening, waarbij de gemeente Zaltbommel een rioolbuis aanlegt ten behoeve van het transport van het afvalwater van de tuinbouwbedrijven en het waterschap een filter realiseert dat dit water zuivert alvorens het water wordt toegelaten in het reguliere traject voor de zuivering van afvalwater bij RWZI Zaltbommel. Aangezien deze oplossing als landelijk voorbeeldproject voor de invulling van KRW-doelen geldt, is van de provincie Gelderland een (POP3-) subsidie verkregen.

Door de realisatie van het nieuwe stelsel is het dan ook de bedoeling dat de in de Bommelerwaard gelegen glastuinbouwbedrijven worden gestimuleerd om afvalwater te gaan lozen via dit nieuwe systeem met als doel het bereiken van een betere kwaliteit van het oppervlaktewater. Voor het gebruik van dit nieuwe systeem door de betreffende glastuinbouwbedrijven kan door het waterschap een retributie worden geheven. Het heffen van een retributie is mogelijk op grond van artikel 115 van de Waterschapswet.

Artikelsgewijs

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In dit artikel worden verschillende begrippen gedefinieerd. Uitgangspunt daarbij is dat uit deze begrippen volgt dat de retributie wordt geheven ter zake van het gebruik van het zuiveringsfilter bij RWZI Zaltbommel, doordat gebruikers van in de Bommelerwaard gelegen agrarische objecten drainwater, drainagewater en/of het spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie, welk water gewasbeschermingsmiddelen bevat, aanbieden. De betreffende gebruikers zijn vervolgens belastingplichtig voor de onderhavige retributie.

Daarnaast volgt uit de begripsbepalingen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland nadere regels kan stellen inzake de heffing en de invordering van de retributie en dat de daadwerkelijke heffing en invordering plaatsvindt door Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).

Artikel 2- Bijlagen

In dit artikel is bepaald dat de kaart “Overzicht Tuinbouwriolering Bommelerwaard” onderdeel uitmaakt van de retributieverordening en dat uit deze kaart blijkt welk gebied wordt begrepen onder de Bommelerwaard, ook wel aan te duiden als het faciliteitsgebied.

Artikel 3 – Belastbaar feit

Het belastbaar feit wordt gevormd door het gebruik maken van het zuiveringsfilter door de gebruiker. Het verschuldigd zijn van het recht is gekoppeld aan het aanbieden van bedrijfsafvalwater (drainwater, drainagewater en/of het spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie dat gewasbeschermingsmiddelen welk water gewasbeschermingsmiddelen bevat) door de gebruiker van een in de Bommelerwaard gelegen agrarische onroerende zaak in het heffingsjaar. Het recht is daarmee voor het gehele heffingstijdvak verschuldigd indien tenminste éénmaal in het heffingsjaar voornoemd bedrijfsafvalwater wordt aangeboden.

Artikel 4 - Belastingplicht

Als belastingplichtige voor het recht geldt de gebruiker van een in de Bommelerwaard gelegen agrarische onroerende zaak van waaruit, ter zuivering door het zuiveringsfilter bedrijfsafvalwater (drainwater, drainagewater en/of het spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie), dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, wordt aangeboden.

Artikel 5 – Heffingsmaatstaf en tarief

In dit artikel is bepaald dat de heffingsmaatstaf van de retributie een vast bedrag is per hectare vloeroppervlak waarop onder glas of kunststof bij een in de Bommelerwaard gelegen agrarische onroerende zaak wordt geteeld, waarbij geldt dat een gedeelte van een hectare ook in de heffing wordt betrokken en wel naar een evenredig deel van het geldende tarief.

Het tarief bedraagt € 584,- per hectare en is verschuldigd indien tenminste éénmaal in het heffingsjaar bedrijfsafvalwater (drainwater, drainagewater en/of het spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie dat gewasbeschermingsmiddelen welk water gewasbeschermingsmiddelen bevat) ter zuivering bij het zuiveringsfilter wordt aangeboden. Indien in het heffingsjaar meerdere malen voornoemd bedrijfsafvalwater ter zuivering door het zuiveringsfilter wordt aangeboden, is voor het betreffende heffingsjaar slechts éénmaal het tarief per hectare verschuldigd.

Artikel 6 – Heffingsjaar

In dit artikel is bepaald dat het heffingsjaar gelijk is aan het kalenderjaar.

Artikel 7 - Wijze van heffing

In dit artikel is bepaald dat het recht jaarlijks bij wege van aanslag wordt geheven.

Artikel 8 Verschuldigdheid

In dit artikel is bepaald dat het recht verschuldigd is bij de aanvang van het heffingsjaar. De aanleiding daarvoor is een efficiënte heffing en inning van het recht, te meer daar de betreffende gebruikers van in de Bommelerwaard gelegen agrarische onroerende zaken hebben aangegeven gebruik te gaan maken van het zuiveringsfilter.

Artikel 9 - Betaaltermijnen

In dit artikel zijn de betaaltermijnen van het recht opgenomen, welke termijnen aansluiten bij de betaaltermijnen van andere belastingen die door BSR worden opgelegd. Door het hanteren van dezelfde betaaltermijnen kan het recht op één aanslagbiljet worden gecombineerd met andere belastingaanslagen, waardoor sprake is van een efficiënte heffing en inning van belastingen door BSR.

Artikel 10 - Kwijtschelding

In dit artikel is bepaald dat van het recht geen kwijtschelding wordt verleend.

Artikel 11 Nadere regels

In dit artikel is bepaald dat het dagelijks bestuur nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het recht. Het is gebruikelijk om een dergelijke bepaling in belastingverordeningen op te nemen, vandaar dat deze bepaling ook in de onderhavige retributieverordening is opgenomen.

Artikel 12 - Inwerkingtreding en citeertitel

In dit artikel is bepaald dat de Retributieverordening zuiveringsfilter Bommelerwaard 2022 per 1 januari 2023 wordt ingetrokken met dien verstande dat deze verordening van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.

Verder is in dit artikel bepaald dat deze retributieverordening met ingang van 1 januari 2023 in werking treedt, welke datum tevens de datum van ingang van heffing van het recht is.

Tot slot is het gebruikelijk om in het afsluitende artikel de citeertitel van de verordening op te nemen.