Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer 2023

Geldend van 14-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer 2023

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 29 november 2022, kenmerk PZH-2022-815031525 (DOS-2022-0005287), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het bestuur van de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer 2023 (Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL 2023)

Gedeputeerde van Zuid-Holland,

Overwegende dat certificaten zoals bedoeld in de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 worden afgegeven door de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (hierna te noemen: de Stichting Certificering SNL);

Gelet op de Provinciewet en de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer 2023;

Besluiten:

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1

Het bestuur van de Stichting Certificering SNL is bevoegd om namens Gedeputeerde Staten niet op rechtsgevolg gerichte informatie te verstrekken die betrekking heeft op de afgifte van certificaten, als bedoeld in artikel 1.4 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016.

Paragraaf 2. Primaire besluiten

Artikel 2

Het bestuur van de Stichting Certificering SNL is bevoegd om met inachtneming van de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer 2023 namens Gedeputeerde Staten te besluiten, met inbegrip van het ondertekenen van stukken, betreffende:

  • a.

    het afgeven van certificaten, als bedoeld in artikel 1.4 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016;

  • b.

    het intrekken van certificaten.

Artikel 3

Onder de in artikel 2 genoemde bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

Paragraaf 3. Audits

Artikel 4

De medewerkers van de Stichting Certificering SNL zijn bevoegd om namens Gedeputeerde Staten audits uit te voeren in het kader van de naleving van de certificeringsvoorwaarden.

Paragraaf 4. Instructies

Artikel 5

Op dit besluit is het bepaalde in het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland in de provincie Zuid-Holland zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 6

De ondertekening van besluiten op grond van artikel 2 luidt:

‘NAMENS GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND’,

gevolgd door

‘DE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERTIFICERING SNL,

DE SECRETARIS VAN DE STICHTING CERTIFICERING SNL’.

Artikel 7

Het Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL wordt ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL 2023.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Ondertekening

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

waarnemend secretaris,

ir. J.C. van Ginkel MCM

plaatsvervangend voorzitter,

drs. J.N. Baljeu