Besluit van gedeputeerde staten van 29 november 2022, kenmerk PZH-2022-812300889 (DOS-2022-0005287), tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2023 voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit SNL Zuid-Holland 2023)

Geldend van 14-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van 29 november 2022, kenmerk PZH-2022-812300889 (DOS-2022-0005287), tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2023 voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit SNL Zuid-Holland 2023)

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016;

Besluiten:

Openstellingsbesluit SNL Zuid-Holland 2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  NNN: Natuurnetwerk Nederland;

 • c.

  natuurbeheerplan: provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer zijn vastgelegd;

 • d.

  Nota Beheer EHS: Nota Beheer EHS zoals vastgesteld door gedeputeerde staten op 17 december 2013;

 • e.

  Programma Aanpak Stikstof: programma, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit Natuurbescherming;

 • f.

  SKNL: Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013;

 • g.

  SNL 2016: Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016;

 • h.

  Tarievenlijst: tarievenlijst zoals opgenomen in bijlage 1, behorende bij dit besluit.

Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein onder de SNL 2016

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

In aanvulling op artikel 2.1 van de SNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor:

 • a.

  door of namens gedeputeerde staten subsidie is verstrekt op basis van de SNL 2016 die eindigt op uiterlijk 31 december 2022, of;

 • b.

  door of namens gedeputeerde staten een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2 kan uitsluitend worden verstrekt aan beheerders als bedoeld in artikel 2.2 van de SNL 2016.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 2.7 van de SNL 2016 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheren van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01 tot en met N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  kosten voor het beheren van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  kosten voor de monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • d.

  kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

 • e.

  kosten voor het houden van toezicht;

 • f.

  kosten voor het transporteren in verband met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Artikel 5 Subsidiedeelplafond

Het subsidiedeelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 43.600.000,00.

Artikel 6 Aanvraagperiode en loket voor indiening

 • 1. In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2 aangevraagd van 15 december 2022 tot en met 15 januari 2023.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Paragraaf 2 Nieuw areaal

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten en prestaties

Subsidie als bedoeld in artikel 2.1 van de SNL 2016 kan worden verstrekt voor:

 • a.

  nieuwe aanvragen voor natuurbeheer- en landschapstypen binnen een natuurterrein, voor zover het een terrein betreft dat in het kader van de Nota Beheer EHS in 2015 of daarna als natuurterrein is vervreemd;

 • b.

  nieuwe aanvragen voor natuurbeheer- en landschapstypen binnen een natuurterrein waarvoor in een vastgestelde gebiedsanalyse in het kader van het Programma Aanpak Stikstof is bepaald dat er aanvullende maatregelen of beheer nodig zijn ten behoeve van stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 2.7 van de SNL 2016 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 7 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01 tot en met N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  kosten voor de monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • d.

  kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

 • e.

  kosten voor het houden van toezicht op een natuurterrein;

 • f.

  kosten voor het transport in verband met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Artikel 9 Subsidiedeelplafond

Het subsidiedeelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 7 bedraagt € 400.000,00.

Artikel 10 Aanvraagperiode en loket voor indiening

 • 1. In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 7 aangevraagd van 15 december 2022 tot en met 15 januari 2023.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 7 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Hoofdstuk 3 Tarieven

Artikel 11 Tarieven begrotingsjaar 2023

 • 1. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen, bedoeld in de SNL 2016, zijn voor het begrotingsjaar 2023 opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2. Het percentage voor dit begrotingsjaar, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 2,68%.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit SNL Zuid-Holland 2023.

Ondertekening

Den Haag, 29 november 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

waarnemend secretaris,

ir. J.C. van Ginkel MCM

plaatsvervangend voorzitter,

drs. J.N. Baljeu

Bijlage 1 behorende bij artikel 1, onder h, van het Openstellingsbesluit SNL Zuid-Holland 2023

Natuurbeheer

Natuurtype Nr

Beheertype Nr

beheertype

Subsidietarief 2023 (per ha, tenzij anders aangegeven)

 
 
 
 
 
 

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 174,28

 

L01

02

Houtwal en houtsingel

€ 4.118,41

 

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 128,51

 

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 295,05

 

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 377,11

 

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 353,27

 

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 15,29

 

L01

09

Hoogstamboomgaard

€ 2.247,19

 

L01

16

Bossingel

€ 2.093,84

 
 
 
 
 
 

N01

01

Zee en wad

€ 0,48

 

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 80,87

 

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 134,16

 

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 97,59

 

N02

01

Rivier

€ 5,04

 

N03

01

Beek en bron

€ 101,92

 

N04

01

Kranswierwater

€ 57,12

 

N04

02

Zoete plas

€ 57,53

 

N04

03

Brak water

€ 72,13

 

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,48

 

N05

02

Gemaaid rietland

€ 662,47

 

N05

03

Veenmoeras

€ 644,66

 

N05

04

Dynamisch moeras

€ 468,76

 

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.326,66

 

N06

02

Trilveen

€ 2.661,50

 

N06

03

Hoogveen

€ 199,16

 

N06

04

Vochtige heide

€ 312,86

 

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 74,39

 

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 98,63

 

N07

01

Droge heide

€ 206,59

 

N07

02

Zandverstuiving

€ 126,36

 

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 11,24

 

N08

02

Open duin

€ 319,08

 

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.414,56

 

N08

04

Duinheide

€ 241,75

 

N09

01

Schor of kwelder

€ 148,30

 

N10

01

Nat schraalland

€ 2.296,46

 

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.356,00

 

N11

01

Droog schraalland

€ 835,64

 

N12

01

Bloemdijk

€ 2.415,91

 

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 258,04

 

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 537,23

 

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 599,05

 

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 868,66

 

N12

06

Ruigteveld

€ 114,88

 

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 762,33

 

N13

02

Wintergastenweide

€ 38,07

 

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 45,20

 

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 22,77

 

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 73,00

 

N15

01

Duinbos

€ 77,89

 

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 127,06

 

N16

03

Droog bos met productie

€ 41,33

 

N16

04

Vochtig bos met productie

€ 69,67

 

N17

02

Droog hakhout

€ 535,84

 

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 343,66

 

N17

04

Eendenkooi

€ 2.958,50

 

N17

05

Wilgengriend

€ 4.322,93

 

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 751,59

 
 
 
 
 
 

Toeslagen

 
 
 

Openstelling

 
 
 
 
 

Voorzieningenbijdrage

€ 48,31

 
 
 

Toezichtsbijdrage

€ 22,43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaarland

 
 
 
 
 
 

toeslag vaarland

€ 656,18

 
 
 
 
 
 

Monitoring

 
 
 

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 21,60

 

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 13,10

 

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 11,77

 

N05

02

Gemaaid rietland

€ 16,29

 

N05

03

Veenmoeras

€ 30,58

 

N05

04

Dynamich moeras

€ 30,58

 

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 34,04

 

N06

02

Trilveen

€ 29,21

 

N06

03

Hoogveen

€ 39,47

 

N06

04

Vochtige heide

€ 20,32

 

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 126,54

 

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 126,40

 

N07

01

Droge heide

€ 18,71

 

N07

02

Zandverstuiving

€ 18,71

 

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 10,29

 

N08

02

Open duin

€ 27,09

 

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 34,65

 

N08

04

Duinheide

€ 18,71

 

N09

01

Schor of kwelder

€ 24,16

 

N10

01

Nat schraalland

€ 39,35

 

N10

02

Vochtig hooiland

€ 28,56

 

N11

01

Droog schraalland

€ 23,39

 

N12

01

Bloemdijk

€ 20,83

 

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 6,57

 

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 21,64

 

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 24,16

 

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 11,74

 

N12

06

Ruigteveld

€ 6,63

 

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 10,58

 

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 24,97

 

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 13,37

 

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 22,55

 

N15

01

Duinbos

€ 9,76

 

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 9,76

 

N16

03

Droog bos met productie

€ 6,54

 

N16

04

Vochtig bos met productie

€ 6,54

 

N17

02

Droog hakhout

€ 3,97

 

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,97

 

N17

05

Wilgengriend

€ 18,45

 

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 18,45