Mandaatbesluit (crisis-)noodopvang vluchtelingen gemeente Smallingerland 2022

Geldend van 13-12-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit (crisis-)noodopvang vluchtelingen gemeente Smallingerland 2022

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover bevoegd;

Overwegende dat:

 • -

  de Veiligheidsregio Fryslân om medewerking heeft verzocht voor de (crisis-)noodopvang van vluchtelingen;

 • -

  het Fries Congrescentrum Drachten is aangewezen als locatie voor (crisis-)noodopvang;

 • -

  vanuit de ambtelijke organisatie het projectteam (crisis-)noodopvang vluchtelingen en ontheemde Oekraïners is ingericht, voorgezeten door een projectleider, handelend namens de gemeente Smallingerland;

 • -

  volmachtverlening en mandatering van bevoegdheden aan de projectleider bij kan dragen aan de noodzakelijke voortgang;

 • -

  volmachtverlening en mandatering plaatsvindt binnen de kaders van de projectopdracht.

gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet;

gelet op de Mandaat-, volmacht- en machtiging gemeente Smallingerland 2019;

BESLUITEN:

vast te stellen het Mandaatbesluit (crisis-)noodopvang vluchtelingen gemeente Smallingerland 2022

Artikel I

Het college verleent mandaat aan de projectleider om te besluiten tot publiekrechtelijke rechtshandelingen die noodzakelijk zijn voor de (crisis-) noodopvang van vluchtelingen, binnen de kaders van de projectopdracht.

Artikel II

Het college verleent volmacht aan de projectleider tot het namens de gemeente Smallingerland aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen die noodzakelijk zijn voor de (crisis-)noodopvang van vluchtelingen, binnen de kaders van de projectopdracht.

Artikel III

De burgemeester machtigt de projectleider tot het vertegenwoordigen van de gemeente Smallingerland met betrekking tot de in artikel II bedoelde rechtshandelingen.

Artikel III

In afwijking van de regeling Mandaat-, volmacht- en machtiging gemeente Smallingerland 2019 is de projectleider bevoegd tot het aangaan van verplichtingen voor:

 • a.

  werken met een opdrachtwaarde tot € 250.000,-- en;

 • b.

  leveringen en diensten met een opdrachtwaarde tot € 214.000,-.

Artikel IV

Voor zover daar in dit besluit niet van is afgeweken is de regeling Mandaat-, volmacht- en machtiging gemeente Smallingerland 2019 van overeenkomstige toepassing.

Artikel V

Dit mandaatbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit (crisis)noodopvang vluchtelingengemeente Smallingerland 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 29 november 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland,

gemeentesecretaris

Siebren van der Berg

burgemeester

Jan Rijpstra

De burgemeester

Jan Rijpstra