Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 november 2022, nr. 1577444/1914217 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2023

Geldend van 14-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 november 2022, nr. 1577444/1914217 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2023

Artikel 1

In deze regeling wordt onder verduurzaming van een bestaande sportaccommodatie verstaan:

het realiseren van voorzieningen die leiden tot een lagere milieubelasting van een bestaande sportaccommodatie.

Artikel 2

Subsidie wordt verstrekt aan verenigingen en stichtingen die een bestaande sportaccommodatie in eigendom of beheer hebben in Noord-Holland.

Artikel 3

Subsidie wordt verstrekt voor de kosten van de volgende fysieke investeringen, voor zover deze leiden tot verduurzaming van een bestaande sportaccommodatie:

 • a.

  zonnepanelen, inclusief dakconstructie;

 • b.

  LED verlichting;

 • c.

  isolatiemateriaal;

 • d.

  apparatuur voor warmte-/koudeterugwinning;

 • e.

  een warmtepomp;

 • f.

  een energieregistratie- en bewakingssysteem;

 • g.

  HR-glas; of

 • h.

  een zonnecollectorsysteem.

Artikel 4

 • 1. Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

  • a.

   een begroting van de kosten van de activiteit;

  • b.

   een financieringsplan van de kosten van de activiteit; en

  • c.

   een inhoudelijke beschrijving van de activiteit.

 • 2. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van het voor deze uitvoeringsregeling op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies beschikbaar gestelde formulier.

Artikel 5

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen binnen de periode, bedoeld in artikel 6.

 • 2. Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond en de periode waarbinnen de aanvragen kunnen worden ingediend, vast.

Artikel 7

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4. Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  op grond van deze uitvoeringsregeling reeds een aanvraag met betrekking tot de betreffende accommodatie is ingewilligd door Gedeputeerde Staten.

Artikel 9

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-.

 • 2. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 3. Bij subsidies van minder dan € 10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 10

In de subsidieverlening kunnen Gedeputeerde Staten een verplichting opnemen omtrent de datum waarop de gesubsidieerde activiteiten dienen te zijn afgerond.

Artikel 11

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2023.

Ondertekening

Ondertekening

Haarlem, 15 november 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris