Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nota Gemeentelijk Vastgoed Amstelveen 2022

Geldend van 10-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nota Gemeentelijk Vastgoed Amstelveen 2022

Zaaknummer: Z22-095528

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 november 2022;

gelet op Wet Markt en Overheid;

besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de in de Nota Gemeentelijk Vastgoed Amstelveen 2022 genoemde beleidskaders:

 • a.

  Beleidskader 1: de aankoop, ontwikkeling, realisatie of bezit van vastgoed vindt alleen plaats als daarmee één of meerdere gemeentelijke (beleids-)doelen worden gediend of in de huisvesting van door de gemeente bepaalde specifieke doelgroepen wordt voorzien;

 • b.

  Beleidskader 2: gesubsidieerde instellingen en gemeentelijke (beleids-)afdelingen maken in eerste instantie gebruik van het daarvoor beschikbare gemeentelijk vastgoed;

 • c.

  Beleidskader 3: het gemeentelijk vastgoed wordt met uitzondering van de woningen, woonwagens, ateliers, standplaatsen, restgronden en snippergroen aan instellingen en niet aan natuurlijke personen verhuurd;

 • d.

  Beleidskader 4: tot partijen die het algemeen belang dienen behoren de instellingen die aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie, beleidsmatig aangewezen doelgroepen, medeoverheden die gemeentelijk vastgoed gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, partijen die meewerken aan de uitvoering van wettelijke taken en partijen zonder winstoogmerk met een maatschappelijk doel die het gemeentelijke belang dienen;

 • e.

  Beleidskader 5: het gemeentelijk vastgoed wordt zoveel als mogelijk overeenkomstig de gemeentelijke beleidsdoelen ingezet, waarbij in de praktijk de in beleidskader 4 bedoelde partijen daarvoor in de regel als enige bereid en in staat zullen blijken om het gewenste gebruik te realiseren;

 • f.

  Beleidskader 6: in de daarvoor aangewezen beleidsgebieden (zoals woningen en ateliers) is het selectiecriterium voor verhuur of gebruik de inschrijvingsduur;

 • g.

  Beleidskader 7: omvangrijke investeringen in de renovatie, nieuwbouw of aankoop van gemeentelijk vastgoed vinden alleen plaats als er zicht is op een behoefte of gebruik van minimaal tien jaar;

 • h.

  Beleidskader 8: daar waar tegen aanvaardbare kosten duurzaamheidsmaatregelen in lijn met het ambitieniveau uitgevoerd kunnen worden, zullen die ook worden opgepakt. Daarbij wordt zoveel als mogelijk gezocht deze werkzaamheden op natuurlijke momenten in te plannen;

 • 2.

  In te stemmen met het in bijlage 2 aangegeven gemeentelijk vastgoed van algemeen belang;

 • 3.

  Kennis te nemen van het in bijlage 1 opgenomen Uitvoeringskader van de Nota Gemeentelijk Vastgoed Amstelveen 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 november 2022.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens