Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad der gemeente Borsele;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dag loopt van 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot en met de 365e dag in het volgende jaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  bouwkostenlijst: een overzicht van bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4. van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2,1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen en verstrekken van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • e.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijk functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • g.

  de aan de belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel en de bouwkostenlijst per belastingjaar 2023.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 4.

   hoofdstuk 16 (kansspelen).

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De “Legesverordening 2022” van 2 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2023.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2023”.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 december 2022.

de griffier,

Ph. J.M. de Vree

de voorzitter,

G.M. Dijksterhuis

Bijlage 1. Tarieventabel, bijbehorende bij de legesverordening Borsele 2023

Tarieventabel, bijbehorende bij de legesverordening Borsele 2023

Tarief 2023

Titel I

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk/de registratie van een partnerschap/de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de trouwzaal van de gemeente Borsele:

 

1.1.1.1

van maandag tot en met vrijdag

€ 413,55

1.1.1.3

op zaterdagen

€ 856,05

1.1.1.4

op zondagen en andere algemeen erkende feestdagen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet

€ 1.182,50

1.1.2

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk/de registratie van een partnerschap/de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, door een reguliere (b)abs van de gemeente Borsele, indien de voltrekking, registratie of omzetting plaatsvindt in een nader aangewezen locatie:

 

1.1.2.1

van maandag tot en met vrijdag, tussen 11.00 uur en 16.00 uur

€ 413,55

1.1.2.2

op maandag tot en met vrijdag, voor 11.00 uur en na 16.00 uur

€ 856,05

1.1.2.3

op zaterdagen

€ 856,05

1.1.2.4

op zondagen en andere algemeen erkende feestdagen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet

€ 1.182,50

1.1.3

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk/de registratie van een partnerschap/de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, door een onbezoldigde (b)abs (benoemd voor één dag), indien de voltrekking, registratie of omzetting plaatsvindt in een nader aangewezen locatie:

 

1.1.3.1

van maandag tot en met zondag:

€ 413,55

1.1.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het benoemen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bedraagt voor de benoeming voor de periode van 1 dag (één voltrekking huwelijk/registratie partnerschap/omzetting partnerschap in huwelijk):

€ 176,10

1.1.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanwijzen van een locatie als “huis der gemeente” voor 1 dag (voor het voltrekken van één huwelijk/registreren van één partnerschap/omzetting van één partnerschap in huwelijk)

€ 176,10

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het als getuige aanwezig zijn bij de voltrekking van een huwelijk/de registratie van een partnerschap, door een ambtenaar in dienst van de gemeente Borsele

€ 19,65

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

een trouwboekje/partnerschapsboekje

€ 33,55

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de registers van de Burgerlijke stand, door een ambtenaar van de afdeling Burgerzaken voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 19,60

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

1.2.1

De tarieven bedragen voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van de in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden genoemde documenten, de daarvoor in dat artikel vermelde maximumtarieven of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Wettelijk max. tarief

1.2.2

Voor een spoedlevering worden de in onderdeel 1.2.1. genoemde tarieven verhoogd met het daarvoor in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden vermelde maximumtarief of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd, naar beneden afgerond op € 0,05.

Wettelijk max. tarief

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs, het maximale tarief zoals dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld of zoals dit laatstelijk is vervangen of gewijzigd, naar beneden afgerond op € 0,05.

Wettelijk max. tarief

1.3.1

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het maximale tarief zoals dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld of zoals dit laatstelijk is vervangen of gewijzigd, naar beneden afgerond op € 0,05.

Wettelijk max. tarief

1.3.2

Voor het verstrekken van een formulier voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid als bedoeld in artikel 98 van het Reglement Rijbewijzen (gezondheidsverklaring) is van toepassing het ten tijde van de aanvraag geldende tarief zoals dat door het CBR is vastgesteld onder goedkeuring van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan: één of meer gegevens omtrent één persoon, waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,25

1.4.2.1.1

het tarief genoemd onder 1.4.2.1 wordt, indien aan een derde (zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Wet BRP) moet worden gefactureerd, vermeerderd met een bedrag per verstrekking van

€ 14,10

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 8,25

1.4.4.2

tot het verstrekken van gegevens ingevolge artikel 2.55 lid 3 van de Wet BRP per verstrekking

€ 23,55

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, door een ambtenaar van de afdeling burgerzaken voor elk daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 19,60

Hoofdstuk 5

Naturalisatie- en optieverzoeken

 

1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van het Nederlanderschap door naturalisatie of via optie als bedoeld in de Rijkswet op het

Nederlanderschap geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002, dan wel recentelijk is vastgesteld of gewijzigd.

Wettelijk max. tarief

Hoofdstuk 6

(Vervallen)

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een volledig exemplaar van de Kadernota, per pagina

€ 0,25

1.7.1.2

een volledig exemplaar van de Programmabegroting, per pagina

€ 0,25

1.7.1.4

een volledig exemplaar van het bijlage boek behorende bij de begroting, per pagina

€ 0,25

1.7.1.5

een volledig exemplaar van de Prorap, per pagina

€ 0,25

1.7.1.6

een volledig exemplaar van de Programmarekening, per pagina

€ 0,25

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een exemplaar van de a.p.v. per pagina

€ 0,25

1.7.2.2

een exemplaar van een andere dan de onder 1.7.2.1 genoemde verordening van de gemeente, met uitzondering van die genoemd in 1.7.2.3 en 1.7.2.4 per pagina

€ 0,25

1.7.2.3

een exemplaar van een verordening als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening per pagina

€ 0,25

1.7.2.4

een exemplaar van een bouwverordening als bedoeld in hoofdstuk II van de Woningwet met toelichting per pagina

€ 0,25

1.7.2.5

een exemplaar van de algemene subsidieverordening per pagina

€ 0,25

1.7.2.5

een exemplaar van de deelverordening specifiek welzijn per pagina

€ 0,25

1.7.2.6

een exemplaar van een bestemmingsplan met voorschriften, toelichting en ongekleurde tekening als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening

€ 210,95

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan per kopie op formaat A-4 of A-3

€ 11,95

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisadministratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen

€ 11,95

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 11,95

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 11,95

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 11,95

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan per adres

€ 11,95

1.8.3.2

het relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 11,95

1.8.3.3

Het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 11,95

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie ten behoeve van taxaties

€ 68,90

Hoofdstuk 9

Overige Burgerzaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG), het wettelijk maximum tarief zoals vastgesteld door het Ministerie van Justitie

Wettelijk max. tarief

1.9.2

tot verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,25

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen, in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,90

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, voor zover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

per print op A0, A1 en A2

€ 5,50

 

per print op A3 en A4

€ 0,25

 

per stuk op USB-stick

€ 21,75

 

bij digitale verzending, per bestand

€ 3,25

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet (niet van toepassing)

 

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet i.v.m. het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst

€ 190,75

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 91,50

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

Tot het verkrijgen van een achtervangpositie bij een waarborgfonds of een gemeentegarantie met een financiële omvang groter dan € 50.000

€ 174,65

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde (hypothecaire) geldlening met een financiële omvang groter dan € 50.000

€ 174,65

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen (niet van toepassing )

 

Hoofdstuk 15

(vervallen)

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 50,00

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang.

€ 139,10

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet

€ 395,35

 

Met iedere strekkende meter boven de 25m1 wordt dit tarief verhoogd met:

€ 1,30

1.18.1.1

Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.18.1.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkende uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 50,00

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.19.1

€ 50,00

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 50,00

1.19.2

ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

€ 50,00

1.19.3.1

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in het Reglement Gevaarlijke Stoffen

€ 86,50

1.19.3.2

tot het verkrijgen van een enkelvoudige ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke Stoffen

€ 117,30

1.19.3.3

tot het verkrijgen van een verzamelontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke Stoffen

€ 290,35

1.19.4

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

 

1.19.4.1

indien het een eerste aanvraag betreft

€ -

1.19.4.2

indien het een verlenging betreft of een vermissing

€ -

Hoofdstuk 20

Diversen

 

1.20.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 8 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (openstellingsvergunning tunnel) bedraagt het tarief per aanvraag

€ 14.468,55

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 8,40

1.20.2.2

(digitale) kaarten, tekeningen en lichtdrukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening, of lichtdruk

€ 6,10

1.20.2.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per beschikking

€ 50,00

1.20.2.4

stukken of uittreksel, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,25

Titel II

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012,1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin begrepen;

2.1.1.2

Bouwkosten:de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012,1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin begrepen. De opgegeven geraamde bouwkosten worden getoetst aan de eenheidsprijzen inclusief BTW zoals bepaald in het “Overzicht bouwkosten ten behoeve van de berekeningen, voor de bouwlegestoets per belastingjaar 2023”;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.1.4

Investeringskosten: De totale kosten van een project, de omzetbelasting daarin begrepen, waaronder bouw-, aanleg- en inrichtingskosten en de grondwaarde na bestemmingswijziging.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/conceptaanvraag

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.1.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

€ 150,-

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor bouwactiviteit bestaan uit een vast deel en een variabel deel, die conform onderstaande tariefgroepindeling worden bepaald. Het variabele deel bestaat uit het bij de tariefgroep genoemde percentage van het deel van de bouwkosten dat het aanvangsbedrag van de betreffende tariefgroep, waarin het bouwplan op grond van de bouwkosten valt, overstijgt;

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief;

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 500.000,00 bedragen:

1,90%

 

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 86,85

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 500.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

€ 9.500,00

 

vermeerderd met:

1,80%

 

waarmee die bouwkosten de € 500.000,00 te boven gaan;

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 2.500.000,00 bedragen:

€ 18.500,00

 

vermeerderd met:

1,70%

 

waarmee die bouwkosten de € 1.000.000,00 te boven;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 2.500.000,00 tot € 10.000.000,00 bedragen:

€ 44.000,00

 

vermeerderd met:

1,70%

 

waarmee die bouwkosten de € 2.500.000,00 te boven gaan;

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 10.000.000,00 tot € 50.000.000,00 bedragen:

€ 171.500,00

 

vermeerderd met:

1,60%

 

waarmee die bouwkosten de € 10.000.000,00 te boven gaan;

 

2.3.1.1.6

Indien de bouwkosten € 50.000.000,00 of meer bedragen:

€ 811.500,00

 

vermeerderd met:

1,40%

 

waarmee die bouwkosten de € 50.000.000,00 te boven gaan;

 
 

Advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is, dan wel noodzakelijk wordt geacht, en wordt beoordeeld:

€ 1.058,75

2.3.1.4

Indien de agrarische commissie een bedrijfsbezoek brengt t.b.v. het uitbrengen van een advies als bedoeld in onderdeel 2.3.1.3, bedraagt het tarief:

€ 78,65

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien er sprake is van legalisatie van een overtreding, dan wel de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

10,00%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van

€ 413,50

 

en een maximum van

€ 1.000,00

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

10,00%

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanlegactiviteit bestaan uit een vast deel en een variabel deel, die conform onderstaande tariefgroepindeling worden bepaald. Het variabele deel bestaat uit het bij de tariefgroep genoemde percentage van het deel van de aanlegkosten dat het aanvangsbedrag van de betreffende tariefgroep, waarin het aanlegplan op grond van de aanlegkosten valt, overstijgt;

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.2.1.1

indien de aanlegkosten minder dan € 100.000,00 bedragen:

1,60%

 

van de aanlegkosten met een minimum van:

€ 86,85

2.3.2.1.2

indien de aanlegkosten € 100.000,00 tot € 500.000,00 bedragen:

€ 1.600,00

 

vermeerderd met:

2,00%

 

waarmee die aanlegkosten de€ 100.000,00 te boven gaan;

 

2.3.2.1.3

indien de aanlegkosten € 500.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

€ 9.600,00

 

vermeerderd met:

1,80%

 

waarmee die aanlegkosten de € 500.000,00 te boven gaan;

 

2.3.2.1.4

indien de aanlegkosten € 1.000.000,00 tot € 2.500.000,00 bedragen:

€ 18.600,00

 

vermeerderd met:

1,70%

 

waarmee die aanlegkosten de € 1.000.000,00 te boven gaan;

 

2.3.2.1.5

indien de aanlegkosten € 2.500.000,00 tot € 10.000.000,00 bedragen:

€ 44.100,00

 

vermeerderd met:

1,70%

 

waarmee die aanlegkosten de € 2.500.000,00 te boven gaan;

 

2.3.2.1.6

indien de aanlegkosten € 10.000.000,00 tot € 50.000.000,00 bedragen

€ 171.600,00

 

vermeerderd met:

1,60%

 

waarmee die aanlegkosten de € 10.000.000,00 te boven gaan;

 

2.3.2.1.7

indien de aanlegkosten € 50.000.000,00 of meer bedragen:

€ 811.600,00

 

vermeerderd met:

1,40%

 

waarmee die aanlegkosten de € 50.000.000,00 te boven gaan;

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik / ontheffing of afwijking bestemmingsplan, waarbij wel of niet sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens wel of niet sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 185,50

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 185,50

 

indien de investeringskosten minder dan € 15.000 bedragen:

€ 185,50

 

indien de investeringskosten de € 15.000, - of meer bedragen:

€ 185,50

 

vermeerderd met:

2,00%

 

waarmee die investeringskosten de € 15.000,00 te boven gaan;

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast:

 
 

Indien de investeringskosten € 100.000 of minder bedragen:

€ 9.363,90

 

Indien de investeringskosten meer dan € 100.000 bedragen

€ 9.363,90

 

De investeringskosten boven de € 100.000 worden vermeerderd met:

2,00%

2.3.3.3.1

Voor het bepaalde in onderdeel 2.3.3.3 geldt een maximum tarief van € 170.000.

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 185,50

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 726,55

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 726,55

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 185,50

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 212,60

2.3.4.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk of inrichting, waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft, wordt het in artikel 2.3.4 genoemd bedrag verhoogd met:

 

2.3.4.1.1

in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor minder dan 10 personen

€ 212,60

2.3.4.1.2

in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 10 of meer doch minder dan 25 personen

€ 425,35

2.3.4.1.3

in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 25 of meer doch minder dan 50 personen

€ 857,35

2.3.4.1.4

in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 50 of meer personen

€ 1.338,95

2.3.4.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk of inrichting ten behoeve van huisvesting/onderkomen voor verstandelijk gehandicapten met of zonder begeleiding (geïntegreerd wonen), wordt het in artikel 2.3.4 genoemd bedrag verhoogd met:

 

2.3.4.2.1

in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor minder dan 10 personen

€ 212,60

2.3.4.2.2

in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 10 of meer doch minder dan 25 personen

€ 425,35

2.3.4.2.3

in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 25 of meer doch minder dan 50 personen

€ 857,35

2.3.4.2.4

in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 50 of meer personen

€ 1.338,95

2.3.4.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk of inrichting ten behoeve van een dagverblijf voor meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar en/of meer dan 10 personen, lichamelijk of geestelijk gehandicapt met of zonder begeleiding (geïntegreerd wonen), wordt het in artikel 2.3.4 genoemd bedrag verhoogd met:

 

2.3.4.3.1

in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 10 of meer doch minder dan 25 personen

€ 425,35

2.3.4.3.2

in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 25 of meer doch minder dan 50 personen

€ 857,35

2.3.4.3.3

in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 50 of meer personen

€ 1.338,95

2.3.4.4

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk of inrichting ten behoeve van een onderwijsinstelling (basisschool), wordt het in artikel 2.3.4 genoemd bedrag verhoogd met:

 

2.3.4.4.1

in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 10 of meer doch minder dan 25 personen

€ 425,35

2.3.4.4.2

in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 25 of meer doch minder dan 50 personen

€ 857,35

2.3.4.4.3

in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 50 of meer personen

€ 1.338,95

2.3.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanpassen van een verleende gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.3.4 ten gevolge van wijziging tenaamstelling, wijziging aantal personen

€ 61,65

2.3.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanpassen van een verleende gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.3.4 ten gevolge van interne verbouwingen of anderszins het gebruik beïnvloedende zaken

€ 425,35

2.3.4.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.3.4, indien het betreft een tijdelijk bouwwerk of tijdelijke inrichting met een instandhoudingstermijn van maximaal 5 dagen

€ 50,00

2.3.4.8

Indien meerdere categorieën op een bouwwerk of inrichting van toepassing zijn, dan wordt het bedrag met het hoogste variabele bedrag verhoogd.

 

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke Monumentenverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke Monumentenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 187,30

2.3.5.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 187,30

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke Monumentenverordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke Monumentenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 187,30

2.3.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedragen de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag uit een vast deel en een variabel deel, die conform onderstaande tariefgroepindeling worden bepaald. Het variabele deel bestaat uit het bij de tariefgroep genoemde percentage van het deel van de sloopkosten dat het aanvangsbedrag van de betreffende tariefgroep, waarin het sloopplan op grond van de sloopkosten valt, overstijgt.

 
 

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

Indien de sloopkosten minder dan € 100.000,00 bedragen:

1,60%

 

van de sloopkosten met een minimum van:

€ 86,85

2.3.6.1.2

Indien de sloopkosten € 100.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

€ 1.600,00

 

vermeerderd met:

0,40%

 

waarmee die sloopkosten de € 100.000,00 te boven gaan;

 

2.3.6.1.3

Indien de sloopkosten € 1.000.000,00 of meer bedragen:

€ 5.200,00

 

vermeerderd met :

0,25%

 

waarmee die sloopkosten de € 1.000.000,00 te boven gaan.

 

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 50,00

2.3.8

Uitweg/inrit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 50,00

2.3.9

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 50,00

 

Het tarief als bedoeld in artikel 2.3.9 wordt vermeerderd met de provinciale leges

2.3.10

Opslag van roerende zaken (niet in gebruik)

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

2.3.11.1

Soortenbescherming. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.17, 3.25, 3.26, 3.32 of 3.34 Wet natuurbescherming bedraagt het tarief:

€ 889,15

2.3.11.2

Gebiedsbescherming. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid en derde lid Wet natuurbescherming bedraagt het tarief:

€ 889,15

2.3.11.3

Houtopstanden. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid en 4.5, derde lid Wet natuurbescherming, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 889,15

 

De tarieven als bedoeld in de artikelen 2.3.11 worden vermeerderd met de Provinciale leges

2.3.12

Vervallen.

 
 

Andere activiteiten

2.3.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 889,15

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning.

p.m.

 

Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 889,15

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

p.m.

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

p.m.

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

p.m.

 

Beoordeling bodemrapport

2.3.15

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3. wordt, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgegeven indien een milieukundig bodemrapport wordt beoordeeld:

€ 227,20

 

indien deze niet als volgt worden aangeleverd: -Digitaal bestand in pdf-bestand en -Digitaal bestand in SIKB-0101 xml (recentste versie) waarbij de volgende data-inhoudelijke eisen worden gesteld: x en y- coördinaten boorpunten en onderzoek (volgens RD-coördinatenstelsel), analyses, mengmonsters, naam adviesbureau, rapportnummer, rapportdatum en conclusie wordt het bedrag in 2.3.15. verhoogd met:

€ 50,00

2.3.16

Advies

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

p.m.

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitbrengen van een advies als bedoeld in artikel 2.26 van de Wabo: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de activiteiten, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft.

p.m.

 

In het kader van het adviesverzoek worden de in deze tarieventabel opgenomen tarieven toegepast als ware de activiteit, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft rechtstreeks in behandeling genomen.

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad of een ander daartoe aangewezen gemeentelijk bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 889,15

2.3.17.1.2

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.3.18

Ontheffing bedrijfsmatige bouw- aanleg of sloopwerkzaamheden buiten reguliere werktijden of ontheffing geluidhinder

2.3.18.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, derde lid van het Bouwbesluit 2012 dan wel als bedoeld in artikel 4:1 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt

€ 1.242,55

2.3.19

Opslag van roerende zaken

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.19.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo, per locatie:

€ 608,75

2.3.19.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo, per locatie:

€ 608,75

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan aan een vooroverleg zoals opgenomen in artikel 2.1.1, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de vooroverleg geheven leges volledig in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning, mits de definitieve aanvraag overeenkomt met de uitkomsten van het vooroverleg en binnen 26 weken na afronding van het vooroverleg wordt ingediend.

 

2.4.2

Vermindering als gevolg van coördinatieregeling

 

Indien een omgevingsvergunning wordt voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling zoals bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening wordt de aanslag verminderd met:

10,00%

 

van de op basis deze titel verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 6 weken na het in behandeling nemen ervan

50,00%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken na het in behandeling nemen ervan

25,00%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken als gevolg van het uitblijven van een vergunning die verleend moet worden door een ander bestuursorgaan dan één van de bestuursorganen van de gemeente Borsele en het verkrijgen van die vergunning essentieel is voor het verwezenlijken van het project waarop de aanvraag ziet en voorafgaande aan het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning geen besluit over het verkrijgen van de vergunning kon worden verkregen bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

90,00%

 

van de op grond voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.2.1

indien deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt

25,00%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken als gevolg van het uitblijven van een subsidietoekenning welke essentieel is voor het kunnen verwezenlijken van het project waarop de aanvraag ziet en voorafgaande aan het indienen van de aanvraag geen besluit over het verkrijgen van de subsidie kon worden verkregen

50,00%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van buitenbehandelingstelling

 

Indien de aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb buiten behandeling wordt gesteld, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

90,00%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan

€ 88,15

 

wordt niet teruggegeven

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 187,60

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 187,60

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen / Bestemmingsplannen

 

2.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid Wro (een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a Wro of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder b Wro of een wijzigingsplan artikel 7c, lid 12 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet hieronder mede begrepen), bedraagt de voor ontwikkeling van het bestemmingsplan in rekening te brengen leges, bij een investering nodig voor de uitvoering:

 

2.8.1.1

Indien de investeringskosten € 100.000 of minder bedragen:

€ 9.363,90

 

Indien de investeringskosten meer dan € 100.000 bedragen:

€ 9.363,90

 

De investeringskosten boven de € 100.000, worden vermeerderd met:

2,00%

2.8.1.1.1

Voor het bepaalde in onderdeel 2.8.1.1 geldt een maximum tarief van € 170.000.

 

2.8.1.2

Het overeenkomstig artikel 2.8.1.1 berekende bedrag wordt gematigd indien de ontwikkeling gekoppeld wordt aan / deel uit maakt van een andere bestemmingsplanherziening met

25,00%

2.8.1.3

Vervallen

 

2.8.1.4

Teruggaaf als gevolg van bestemmingsontwikkeling als vermeld in onderdeel 2.8.1, bedraagt:

 

2.8.1.4.1

Wordt de aanvraag ingetrokken binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan dan bedragen de leges voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50,00%

2.8.1.4.2

Wordt de aanvraag ingetrokken na 6 weken na het in behandeling nemen ervan dan bedragen de leges voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

25,00%

2.8.2

Grondexploitatie

2.8.2.1

Het bepaalde in artikel 2.8.1 vindt geen toepassing als verzekerd is dat voor de betreffende leges kostenverhaal plaatsvindt via afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie/overeenkomst). Deze regeling dient om dubbele heffing te voorkomen.

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

 

2.9

Vervallen.

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 889,15

Titel III

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 50,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, lid 1 van de Alcoholwet

€ 183,50

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 4, lid 4 of 35 van de Alcoholwet

€ 50,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ander sluitingsuur dan genoemd in artikel 2.30 lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 50,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 53,40

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 53,40

3.1.7

Het tarief onder 3.1.6 wordt vermeerderd met elke persoon die op het aanhangsel moet worden vermeld (twee of meer)

€ 50,00

Hoofdstuk 2

Organiseren van evenementen of markten

 

3 2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.2.1.1

tot het verkrijgen van vergunningen om (een) standplaats(en) in te nemen in de open lucht voor het aan het publiek aanbieden, verkopen of verstrekken van waren of goederen, uitgezonderd standplaatsen op een kermisterrein gedurende de aangewezen kermisdagen:

 

3.2.1.1.1

geldig voor één dag, per standplaats

€ 19,25

3.2.1.1.2

geldig voor één week, per standplaats

€ 45,00

3.2.1.1.3

geldig voor één maand, per standplaats

€ 90,05

3.2.1.1.4

geldig voor onbepaalde tijd, per standplaats

€ 180,00

3.2.2.1

tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening, niet zijnde een exploitatievergunning, een vergunning voor een B of C- evenement of standplaatsvergunning

€ 23,45

3.2.2.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor een B evenement. Als er sprake is van een gebundelde vergunning worden voor bijkomende vergunningen/ontheffingen geen leges in rekening gebracht.

€ 85,70

3.2.2.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor een C evenement. Als er sprake is van een gebundelde vergunning worden voor bijkomende vergunningen/ontheffingen geen leges in rekening gebracht.

€ 163,65

3.2.2.4

tot het verkrijgen is van een gebundelde vergunning voor een A-evenement, waarbij meer dan 3 vergunningen/ontheffingen worden verleend, bedragen de leges

€ 85,70

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven (niet in gebruik)

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte (niet in gebruik)

 

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 50,00

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 50,00

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 50,00

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 50,00

Bijlage 2. OVERZICHT BOUWKOSTEN TEN BEHOEVE VAN BEREKENINGEN VOOR DE BOUWLEGES-TOETS

 
 

2023

2023

 
 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

eenheid

 
 

(euro)

(euro)

(bruto)

1.

WONINGEN

 
 
 
 

 

1.1 Rijtjeswoningen

244,00

295,24

per m3

 

1.2 Halfvrijstaande woningen

295,00

356,95

per m3

 

1.3 Vrijstaande woningen / appartementen

329,00

398,09

per m3

 

1.4 Bungalows

352,00

425,92

per m3

 

1.5 Woonwagens (nieuw en verplaatst)

221,00

267,41

per m3

 

1.6 (Tijdelijke) woonunit

221,00

267,41

per m3

 

1.7 Recreatiewoning

221,00

267,41

per m3

 

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

 
 
 
 

 
 
 
 

2.1 Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

335,00

405,35

per m3

 

2.2 Uitbreiding bergruimte / garage

148,00

179,08

per m3

 

2.3 Kelder

306,00

370,26

per m3

 

2.4 Serre

663,00

802,23

per m2

 

2.5 Verandering woonruimte (inpandig)

153,00

185,13

per m3

 

2.6 Dakkapel

1.270,00

1.536,70

per ml

 

2.7 Gevelwijziging

686,00

830,06

per m2

 

2.8 Nieuw dak

136,00

164,56

per m2

 

3.

BIJGEBOUWEN

 
 
 
 

 
 
 
 

3.1 Berging/garage met plat dak

153,00

185,13

per m3

 

3.2 Berging/garage met kapconstructie

142,00

171,82

per m3

 

3.3 Carport / Overkapping

182,00

220,22

per m2

 

3.4 Tuinhuisje (prefab)

170,00

205,70

per m2

 

3.5 Zwembad

227,00

274,67

per m3

 

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

 
 
 
 

 
 
 
 

4.1 Houten schutting/pergola

80,00

96,80

per ml

 

4.2 Gemetselde tuinmuur

142,00

171,82

per ml

 

4.3 Schotelantenne

1.145,00

1.385,45

per st.

 

4.4 Hout + metselwerk tuinmuur

108,00

130,68

per ml

 

4.5 Gaashekwerk

57,00

68,97

per ml

 

 
 
 

5.

BEDRIJFSHALLEN

 
 
 
 

- Gemetselde wandconstructie: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

5.1 Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

114,00

137,94

per m3

 

5.2 Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

68,00

82,28

per m3

 

5.3 Tussenvloer in de hal extra

153,00

185,13

per m2

 

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

233,00

281,93

per m3

 

- Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

5.5 Hal hoogte tot en met 6 m

68,00

82,28

per m3

 

5.6 Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

57,00

68,97

per m3

 

5.7 Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

51,00

61,71

per m3

 

5.8 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

51,00

61,71

per m3

 

5.9 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

46,00

55,66

per m3

 

5.10 Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

46,00

55,66

per m3

 

5.11 Tussenvloer in de hal extra

97,00

117,37

per m2

 

5.12 Kantoorvloer in de hal extra

148,00

179,08

per m2

 

5.13 Open loods

148,00

179,08

per m2

 

5.14 Semi-permanente unit

233,00

281,93

per m3

 

5.15 Loods/voorraadschuur

95,00

114,95

per m3

 

5.16 Romneyloods

32,00

38,72

per m3

 

6.

OVERIGE GEBOUWEN

 
 
 
 

 
 
 
 

6.1 Kantoor

329,00

398,09

per m3

 

6.2 Showroom

193,00

233,53

per m3

 

6.3 Winkel

329,00

398,09

per m3

 

6.4 Bouwmarkt

148,00

179,08

per m3

 

6.5 Horeca

301,00

364,21

per m3

 

6.6 Sporthal

295,00

356,95

per m3

 

6.7 Kleedgebouwen

272,00

329,12

per m3

 

6.8 Scholen / kinderdagverblijven

261,00

315,81

per m3

 

6.9 Noodscholen

216,00

261,36

per m3

 

6.10 Zorgfunctie (kleinschalig)

391,00

473,11

per m3

 

6.11 Interne wijzigingen overige gebouwen

114,00

137,94

per m3

 

6.12 Gevelwijzigingen overige gebouwen

692,00

837,32

per m2

 

 
 
 

7.

TUINBOUWKAS

 
 
 
 

 
 
 
 

7.1 Verwarmde kas

51,00

61,71

per m2

 

7.2 Onverwarmde kas

34,00

41,14

per m2

 

8.

VARKENSSTAL

 
 
 
 

 
 
 
 

8.1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

454,00

549,34

per m2

 

8.2 Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

420,00

508,20

per m2

 

8.3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

295,00

356,95

per m2

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

9.

KOEIENSTAL

 
 
 
 

 
 
 
 

9.1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

408,00

493,68

per m2

 

9.2 Grupstal (traditioneel metselwerk)

329,00

398,09

per m2

 

9.3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

352,00

425,92

per m2

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

9.4 Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

697,00

843,37

per m2

 

10.

KIPPENSTAL

 
 
 
 

 
 
 
 

10.1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

340,00

411,40

per m2

 

10.2 Legkippen (traditioneel metselwerk)

363,00

439,23

per m2

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

10.3 Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

108,00

130,68

per m2

 

11.

PAARDENSTAL

 
 
 
 

 
 
 
 

11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk)

686,00

830,06

per m2

 

11.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

335,00

405,35

per m2

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

12.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 
 
 
 

 
 
 
 

12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

244,00

295,24

per m2

 

12.2 Opslagloods (houten gevels)

131,00

158,51

per m2

 

12.3 Opslagloods (beton gevels)

131,00

158,51

per m2

 

12.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

108,00

130,68

per m2

 

12.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels)

63,00

76,23

per m2

 

12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

374,00

452,54

per m2

 

12.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

675,00

816,75

per m2

 

12.8 Hagelnetten

4,50

5,45

per m1

 

13.

MEST SILO / KELDER

 
 
 
 

 
 
 
 

13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

45,00

54,45

per m3

 

13.2 Mest kelder (losse kelder)

153,00

185,13

per m2

 

13.3 Sleufsilo

278,00

336,38

per m1

 

14.

(PARKEER)KELDER

 
 
 
 

 
 
 
 

14.1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds

199,00

240,79

per m3

 

14.2 Geheel ondergronds

267,00

323,07

per m3

 

14.3 Geheel bovengronds

125,00

151,25

per m3

 

14.4 (Parkeer)kelder onder gebouw

131,00

158,51

per m3

 

 
 
 

15.

KABELS EN LEIDINGEN

 
 
 
 

 
 
 
 

15.1 20 kV

185,44

224,38

per m3

 

15.2 50 kV

91,82

111,10

per m3

 

15.3 Boringen

85,00

102,85

per m3