Regeling vervallen per 01-01-2024

VERORDENING MARKTGELDEN 2023

Geldend van 22-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

VERORDENING MARKTGELDEN 2023

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022, nummer 396775;

Gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h van de Gemeentewet en op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam van marktgelden wordt een recht geheven voor het innemen van de stand- of staanplaats ten behoeve van het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen op markten en andere openbare plaatsen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die voor de in artikel 1 bedoelde doeleinden van de stand- of staanplaats gebruik maakt.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

De maatstaf waarnaar het marktgeld wordt geheven is de lengte van de stand- of staanplaats.

Artikel 4 Tarief

 • 1. Het marktgeld bedraagt tijdens de jaarlijks te houden voorjaarsmarkt € 8,15 per strekkende meter of gedeelte daarvan met een minimum van € 24,70.

 • 2. Het marktgeld als bedoeld in het eerste lid wordt niet geheven van diegene die, voorafgaand aan de jaarmarkt, reeds gedurende drie aaneengesloten maanden op de weekmarkt heeft gestaan.

 • 3a. De belastingtarieven voor de weekmarkten in Dedemsvaart zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 • 3b. De belastingtarieven voor de weekmarkten in Hardenberg vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1. Het recht voor de voorjaarsmarkt en het recht per marktdag op de weekmarkt worden geheven door middel van een kwitantienota.

 • 2. Het recht bij abonnement voor de weekmarkten in Dedemsvaart en Hardenberg wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 Restitutie

Indien van een stand- of staanplaats, waarvoor het marktgeld per abonnement is betaald, door omstandigheden buiten de wil van de belanghebbende geen gebruik is gemaakt dan wel gedurende een kortere tijd gebruik is gemaakt dan waarvoor het abonnement geldig was, wordt restitutie van het teveel betaalde marktgeld verleend met dien verstande dat over de dagen gedurende welke de stand- of staanplaats wel is gebruikt, marktgeld wordt geheven naar het tarief per marktdag als vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet:

  • a.

   het recht dat wordt geheven door middel van een kwitantienota worden betaald op de dag waarop van de stand- of staanplaats gebruik wordt gemaakt.

  • b.

   het recht dat wordt geheven bij wege van aanslag worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening marktgelden 2022 van 7 december 2021, met zaaknummer 249627, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als"Verordening marktgelden 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 6 december 2022.
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
F.G.S. Droste M.W. Offinga

TARIEVENTABEL ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN DE VERORDENING MARKTGELDEN 2023

Zaaknummer 396775

1. De belastingtarieven voor de weekmarkten in Dedemsvaart als bedoeld in artikel 4, lid 3a van de verordening marktgelden 2023

Het tarief bedraagt bij een lengte van als bedoeld in artikel 3 voor de weekmarkt in Dedemsvaart voor overdekte kramen, onoverdekte kramen en goederen op de grond uitgestald

bij abonnement, geldig voor bepaalde wekelijkse marktdag

per marktdag

per kwartaal

1.

van 4 meter of minder

€ 9,20

€ 92,00

2.

van meer dan 4 meter doch minder dan 5 meter

€ 10,10

€ 101,00

3.

van meer dan 5 meter doch niet meer dan 6 meter

€ 11,30

€ 113,00

4.

van meer dan 6 meter doch niet meer dan 7 meter

€ 12,90

€ 129,00

5.

van meer dan 7 meter doch niet meer dan 8 meter

€ 14,10

€ 141,00

6.

van meer dan 8 meter doch niet meer dan 9 meter

€ 15,70

€ 157,00

7.

van meer dan 9 meter doch niet meer dan 10 meter

€ 16,70

€ 167,00

8.

van meer dan 10 meter doch niet meer dan 11 meter

€ 18,30

€ 183,00

9.

van meer dan 11 meter doch niet meer dan 12 meter

€ 19,50

€ 195,00

10.

van meer dan 12 meter doch niet meer dan 13 meter

€ 20,90

€ 209,00

11.

van meer dan 13 meter doch niet meer dan 14 meter

€ 21,90

€ 219,00

12.

van meer dan 14 meter doch niet meer dan 15 meter

€ 23,20

€ 232,00

13.

van meer dan 15 meter doch niet meer dan 16 meter

€ 24,70

€ 247,00

14.

van meer dan 16 meter doch niet meer dan 17 meter

€ 26,10

€ 261,00

15.

van meer dan 17 meter doch niet meer dan 18 mete

€ 27,30

€ 273,00

16.

van meer dan 18 meter doch niet meer dan 19 meter

€ 28,50

€ 285,00

17.

van meer dan 19 meter doch niet meer dan 20 meter

€ 29,70

€ 297,00

2. De belastingtarieven voor de weekmarkten in Hardenberg als bedoeld in artikel 4, lid 3b van de verordening marktgelden 2022

Het recht bedraagt bij een lengte van als bedoeld in artikel 3 voor de weekmarkt in Hardenberg voor overdekte kramen, onoverdekte kramen en goederen op de grond uitgestald,

bij abonnement, geldig voor bepaalde wekelijkse marktdag

bij abonnement, geldig voor bepaalde wekelijkse marktdag

per marktdag

per kwartaal

per kalenderjaar

1.

van 4 meter of minder

€ 13,20

€ 152,00

€ 474,50

2.

van meer dan 4 meter doch niet meer dan 5 meter

€ 15,00

€ 172,20

€ 596,00

3.

van meer dan 5 meter doch niet meer dan 6 meter

€ 16,40

€ 191,20

€ 658,80

4.

van meer dan 6 meter doch niet meer dan 7 meter

€ 18,10

€ 210,20

€ 723,00

5.

van meer dan 7 meter doch niet meer dan 8 meter

€ 19,60

€ 225,70

€ 781,80

6.

van meer dan 8 meter doch niet meer dan 9 meter

€ 21,20

€ 246,30

€ 845,60

7.

van meer dan 9 meter doch niet meer dan 10 meter

€ 23,00

€ 266,40

€ 919,80

8.

van meer dan 10 meter doch niet meer dan 11 meter

€ 24,70

€ 285,20

€ 984,20

9.

van meer dan 11 meter doch niet meer dan 12 meter

€ 26,20

€ 302,50

€ 1.047,00

10.

van meer dan 12 meter doch niet meer dan 13 meter

€ 27,90

€ 322,70

€ 1.116,60

11.

van meer dan 13 meter doch niet meer dan 14 meter

€ 29,50

€ 340,30

€ 1.174,00

12.

van meer dan 14 meter doch niet meer dan 15 meter

€ 30,90

€ 359,20

€ 1.238,10

13.

van meer dan 15 meter doch niet meer dan 16 meter

€ 32,90

€ 377,80

€ 1.307,90

14.

van meer dan 16 meter doch niet meer dan 17 meter

€ 34,10

€ 395,20

€ 1.364,90

15.

van meer dan 17 meter doch niet meer dan 18 meter

€ 35,50

€ 412,60

€ 1.423,30

16.

van meer dan 18 meter doch niet meer dan 19 meter

€ 37,00

€ 429,90

€ 1.486,30

17.

van meer dan 19 meter doch niet meer dan 20 meter

€ 39,00

€ 450,30

€ 1.556,10

18.

van meer dan 20 meter doch niet meer dan 21 meter

€ 40,80

€ 470,50

€ 1.626,00

19.

van meer dan 21 meter doch niet meer dan 22 meter

€ 42,10

€ 489,30

€ 1.688,70

20.

van meer dan 22 meter doch niet meer dan 23 meter

€ 43,80

€ 508,10

€ 1.752,90

21.

van meer dan 23 meter doch niet meer dan 24 meter

€ 45,60

€ 525,50

€ 1.817,00

22.

van meer dan 24 meter doch niet meer dan 25 meter

€ 47,20

€ 545,90

€ 1.885,70

23.

van meer dan 25 meter doch niet meer dan 26 meter

€ 48,50

€ 563,10

€ 1.944,10

24.

van meer dan 26 meter doch niet meer dan 27 meter

€ 50,40

€ 583,40

€ 2.012,50

25.

van meer dan 27 meter doch niet meer dan 28 meter

€ 51,80

€ 599,30

€ 2.070,70

26.

van meer dan 28 meter doch niet meer dan 29 meter

€ 53,90

€ 619,60

€ 2.141,10

27.

van meer dan 29 meter doch niet meer dan 30 meter

€ 55,00

€ 637,10

€ 2.176,60

Gewaarmerkt door de griffier van de gemeente Hardenberg,

als behorende bij het raadsbesluit van 6 december 2022

De griffier van de gemeente Hardenberg,

F.G.S. Droste