Regeling vervallen per 01-01-2024

LEGESVERORDENING 2023

Geldend van 22-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

LEGESVERORDENING 2023

De raad van de gemeente Hardenberg;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022, nummer 396775;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h van de Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

Besluit:

Vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2023

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en mde de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit.

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • 1.

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of reisdocument;.

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht.

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. Het college is bevoegd tot het vaststellen van een normbouwkostenregeling voor de bepaling van de bouwkosten, bedoeld in artikel 2.1.4 en 2.3.1.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing.

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘legesverordening 2022’ van 7 december 2021, met zaaknummer 249627, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toe­passing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. De bekendmaking van de in onderdeel 2.1.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde UAV 2012 en het genoemde normblad geschiedt door terinzagelegging bij de Publieksdienst in het gemeentehuis van de gemeente Hardenberg.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Legesverordening 2023'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 6 december 2022.
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
F.G.S. Droste M.W. Offinga

Tarieventabel

behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de leges 2023

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overig publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/principeverzoek/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen op aanvraag

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Zaaknummer: 396775

Tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of een registratie van een partnerschap

1.1.1.1

in het huis der gemeente:

a. op dinsdag en woensdag om 9.00 uur in het gemeentehuis te Hardenberg

kosteloos

b. op maandag tot en met vrijdag op overige tijdstippen dan genoemd onder sub a

€ 425,00

c. op zaterdag, zondag en algemene feestdagen

€ 533,00

1.1.1.2

op een vrije locatie

a. op maandag tot en met vrijdag

€ 479,00

b. op zaterdag, zondag en algemene feestdagen

€ 585,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien en voor zover geen gebruik wordt gemaakt van een trouwlocatie

€ 139,00

1.1.3

De tarieven genoemd onder 1.1.1.1 worden voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met

€ 139,00

1.1.4

De tarieven genoemd onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2 worden voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met

€ 139,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje, inclusief uittreksel uit de burgerlijke stand

€ 47,00

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag

€ 113,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag die eveneens moet worden beëdigd

€ 285,00

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het inzetten van een bodedienst ter ondersteuning van de huwelijksvoltrekking

€ 226,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.2.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

1.2.3.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.4

van een reisdocument v0or vluchtelingen of vreemdelingen

€ 58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 53,00

1.2.8

De tarieven genoemd onder 1.2.1 tot en met 1.2.6 worden voor het laten thuisbezorgen van een reisdocument, per reisdocument vermeerderd met

€ 4,95

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.1.1

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij in werking treden van de Wet Digitale Overheid vermeerderd met

€ 3,50

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt voor het laten thuisbezorgen van een rijbewijs, per rijbewijs vermeerderd met

€ 4,95

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag anders dan tengevolge van diefstal niet of niet compleet kan worden overlegd, behalve wanneer een proces verbaal van diefstal dat door de politie is afgegeven kan worden overlegd, de in 1.3.1 verschuldigde leges, vermeerderd met

€ 35,00

1.3.5

Administratiekosten verkoop gezondheidsverklaring CBR

€ 1,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van het onderdeel 1.4.3 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens, per aanvraag

€ 13,10

1.4.3

Het tarief voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,40

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen:

1.4.4.1

via de publieksbalie of post

€ 13,10

1.4.4.2

via het digitaal loket

€ 11,80

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een afschrift van een persoonslijst

€ 13,10

1.4.6

Het tarief bedraagt voor een gewaarmerkte kopie of afschrift van een verklaring onder ede

€ 8,00

1.4.7

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Beluit basisregistratie personen

€ 7,50

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de beleidsbegroting

€ 54,70

1.7.1.2

een afschrift van de nota van aanbieding

€ 22,70

1.7.1.3

een afschrift van de bijlagen bij de beleidsbegroting

€ 22,70

1.7.1.4

een afschrift van de jaarrekening

€ 54,70

1.7.1.5

een afschrift van het jaarverslag

€ 22,70

1.7.1.6

een afschrift van de bijlagen bij de jaarrekening per boekwerk

€ 22,70

1.7.3

het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.3.1

tot het verstrekken van het gemeenteblad

€ 4,30

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad

€ 124,40

1.7.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen tot het verstrekken van:

1.7.4.1.1

een afschrift van de algemene plaatselijke verordening

€ 23,40

1.7.4.1.2

een afschrift van de bouwverordening

€ 69,90

1.7.4.1.3

een afschrift van de overige verordeningen € 17,95 vermeerderd met € 0,55 per bladzijde of gedeelte daarvan

1.7.4.1.4

wijzigings- c.q. aanvullingsbladen van de onder 1.7.4.1.1 t/m 1.7.4.1.3 genoemde verordeningen per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 0,60

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.8.1.1

een aanvraag tot het verstrekken van een analoge basiskaart Hardenberg (incl. media) in:

1.8.1.2

A0 formaat, per afdruk

€ 53,80

1.8.1.3

A1 formaat, per afdruk

€ 27,10

1.8.1.4

A2 formaat, per afdruk

€ 20,00

1.8.1.5

A3 formaat, per afdruk

€ 13,40

1.8.1.6

A4 formaat, per afdruk

€ 8,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.8.2.1

een aanvraag tot het verstrekken van een digitale basiskaart Hardenberg (SFN of DXF) voor:

1.8.2.2

bebouwd gebied per hectare

€ 19,40

1.8.2.3

landelijk gebied per hectare

€ 3,10

1.8.2.4

de tarieven als bedoeld in 1.8.2.2 en 1.8.2.3 vermeerderd met éénmalige handelingskosten

€ 67,10

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.3.1

het adrescoördinatenbestand, per adrescoördinaat

€ 0,30

1.8.3.2

huisnummerkaarten vermeerderd met een bedrag handelingskosten voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,40

1.8.3.3

kaartmateriaal op maat voor ieder daaraan besteed kwartier, excl. basiskaart kosten

€ 19,40

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een:

1.8.4.1

kadastrale kaart in A4 formaat

€ 14,50

1.8.4.2.

kadastraal uittreksel

€ 14,50

1.8.5

Het tarief bedraagt ter zake:

1.8.5.1

voor het verlenen van inzage A.K.R. voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,40

1.8.5.2

voor een aanvraag tot het opnieuw uitzetten/aangeven van kadastrale grenzen van een perceel dat in het verleden door de gemeente als bouwkavel is verkocht, voordat dit aan het Kadaster is aangewezen

€ 201,00

1.8.6

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een luchtfoto (incl. media) in:

1.8.6.1

A0 formaat, per afdruk

€ 53,80

1.8.6.2

A1 formaat, per afdruk

€ 27,10

1.8.6.3

A2 formaat, per afdruk

€ 20,00

1.8.6.4

A3 formaat, per afdruk

€ 13,40

1.8.6.5

A4 formaat, per afdruk

€ 8,00

1.8.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een luchtfoto (digitaal):

1.8.7.1

per bestand (JPG, PDF) 250 m* 250 m (stedelijk)

€ 53,80

per bestand (JPG, PDF) 500 m * 500 m (buitengebied)

€ 53,80

1.8.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.8.8.1

een aanvraag tot het verstrekken van een makelaarsrapportage

€ 58,90

1.8.9

een uittreksel of gewaarmerkt afschrift van het beperkingenbesluit in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

€ 14,50

1.8.10

Het op grond van subonderdeel 1.8.3.2, 1.8.3.3, 1.8.5.1, verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde dag schriftelijk is ingetrokken

Hoofdstuk 9 Overige Publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 14,40

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 15,50

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 15,50

1.9.4.1

Het bewijs van Nederlanderschap wordt kosteloos afgegeven in het geval dat een bewijs van toevoeging wordt overlegd waarop het bedrag van de eigen bijdrage overeenkomt met het bedrag genoemd in artikel 35 van de Wet op de rechtsbijstand

1.9.5

tot het afgeven van een internationaal bewijs van inenting

€ 6,40

1.9.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie gelden de tarieven zoals deze zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 en de beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2018.

1.9.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afleggen van een optieverklaring gelden de tarieven zoals deze zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 en de beschikking wijzigingspercentage optie-en naturalisatiegelden 2018.

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van, exclusief de administratie- en verzendkosten, zie 1.10.5.1

1.10.1.1

Opvraag kopie uit akten (historische) burgerlijke stand (alleen met opgave concrete datum)

€ 8,30

1.10.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,40

1.10.1.3

Het op grond van subonderdeel 1.10.1.2 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde dag schriftelijk is ingetrokken

1.10.2

Scannen, digitalisering (indien digitaal niet aanwezig)

1.10.2.1

Scannen van beeldmateriaal tot A4, per scan

€ 8,30

1.10.2.2

Scannen van documenten (anders dan beeldmateriaal) tot A3, per scan

€ 0,60

1.10.2.3

Scannen van documenten (anders dan beeldmateriaal) groter dan A3, per scan

€ 5,60

1.10.2.4

Digitaliseren van geluidsfragment

€ 14,00

1.10.3

Scannen, digitalisering (indien digitaal aanwezig)

1.10.3.1

Ter beschikking stelling documenten, per document in pdf-formaat

€ 4,50

1.10.4

Het tarief bedraagt voor een printerafdruk, exclusief administratie en verzendkosten, zie 1.10.5.1:

1.10.4.1

Printerafdruk A4 per afdruk

€ 0,70

1.10.4.2

Pinterafdruk A3 per afdruk

€ 0,70

1.10.4.3

Printerafdruk A0 per afdruk

€ 6,20

1.10.5

Administratie en verzending

1.10.5.1

Administratiekosten, verzendkosten, incl. porto

€ 5,80

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.12.1

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 73,00

1.12.2

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 73,00

Als aanvragen als bedoeld in 1.12.1 en 1.12.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan 4 jaar of onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode langer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden, maar ten hoogste 4 jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 32,90

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

1.17.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, dan wel een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen, in stand houden of opruimen van overige kabels en/of leidingen

€ 290,90

1.17.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,90

1.17.1.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegronden, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,10

1.17.1.4

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 174,60

1.17.1.5

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde dag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.17.3

Het tarief bedoeld in 1.17.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 52,00

1.18.1.2

tot het verkrijgen van een jaarlijkse ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.18.1.1

€ 33,50

1.18.1.3

tot het verkrijgen van een eenmalige ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.18.1.1

€ 12,40

1.18.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de regeling voertuigen voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 52,00

1.18.1.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de regeling voertuigen anders dan bedoeld in onderdeel 1.18.1.4

€ 33,50

1.18.1.6

tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (ontheffing blauwe zone)

€ 28,80

1.18.1.7

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), waarbij:

een medische keuring noodzakelijk is

kosteloos

geen medische keuring noodzakelijk is

kosteloos

1.18.1.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

€ 10,60

1.18.1.9

tot het verlenen van een ontheffing om, voor het ververoer van gevaarlijke stoffen, af te mogen wijken van de op grond van artikel 24 lid 2 Wvgs aangewezen route en tevens ontheffing voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op adressen buiten de aangewezen route

€ 97,60

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een waarmerking van een kopie van een document

€ 15,50

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.2.1

voor het verstrekken van een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening

€ 31,90

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.4.1

voor het verlenen van een vergunning tot het gebruik maken van gemeentegronden welke bestemd zijn voor de openbare dienst als terras ten behoeve van een horeca-inrichting, ongeacht of het gebruik al dan niet overeenkomstig de bestemming van de grond betreft geldig voor een jaar:

a. voor een terras buiten Hardenberg-kern

€ 201,00

b. voor een terras binnen Hardenberg-kern van minder dan 50 m2:

€ 401,60

c. voor een terras binnen Hardenberg-kern van meer dan 50 m2:

€ 669,20

1.19.4.2

voor het verlenen van een vergunning tot het gebruik maken van gemeentegronden welke bestemd zijn voor de openbare dienst ongeacht of het gebruik al dan niet overeenkomstig de bestemming van de grond betreft, anders dan bedoeld onder 1.19.4.1:

a. per m2 per dag

€ 1,50

b. per m2 voor twee aaneensluitende dagen

€ 1,90

c. per m2 voor drie aaneensluitende dagen

€ 2,20

d. per m2 voor vier aaneensluitende dagen

€ 2,50

e. per m2 voor vijf aaneensluitende dagen

€ 2,90

f. per m2 voor zes aaneensluitende dagen

€ 3,20

g. per m2 voor zeven aaneensluitende dagen

€ 3,40

Beslaat het gebruik een aaneensluitende periode van meer dan een week dan wordt het bedrag geheven van € 3,25 per m2 voor de eerste week, vermeerderd met € 0,90 per m2 maal het aantal weken dat het gebruik voortduurt, met dien verstande dat ter berekening van de verschuldigde leges over een jaar het aantal weken op 46 wordt gesteld.

Indien een kermis wordt georganiseerd door een niet-commerciële, in de gemeente gevestigde, organisatie, worden slechts 25% van de leges genoemd in dit artikel in rekening gebracht.

1.19.4.3

Voor het verlenen van een toestemming tot het wekelijks gebruik maken van gemeentegrond gedurende één of meer dagdelen per week, anders dan bedoeld onder 1.19.4.1, per dagdeel per m2 € 0,12 vermeerderd met een vast bedrag van € 1,51 per week. Ter berekening van de leges over een jaar wordt het aantal weken gesteld op 46. De minimumleges overeenkomstig dit lid bedragen

€ 17,90

Indien zulks voor de houder van de toestemming voordeliger is, vindt de berekening plaats zoals genoemd in 1.19.4.2

1.19.5

De in 1.19.4.3 bedoelde leges worden niet geheven voor het verlenen van een toestemming tot het gebruik maken van gemeentegronden voor zover het gebruik plaatsvindt in een aaneengesloten periode van zes weken vallende in de periode vanaf de laatste maandag van de maand juni tot en met de eerste zaterdag van de maand september

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.19.6.1

het verstrekken van een vergunning voor het venten in de gemeente, geldig voor:

a. een dag

€ 7,10

b. meer dan één dag doch ten hoogste voor één week

€ 14,30

c. meer dan één week doch ten hoogste voor één maand

€ 31,90

d. meer dan één maand doch ten hoogste voor zes maanden

€ 99,50

e. meer dan zes maanden doch ten hoogste voor één jaar

€ 198,50

1.19.6.2

het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 31,90

1.19.6.3

het verstrekken van een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 31,90

1.19.6.4

een ontheffing van de verbodsbepalingen met betrekking tot geluidhinder als bedoeld in de APV

a. indien de ontheffing geldig is voor één dag tot en met drie dagen

€ 23,40

b. indien de ontheffing geldig is voor vier dagen tot één week

€ 54,90

c. indien de ontheffing geldig is voor één week of langer

€ 110,10

1.19.6.5

het verstrekken van een vergunning voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen door een ander dan de inzameldienst als bedoeld in de APV:

a. indien de vergunning geldig is voor één dag

€ 16,40

b. indien de vergunning geldig is voor één week

€ 19,80

c. indien de vergunning geldig is voor één maand

€ 49,30

d. indien de vergunning geldig is voor één jaar

€ 122,10

1.19.6.6

het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een rommelmarkt als bedoeld in de APV

€ 54,60

1.19.6.7

De in de artikelen 1.19.6.4 en 1.19.6.6 bedoelde leges worden niet geheven voor zover deze betrekking hebben op activiteiten die op Koningsdag plaatsvinden.

1.19.7

Het tarief bedraagt ter zake het verstrekken van een gemeentelijke huisnummerlijst

€ 28,40

1.19.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een rioolaansluiting per aanvraag

€ 41,10

1.19.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.9.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 8,00

1.19.9.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.19.9.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,70

1.19.9.2.2

per pagina op papier van A3- formaat

€ 0,70

1.19.9.2.3

per pagina op papier van A0-formaat

€ 6,10

1.19.9.2.4.

De tarieven per pagina genoemd onder 1.19.9.2 tot en met 1.19.9.2.3 zijn eveneens van toepassing op afschriften, doorslagen of fotokopieën die moeten worden gescand of bewerkt worden tot pdf- of ander bestand en digitaal worden verzonden.

1.19.9.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

€ 23,70

1.19.9.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,90

1.19.10

voor het plaatsen van een publicatie t.b.v. een vergunning/ontheffing wordt een tarief in rekening gebracht van

€ 23,70

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

Bouwkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699 of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

Als de met inachtneming van het vorenstaande te bepalen bouwkosten afwijken van de door de aanvrager opgegeven bouwkosten, worden die bouwkosten vastgesteld met inachtneming van door een door burgemeester en wethouders vastgestelde normbouwkostenregeling, uitsluitend in die gevallen waarbij de bij de aanvraag opgegeven bouwkosten lager zijn dan deze normbouwkosten.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

Onder bouwkosten wordt verstaan de normbouwkosten voor de bouwactiviteit, als daarin is voorzien door een door burgemeester en wethouders vastgestelde gemeentelijke normbouwkostenregeling en de bij de aanvraag opgegeven bouwkosten lager zijn dan deze normbouwkosten.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/principeverzoek/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is gelet op het geldende ruimtelijke plan en welstand

€ 315,30

Indien de aanvraag betrekking heeft op een project, waarvoor een vooroverleg heeft plaatsgevonden als bedoeld in dit artikel en er binnen een jaar na het vooroverleg een vergunning wordt aangevraagd als bedoeld in artikel 2.3.1 (bouwactivititeiten) worden de leges voor dit vooroverleg geheel verminderd.

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning in het kader van het geldend ruimtelijke plan en welstand:

€ 315,30

Indien de aanvraag betrekking heeft op een project, waarvoor een conceptaanvraag heeft plaatsgevonden als bedoeld in dit artikel en er binnen een jaar een vergunning wordt aangevraagd als bedoeld in artikel 2.3.1 (bouwactiviteiten) worden de leges voor deze conceptaanvraag geheel verminderd.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project:

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1.

Aanvraag omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit indien de bouwkosten:

a. minder bedragen dan € 500,-- :

€ 74,70

b. € 500,-- of meer bedragen, doch minder dan € 2.500,--:

€ 26,20 per € 500,-- bouwkosten met een minimum van

€ 87,60

c. € 2.500,-- of meer bedragen, doch minder dan € 50.000,--:

€ 19,70 per € 500,-- bouwkosten met een minimum van

€ 145,50

d. € 50.000,-- of meer bedragen, doch minder dan € 120.000--:

€ 17,70 per € 500,---- bouwkosten met een minimum van

€ 2.168,90

e. € 120.000,-- of meer bedragen, doch minder dan € 250.000,--:

€ 15,00 per € 500,-- bouwkosten met een minimum van

€ 4.867,60

f. € 250.000,-- of meer bedragen, doch minder dan € 500.000,--:

€ 11,90 per € 500,-- bouwkosten met een minimum van

€ 8.273,40

g. € 500.000,-- of meer bedragen;

€ 10,50 per € 500,-- bouwkosten met een minimum van

€ 13.155,00

met een maximum legesbedrag van

€ 250.000,00

2.3.1.2

Het tarief bedraagt voor het buiten behandeling stellen, als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht en/of artikel 8.41a lid2 van de Wet Milieubeheer, van de aanvraag als bedoeld in onderdeeel 2.3.1

€ 630,90

2.3.1.5

Achteraf ingediende aanvraag omgevingsvergunning

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.1.1 en volgende wordt, indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met

a. indien de bouwkosten onder toepassing van hetgeen is bepaald in artikel 2.1.1 en volgende van dit hoofdstuk, worden geraamd op:

minder dan € 12.500,--:

€ 74,80

€ 12.500,-- of meer, doch minder dan € 25.000,--:

€ 149,20

€ 25.000,-- of meer, doch minder dan € 50.000,--:

€ 222,90

€ 50.000,-- of meer, doch minder dan € 70.000,--:

€ 297,60

€ 70.000,-- of meer, doch minder dan € 90.000,--:

€ 446,80

€ 90.000,-- of meer, doch minder dan € 115.000,--:

€ 560,80

€ 115.000,-- of meer, doch minder dan € 140.000,--:

€ 744,50

€ 140.000,-- of meer, doch minder dan € 160.000,--:

€ 893,90

€ 160.000,-- of meer, doch minder dan € 190.000,--:

€ 1.041,80

€ 190.000,-- of meer:

€ 1.105,10

b. indien op het tijdstip van indiening het project nog niet in uitvoering is, worden de in a. van dit artikel genoemde leges geheven tot een percentage van 50;

c. de ingevolge a. en b. van dit artikel berekende leges worden slechts eenmaal geheven.

d. indien door het afwijken van de oorspronkelijke vergunning de bouwkosten stijgen wordt behalve het onder a. en b. van dit artikel berekende bedrag een bedrag geheven overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1.1 en volgende berekend op de grondslag van een nadere raming van de bouwkosten, onder aftrek van het bedrag, dat voor de oorspronkelijke vergunning was verschuldigd.

e. bij de ingevolge a. en b. van dit artikel berekende leges wordt uitgegaan van het bedrag van de bouwkosten dat op de zelfstandige eenheid, waarop de wijziging van toepassing is, betrekking heeft.

2.3.1.6

Leges als bedoeld in onderdeel 2.3.1, worden niet geheven voor de volgende bouwwerken:

- collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking voor percelen gelegen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht en bij een beschermd monument.

- collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking indien niet geplaatst op of geïntegreerd in een dak voor percelen gelegen bij en in de directe omgeving van een woning, bedrijfswoning of dienstwoning en die bedoeld zijn voor het eigen gebruik van de woning, bedrijfswoning of dienstwoning.

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

a. voor werken, waarvan de aanlegkosten € 10.000,-- of minder bedragen:

€ 74,70

b. voor werken, waarvan de aanlegkosten meer dan € 10.000,--, doch niet meer dan € 20.000,-- bedragen:

€ 107,80

c. voor werken, waarvan de aanlegkosten meer dan € 20.000,--, doch niet meer dan € 40.000,-- bedragen:

€ 215,90

d. voor werken, waarvan de aanlegkosten meer dan € 40.000,--bedragen:

€ 539,40

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) met uitzondering van een afwijking waarbij een ruimtelijk kwaliteitsplan volgens een bestemmingsplan moet worden beoordeeld:

€ 74,70

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), waarbij een ruimtelijk kwaliteitsplan volgens een bestemmingsplan moet worden beoordeeld, wordt het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1 verhoogd met

€ 323,70

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 115,60

2.3.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast ( kleine buitenplanse afwijking), waarbij sprake is van:

- toepassing van artikel 4, lid 9 van Bijlage II Besluit omgevingsrecht;

- toepassing van artikel 4, lid 11 van Bijlage II Besluit omgevingsrecht of andere leden van hetzelfde artikel 4 voor een termijn van of langer dan 4 jaar;

wordt het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1 verhoogd met extra leges geheven tot het bedrag van de aan de aanvrager mee gedeelde kosten van behandeling, inclusief bekendmakingskosten, (externe) onderzoek- en advieskosten, stedenbouwkundige bureaukosten en de kosten voor de beoordeling van een ruimtelijk beleidsplan. Voor de kosten wordt een begroting opgesteld door of vanwege het college van burgemeester en wethouders. Voor de toepassing van deze tarieven tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kostenbegroting aan de aanvrager bekend is gemaakt. De aanvrager kan gedurende deze 5 werkdagen zijn aanvraag kosteloos intrekken. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. Dit geldt ook als aanvrager tijdens de behandeling zijn aanvraag intrekt.

Dit artikel is niet van toepassing indien de met deze aanvraag voor een buitenplanse afwijking gepaard gaande kosten op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening zijn of worden verhaald met toepassing van een exploitatieplan of een grondexploitatieovereenkomst.

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking, voorheen projectbesluit), wordt het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1, verhoogd met extra leges geheven tot het bedrag van de aan de aanvrager mee gedeelde kosten van planbehandeling, inclusief bekendmakingskosten, (externe) onderzoek- en advieskosten, stedenbouwkundige bureaukosten en de kosten voor de beoordeling van een ruimtelijk beleidsplan.

Voor de kosten wordt een begroting opgesteld door of vanwege het college van burgemeester en wethouders. Voor de toepassing van deze tarieven tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kostenbegroting aan de aanvrager bekend is gemaakt. De aanvrager kan gedurende deze 5 werkdagen zijn aanvraag kosteloos intrekken. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. Dit geldt ook als aanvrager tijdens de behandeling zijn aanvraag intrekt.

Dit artikel is niet van toepassing indien de met deze aanvraag voor een buitenplanse afwijking gepaard gaande kosten op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening zijn of worden verhaald met toepassing van een exploitatieplan of een grondexploitatieovereenkomst.

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 115,60

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 115,60

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 115,60

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 115,60

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) met uitzondering van een afwijking waarbij een ruimtelijk kwaliteitsplan volgens een bestemmingsplan moet worden beoordeeld:

€ 74,70

2.3.4.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), waarbij een ruimtelijk kwaliteitsplan volgens een bestemmingsplan moet worden beoordeeld, wordt het verschuldigde bedrag leges, geheven tot het bedrag van de aan de aanvrager meegedeelde kosten van behandeling van de afwijking en de behandeling en de beoordeling van het ruimtelijk kwaliteitsplan. Voor de kosten wordt een begroting opgesteld door of vanwege het college van burgemeester en wethouders. Voor de toepassing van deze tarieventabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kostenbegroting aan de aanvrager bekend is gemaakt. De aanvrager kan gedurende deze vijf werkdagen zijn aanvraag kosteloos intrekken. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. Dit geldt ook als de aanvrager tijdens de behandeling zijn aanvraag intrekt.

2.3.4.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), waarbij aanvrager verzoekt een ruimtelijk kwaliteitsplan op te stellen, wordt het verschuldigde bedrag leges, geheven tot het bedrag van de aan de aanvrager meegedeelde kosten van behandeling van de afwijking en het opstellen van een ruimtelijk kwaliteitsplan.

Voor de kosten wordt een begroting opgesteld door of vanwege het college van burgemeester en wethouders. Voor de toepassing van deze tarieventabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kostenbegroting aan de aanvrager bekend is gemaakt. De aanvrager kan gedurende deze vijf werkdagen zijn aanvraag kosteloos intrekken. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. Dit geldt ook als de aanvrager tijdens de behandeling zijn aanvraag intrekt.

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 409,30

2.3.4.2.2

indien artikel 2.12, tweede lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (kleine buitenplanse afwijking), waarbij sprake is van:

- toepassing van artikel 4, lid 9 van Bijlage II Besluit omgevingsrecht;

- toepassing van artikel 4, lid 11 van Bijlage II Besluit omgevingsrechtof andere leden van hetzelfde artikel 4 voor een termijn van of langer dan 4 jaar;

wordt het verschuldigde bedrag geheven tot het bedrag van de aan de aanvrager mee gedeelde kosten van behandeling, inclusief bekendmakingskosten, (externe) onderzoek- en advieskosten, stedenbouwkundige bureaukosten en de kosten van een op te stellen ruimtelijk kwaliteitsplan indien daarom wordt verzocht. Voor de kosten wordt een begroting opgesteld door of vanwege het college van burgemeester en wethouders. Voor de toepassing van deze tarieven tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kostenbegroting aan de aanvrager bekend is gemaakt. De aanvrager kan gedurende deze 5 werkdagen zijn aanvraag kosteloos intrekken. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. Dit geldt ook als aanvrager tijdens de behandeling zijn aanvraag intrekt.

Dit artikel is niet van toepassing indien de met deze aanvraag voor een buitenplanse afwijking gepaard gaande kosten op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening zijn of worden verhaald met toepassing van een exploitatieplan of een grondexploitatieovereenkomst.

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking, voorheen projectbesluit), wordt het verschuldigde bedrag leges geheven tot het bedrag van de aan de aanvrager mee gedeelde kosten van planbehandeling, inclusief bekendmakingskosten, (externe) onderzoek- en advieskosten, stedenbouwkundige bureaukosten en de kosten van een op te stellen ruimtelijk kwaliteitsplan, indien daarom wordt verzocht. Voor de kosten wordt een begroting opgesteld door of vanwege het college van burgemeester en wethouders. Voor de toepassing van deze tarieventabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kostenbegroting aan de aanvrager bekend is gemaakt. De aanvrager kan gedurende deze 5 werkdagen zijn aanvraag kosteloos intrekken. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

Dit geldt ook als aanvrager tijdens de behandeling zijn aanvraag intrekt. Dit artikel is niet van toepassing indien de met deze aanvraag voor een buitenplanse afwijking gepaard gaande kosten op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening zijn of worden verhaald met toepassing van een exploitatieplan of een grondexploitatieovereenkomst.

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 115,60

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 115,60

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 115,60

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 115,60

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid gebruiksbesluit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor:

2.3.5.1

Tehuizen > 10 pers

€ 1.538,00

2.3.5.2

Woningen (bedrijfsm./complexen) niet zelfredz.bew. > 10 pers.

€ 1.024,00

2.3.5.3

Bejaardenoorden / verzorgingshuizen > 10 pers.

€ 3.075,60

2.3.5.4

Kinderdagverblijf > 10 pers.

€ 1.024,00

2.3.5.5

Peuterspeelzaal > 10 pers.

€ 1.024,00

2.3.5.6

Gevangenissen > 10 pers.

€ 3.075,60

2.3.5.7

Klinieken (poli-, psychiatr., ...) > 10 pers.

€ 3.075,60

2.3.5.8

Ziekenhuis > 10 pers.

€ 10.253,80

2.3.5.9

Verpleegtehuizen > 10 pers.

€ 5.127,60

2.3.5.10

Hotel 10-50 pers.

€ 3.075,60

2.3.5.11

Hotel > 50 pers.

€ 3.075,60

2.3.5.12

Pension/Nachtverblijf 10-50 pers.

€ 2.050,70

2.3.5.13

Pension/Nachtverblijf > 50 pers.

€ 3.075,60

2.3.5.14

Dagverblijf (kinderen / gehandicapten) 10-50 pers.

€ 1.024,00

2.3.5.15

Dagverblijf (kinderen / gehandicapten) > 50 pers.

€ 2.050,70

2.3.5.16

School (l.l < 12 jaar) >10 pers.

€ 1.024,00

2.3.5.17

vervallen

2.3.5.18

Adviseren

2.3.5.18.1

Adviseren vooraf

De leges voor het adviseren in het kader van de brandveiligheid van een project met betrekking tot de vraag of een uitgewerkt bouwplan zal leiden tot een omgevingsvergunning, bedraagt per per project per uur of gedeelte daarvan

€ 101,70

2.3.5.18.2

Adviseren bij niet-ontvankelijk

De leges voor het adviseren over een aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruik indien deze niet-ontvankelijk is of indien deze bijstelling behoeft, niet zijnde een toelichting hierop, bedraagt per uur of gedeelte daarvan

€ 101,70

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen of veranderen van een weg waarvoor op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder d van de Wabo een vergunning of ontheffing voor is, vereist, bedraagt het tarief:

a. voor werken, waarvan de aanlegkosten € 10.000,-- of minder bedragen:

€ 74,70

b. voor werken, waarvan de aanlegkosten meer dan € 10.000,--, doch niet meer dan € 20.000,-- bedragen:

€ 107,80

c. voor werken, waarvan de aanlegkosten meer dan € 20.000,--, doch niet meer dan € 40.000,-- bedragen:

€ 215,90

d. voor werken, waarvan de aanlegkosten meer dan € 40.000,-- bedragen:

€ 539,40

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, sub g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 74,70

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 74,70

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 74,70

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

vervallen

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 74,70

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 74,70

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reguliere en uitgebreide vergunning eerste fase: 100 % van de overeenkomstig artikel 2.1.1 en volgende berekende leges;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reguliere en uitgebreide vergunning tweede fase: 100% van de overeenkomstig artikel 2.1.1 en volgende berekende leges;

2.3.16

Boordeling bodemrapport

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de onderzoeksopzet van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5 van de bouwverordening

€ 214,20

2.3.16.1

indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft

€ 97,00

2.3.16.2

indien de aanvraag verkennend onderzoek naar de bodemgesteldheid betreft

€ 102,70

2.3.16.3

indien de aanvraag nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft

€ 135,70

2.3.16.4

indien de aanvraag een archeologisch bodemrapport betreft

€ 78,60

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag, of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, het bedrag van de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 74,70

2.3.18.1.2

ndien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 74,70

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor activiteiten vallend onder de Wabo.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken op verzoek van de gemeente, 100% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan, 60% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.3

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken maar uiterlijk binnen 52 weken na het in behandeling nemen ervan, 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.8, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 10 jaren na verlening van de vergunning en de aanvraag de gehele vergunning betreft en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.8 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf advies verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Aanvraag wijziging vergunning als gevolg van wijziging bouwplan

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het bouwplan

€ 212,90

met dien verstande dat het bedrag nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat overeenkomstig hoofdstuk 3 van deze tarieventabel in rekening is gebracht voor de vergunning, waarvan een wijziging wordt gevraagd.

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning, niet zijnde een geringe wijziging: een bedrag geheven overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3.1.1 en 2.3.1.2.

2.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 212,90

met dien verstande dat het bedrag nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat overeenkomstig hoofdstuk 3 van deze tarieventabel in rekening is gebracht voor de vergunning, waarvan een wijziging wordt gevraagd.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen op aanvraag

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.8.1

tot herziening van een bestemmingsplan (ex artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening). De leges worden geheven tot het bedrag van de aan de aanvrager meegedeelde kosten voor planbehandeling, inclusief bekendmakingskosten, (externe) onderzoek- en advieskosten en stedenbouwkundige bureaukosten. Voor de kosten word een begroting opgesteld door of vanwege het college van burgemeester en wethouders. Voor de toepassing van deze tarieventabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kostenbegroting aan de aanvrager bekend is gemaakt. De aanvrager kan gedurende deze 5 werkdagen zijn aanvraag kosteloos intrekken. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. Dit geldt ook als aanvrager tijdens de behandeling zijn aanvraag intrekt.

2.8.2

tot wijziging/uitwerking van een bestemmingsplan (artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening). De leges worden geheven tot het bedrag van de aan de aanvrager meegedeelde kosten voor het planbehandeling, inclusief bekendmakingskosten, (externe) onderzoek- en advieskosten en stedenbouwkundige bureaukosten. Voor de kosten wordt een begroting opgesteld door of vanwege het college van burgemeester en wethouders. Voor de toepassing van deze tarieventabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kostenbegroting aan de aanvrager is bekend gemaakt. De aanvrager kan gedurende deze 5 werkdagen zijn aanvraag kosteloos intrekken.

Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend. Dit geldt ook als aanvrager tijdens de behandeling zijn aanvraag intrekt.

2.8.3

Het tarief bedraagt voor in het behandeling nemen van een verzoek om een planologische principe-uitspraak:

€ 613,70

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 74,70

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet

€ 159,70

3.1.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 78,70

3.1.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in art 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet

€ 78,70

3.1.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing voor het geopend houden van cafés en dergelijke inrichtingen na het algemeen sluitingsuur, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening, voor:

een dag tot een jaar

€ 53,70

een vrij sluitingsuur

€ 106,70

3.1.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 53,70

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) indien het betreft:

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 23,70

3.2.1.2

een herdenkingsplechtigheid

€ 0,00

3.2.1.4

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 23,70

3.2.1.5

vervallen

3.2.1.6

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in van de Algemene plaatselijke verordening

€ 23,70

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening

€ 54,60

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als gevolg van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.1.3:

3.3.1.1

voor een eerste vergunning met een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar

€ 2.129,30

3.3.1.2

voor een verlenging van een bestaande vergunning

€ 1.350,50

3.3.1.3

voor een wijzigingsvergunning van een bestaande inrichting

€ 1.350,50

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 73,00

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 659,80

3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bieden van gastouderopvang, als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet Kinderopvangen kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 228,70

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

Voor een ontheffing in het kader van de winkeltijdenwet of het vrijstellingenbesluit winkeltijdenwet

€ 35,60

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 35,60

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 35,60

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 73,00

Gewaarmerkt door de griffier van de gemeente Hardenberg

Als behorende bij het raadsbesluit van 6 december 2022,

De griffier van de gemeente Hardenberg

F.G.S. Droste