Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Medemblik 2023

Geldend van 09-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Medemblik 2023

De raad van de gemeente Medemblik;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Medemblik 2023.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in Titel 2 paragraal 3 artikel 5 en Titel 2 paragraaf 4 artikel 8 en 9 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers (en die voldoet aan door het college van burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden);

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen veertien dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen veertien dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen/artikelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.19 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.27, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.33 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening gemeente Medemblik 2022’ vastgesteld op 25 november 2021 door de raad van de gemeente Medemblik, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening gemeente Medemblik 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik van 1 december 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 1. Tarieventabel

Gemeente Medemblik

Tarieventabel 2023 behorende bij Legesverordening 2023

Behoort bij raadsbesluit van 1 december 2022.

De griffier van de gemeente Medemblik,

 • A.

  Reus,

Tarieventabel, behorende bij legesverordening 2023

Inhoudsopgave

Titel 1 Algemene dienstverlening

 • Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 • Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 • Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 • Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie Personen

 • Hoofdstuk 5 Verstrekkingen registratie van de kiesgerechtigheid

 • Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 • Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 • Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 • Hoofdstuk 9 Overige bestuurszaken

 • Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 • Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 • Hoofdstuk 12 Leegstandswet

 • Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 • Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 • Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 • Hoofdstuk 16 Kansspelen

 • Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 • Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen

 • Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 • Hoofdstuk 20 Diversen

 • Hoofdstuk 21 Naturalisatie

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 • Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 • Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

 • Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 • Hoofdstuk 4 Vermindering

 • Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 • Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 • Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 • Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activ., prov. onthef. en Wet geluidsh.

 • Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 • Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

 • Hoofdstuk 1 Horeca

 • Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 • Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 • Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 • Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 • Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 • Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk/registreren van een partnerschap, een ceremonie voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis Wognum.

 

1.1.1

Voltrekking maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

€ 625,40

1.2

Het tarief voor de voltrekking van een korte eenvoudige ceremonie die plaatsvindt in de raadszaal van het gemeentehuis te Wognum, zonder toespraak en met maximaal 30 personen.

 

1.2.1

Voltrekking maandag en tot en met woensdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur

€ 309,00

1.3

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, een ceremonie voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk in een "vrije" locatie binnen de gemeente Medemblik

 

1.3.1

Voltrekking maandag tot en met zondag tussen 9.00 en 21.00 uur

€ 522,40

1.4

Kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap vindt plaats op maandag om 09:30 uur en 10.00 uur in het gemeentehuis te Wognum

 

1.5

Het tarief bedraagt voor:

 

1.5.2

het verstrekken van een trouwboekje voor zover dit betreft een trouwboekje of partnerschapsboekje in een getypte uitvoering

€ 39,05

1.5.3

het bijschrijven van een kind in een trouwboekje

€ 9,25

1.5.3.1

het vanwege de gemeente leveren van een getuige bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap per getuige

€ 41,20

1.5.4

het administratief wijzigen aan het loket van het taakveld burgerzaken, van een partnerschap in een huwelijk

€ 39,05

1.5.5

het annuleren/wijzigen van het tijdstip van een huwelijk of registratie van een partnerschap

€ 71,50

1.5.6

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

€ 36,05

1.5.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

max tarief rijk

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

2.1.1

Een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

2.1.2

Een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 2.1 (zakenpaspoort):

 

2.2.1

Een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

2.2.2

Een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

2.3

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

2.3.1

Een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

2.3.2

Een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

2.4

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

2.4.1

Een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

2.4.2

Een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

2.5

De tarieven genoemd onder 1.2.1 tot en met 1.2.4 worden bij spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden.

Max tarief Rijk

2.6

Het tarief bedraagt voor het bezorgen van een reisdocument:

€ 5,30

2.6.1

Voor het bezorgen van elk volgend document, op hetzelfde moment en hetzelfde adres, per document.

€ 3,20

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het maximale tarief zoals bepaald door het ministerie van I&M.

Max tarief Rijk

3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het genoemde bedrag opgenomen in de Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen.

Max tarief Rijk

3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 3.1 wordt bij het niet overleggen van een reeds eerder verstrekt rijbewijs (wegens vermissing, diefstal e.d.) vermeerderd met een bedrag van

€ 20,80

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie Personen

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 36,05

4.2.1

Het op grond van subonderdeel 4.2 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens ook internationaal, per verstrekking

€ 8,45

4.4

tot het per post toezenden van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen

€ 10,30

4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een leeftijdsopbouw van de gemeentelijke bevolking

€ 52,05

4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 besluit basisregistratie personen

€ 9,25

4.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

Max tarief Rijk

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen registratie van de kiesgerechtigheid

5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 11,00

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

6.1

(niet in gebruik)

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 58,50

7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 58,50

7.1.3

een uittreksel uit de onder 7.1.1 en 7.1.2 genoemde stukken per pagina

€ 0,70

7.1.4

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 22,80

7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

7.2.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,70

7.2.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,70

7.2.3

een afschrift van het verslag behorende bij de raadscommissie, per pagina

€ 0,70

7.2.4

een afschrift van de stukken behorende bij de raadscommissie, per pagina

€ 0,70

7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

7.3.1

een afschrift van een gemeentelijke verordening per pagina

€ 0,70

7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

7.4.1

tot het verstrekken van een afschrift van een editie of een gedeelte van het gemeenteblad als bedoeld in artikel 139 Gemeentewet, per pagina

€ 0,70

7.4.2

tot het verstrekken van afschriften van besluiten als bedoeld in artikel 141 Gemeentewet

€ 0,70

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2 structuurplan of stadsvernieuwingsplan

 

8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,70

8.1.1.2

in formaat A3

€ 1,45

8.1.2

tot het verstrekken van ongekleurde kaarten behorende bij een bestemmingsplan of een afdruk van een kadastrale kaart

€ 10,45

8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of een uittreksel of een officiële verklaring:

 

8.2.1

uit de gemeentelijke basisadministratie adressen of de gemeentelijke basisadministratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisadministratie adressen en gebouwen

€ 14,35

8.2.2

uit de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 14,35

8.2.3

van de inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is,als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 14,35

8.2.4

Uit het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.15 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 14,35

8.2.5

uit het register bedoeld in artikel 57 , eerste lid, van de Woningwet

€ 14,35

8.2.6

uit het register bedoeld in artikel 9 lid 1 a, b en c Van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) en artikel 12-14 van het Uitvoeringsbesluit Wkpb

€ 14,35

8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand, per adres

€ 1,45

8.3.2

het relatiebestand adres kadastraal perceel, per gelegde relatie

€ 1,45

8.3.3

het adrescoördinatenbestand, per adrescoördinaat

€ 1,45

8.3.4

de gebouwenregistratie

€ 1,45

8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

8.4.1

een uittreksel van een kadastrale kaart

€ 9,40

8.4.2

een hypothecair uittreksel per object

€ 9,40

8.4.3

een kadastraal uittreksel per object

€ 9,40

8.4.4

een afschrift van een akte na 1 januari 1999

€ 9,40

8.4.5

een onderzoek naar erfdienstbaarheden per besteed kwartier

€ 16,25

8.4.6

informatie over grenzen per kadastrale grens tussen twee percelen

€ 24,70

8.4.7

het uitzetten van een kadastrale grens per onroerende zaak (op locatie)

€ 583,40

Hoofdstuk 9 Overige bestuurszaken

9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat in artikel 39 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor dit document is vastgesteld

max tarief Rijk

9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 8,45

9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,45

9.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap niet bestemd tot reispapier

€ 8,45

9.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van documenten

€ 8,45

9.6

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een Gezindheidsverklaring

€ 48,10

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 21,65

10.1.1

Het op grond van subonderdeel 10.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,70

10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 1,45

10.2.3

een kopie uit de kadastrale leggers of een schermafdruk van geautomatiseerde gegevens

€ 1,45

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een urgentiebewijs

€ 64,40

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

12.2

het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, lid 1 van de leegstandswet

€ 81,05

12.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid van de Leegstandswet

€ 32,50

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

13.1

Vervallen

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

14.1

(niet in gebruik)

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

15.1

Vervallen

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

€ 90,50

16.1.3

Voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van ten hoogste vier jaar.

€ 362,00

16.2

De subonderdelen 16.1.1 en 16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 31,10

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

€ 12,35

17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

€ 12,35

Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen

Werkzaamheden in verband met aanleg, instandhouding of opruiming van kabels

18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

18.1.1

als het tracés betreft met een lengte vanaf 25 tot en met 250 meter

€ 248,90

18.1.2

als het tracés betreft met een lengte vanaf 250 tot en met 1.500 meter

€ 319,45

18.1.3

als het tracés betreft met een lengte vanaf 1.500 tot 5000 meter

€ 451,70

18.1.4

Als het tracés betreft met een lengte vanaf 5000 meter en meer, per 500 meter tracé

€ 45,15

18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25 m

€ 91,45

18.3

Als er met betrekking tot de aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, worden de in 18.1 genoemde tarieven per overleg verhoogd met

€ 423,25

18.4

Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, worden de in 18.1 genoemde tarieven verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

18.5

Als een begroting als bedoeld in 18.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

19.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 60,90

19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen.

€ 60,90

19.1.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 87,05

19.1.4

tot het verstrekken van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart ter vervanging van een versleten of geheel of ten dele onleesbare kaart

€ 20,75

19.2

Het tarief van een onderzoek ten aanzien van het kunnen vaststellen of betrokkene recht heeft op een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart bij het verloren gaan of teniet gaan, daarbij gelet op artikel 52, lid 3 van het Besluit algemene bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 48,85

19.3

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

19.3.1

voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats conform artikel 18 van de WVW 1994, het BABW en het RVV 1990 door het aanbrengen van het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daaronder een onderbord met kenteken

€ 291,35

19.3.2

voor het wijzigen van het onderbord als bedoeld in artikel 19.3.1

€ 105,50

19.3.3

tot het verkrijgen of wijzigen van een concessie als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

€ 78,55

19.3.4

voor het verplaatsen van de gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 19.3.1

€ 151,45

19.3.5

Bij weigering van een individuele gehandicaptenparkeerplaats vindt teruggaaf van de leges als bedoeld in de artikelen 19.3.1 en 19.3.4 plaats

 

19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

19.4.1

voor het bezorgen van een gehandicaptenparkeerkaart

4,95

19.4.2

voor het bezorgen van elke volgende gehandicaptenparkeerkaart, op hetzelfde moment en hetzelfde adres, per document

€ 3,20

Hoofdstuk 20 Diversen

20.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

20.1.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

20.1.2

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,60

20.1.3

per pagina op papier van A3-formaat

€ 1,25

20.1.4

per pagina op papier van een ander formaat

€ 3,60

20.1.5

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

€ 1,85

20.1.6

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

€ 3,00

20.1.7

kaarten, tekeningen en het verstrekken van digitale informatie, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.1.1 en 1.20.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

 

20.1.8

voor een afdruk op A4 formaat zwart/wit

€ 12,80

20.1.8.1

voor een afdruk op A3 formaat zwart/ wit

€ 15,90

20.1.8.2

voor een afdruk op A2 formaat zwart/ wit

€ 18,50

20.1.8.3

voor een afdruk op A1 formaat zwart/ wit

€ 21,75

20.1.8.4

voor een afdruk op A0 formaat zwart/ wit

€ 23,95

20.1.8.5

voor een afdruk op transparant calqueerpapier

€ 23,95

20.1.8.6

voor een afdruk op polyesterfilm

€ 30,00

20.1.9

digitale bestanden op CD-ROM:

€ 30,00

20.1.10

een plattegrond van de gemeente voorzien van straatnamen

€ 5,95

20.1.11

een beschikking op een aanvraag voor zover daarover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 15,65

20.1.12

een bestek van bouwkundige of civieltechnische werken

€ 119,05

20.1.13

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 9,50

20.1.14

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,80

20.1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een urgentiebewijs

€ 54,50

Hoofdstuk 21 Naturalisatie

21.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

21.1.1

een enkelvoudig naturalisatieverzoek, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 

21.1.2

een meervoudig naturalisatieverzoek, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 

21.1.3

een mee-naturaliseren door minderjarig kind, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 

21.1.4

een enkelvoudig verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 

21.1.5

een meervoudig verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 

21.1.6

een enkelvoudig optieverzoek, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 

21.1.7

een meervoudig optieverzoek, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 

21.1.8

een mee-opteren door minderjarig kind, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Variabel tarief

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

1.1.1

Aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt.2012, 1567), voor het uit te voeren werk, OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten, die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt.2012, 1567), voor het uit te voeren werk, OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten, die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

2.1

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

 
 

2.2

tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning of een schetsplan t.b.v. beoordeling door de welstandscommissie::

 
 

2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek waarbij wordt beoordeeld of medewerking kan worden verleend aan artikel 2.12 eerste lid onder a, onder 2° of 3° van de Wabo (buitenplanse afwijking):

€ 422,30

 

2.4

Vooroverlegfase beoordelen van een quickscan woningbouw tussendoor

€ 422,30

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

3.1.1

Bouwactiviteiten, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 15.000,00 bedragen: van de bouwkosten, met een minimum van € 284,00

 

3,700%

3.1.1.2

indien de bouwkosten € 15.000,00 tot € 50.000,00 bedragen: van de bouwkosten, met een minimum van € 555,00

 

3,400%

3.1.1.3

indien de bouwkosten € 50.000,00 tot € 500.000,00 bedragen: van de bouwkosten, met een minimum van € 1700,00

 

3,100%

3.1.1.4

indien de bouwkosten € 500.000,00 tot € 2.750.000,00 bedragen: van de bouwkosten, met een minimum van € 15.500,-

 

2,900%

3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.750.000,00 of meer bedragen: . van de bouwkosten, met een minimum van € 79.750,00

 

2,700%

3.1.2

Extra welstandstoets, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is: 0,25% van de bouwkosten

 

0,250%

3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

 
 

3.1.3.1

voor advies

€ 1.050,00

 

3.1.3.2

voor advies vestiging nieuw bedrijf

€ 1.230,00

 

3.1.3.3

voor advies in bezwaar- en beroepszaken

€ 1.300,00

 

3.1.3.4

voor nader advies op eerder uitgebrachte adviezen

€ 650,00

 

3.1.3.5

voor second opinion

€ 1.600,00

 

3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van € 1.417,-

 

35,450%

3.2

Aanlegactiviteiten, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: van de aanlegkosten, met een minimum van € 212,55

 

1,150%

3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder v, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1:

 
 

3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

13,900%

3.3.1.1

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van € 78,50 en een maximum van € 525,00;

 
 

3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van € 78,50 en een maximum van € 525,00;

 

13,900%

3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag wordt verhoogd met:

 
 

3.3.3.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 50.000,00 bedragen;

€ 4.146,55

 

3.3.3.2

indien de bouwkosten meer dan € 50.000,00 en minder dan € 150.000,00 bedragen;

€ 5.954,05

 

3.3.3.3

indien de bouwkosten € 150.000,00 of meer bedragen;

€ 7.123,60

 

3.3.3.4

wanneer de gemeente een aanvraag zoals bedoeld in onderdeel 3.3.3 weigert, bedraagt het tarief:

 
 

3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van € 78,50 en een maximum van € 525,00;

 

13,900%

3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van € 78,50 en een maximum van € 525,00;

 

13,900%

3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

13,900%

3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van € 78,50 en een maximum van € 525,00;

 

13,900%

3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

13,900%

3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 498,60

 

3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 498,60

 

3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.784,50

 

3.4.3.1

wanneer de gemeente een aanvraag zoals bedoeld in onderdeel 3.4.3 weigert, bedraagt het tarief:

 
 

3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 498,60

 

3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 498,60

 

3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking provinciale regelgeving):

 
 

3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 498,60

 

3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 498,60

 

3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 594,35

 

3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 178,65

 

3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 178,65

 

3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads-of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of gemeentelijk erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 178,65

 

3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 178,65

 

3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening OF het provinciaal wegenreglement of artikel 7.3 van de Verordening fysieke leefomgeving (Vfl), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 71,35

 

3.9

Uitweg/inrit

 
 

3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening OF het provinciaal wegenreglement of artikel 7.4 van de Verordening fysieke leefomgeving bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 178,65

 

3.10

Kappen

 
 

3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2. eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 7.12 Verordening fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 71,35

 

3.11

Handelsreclame

 
 

3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats bedoeld in artikel 2.2. eerste lid, aanhef en onder h en j, van de Wabo in samenhang met de provinciale reclameverordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 3.1.1. (bouwactiviteit), bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

3.11.2

Indien de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame

€ 709,15

 

3.11.3

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 709,15

 

3.12

Opslag van roerende zaken

 
 

3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 7.1 van Verordening fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

3.12.2

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken

€ 224,40

 

3.12.3

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 224,40

 

3.13

Natura 2000-activiteiten

 
 

3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in de onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 178,65

 

3.14

Flora-en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

3.14.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van die in de onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 178,65

 

3.14.2

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 178,65

 

3.15

Andere activiteiten, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld

 
 

3.15.1

behoort tot een algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 178,65

 

3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening, of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 178,65

 

3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 178,65

 

3.15.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 178,65

 

3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft:

 
 

3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft:

 
 

3.17

Beoordeling bodemrapport, Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

3.17.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 178,65

 

3.17.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 178,65

 

3.18

Advies

 
 

3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkens uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

3.18.2

indien een begroting als bedoeld in 3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde dag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

3.19

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur, aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 498,60

 

3.19.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 498,60

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

4.1

n.v.t.

 
 

4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 3.17 en 3.18. De vermindering bedraagt:

 
 

4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten; van de verschuldigde leges;

 

5,450%

4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten; van de verschuldigde leges;

 

8,200%

4.2.3

bij 15 of meer activiteiten; van de verschuldigde leges.

 

10,900%

4.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteit bouwen waarbij sprake is van een gecertificeerde Bouwbesluit toets, bestaat aanspraak op vermindering van de leges als bedoeld in artikel 3.1 De vermindering bedraagt:

 

15,000%

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan ; van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

55,350%

5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

38,750%

5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 12 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

27,700%

5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

54,500%

5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor activiteiten, als bedoeld in onderdelen 3.1 t/m 3.8

 
 

5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten, als bedoeld in de onderdelen 3.1 t/m 3.8 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

65,400%

5.3.2

Onder de weigering bedoeld in onderdeel 5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf, Niet teruggegeven wordt een bedrag van minder dan

€ 301,95

 

5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen, Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 3.17 en 3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

6.1

(niet in gebruik)

 
 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 85,10

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activ., prov. onthef. en Wet geluidsh.

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 10.632,25

 

8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.528,80

 

8.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van de provinciale (ruimtelijke) verordening zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening, voor zover dit voor het vatstellen van een bestemmingsplan of wijzigingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 wordt toegepast, nodig is, bedraagt

€ 3.083,35

 

8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek ter verkrijging van een besluit tot hogere grenswaarde als bedoeld in de artikelen 83 t/m 85 van de Wet geluidhinder, voor zover dit voor het vaststellen van een bestemmingsplan of wijzigingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid, onder, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast, nodig is

€ 1.382,20

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

9.1

(niet in gebruik)

 
 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 178,65

 

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Hoofdstuk 1 Horeca

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 , van de Alcoholwet

 

1.1.1

indien de vergunning wordt aangevraagd uit commercieel oogpunt:

 

1.1.2

voor het vestigen van een nieuwe ondernemer

€ 584,80

1.1.3

voor het vestigen van een nieuw bedrijf

€ 584,80

1.1.4

voor een wijziging in de vorm van de onderneming

€ 584,80

1.1.5

voor een wijziging van de inrichting

€ 584,80

1.1.6

voor een wijziging/toevoeging van leidinggevende

€ 127,55

1.1.7

indien de vergunning wordt aangevraagd uit niet-commercieel oogpunt:

 

1.1.8

voor het vestigen van een nieuwe ondernemer

€ 106,35

1.1.9

voor het vestigen van een nieuw bedrijf

€ 106,35

1.1.10

voor een wijziging in de vorm van de onderneming

€ 106,35

1.1.11

voor een wijziging van de inrichting

€ 106,35

1.1.12

voor een wijziging/toevoeging van leidinggevende

€ 106,35

1.2

Gereserveerd

 

1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet, een eenmalige vergunning

€ 72,10

1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet, een meerjarige vergunning

€ 92,70

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging/aanvulling van een meerjarige ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 33,35

1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing sluitingsuur):

 

1.6.1

voor één dag

€ 11,00

1.6.2

voor één jaar of langer (tot 02.00 uur)

€ 90,05

1.6.3

voor één jaar of langer (tot 04.00 uur)

€ 90,05

1.7

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag exploitatievergunning op grond van artikel 2.28 van de algemene plaatselijke verordening.

€ 497,60

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid (evenementenvergunning) indien het betreft:

 

2.1.1

een aandachtsevenement, een eenmalige vergunning

€ 1.030,00

2.1.2

een regulier evenement, een eenmalige vergunning

€ 70,90

2.1.3

een regulier evenement, een meerjarige vergunning

€ 154,50

2.1.4

het verzetten van de datum van een evenement

€ 35,50

2.1.5

een wijziging/aanvulling van een meerjarige vergunning

€ 70,90

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.2

€ 497,60

3.2

een wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging in het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 91,75

3.3

gereserveerd

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

4.1

(niet in gebruik)

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

5.1

(niet in gebruik)

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

6.1

Vervallen

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

7.1

Aansluitvergunning riolering, het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aansluitvergunning op de riolering

€ 212,65

7.2

Vergunning standplaats, het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het innemen van een standplaats voor:

 

7.2.1

Eén dag per week over het gehele jaar zonder elektra

€ 154,50

7.2.2

vervallen

 

7.2.3

Eén dag of gedeelte daarvan per jaar

€ 51,50

7.2.4

Eén week of gedeelte daarvan per jaar

€ 51,50

7.2.5

Eén maand of gedeelte daarvan per jaar

€ 51,50

7.3

Milieu / bodemgesteldheid, het tarief voor makelaars en instellingen bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de waardebepalende factoren die ten behoeve van een taxatie- en / of verkoop noodzakelijk zijn

€ 55,60

7.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bodeminformatie algemeen bedraagt per locatie

€ 23,40

7.3.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een (digitale) aanvraag om levering van een volledige bodemrapportage bedraagt, ongeacht het aantal pagina's, per locatie

€ 114,85

7.4

Overige APV c.q. Vfl vergunningen het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of vergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening c.q. Verordening fysieke leefomgeving voor zover niet elders in deze verordening met name genoemd:

 

7.4.1

indien de vergunning wordt aangevraagd uit commercieel oogpunt

€ 127,55

7.4.2

indien de vergunning wordt aangevraagd uit niet-commercieel oogpunt

€ 15,95

7.6

Gevelreiniging, artikel 10.63 van de Wet milieubeheer biedt burgemeester en wethouders de bevoegdheid om ontheffing te verlenen voor artikel 10.30 eerste lid Wm, artikel 2 lid 1 van de Lozingsverordening riolering en artikel 4.7a van de APV namelijk de ongezuiverde afvalwaterlozing op de riolering afkomstig van gevelreiniging, tegen te gaan, overlast van het reinigen zelf te voorkomen, verontreiniging van de bodem te voorkomen en toe te zien op een legale afvoer van gevaarlijk afval. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing bedraagt:

€ 114,85

7.7

Ontheffing knalapparaat, aan het verlenen van een ontheffing voor het gebruik van knalapparaten zijn voorschriften verbonden die deels strekken tot het beperken van geluidsoverlast en deels om toezicht op de naleving van de voorschriften te vereenvoudigen. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing bedraagt:

€ 63,95

7.8

Ontheffing stookverbod, aan het verlenen van een ontheffing voor het stoken van vuur zijn voorschriften verbonden die strekken tot het beperken van overlast voor de omgeving en het milieu. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing bedraagt:

€ 63,95

7.9

Kindercentrum, gastouderbureau of gastouderopvang, het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het in exploitatie nemen van:

 

7.9.1

Gastouderopvang

€ 246,65

7.9.2

Buitenschoolse Opvang, Kinderdagverblijf, Gastouderbureau

€ 599,60

7.10

Planologische inlichtingen het tarief voor het schriftelijk verstrekken van inlichtingen over de planologische aspecten van terreinen en gebouwen

€ 30,60