Mandaatbesluit Beheerautoriteit Zuid-Nederland cofinanciering Noord-Brabant EFRO Zuid-Nederland 2021-2027

Geldend van 08-12-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 16-09-2022

Intitulé

Mandaatbesluit Beheerautoriteit Zuid-Nederland cofinanciering Noord-Brabant EFRO Zuid-Nederland 2021-2027

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 19 juli 2022 hebben besloten tot vaststelling van de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 Noord-Brabant;

Overwegende dat op grond van paragraaf 2 van de voornoemde subsidieregeling cofinanciering kan worden aangevraagd voor projecten waarvoor subsidie wordt verleend op grond van de Subsidieregeling OPZuid 2021-2027;

Overwegende dat de uitvoering van de Subsidieregeling OPZuid 2021-2027 is belegd bij de Beheerautoriteit Zuid-Nederland;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten om redenen van doelmatigheid de bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende de verstrekking van cofinanciering op grond van paragraaf 2 van de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 Noord-Brabant wensen te mandateren aan de Beheerautoriteit Zuid-Nederland;

Besluiten:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

  Beheerautoriteit: Beheerautoriteit Zuid-Nederland;

  mandaatregister: openbaar register als bedoeld in artikel 11 van de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 2018.

 • 2. Voor de toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt met mandaat en ondermandaat gelijkgesteld volmacht, respectievelijk ondervolmacht, en machtiging, tenzij bepalingen van dit besluit anders aangeven.

Artikel 2 Mandaatverlening

 • 1. Gedeputeerde Staten verlenen aan de Beheerautoriteit mandaat tot het nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van paragraaf 2 van de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 Noord-Brabant.

 • 2. Het mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot:

  • a.

   het opvragen van aanvullende gegevens indien de aanvraag daartoe aanleiding geeft;

  • b.

   het weigeren, intrekken of wijzigen van subsidieverleningen;

  • c.

   het verlenen van voorschotten;

  • d.

   het betalen van voorschotten en subsidiebedragen;

  • e.

   het betalen van subsidiebedragen in gedeelten;

  • f.

   het opschorten van de verplichting tot betaling van voorschotten of subsidiebedragen;

  • g.

   het terugvorderen van onverschuldigd betaalde voorschotten en subsidiebedragen;

  • h.

   het vaststellen van subsidies;

  • i.

   het wijzigen of intrekken van reeds vastgestelde subsidiebeschikkingen;

  • j.

   de overige ter zake van subsidiëring te nemen uitvoeringsbeslissingen;

  • k.

   het ondertekenen van namens Gedeputeerde Staten genomen besluiten.

 • 3. Het mandaat wordt eveneens verstrekt voor het besluiten op bezwaarschriften gericht tegen de besluiten, bedoeld in het eerste en tweede lid, mits dit mandaat niet wordt uitgeoefend door degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen, en voor het behandelen van (hoger) beroepschriften.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1. De Beheerautoriteit is bevoegd schriftelijk ondermandaat te verlenen aan de onder hem ressorterende leidinggevende functionarissen tot uitoefening van de bevoegdheden waarvoor aan hem krachtens dit besluit mandaat is verleend.

 • 2. De Beheerautoriteit informeert Gedeputeerde Staten over verleend ondermandaat.

Artikel 4 Ondertekening

De Beheerautoriteit brengt in de door hem te nemen besluiten tot uitdrukking dat er sprake is van een in mandaat, namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, genomen besluit en van een door de provincie Noord-Brabant beschikbaar gestelde subsidie.

Artikel 5 Procesvertegenwoordiging

De Beheerautoriteit is ten aanzien van besluiten, bedoeld in artikel 2, gemachtigd om Gedeputeerde Staten te vertegenwoordigen in rechte.

Artikel 6 Instructies

De Beheerautoriteit neemt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Artikel 7 Toepasselijke wet- en regelgeving

De Beheerautoriteit neemt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 Noord-Brabant, en regelgeving omtrent staatssteun en de Algemene verordening gegevensbescherming in acht.

Artikel 8 Informatieplicht

 • 1. De Beheerautoriteit stelt Gedeputeerde Staten tijdig in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten, waarvan hij redelijkerwijs moet aannemen dat kennisneming door hen daarvan gewenst is.

 • 2. Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid, vindt in ieder geval plaats indien:

  • a.

   de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

  • b.

   het besluit ertoe kan leiden dat de provincie aansprakelijk wordt gesteld.

 • 3. Gedeputeerde Staten kunnen op grond van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een voorgenomen besluit bepalen dat van het bij of krachtens dit mandaatbesluit verleende mandaat geen gebruik mag worden gemaakt.

 • 4. Gedeputeerde Staten voorzien de Beheerautoriteit van alle benodigde informatie ten behoeve van de invulling van zijn mandaat.

Artikel 9 Verantwoording

 • 1. De Beheerautoriteit brengt jaarlijks vóór 1 januari verslag uit aan Gedeputeerde Staten over de krachtens dit mandaatbesluit genomen besluiten.

 • 2. Het verslag, bedoeld in het eerste lid, bevat in ieder geval:

  • a.

   een overzicht van de besteding van het uitgetrokken budget voor te verlenen subsidies;

  • b.

   een uiteenzetting van de bij de besteding opgedane ervaringen en de daaruit te trekken conclusies;

  • c.

   een opgave van alle in de voorafgaande periode in mandaat genomen besluiten.

 • 3. Onverminderd het eerste en het tweede lid, verschaft de Beheerautoriteit desgevraagd alle informatie aan Gedeputeerde Staten ter zake van de uitoefening van de ingevolge dit mandaatbesluit aan hem gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 10 Registratie en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit wordt gevoegd in het mandaatregister.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 september 2022 in werking is getreden.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Beheerautoriteit Zuid-Nederland cofinanciering Noord-Brabant EFRO Zuid-Nederland 2021-2027.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 29 november 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels