Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent gebruik, exploitatie en beheer van publiek toegankelijke gebouwde parkeervoorzieningen (Regeling Parkeergarages gemeente Delft 2023)

Geldend van 01-01-2023 t/m 17-10-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent gebruik, exploitatie en beheer van publiek toegankelijke gebouwde parkeervoorzieningen (Regeling Parkeergarages gemeente Delft 2023)

Het college van burgemeester en wethouders van Delft;

gelet op het voorstel tot wijziging van de tarieven van de parkeergarages van 7 oktober 2022 van de directeur van ParkerenDelft BV;

BESLUIT :

vast te stellen de volgende regelingen en voorschriften inzake gebruik, exploitatie en beheer van publiek toegankelijke gebouwde parkeervoorzieningen onder gelijktijdige intrekking van de Regeling Parkeergarages gemeente Delft 2022;

Artikel 1 Algemeen

In dit geheel aan regelingen en voorschriften wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, verstaan onder:

abonnement: een door de ondernemer verstrekt bewijs van toestemming tot het parkeren van een motorvoertuig in de garage volgens de op of bij dit abonnement verstrekte richtlijnen;

gebied B en gebied C:

Gebieden zoals vastgelegd in Figuur 1 zoals opgenomen in de laatste vastgestelde versie van het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft;

week: tijdvak van zeven achtereenvolgende dagen, aanvangende op elke willekeurige dag om 0.00 uur;

maand: een tijdvak van op de kalender aangegeven (niet rekenkundig) één-twaalfde deel van een jaar, aanvangende op de met een bepaald cijfer benoemde dag van die periode op die kalender om 0.00 uur en eindigend op de dag met hetzelfde cijfer –1 benoemde dag van de volgende periode op de (maand)kalender;

ondernemer: de exploitant van de parkeergarages (ParkerenDelft B.V.);

openbare parkeergarage: een publiek toegankelijke gebouwde voorziening met als bestemming het parkeren van motorvoertuigen;

stallingsgarage: een gebouwde voorziening met als bestemming het parkeren van motorvoertuigen, uitsluitend bestemd voor vaste gebruikers met een vaste plaats (Kampveldgarage);

membercard: abonnement voor vaste klanten waarmee van maandag tot en met zondag geparkeerd kan worden. Met dit abonnement kan tegen een gereduceerd dagtarief in de parkeergarages geparkeerd worden. Voor korter parkeren gelden de reguliere garagetarieven. De betaling vindt maandelijks plaats per incasso achteraf;

12/5-maandabonnement: een maandabonnement waarmee van maandag tot en met vrijdag van 06:00/07.00 uur in de ochtend tot 18:00/19.00 uur in de avond op dezelfde dag geparkeerd kan worden in een openbare parkeergarage;

bewonerspas: een pas die alleen wordt uitgegeven aan een bewoner in gebied B of gebied C én geldig is voor één kenteken waarvoor ook een bewonersparkeervergunning voor gebied B of C is uitgegeven. De bewonerspas geldt in één parkeergarages van ParkerenDelft B.V. en geeft recht op reductie op het parkeertarief. Bewoners van gebied B mogen kiezen uit de Marktgarage, de Prinsenhofgarage of de Zuidpoortgarage. Bewoners van gebied C komen alleen in aanmerking voor de Prinsenhofgarage;

bewonersabonnement: een abonnement tegen gereduceerd tarief, alleen uit te geven aan een bewoner met recht op een bewonersparkeervergunning in gebied B of gebied C én geldig voor één kenteken. Het bewonersabonnement is geldig in één parkeergarage van ParkerenDelft B.V. Bewoners van gebied B mogen kiezen uit de Prinsenhofgarage of de Zuidpoortgarage. Bewoners van gebied C komen alleen in aanmerking voor de Prinsenhofgarage.

Vergunningsrecht tweede woning: een abonnement tegen gereduceerd tarief, alleen uit te geven aan een bewoner met een tweede woning in gebied B én geldig voor één kenteken. Het abonnement is geldig in één parkeergarage van ParkerenDelft B.V. Bewoners van gebied B mogen kiezen uit de Prinsenhofgarage of de Zuidpoortgarage.

Artikel 2 Aanwijzing

Als parkeergarage in de zin van dit geheel aan regelingen en voorschriften wordt aangewezen:

 • -

  De Phoenixgarage, gevestigd aan de Phoenixstraat 29;

 • -

  De Zuidpoortgarage, gevestigd aan Zuidwal 14;

 • -

  De Kampveldgarage, gevestigd aan het Kampveld 10;

 • -

  De Marktgarage, gevestigd aan de Willem Naghelstraat 1;

 • -

  De Prinsenhofgarage, gevestigd aan de Kampveldweg 3.

Artikel 3 Exploitatie

 • 1. De garages worden geëxploiteerd als onderneming;

 • 2. De exploitatie van de Phoenixgarage, Zuidpoortgarage, Kampveldgarage, Prinsenhofgarage en de Marktgarage geschiedt door de ondernemer.

Artikel 4 Organisatie van het beheer

 • 1. De ondernemer stelt voor de exploitatie en het beheer van de garages een reglement vast. In dit reglement wordt, per in artikel 2 genoemde parkeergarage, in ieder geval nadere regels gegeven inzake de organisatie van het beheer van de parkeergarage, de realisatie van veiligheid, alsmede het onderhoud van het gebouw, het interieur en de apparatuur;

 • 2. De ondernemer stelt richtlijnen vast inzake het gedrag van gebruikers van de garage en de aansprakelijkheid;

 • 3. De ondernemer kan nadere regels stellen inzake toegang tot en gebruik van een parkeergarage;

 • 4. De ondernemer kan nadere regels stellen gericht op het bevorderen van het gebruik van een parkeergarage;

 • 5. De ondernemer kan overeenkomsten met derden sluiten gericht op het bevorderen van het gebruik van een parkeergarage.

Artikel 5 Weigeren of ontzeggen van toegang tot de garages

 • 1. De ondernemer kan een voertuig, een bestuurder, een inzittende of overige personen de toegang tot de garage weigeren of ontzeggen indien een redelijk vermoeden bestaat dat het verlenen van deze toegang een bedreiging van de orde of de verkeersveiligheid in de parkeergarage kan betekenen;

 • 2. De ondernemer kan een voertuig of een goed dat zich in, op of aan een voertuig bevindt, de toegang tot de parkeergarage weigeren of ontzeggen, indien een redelijk vermoeden bestaat dat het verlenen van toegang een risico van letsel of schade tot gevolg kan hebben of anderszins een bedreiging van de veiligheid in de parkeergarage kan betekenen.

Artikel 6 Tarieven

 • 1. Voor het parkeren van een voertuig in een openbare parkeergarage worden de volgende tarieven gehanteerd:

  € 0,80

  Per 15 minuten in de Phoenixgarage, de Zuidpoortgarage, Marktgarage en Prinsenhofgarage voor alle uren aanvangend op het moment van inrijden

  € 19,20

  Per 24 uur in de Zuidpoortgarage, Prinsenhofgarage en de Marktgarage, aanvangend op het moment van inrijden

  € 32,00

  Per 24 uur in de Phoenixgarage, aanvangend op het moment van inrijden

  € 70,00

  Per week in de Zuidpoortgarage, Prinsenhofgarage en de Marktgarage, met een tevoren aangeschafte weekkaart

  € 100,00

  Per week in de Phoenixgarage met een tevoren aangeschafte weekkaart

  € 180,00

  Per maand, met een tevoren aangeschafte maandkaart voor de Phoenixgarage, Prinsenhofgarage, Zuidpoortgarage en Marktgarage

  € 900,00

  Per jaar, voor een motor met een tevoren aangeschaft jaarabonnement voor de Phoenixgarage, Prinsenhofgarage, Zuidpoortgarage en de Marktgarage

  € 1795,00

  Per jaar, voor voertuigen uitgezonderd motoren met een tevoren aangeschaft jaarabonnement voor de Phoenixgarage, Prinsenhofgarage, Zuidpoortgarage en de Marktgarage

  € 91,00

  Per maand, met een 12/5-maandabonnement voor de Phoenixgarage, Prinsenhofgarage, Zuidpoortgarage en Marktgarage

 • 2. Voor het parkeren van een voertuig in de stallingsgarage worden de volgende tarieven gehanteerd:

  € 150,00

  Per maand, voor een vaste plek voor een auto in de Kampveldgarage

  € 75,00

  Per maand, voor een vaste plek voor een motor in de Kampveldgarage

 • 3. Voor regelmatige gebruikers van de parkeergarages van Parkeren Delft B.V. kan een membercard worden aangeschaft tegen een vast tarief per jaar dat reductie geeft op het dagtarief in de Zuidpoortgarage, de Prinsenhofgarage, de Phoenixgarage en de Marktgarage:

  € 11,00

  Per jaar, voor reductie op het dagtarief, de gebruikskosten worden maandelijks achteraf geïncasseerd.

  Het dagtarief met membercard is € 14,00 voor Zuidpoortgarage, Prinsenhofgarage en de Marktgarage en € 18,00 voor de Phoenixgarage

 • 4. Voor regelmatig bewonersgebruik van de parkeergarages van Parkeren Delft B.V. kan een bewonerspas worden aangeschaft tegen een vast tarief per jaar dat reductie geeft in de Zuidpoortgarage, de Prinsenhofgarage of de Marktgarage:

  € 11,00

  Per jaar, voor parkeren tegen gereduceerd tarief met een bewonerspas. Het gereduceerde tarief is € 0,11 per uur of gedeelte van een uur tussen 17:00 uur en 10:00 uur en € 0,53 per uur of gedeelte van een uur tussen 10:00 uur en 17:00 uur. Dit artikel is niet verkrijgbaar voor de Phoenixgarage. Zie artikel 1 en artikel 8 voor overige voorwaarden.

 • 5. Voor het parkeren van een voertuig met een bewonersabonnement gelden de volgende tarieven:

  € 300,00

  Per jaar of deel van een jaar, met een tevoren aangeschaft jaarabonnement voor een eerste auto op één kenteken voor de Prinsenhofgarage of de Zuidpoortgarage voor bewoners met een vergunningrecht op dat kenteken voor gebied B of C. Zie artikel 1 en artikel 8 voor overige voorwaarden.

  € 500,00

  Per jaar of deel van een jaar, met een tevoren aangeschaft jaarabonnement voor een tweede en volgende auto op één kenteken voor de Prinsenhofgarage of de Zuidpoortgarage voor bewoners met een vergunningrecht op dit kenteken voor gebied B of C. Zie artikel 1 en artikel 8 voor overige voorwaarden.

  € 500,00

  Per jaar of deel van een jaar, met een tevoren aangeschaft jaarabonnement op één kenteken voor de Prinsenhofgarage of de Zuidpoortgarage voor bewoners met een vergunningsrecht voor de tweede woning op dit kenteken voor gebied B. Zie artikel 9 voor overige voorwaarden.

 • 6. Alle in dit artikel genoemde tarieven zijn inclusief het wettelijk vastgestelde omzetbelastingpercentage;

 • 7. De tarieven worden vastgesteld door het college door middel van wijziging van de Regeling Parkeergarages gemeente Delft. Het reglement van de ondernemer wordt na besluitvorming in het college aangepast op de nieuw geldende tarieven. De gewijzigde tarieven gaan in per 1 januari 2023.

Artikel 7 Openingstijden

 • 1. De parkeergarages zijn 24 uur per dag geopend;

 • 2. De ondernemer is bevoegd de in lid 1 genoemde openingstijden om redenen van algemeen belang te verminderen voor zover dit mogelijk is bij een adequate exploitatie van de garage.

Artikel 8 Bewonerspas en bewonersabonnement

 • 1. Indien een bewonersabonnement voor een eerste auto wordt afgenomen, geldt voor alle volgende aanvragen van bewonersparkeervergunningen of bewonersabonnementen op het adres van de bewonersabonnementhouder, het tarief voor de tweede en volgende bewonersparkeervergunning, danwel het bewonersabonnement voor een tweede of volgende auto;

 • 2. De ondernemer is bevoegd de uitgifte van het aantal bewonerspassen te limiteren. De limiet mag echter niet lager liggen dan 100 bewonerspassen voor de Marktgarage, 300 voor de Prinsenhofgarage en 150 voor de Zuidpoortgarage.

 • 3. Nieuw uit te geven bewonersabonnementen zijn gelimiteerd:

  • a.

   voor gebied B op 100 bewonersabonnementen voor de eerste auto in de Prinsenhofgarage;

  • b.

   voor gebied B op 130 bewonersabonnementen voor de tweede en volgende auto’s in de Prinsenhofgarage of de Zuidpoortgarage;

  • c.

   voor gebied C op 150 bewonersabonnementen totaal (voor de eerste en voor de tweede en volgende auto’s) in de Prinsenhofgarage;

 • 4. De bewonersabonnementenuitgegeven vóór 1-11-2020 worden niet meegerekend in de limiteringen onder lid 3;

 • 5. Ingeval tot beperking van uitgifte wordt besloten, worden bewonerspassen en bewonersabonnementen uitgegeven op volgorde van aanvraag.

Artikel 9 Vergunningsrecht tweede woning

Een vergunningsrecht tweede woning voor parkeergebied B kan worden verleend aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig:

 • a.

  die in de Basisregistratie Personen ingeschreven staat in het gebied waarvoor de vergunning wordt verstrekt;

 • b.

  die door middel van huur en/of koopovereenkomsten kan aantonen dat hij het betreffende adres in het gebied waarvoor de vergunning wordt verstrekt als tweede woning in gebruik heeft en de eerste woning van de eigenaar of houder:

  • I.

   buiten de metropoolregio Rotterdam Den Haag gelegen is;

  • II.

   binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag gelegen is en er een bewijs van economische binding van de eigenaar of houder met Delft kan worden getoond.

   Dit kan zijn:

  • i.

   een arbeidscontract voor minimaal 1 jaar bij een werkgever in Delft;

  • ii.

   een opdrachtverlening voor minimaal 1 jaar van een bedrijf in Delft;

  • iii.

   een KvK-inschrijving van het bedrijf in Delft, indien het bedrijf niet is gevestigd op het tweede adres in Delft.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regelingen en voorschriften inzake gebruik, exploitatie en beheer van publiek toegankelijke gebouwde parkeervoorzieningen kan worden aangehaald als “Regeling Parkeergarages gemeente Delft 2023”.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2023.

Ondertekening

Delft, 29 november 2022

Burgemeester en wethouders van Delft

, burgemeester

, secretaris