Regeling Parkeergarages gemeente Purmerend

Geldend van 26-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Regeling Parkeergarages gemeente Purmerend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

Overwegende dat het wenselijk en noodzakelijk is om voorschriften inzake gebruik, exploitatie en beheer van publiek toegankelijke gebouwde parkeervoorzieningen van de gemeente Purmerend vast te stellen,

B E S L U I T E N:

Vast te stellen de volgende Regeling Parkeergarages gemeente Purmerend.

Artikel 1 Algemeen

In dit geheel aan regelingen en voorschriften wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, verstaan onder:

abonnement: een door de exploitant verstrekt bewijs van toestemming tot het parkeren van een motorvoertuig in de parkeergarage volgens de bij dit abonnement verstrekte richtlijnen;

kwartaal: tijdvak van drie achtereenvolgende maanden, aanvangend op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

jaar: tijdvak van twaalf achtereenvolgende maanden, aanvangend op 1 januari.

exploitant: de exploitant van de parkeergarage

parkeergarage: een publiek toegankelijke gebouwde voorziening met als bestemming het parkeren van motorvoertuigen;

bewonersabonnement: een 7*24 uurs abonnement dat alleen wordt uitgegeven aan bewoners van de appartementencomplexen Claxonate (Kanaalzicht 1 t/m. 24) en Neckerpoort (Neckerdijk 2-A t/m 2-H, 2-J t/m 2-N, 2-P t/m 2-U, 3-A. t/m 3-H, 3-J t/m 3-L). Recht op dit abonnement heeft diegene die als bewoner van een van de genoemde appartementencomplexen staat ingeschreven en in het bezit is van een voertuig met een daarbij op naam gesteld kentekenbewijs of leaseverklaring.

beperkt bedrijfsabonnement: een abonnement voor bedrijven dat recht geeft om in de parkeergarage te parkeren op maandag t/m zaterdag van 08:00 – 18:30 uur, op vrijdagavond tot 21:30 uur. Buiten deze tijden wordt het reguliere tarief in rekening gebracht.

bedrijfsabonnement: een 7*24 uurs abonnement voor bedrijven dat het recht geeft om in de parkeergarage te parkeren.

Artikel 2 Aanwijzing

Als parkeergarage in de zin van dit geheel aan regelingen en voorschriften wordt aangewezen:

 • De parkeergarage gevestigd aan Schoolplein 9, verder te noemen Claxonate.

 • De parkeergarage gevestigd aan Purmersteenweg 44, verder te noemen Stadhuispleingarage.

Artikel 3 Exploitatie

 • 1. De parkeergarage wordt geëxploiteerd als onderneming.

 • 2. De exploitatie van de parkeergarage geschiedt door de exploitant. De exploitant is de gemeente, of op een nader te bepalen moment een ondernemer waarmee een huurovereenkomst voor de parkeergarage is aangegaan.

Artikel 4 Organisatie van het beheer

 • 1. De gemeente stelt voor de exploitatie en het beheer van de parkeergarage een reglement vast. In dit reglement worden, per in artikel 2 genoemde parkeergarage, in ieder geval nadere regels gegeven inzake het beheer van de parkeergarage, privacy richtlijnen, de realisatie van schoon, heel en veilig, alsmede het onderhoud van het gebouw.

 • 2. De exploitant stelt richtlijnen vast inzake het gedrag van gebruikers van de parkeergarage en aansprakelijkheid.

 • 3. De exploitant kan nadere regels stellen inzake toegang tot en gebruik van een parkeergarage.

 • 4. De exploitant kan nadere regels stellen gericht op het bevorderen van het gebruik van een parkeergarage.

Artikel 5 Weigeren of ontzeggen van toegang tot de parkeergarage

 • 1. De exploitant kan een voertuig, een bestuurder, een inzittende of overige personen de toegang tot de parkeergarage weigeren of ontzeggen indien een redelijk vermoeden bestaat dat het verlenen van deze toegang een bedreiging van de orde of de verkeersveiligheid in de parkeergarage kan betekenen dan wel indien de betreffende persoon zich stelselmatig niet houdt aan de regels en algemene voorwaarden van de parkeergarage.

 • 2. De ondernemer kan een voertuig of een goed dat zich in, op of aan een voertuig bevindt, de toegang tot de parkeergarage weigeren of ontzeggen, indien een redelijk vermoeden bestaat dat het verlenen van toegang een risico van letsel of schade tot gevolg kan hebben of anderszins een bedreiging van de veiligheid in de parkeergarage kan betekenen.

Artikel 6 Bewonersabonnementen

 • 1. De uitgifte van abonnementen geschiedt op kenteken.

 • 2. Een abonnement is niet overdraagbaar.

 • 3. Het maximaal aantal te verstrekken bewonersabonnementen is 54.

 • 4. Er wordt maximaal 1 bewonersabonnement per adres verstrekt.

 • 5. Recht op het bewonersabonnement heeft diegene die als bewoner van appartementencomplex Claxonate (Kanaalzicht) staat ingeschreven en in het bezit is van een voertuig met een daarbij op naam gesteld kentekenbewijs of leaseverklaring. Het abonnement wordt ook op dat kenteken verstrekt.

 • 6. Recht op het bewonersabonnement heeft diegene die als bewoner van appartementencomplex Neckerpoort (Neckerdijk) staat ingeschreven en in het bezit is van een voertuig met een daarbij op naam gesteld kentekenbewijs of leaseverklaring.

 • 7. Per 1-1-2025 gebeurt de uitgifte van een bewonersabonnement aan een bewoner van appartementencomplex Neckerpoort (Neckerdijk) alleen in het kader van verlengen. Er worden geen nieuwe bewonersabonnementen uitgegeven.

 • 8. De voorwaarden genoemd in lid 5 en 6 worden periodiek getoetst. Het niet voldoen aan de voorwaarden genoemd in lid 5 en 6 is te allen tijde reden om het abonnement in te trekken/ te beëindigen.

Artikel 7 Bedrijfsabonnementen

 • 1. De uitgifte van abonnementen geschiedt op kenteken.

 • 2. Een abonnement is niet overdraagbaar.

 • 3. De uitgifte van een bedrijfsabonnement of een beperkt bedrijfsabonnement gebeurt alleen in het kader van verlengen. Er worden geen nieuwe bedrijfsabonnementen uitgegeven.

 • 4. Per 1-1-2025 wordt de uitgifte van bedrijfsabonnementen in de huidige vorm volledig gestaakt.

Artikel 8 Maandabonnementen

 • 1. De uitgifte van maandabonnementen geschiedt op kenteken.

 • 2. Een maandabonnement is niet overdraagbaar.

Artikel 9 Overige abonnementen

De exploitant is verplicht om vanaf 1 juli 2021 abonnementen aan te bieden tegen maximaal een marktconform tarief voor minimaal 20% van het totaal aantal parkeerplaatsen in de parkeergarage.

Artikel 10 Tarieven

 • 1. Voor het parkeren van een voertuig in de parkeergarage worden de volgende tarieven gehanteerd met ingang van 1 juli 2023:

  Product

  Tarief

  Uurtarief (€ 0,60 per 20 minuten) tussen 07:00 en 22:00 uur

  € 1,80

  Maximaal tarief per 24 uur (aaneengesloten parkeren) Claxonate

  € 9,00

  Maximaal tarief per 24 uur (aaneengesloten parkeren) Stadhuispleingarage

  € 7,50

  Bewonersabonnement (24/7) – per jaar 

  € 486,21

  Bewonersabonnement (24/7) – per kwartaal

  € 133,77

  Beperkt bedrijfsabonnement – per jaar

  € 594,39

  Beperkt bedrijfsabonnement – per kwartaal

  € 164,01

  Bedrijfsabonnement (24/7) – per jaar

  € 726,99

  Bedrijfsabonnement (24/7) – per kwartaal

  € 196,57

  Maandabonnement (24/7)

  € 91,59

  Administratiekosten abonnement (eenmalig)

  € 27,-

  4-uurs kaart (minimale afname van 50, prijs per kaart)

  € 4,00

  Dagkaart (minimale afname van 50, prijs per kaart)

  € 6,00

 • 2. Alle in dit artikel genoemde tarieven zijn inclusief het wettelijk vastgestelde omzetbelastingpercentage (btw).

 • 3. De tarieven voor de in lid 1 genoemde bewoners- en bedrijfsabonnementen worden tot 1 januari 2025 jaarlijks geïndexeerd . Het college van B&W besluit over het percentage.

 • 4. Vanaf 1 januari 2025 is een jaarlijkse tariefsverhoging van maximaal 5% (incl. indexatie) van toepassing op de in lid 1 genoemde tarieven voor de bewonersabonnementen.

 • 5. De exploitant is bevoegd om ter stimulering van het gebruik van de parkeergarage tijdelijke of specifieke tariefacties te houden dan wel specifieke producten te ontwikkelen.

Artikel 11 Openingstijden

 • 1. De parkeergarage is 24 uur per dag geopend.

 • 2. De ondernemer is bevoegd de in lid 1 genoemde openingstijden om redenen van algemeen belang te verminderen voor zover dit mogelijk is bij een adequate exploitatie van de parkeergarage.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regelingen en voorschriften inzake gebruik, exploitatie en beheer van publiek toegankelijke gebouwde parkeervoorzieningen kan worden aangehaald als “Regeling Parkeergarages gemeente Purmerend”.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Het besluit Tabel met tarieven en openingstijden (1 januari 2020) behorend bij de Algemene voorwaarden en bepalingen voor parkeren in de parkeergarage Claxonate, vastgesteld op 7 januari 2020 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, met uitzondering van artikel 10 dat op 1 januari 2023 in werking treedt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 8 november 2022

Purmerend,

burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

H.J.C. Welage

de burgemeester,

E. van Selm