Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023

Geldend van 06-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023

De raad van de gemeente Almere,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Besluit

vast te stellen de volgende:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De in artikel 1 van de Marktverordening Almere 2012 en de daaropvolgende vastgestelde nadere regels gegeven begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op deze verordening voor zover die begrippen in deze verordening voorkomen.

Artikel 2 Belastbare feiten

Onder de naam “marktgelden” worden op grond van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel rechten geheven voor het innemen van een standplaats en voor het door of vanwege de gemeente verstrekken van diensten ten gunste van een standplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die van een standplaats gebruik maakt c.q. degene aan wie een vergunning daartoe wordt verleend, of bij gebreke van deze, degene die in zijn of haar plaats treedt, dan wel degene aan wie een meeloperspas of een standwerkerspas wordt verstrekt.

Artikel 4 Belastingtijdvak

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel rechten zijn opgenomen die:

per marktdag worden geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan de duur van de markt;

per kwartaal worden geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal.

Artikel 5 Maatstaven en tarieven van heffing

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent de aanvang en einde van de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak

 • 1. Het recht is verschuldigd bij de aanvang van een belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van een belastingtijdvak aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht aanvangt in de loop van een belastingtijdvak is ten aanzien van vaste standplaatsen, tot het eind van dat tijdvak, het tarief voor dagplaatsen verschuldigd.

 • 3. Indien de belastingplicht eindigt in de loop van een belastingtijdvak wordt ten aanzien van vaste standplaatsen ontheffing verleend over de resterende marktdagen in dat tijdvak, met dien verstande dat dan over de dagen, gedurende welke de vaste standplaats wel is gebruikt, marktgeld verschuldigd is naar het tarief voor een dagplaats.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de op grond van deze verordening en de daarbij behorende tabel geheven marktgelden worden betaald op het tijdstip van uitreiking van de kennisgeving, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

 • 2. Indien de kennisgeving als bedoeld in artikel 7 wordt toegezonden, dient het marktgeld te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving, behoudens het bepaalde in het derde lid.

 • 3. Als de in het tweede lid bedoelde kennisgeving een vaste standplaats betreft en het verschuldigde bedrag door middel van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kan worden afgeschreven, dan moeten de marktgelden worden betaald in 3 gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 9 Teruggaaf

Indien van een vaste standplaats door omstandigheden buiten de wil van de belastingplichtige om gedurende een belastingtijdvak geen dan wel kortere tijd gebruik is gemaakt van de vaste standplaats, wordt op aanvraag teruggaaf van het teveel betaalde marktgeld verleend, met dien verstande dat dan over de dagen, gedurende welke de vaste standplaats wel is gebruikt, marktgeld verschuldigd is naar het tarief voor een dagplaats.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening marktgelden Almere 2022” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening marktgelden Almere 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 november 2022

de griffier, de voorzitter,

G.J. Broer, A.T.B. Bijleveld - Schouten

Bijlage Tarieventabel behorende bij de verordening Marktgelden 2023

Bedragen in euro

Hoofdstuk 1. Standplaatsen

1.1

Voor de markt in Almere Buiten bedraagt het marktgeld per strekkende meter frontbreedte van de standplaats (m¹)

Tarief 2023

1.1.1

voor een dagplaats per marktdag

€ 2,20

1.1.2

met een minimum per standplaats van

€ 8,80

1.1.3

voor een vaste standplaats per kwartaal

€ 25,75

1.1.4

met een minimum van

€ 103,00

 

 

 

1.2

Voor de markt in Almere Haven bedraagt het marktgeld per strekkende meter frontbreedte van de standplaats (m¹):

 

1.2.1

voor een dagplaats per marktdag

€ 2,20

1.2.2

met een minimum per standplaats van

€ 8,80

1.2.3

voor een vaste standplaats per kwartaal

€ 25,75

1.2.4

met een minimum van

€ 103,00

 

 

 

1.3

Voor de markt in Almere Stad bedraagt het marktgeld per strekkende meter frontbreedte van de standplaats (m¹):

 

1.3.1

Voor een dagplaats per marktdag

€ 4,25

1.3.2

met een minimum per standplaats van

€ 17,00

1.3.3

voor een vaste standplaats per kwartaal

€ 51,50

 

met een minimum van

€ 206,00

Hoofdstuk 2. Elektrische aansluitingen

2.1A

Het tarief voor het gebruik van elektrische aansluitingen bij dagplaatsen in Almere-Buiten en in Almere-Haven bedraagt per dag bij een verbruiksvermogen:

 Tarief 2023

2.1A.1

tot en met 750 Watt

€ 1,25

2.1A.2

van meer dan 750 Watt, doch niet meer dan 1500 Watt

€ 2,50

2.1A.3

van meer dan 1500 Watt, doch niet meer dan 3000 Watt

€ 3,75

2.1A.4

van meer dan 3000 Watt, doch niet meer dan 4500 Watt

€ 5,00

2.1A.5

van meer dan 4500 Watt, doch niet meer dan 6000 Watt

€ 6,25

2.1A.6

van meer dan 6000 Watt

€ 7,50

 

 

 

2.1B

Het tarief voor het gebruik van elektrische aansluitingen bij dagplaatsen in Almere-Stad bedraagt per dag bij een verbruiksvermogen:

 

2.1B.1

tot en met 750 Watt

€ 2,50

2.1B.2

van meer dan 750 Watt, doch niet meer dan 1500 Watt

€ 5,00

2.1B.3

van meer dan 1500 Watt, doch niet meer dan 3000 Watt

€ 7,50

2.1B.4

van meer dan 3000 Watt, doch niet meer dan 4500 Watt

€ 10,00

2.1B.5

van meer dan 4500 Watt, doch niet meer dan 6000 Watt

€ 12,50

2.1B.6

van meer dan 6000 Watt

€ 15,00

2.2

Het tarief voor het gebruik van elektrische aansluitingen bij vaste standplaatsen op de markt in Almere-Buiten en in Almere-Haven bedraagt per kwartaal bij een verbruiksvermogen:

 

2.2.1

tot en met 750 Watt

€ 16,35

2.2.2

van meer dan 750 Watt, doch niet meer dan 1500 Watt

€ 32,70

2.2.3

van meer dan 1500 Watt, doch niet meer dan 3000 Watt

€ 49,05

2.2.4

van meer dan 3000 Watt, doch niet meer dan 4500 Watt

€ 65,40

2.2.5

van meer dan 4500 Watt, doch niet meer dan 6000 Watt

€ 81,75

2.2.6

van meer dan 6000 Watt

€ 98,10

 

 

 

2.3

Het tarief voor het gebruik van elektrische aansluitingen bij vaste standplaatsen op de markt in Almere-Stad bedraagt per kwartaal bij een verbruiksvermogen:

 

2.3.1

tot en met 750 Watt

€ 32,70

2.3.2

van meer dan 750 Watt, doch niet meer dan 1500 Watt

€ 65,40

2.3.3

van meer dan 1500 Watt, doch niet meer dan 3000 Watt

€ 98,10

2.3.4

van meer dan 3000 Watt, doch niet meer dan 4500 Watt

€ 130,80

2.3.5

van meer dan 4500 Watt, doch niet meer dan 6000 Watt

€ 163,50

2.3.6

van meer dan 6000 Watt

€ 196,20

 

 

 

De in dit hoofdstuk genoemde tarieven zijn exclusief BTW

 

Hoofdstuk 3. Vergunningen voor vaste standplaatsen, meeloperspassen en standwerkerspassen

3.1

Het tarief bedraagt voor:

Tarief 2023

3.1.1

het verlenen van een vergunning tot het innemen van een vaste standplaats op een markt

€ 179,40

3.1.2

het overschrijven van een vergunning tot het innemen van een vaste standplaats op een ander persoon

€ 125,60

3.1.3

een ontheffing teneinde een vaste standplaats te laten waarnemen door een ander persoon

€ 89,70

3.1.4

het verstrekken van een meeloperspas of een standwerkerspas

€ 58,75

3.1.5

het verlengen van de geldigheidsduur van een meeloperspas of een standwerkerspas

€ 41,15

Behorende bij raadsbesluit van 24 november 2022

De griffier van Almere,

G.J. Broer