Regeling vervallen per 21-12-2023

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van leges (Legesverordening Edam-Volendam 2023)

Geldend van 06-07-2023 t/m 20-12-2023

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van leges (Legesverordening Edam-Volendam 2023)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES EDAM-VOLENDAM 2023.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c. maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d. jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Register door ambtenaren in de uitoefening van hun functie.

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 (evenementenvergunningen) van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam.

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor zover die aanvraag betrekking heeft op het plaatsen van zonnepanelen op panden.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • a.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • b.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoerings-besluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet  bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • c.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, uiterlijk een maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 1, artikel 9 (speelautomaten)

  • 2.

   hoofdstuk 2, artikel 3 (akten burgerlijke stand)

  • 3.

   hoofdstuk 2, artikel 4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen)

  • 4.

   hoofdstuk 2, artikel 6 (verklaring omtrent het gedrag)

  • 5.

   hoofdstuk 2, artikel 8 (reisdocumenten)

  • 6.

   hoofdstuk 2, artikel 9 (rijbewijzen)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Legesverordening 2022” van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De bekendmaking van het in Titel 2, artikel 1, onderdeel 1.1.2, van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde normblad, geschiedt door terinzagelegging.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Edam-Volendam 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 15 december 2022,

de griffier,

mr. M. van Essen.

de voorzitter,

L.J. Sievers.

Bijlage 1 Tabel van tarieven

Behorende bij de Legesverordening Edam-Volendam 2023

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

HOOFDSTUK 1

1

Algemeen

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,60

2

Kaarten, tekeningen, e.d.

 

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de hiervoor onder 1 genoemde stukken, dan wel van kopieën of lichtdrukken daarvan, een en ander voor zover deze stukken in de volgende artikelen of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genoemd:

 

2.1.1

per kaart, tekening of kopie op A0-formaat afgedrukt

€ 16,40

2.1.2

voor een mini-plattegrond van de gemeente (model S333a)

€ 2,85

2.1.3

voor een mini-plattegrond van de gemeente (kleurenmodel)

€ 3,00

2.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een lichtdruk, afdruk of kopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, bouwkundige tekening of tekening van technische installaties op een formaat groter dan A3, per afdruk

€ 16,40

3

Kadaster

 

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

3.1.1

raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken:

 

3.1.1.1

indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente is verkregen: per half uur of een gedeelte daarvan

€ 9,40

3.1.1.2

in de gevallen anders dan genoemd onder 3.1.1.1:

per half uur of gedeelte daarvan

€ 4,60

3.1.2

door de belanghebbende nemen van afschriften van of uittreksels uit de kadastrale stukken, naast de onder 3.1.1 genoemde rechten:

per perceel of gedeelte van een perceel

€ 3,80

3.1.3

al dan niet schriftelijk verstrekken van een opgave van gegevens uit de kadastrale stukken, per perceel of gedeelte van een perceel

€ 6,55

4

Gemeentearchief

 

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afbeeldingen, afschriften van en uittreksels uit de in het archief berustende stukken, een en ander voor zover deze stukken niet afzonderlijk en elders in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd: per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 7,90

4.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor:

 • 1.

  het geven van inlichtingen voor het opstellen van taxatierapporten voor onroerende zaken door derden;

 • 2.

  ter zake van het ter plaatse geldende bestemmingsplan;

 • 3.

  ter zake van de bodemsituatie;

 • 4.

  overige doeleinden;

per bestede tijdseenheid van 10 minuten of een gedeelte daarvan:

€ 10,85

5

Bestuursstukken

 

5.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

5.1.1

een exemplaar van de gemeentebegroting met bijlagen

€ 81,65

5.1.2

een exemplaar van de gemeenterekening met bijlagen

€ 81,65

6

Verordeningen

 

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

6.1.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam

€ 48,60

6.1.2

een exemplaar van de Bouwverordening Edam-Volendam

€ 68,00

6.1.3

een exemplaar van een andere dan de onder 6.1.1 en 6.1.2 genoemde verordeningen:

 

6.1.3.1

per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 0,60

6.1.3.2

tot een maximum per exemplaar van

€ 15,95

7

Rapporten, publicaties, e.d.

 

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een door of vanwege het gemeentebestuur samengesteld rapport of publicatie, welke in druk verkrijgbaar is gesteld:

 

7.1.1

per vier bladzijden, bedrukt of onbedrukt

€ 1,95

7.1.2

tot een maximum per exemplaar van

€ 15,95

8

Beschikkingen (algemeen)

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een gunstige beschikking op verzoekschriften, van een vergunning of ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en elders in deze verordening dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd: per beschikking

€ 32,60

9

Speelautomaten

 

9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

9.1.1

voor één speelautomaat

€ 226,50

9.1.2

voor twee speelautomaten

€ 317,00

10

Ontheffing sluitingsuur

 

10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

 

10.1.1

indien de ontheffing voor een keer geldt

€ 27,25

10.1.2

indien de ontheffing voor een geldigheidsduur van een kalenderjaar of een gedeelte van een kalenderjaar geldt:

 

10.1.2.1

voor een dag per week

€ 163,20

10.1.2.2

voor twee dagen per week

€ 217,60

10.1.2.3

voor meer dan twee dagen per week

€ 326,35

11

Loterijen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen

€ 10,85

12

Terrasvergunning

 

12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning op basis van artikel 2:10A van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

 

12.1.1

voor een vergunning voor onbepaalde tijd

€ 136,00

12.1.2

voor een tijdelijke vergunning

€ 38,15

13

Vuurwerk

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk op de daarvoor geldende verkoopdagen als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam

€ 108,75

14

Ontheffing vestigingsbeleidbepalingen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een voorwaardelijke vrijstelling van de privaatrechtelijke vestigingsbeleidbepalingen ten behoeve van verkoop van een woning met vrije vestiging

€ 108,75

15

Verkeer en vervoer

 

15.1

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

15.1.1

het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met betrekking tot het in artikel 25, eerste lid, van het Reglement bedoelde verbod:

 

15.1.1.1

geldig voor een dag

€ 9,40

15.1.1.2

geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan

€ 21,75

15.1.2

het verstrekken van een vergunning voor een parkeerplaats aangeduid met bord E09 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, of gelegen binnen een zone aangeduid met bord E09 uit bijlage 1 van het Reglement met opschrift zone:

 

15.1.2.1

geldig voor een dag

€ 9,40

15.1.2.2

geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan

€ 21,75

15.1.3

het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover niet bedoeld onder lid 15.1.1 van dit artikel:

 

15.1.3.1

geldig voor een dag

€ 9,40

15.1.3.2

geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan

€ 21,75

15.1.4

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 36,05

15.1.5

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen, verlengen of wijzigen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB)

€ 37,55

15.2

Indien voor het verkrijgen of verlengen van een gehandicapten-parkeerkaart een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 2 van het Besluit gehandicaptenparkeerkaart heeft plaatsgehad, wordt het onder 15.1.5 van dit artikel vermelde bedrag verhoogd met

€ 40,40

15.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een parkeerschijf

€ 2,00

16

Ondergrondse infrastructuur

 

16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Edam-Volendam

€ 204,85

16.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het onder 16.1 vermelde bedrag per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,20

16.2

Het in onder 16.1 genoemde bedrag wordt:

 

16.2.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 81,85

16.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

16.3

Indien een begroting als bedoeld onder 16.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop

de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

16.4

Het tarief bedoeld in onderdeel 16.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

17

Opbreekvergunning

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam

€ 204,85

18

Ontheffing straatartiest, straatfotografie of filmoperateur

 

18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing om (buiten de kermisperioden in de gemeente) op te mogen treden als straatartiest, straatfotograaf of filmoperateur op de openbare weg, als bedoeld in artikel 2:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

 

18.1.1

geldig voor een dag

€ 38,10

18.1.2

geldig voor zes dagen

€ 81,65

18.1.3

geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan

€ 163,20

18.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing om op te mogen treden als straatfotograaf tijdens de kermissen in Edam en/of Volendam op de openbare weg, als bedoeld in artikel 2:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

 

18.2.1

gedurende de gehele kermisperiode in Edam

€ 136,00

18.2.2

gedurende de gehele kermisperiode in Volendam

€ 136,00

19

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)

 

19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per perceel tot het verstrekken van:

 

19.1.1

een uittreksel uit het WKPB-beperkingenregister

€ 11,10

19.1.2

een uittreksel uit het WKPB-register

€ 11,10

19.1.3

een onbelastverklaring uit het WKPB-beperkingenregister

€ 11,10

19.1.4

een verzoek om informatie betreffende publiekrechtelijke beperkingen uit het Kadastraal Register via “kadaster-on-Line”

€ 11,10

20

Speelgelegenheden

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam

€ 54,40

21

Leegstandwet

 

21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

21.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 163,20

21.1.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 163,20

22

Reclamevergunningen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een reclamevergunning als bedoeld in artikel 2:10A van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam

€ 54,40

HOOFDSTUK 2

1

Huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap

 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het voltrekken van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand is bepaald, op:

 

1.1.1

maandag tot en met vrijdag

€ 435,00

1.1.2

Zaterdag

€ 680,00

1.1.3

Zondag

€ 843,00

1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het voltrekken van een zakelijk huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 163,00

1.3

Voor het voltrekken van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op een eenmalige trouwlocatie is naast de onder 1.1 genoemde tarieven een bedrag verschuldigd van

€ 196,20

1.4.

Indien partijen of een der partijen blijkens geneeskundige verklaring ten gevolge van lichamelijke of geestelijke omstandigheden niet in staat zijn in de door het college van burgemeester en wethouders benoemde huwelijkslocaties te verschijnen gelden de bedragen onder 1.1 genoemd.

 

1.5

Indien voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap door partijen bijstand wordt gevraagd van een gemeenteambtenaar om op te treden als getuige, worden de onder 1.1 en 1.2 vermelde tarieven verhoogd met een bedrag per getuige van

€ 27,45

1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor het voltrekken van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 109,35

1.7

Het tarief bedraagt indien:

 

1.7.1

een kosteloos huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als bedoeld onder 1.1 na bevestiging wordt geannuleerd

€ 22,45

1.7.2

een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 t/m 1.1.3 na bevestiging wordt geannuleerd

€ 43,85

2

Trouw- en partnerschapsboekjes

 

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

2.1.1

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 23,00

2.1.2

het kalligraferen van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 15,50

2.1.3

het kalligraferen van kinderen in een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 4,20

3

Akten burgerlijke stand

 
 

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de basisregistratie personen, voor elke verstrekking

€ 8,00

4.2

In afwijking van onderdeel 4.1 bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 8,00

4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie  personen, voor ieder daaraan besteed half uur

€ 9,45

4.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 19,70

5

Bewijzen van opneming

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen

€ 8,60

6

Verklaringen omtrent personen e.d.

 

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

6.1.1

een Verklaring Omtrent het Gedrag, per stuk

€ 41,35

6.1.2

een bewijs van opneming in de basisregistratie personen met een bewijs van Nederlanderschap, per stuk

€ 8,60

6.1.3

een Bewijs van in leven zijn

€ 8,60

6.1.4

enige andere, niet in deze verordening genoemde verklaring, welke in het bijzonder belang der betrokken persoon wordt opgemaakt

€ 8,60

7

Legalisatie

 

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

7.1.1

legaliseren van een handtekening of foto

€ 4,10

7.1.2

ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

€ 4,60

7.1.3

waarmerken van een register

€ 4,10

7.1.4

waarmerken van een kopie

€ 4,10

8

Reisdocumenten

 

8.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

8.1.1

van een nationaal paspoort:

 

8.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

8.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

8.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in onderdeel 8.1.1 (zakenpaspoort):

 

8.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

8.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

8.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

8.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

8.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

8.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85

8.1.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

8.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

8.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

8.1.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 8.1.1 tot en met 8.1.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met bedrag van

€ 53,00

8.1.7

voor het (thuis)bezorgen van de in de onderdelen 8.1.1 tot en met 8.1.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met bedrag van

€ 4,95

9

Rijbewijzen

 

9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven of vernieuwen dan wel omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

9.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 9.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING

1

Begripsomschrijvingen

 

1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012;Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

1.1.2

bouwkosten:  de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Als ondergrens van de bouwkosten wordt gehanteerd het bedrag van de bouwkosten zoals berekend met gebruikmaking van de meest recente uitgave van de 'Taxatieboekjes (Her)Bouwkosten' of het elektronische equivalent daarvan, zoals die worden uitgegeven door Vakmedianet. De meest recente uitgave van de 'Taxatieboekjes (Her)Bouwkosten' en het elektronische equivalent daarvan zijn kosteloos in te zien bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, sectie Bouwen & Milieu van de gemeente Edam-Volendam.

 

1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

1.1.4

Digitale aanvraag omgevingsvergunning: een aanvraag omgevingsvergunning die is ingediend met gebruikmaking van het Omgevingsloket Online (OLO) (www.omgevingsloket.nl).

 

1.1.5

Digitale aanvraag vooroverleg: een aanvraag voor een vooroverleg die is ingediend bij de gemeente via e-mail via het mailadres info@edam-volendam.nl of omgevingsvergunning@edam-volendam.nl.

 

1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag vooroverleg:

 

2.1.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is of het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning :

indien de geraamde kosten minder dan € 100.000 bedragen

€ 536,00

2.1.2

indien de geraamde kosten € 100.000 of meer maar minder dan € 250.000 bedragen

€ 1.072,00

2.1.3

indien de geraamde kosten € 250.000 of meer maar minder dan € 500.000 bedragen

€ 1.608,00

2.1.4

indien de geraamde kosten € 500.000 of meer bedragen

€ 2.680,00

2.2

Indien, binnen een termijn van zes maanden na de bekendmaking van de beslissing naar aanleiding van het vooroverleg, een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het vooroverleg uitgewerkte aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

3

Omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

3.1

Bouwactiviteiten

 

3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen:

te vermeerderen met

van de bouwkosten:

€ 375,00

3,7%

3.1.1.2

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 250.000 bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van

3,7%

€ 2.225

3.1.1.3

indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van

3,4%

€ 9.250

3.1.1.4

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van

3,1%

€ 17.000

3.1.1.5

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van

en een maximum van

2,8%

€ 31.000

€ 156.000

3.1.2

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning niet digitaal is ingediend met gebruikmaking van het Omgevingsloket Online (OLO) wordt op de tarieven die betrekking hebben op de aanvraag een toeslag in meerdering gebracht van

€ 275,00

3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 490,00

3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1:

 

3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

100%

3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

100%

3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

100%’

3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

100%

3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

100%

3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

100%

3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

100%

3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag.

100%

3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 654,00

3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 654,00

3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 2.342,00

3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, juncto artikelen 2.23 en 2.23a, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 654,00

3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 654,00

3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 1.145,00

3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 2.342,00

3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 654,00

3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 624,00

3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, en de vergunning geldt voor een periode korter dan 1 jaar, bedraagt het tarief

€ 49,60

3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een aangewezen monument, waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 275,00

3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 275,00

3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

€ 275,00

3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 275,00

3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 275,00

3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 275,00

3.10

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 275,00

3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

€ 275,00

3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 275,00

3.12

Projecten of handelingen in het kader van Natura 2000

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 573,00

3.13

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 573,00

3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 573,00

3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 573,00

3.14.3

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief

€ 573,00

3.14.4

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van  de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 350,00

3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 350,00

3.16.3

voor de beoordeling van een bodemrapport van een vervolgonderzoek

€ 350,00

3.17

Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

 

3.17.1

met een standaard advies voor bestaande bedrijven

€ 1.050,00

3.17.2

met een advies inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 1.230,00

3.17.3

waarbij ook uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken moeten worden betrokken

€ 1.300,00

3.17.4

met nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen

€ 650,00

3.17.5

met een second opinion

€ 1.600,00

3.18

Advies

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning

€ 308,00

3.19

Akoestisch onderzoek/Hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Het tarief bedraagt voor:

 

3.19.1

het houden van een akoestisch onderzoek ter uitvoering van artikel 82 en volgende van de Wet geluidhinder en het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen

€ 528,00

3.19.2

het beoordelen van de resultaten van een akoestisch onderzoek ter uitvoering van artikel 82 en volgende van de Wet geluidhinder en het besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, aangeleverd door een particulier bureau

€ 126,75

3.19.3

het verkrijgen van een hogere grenswaarde dan bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder

€ 780,00

4

Samenloop

 

4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meerdere activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel als bedoeld in artikel 3.1.1 van de tarieventabel. De vermindering bedraagt indien naast bouwactiviteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, gelijktijdig gecombineerd een andere activiteit wordt aangevraagd:

 

4.1.1

aanlegvergunning

100% van de leges op grond van artikel 3.2 van deze verordening voor een aanvraag om een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo;

 

4.1.2

gebruiksvergunning

100% van de leges op grond van artikel 3.5 van deze verordening voor een aanvraag voor het in gebruik nemen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo;

 

4.1.3

monumentenvergunning en/of beschermd stadsgezicht

100% van de leges op grond van artikel 3.6 van deze verordening voor een aanvraag om een monumentenvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, een activiteit als bedoeld onder artikel 2.1 eerste lid onder h van de Wabo of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo;

 

4.1.4

sloopvergunning

100% van de leges op grond van artikel 3.7 van deze verordening voor een aanvraag om een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, en artikel 2.2, eerste lid onder a, b en c van de Wabo;

 

4.1.5

aanleggen of veranderen van een weg

100% van de leges op grond van artikel 3.8 van deze verordening voor een aanvraag omgevingsvergunning aanleggen of veranderen van een weg als bedoeld in artikel 2.2 aanhef en eerste lid onder d van de Wabo;

 

4.1.6

uitweg/inritvergunning

100% van de leges op grond van artikel 3.9 van de verordening voor een aanvraag om een uitweg-/ inritvergunning als bedoeld in artikel 2.2. eerste lid aanhef en onder e van de Wabo;

 

4.1.7

kapvergunning

100% van de leges op grond van artikel 3.10 van deze verordening voor een aanvraag om een kapvergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, van de Wabo;

 

4.1.8

beoordeling bodemrapport

100% van de leges op grond van artikel 3.16 van deze verordening indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld;

 

4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning voor uitsluitend de activiteit sloop (en derhalve geen andere activiteiten) betrekking heeft op meerdere sloopactiviteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges. In dat geval wordt slechts voor een sloopactiviteit leges in rekening gebracht.

 

5

Teruggaaf

 

5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

50%

6

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 307,50

7

Overschrijven vergunningen en ontheffingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning

€ 91,85

8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het opstellen en in procedure brengen van een bestemmingsplan, inclusief de daarvoor benodigde onderzoeken, als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 21.745

8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.721,00

9

Verklaring al dan niet vergunningsvrij

Voor het in behandeling nemen van een verzoek of aanvraag in verband met het verkrijgen van een schriftelijke bevestiging van het feit of een voorgenomen activiteit in het kader van de Wabo al dan niet vergunningsplichtig is, bedraagt het tarief

€ 91,85

10

In deze titel niet benoemde beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 307,50

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

1

Horeca

 

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 217,50

1.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 108,65

1.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 108,65

1.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing op grond van de Alcoholwet, de Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016 of de bepalingen hierover uit de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam.

€ 38,00

2

Kinderopvang

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastopvang:

 

2.1.1

voor een locatie voor buitenschoolse opvang (BSO), kinderdagverblijf (KDV) of peuterspeelzaal

€ 909,00

2.1.2

voor een gastouderbureau (GOB)

€ 909,00

2.1.3

voor een voorziening voor gastouderopvang (GO)

€ 163,20

3

Prostitutiebedrijven

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam, voor een seksinrichting of een escortbedrijf

€ 464,00

4

Winkeltijdenwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet.

€ 32,60

5

Standplaatsvergunningen

 

5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

 

5.1.1

geldig voor een dag

€ 16,40

5.1.2

geldig voor maximaal een week

€ 32,60

5.1.3

geldig voor een periode, welke langer dan zeven dagen duurt, per maand of gedeelte daarvan

€ 54,30

5.1.4

geldig voor een jaar of gedeelte daarvan

€ 108,65

5.1.5

geldig voor langer dan een jaar

€ 326,75

6

Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, niet in deze titel benoemde vergunning, ontheffing of beschikking

€ 44,10