Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting Dordrecht

Geldend van 06-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel inzake Invoeren parkeerregulering Indische buurt Noord en Zuid en daarmee het vaststellen van het "Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting Dordrecht" inclusief bijlage 1 "Mengvormparkeren en vergunninghoudersparkeren";

overwegende dat er weggedeelten aangewezen dienen te worden die bestemd zijn voor parkeren door vergunninghouders en tijdstippen vastgesteld dienen te worden waarop parkeren door vergunninghouders is toegestaan.

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Dordrecht en artikelen 8 en 9 van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende

Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting Dordrecht

Afdeling I ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

De in artikel 1 van de Parkeerverordening Dordrecht en de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht opgenomen definities zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

Afdeling II PLAATSEN EN TIJDSTIPPEN MENGVORMPARKEREN EN VERGUNNINGHOUDERS

Artikel 2 Plaatsen en tijdstippen

 • 1.

  Van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur is parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht verschuldigd voor het parkeren van een voertuig binnen de gebieden (zie bijlage A Mengvormparkeren en vergunninghoudersparkeren) omsloten door:

  • -

   de Oude Maas, de spoorlijn Rotterdam-Breda, Dokweg, Weeskinderendijk, de spoorlijn Dordrecht-Gorinchem, Krommedijk, Balistraat, Reeweg-Oost tussen Komatistraat en Riouwstraat, Riouwstraat, Bankastraat tussen de Riouwstraat en Oranjelaan, Oranjelaan, Noordendijk, Baden-Powelllaan, Vlij en Wantij;

  • -

   de Beneden Merwede, Papendrechtsestraat, Merwedestraat en Wantij,

  • -

   met uitzondering van:

  • -

   de parkeerplaatsen op de Dokweg;

  • -

   de parkeerplaatsen op de Weeskinderendijk;

  • -

   de parkeerplaatsen op de Oranjelaan ter hoogte van de pandnummers 78 t/m 260;

  • -

   de parkeerplaatsen als bedoeld in de leden 4 en 6 tot en met 12 van dit artikel.

 • 2.

  Van maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur is parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht verschuldigd voor het parkeren van een voertuig op de parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Rie Mastenbroekweg.

 • 3.

  Betaling van de op grond van het eerste en tweede lid verschuldigde parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht is gemaximeerd tot telkens 13 uren.

 • 4.

  Van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur is parkeerkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de verordening parkeerbelastingen Dordrecht verschuldigd voor het parkeren van een voertuig binnen het gebied dat omsloten wordt door de Prinsenstraat, Voorstraat, Steegoversloot en Spuihaven (Zie bijlage A, Mengvormparkeren en vergunninghoudersparkeren), met uitzondering van:

  • -

   de parkeerplaatsen in de genoemde grensstraten;

  • -

   de parkeerplaatsen als bedoeld in de leden 6 tot en met 11 van dit artikel.

 • 5.

  Betaling van de op grond van het vierde lid verschuldigde parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht is gemaximeerd tot telkens één dag.

 • 6.

  Van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur is parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht verschuldigd voor het parkeren van een voertuig op parkeerplaatsen op de volgende weggedeelten:

  • -

   de parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Boogjes, ter hoogte van de pandnummers 1 t/m 5;

  • -

   de parkeerplaatsen op de 's Heer Boeijenstraat;

  • -

   de parkeerplaatsen op de Prinsenstraat, ter hoogte van de pandnummers 1 t/m 3;

  • -

   de parkeerplaatsen op het gedeelte van de Vest, gelegen tussen de Johan de Wittstraat en de Vriesestraat, met uitzondering van de parkeerplaatsen met oplaadpunt.

 • 7.

  Van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur is de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht verschuldigd voor het parkeren van een voertuig op parkeerplaatsen op de volgende weggedeelten:

  • -

   de parkeerplaatsen aan de westzijde van de Voorstraat, ter hoogte van de pandnummers 207 t/m 237;

  • -

   de parkeerplaatsen op het gedeelte van de Spuiboulevard, gelegen tussen de Hellingen en de Spuiweg;

  • -

   de parkeerplaatsen op het gedeelte van de Johan de Wittstraat, gelegen tussen de Singel en de Koningin Wilhelminastraat;

  • -

   de parkeerplaatsen op de Spuiweg, ter hoogte van de pandnummers 64 t/m 70 en 80 t/m 110;

  • -

   de parkeerplaatsen op de Spuiweg, ter hoogte van de pandnummers 2 t/m 14;

  • -

   de parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Reeweg-Oost, gelegen tussen de Krommedijk en de Balistraat.

 • 8.

  Van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur is parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht verschuldigd voor het parkeren van een voertuig op parkeerplaatsen op de volgende weggedeelten:

  • -

   de parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de voorzijde van het stadskantoor aan de Spuiboulevard 300.

 • 9.

  Betaling van de op grond van het zesde en zevende lid verschuldigde parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht is gemaximeerd tot telkens 40 minuten.

 • 10.

  Betaling van de op grond van het achtste lid verschuldigde parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht is van maandag tot en met vrijdag gemaximeerd tot telkens 40 minuten en op zaterdag en zondag tot telkens 5 uren.

 • 11.

  Van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur is parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht verschuldigd voor het parkeren van een voertuig op parkeerplaatsen op de volgende weggedeelten:

  • -

   de parkeerplaatsen op het parkeerterrein Weeskinderendijk, gelegen aan de Weeskinderendijk;

  • -

   de parkeerplaatsen op het parkeerterrein Energiehuis, gelegen aan de Noordendijk.

 • 12.

  Betaling van de op grond van het elfde lid verschuldigde parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht is gemaximeerd tot telkens 13 uren.

 • 13.

  Van maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur is parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht verschuldigd voor het parkeren van een voertuig op parkeerplaatsen op de volgende weggedeelten:

  • -

   de parkeerplaatsen aan de Overkampweg ter hoogte van pandnummer 109;

  • -

   de parkeerkeerplaatsen aan de Karel Lotsyweg.

 • 14.

  Betaling van de op grond van het dertiende lid verschuldigde parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht is gemaximeerd tot telkens 60 minuten.

AFDELING III FEESTDAGEN

Artikel 3 Feestdagen

Op onderstaande feestdagen hoeft geen parkeerbelasting als bedoeld in de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht te worden voldaan:

 • -

  eerste paasdag;

 • -

  eerste pinksterdag;

 • -

  eerste kerstdag;

 • -

  nieuwjaarsdag.

AFDELING IV BETAALWIJZE

Artikel 4 Wijze en voorschriften van betalen

 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren (artikel 2, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht) geschiedt het in werking stellen van parkeerapparatuur door het invoeren van het kenteken van het voertuig en daarna middels óf het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,- en € 2,- óf langs elektronische weg door middel van een pinpas of creditcard.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon of ander communicatiemiddel aanmelden bij de centrale computer. Hiertoe dient het kenteken van het voertuig van de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij de centrale computer. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch of anderszins digitaal door te geven aan de centrale computer. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden betreffende het aan- en afmelden bij de centrale computer in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 5 van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht en geldt de betalingstermijn als bedoeld in het eerste lid van artikel 6 van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht.

 • 3.

  Parkeren in combinatie met de bezoekersregeling geschiedt op dezelfde wijze als lid 2 met dien verstande dat alleen het kenteken van het voertuig van de belastingplichtige bij de centrale computer moet worden aan- en afgemeld.

Afdeling V STRAFBEPALING

Artikel 5 Toepassing wielklem

Op alle in dit besluit vermelde weggedeelten kan tot zekerheid van betaling, overeenkomstig artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht, een wielklem worden toegepast.

Afdeling VI OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 6 Intrekking vorige besluiten

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting Dordrecht, vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2020, ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: "Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting Dordrecht".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 18 oktober 2022.

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester

Bijlage A Mengvormparkeren en vergunninghoudersparkeren

Behorende bij het Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting Dordrecht.

afbeelding binnen de regeling

Mengvormparkeren en vergunninghoudersparkeren