Regeling vervallen per 15-03-2023

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond kennis- en innovatienetwerken

Geldend van 04-01-2023 t/m 14-03-2023

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond kennis- en innovatienetwerken

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 29 november 2022, kenmerk 194373, aangaande het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie en het vaststellen van een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 16 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kennis- en innovatienetwerken' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidies in het kader van hoofdstuk 16 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kennis- en innovatienetwerken' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

  • gelet op artikel 16.5, eerste lid, van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023;

besluiten:

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 16.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023, kunnen worden ingediend met ingang van 4 januari 2023 tot en met 15 maart 2023.

Artikel II

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 16.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 400.000,-.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 29 november 2022.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris