Regeling Subsidie Nationaal Programma Onderwijs gemeente Oisterwijk 2023

Geldend van 08-12-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling Subsidie Nationaal Programma Onderwijs gemeente Oisterwijk 2023

Aanleiding voor deze subsidieregeling

De coronatijd heeft gezorgd voor minder ontwikkelkansen en grotere achterstanden onder kinderen en jongeren. Daarmee is het essentieel om een inhaalslag te maken om achterstanden te verkleinen en kansengelijkheid te vergroten. Nu de coronapandemie in wat rustiger vaarwater lijkt te belanden en de impact steeds duidelijker wordt, is dit het moment voor een herstelpakket dat aansluit op de plannen en interventies van het onderwijs. Dat doen we met de middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld in het ‘’Nationaal Programma Onderwijs”: Steunprogramma voor herstel en perspectief’’ (hierna: NPO). Landelijk gaat het om € 8,5 miljard en voor gemeente Oisterwijk om een totaalbedrag van €503.997,35 tot en met schooljaar 2024-2025. Daarnaast ontvangen scholen ook jaarlijks eigen middelen uit het NPO.

Doel van deze subsidieregeling

De gemeente Oisterwijk wil kansengelijkheid bevorderen en wil dat al opgelopen achterstand daar waar mogelijk vermindert. De gemeente Oisterwijk wil daarom een handreiking doen naar alle leerlingen in Oisterwijk die als gevolg van de COVID-19 een andere ontwikkeling hebben doorgemaakt dan gewenst. We hopen dat we een (financieel) steentje kunnen bijdragen, ondanks het feit dat deze middelen niet structureel zijn.

Het streven om de NPO middelen (zo duurzaam als mogelijk) in te zetten sluit aan bij de duurzaamheidsambitie van de scholen en de uitgesproken intenties in de bestuurlijke overleggen van onze Lokaal Educatieve Agenda in 2021. Dat betekent dat we waar mogelijk de middelen prioriteren ten behoeve van structurele oplossingen.

Voor-en vroegschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Zowel in voor-en vroegschoolse educatie, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs is het nodig om achterstanden aan te pakken en we richten de NPO-impulsen dan ook op deze drie sectoren.

Relatie met ons onderwijsachterstandenbeleid en ‘In de buurt gebeurt het’

Zowel de gemeente Oisterwijk als onze onderwijsinstellingen krijgen middelen om zogenaamd ‘onderwijsachterstandenbeleid’ vorm te geven. Dit beleid krijgt doormiddel van deze subsidieregeling een extra impuls. Daarvoor is nauwe samenwerking nodig. Met scholen, tussen scholen onderling, maar ook met kinderopvang en zorg- en welzijnsinstellingen. De gemeente Oisterwijk kiest er daarom voor om met deze subsidieregeling direct aan te sluiten op een belangrijk (regionaal) onderwijsprogramma in het primair onderwijs: ‘In de buurt gebeurt het’. Dit programma is onderdeel van het meerjaren ondersteuningsplan van Plein013 gericht op inclusie, een stevigere basiszorg op alle basisscholen en thuisnabij onderwijs. Subsidieaanvragen kunnen daarom namens scholen en betrokken partijen per (sub)buurt niveau worden aangevraagd.

Periode

Deze subsidieregeling geldt voor het kalenderjaar 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020, het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief’’, het koersdocument ‘Elk kind op 1 voor iedereen’ Lokaal Educatieve Agenda 2021-2024 gemeente Oisterwijk en het (regionaal) onderwijsprogramma primair onderwijs ‘in de buurt gebeurt het’.

En in samenhang te bezien met het ‘coronaherstelplan’ gemeente Oisterwijk, de Regeling Subsidie Onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2023 en de Regeling Subsidie Stimulering Basisvaardigheden gemeente Oisterwijk 2023.

besluit vast te stellen de:

Regeling Subsidie Nationaal Programma Onderwijs Gemeente Oisterwijk 2023.

HOOFDSTUK 1. WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon; Namens deze door de in en door het onderwijs aangestelde ‘buurt-voorzitter(s)’.

 • 2. In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK 2. WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2. Activiteiten

 • 1. Voor de navolgende incidentele activiteiten kan geheel 2023 subsidie worden verleend:

 • Voor in de gemeente Oisterwijk gevestigde scholen voor primair onderwijs:

  • a.

   Implementatie van ‘Bibliotheek op School’;

  • b.

   impulsmaatregelen gericht op zorg en welzijn in de school en/of extra beschikbaarheid van zorg op school in verlengde leertijd om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen, die aanvullend zijn aan de reguliere inzet van de gemeenten en die op basis van analyse van de COVID-19 vertragingen nodig worden geacht;

  • c.

   extra stimulering VVE;

 • Voor in de gemeente Oisterwijk gevestigde scholen voor voortgezet onderwijs:

  • d.

   Impuls aan schoolmaatschappelijk werk;

 • Voor organisaties aangesloten aan het Taalnetwerk in de gemeente Oisterwijk:

  • e.

   extra activiteiten vallende onder het Taalakkoord.

Artikel 3. Subsidieplafond

Voor deze subsidieregeling is een plafond vastgesteld van € 503.997,35.

Artikel 4. Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1. Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 3 van deze regeling, is bereikt;

 • 2. Indien de aanvrager, ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt;

 • 3. Voor maatregelen/activiteiten die voor datum van de subsidieaanvraag gestart zijn, kan geen subsidie worden aangevraagd, Uitzondering daarop is het programma ‘Bibliotheek op School (artikel 2, lid a);

 • 4. Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal punten:

  Aspect

  Maximaal

  aantal punten

  • 1.

   De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de subsidie.

  30

  • 2.

   De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de samenwerking in de wijk in het kader van het onderwijsprogramma ‘in de buurt gebeurt het’.

  30

  • 3.

   De mate waarin de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen gerelateerd aan de achterstand score van de betreffende wijk.

  20

  • 4.

   De mate waarin de activiteiten (structureel) worden gecontinueerd.

  20

HOOFDSTUK 3. DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 5. Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Aanvragen om subsidie worden ingediend 6 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 6. Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies;

Artikel 7. Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. Bij het indienen van een subsidieaanvraag, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd, welke resultaten worden beoogd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening;

 • 2. Bij het indienen van een subsidieaanvraag dient een begroting- en dekkingsplan te worden overgelegd, in welke de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten;

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag betrekking heeft.

 • 3. Voor activiteiten vallende onder artikel 2b, 2c en 2d wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier (bijlage 1.) dat aan deze Regeling verbonden is. Aanvragen zonder dit aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen.

 • 4. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 2 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden;

 • 5. De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie;

 • 6. De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten;

 • 7. Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de regelingen en criteria zoals vastgelegd in de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE), de Wet kinderopvang, de Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht.

 • Voorts gelden de volgende specifieke criteria:

 • 8. De aanvraag dient te voldoen aan de officiële voorwaarden die zijn gesteld bij de landelijke NPO maatregelen voor zorg en welzijn en bevordering van de samenwerking in de gemeente.

 • 9. De volgende eisen worden gesteld aan de aanvraag:

 • Voor scholen in het primair onderwijs:

  • a)

   De aanvraag sluit aan bij de volgende doelstellingen: Het realiseren van een zo dekkend mogelijk aanbod van onderwijs- en ondersteuningsvoorzieningen voor leerlingen van 4 tot 13 jaar in elke buurt, zodat meer leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen;’

  • b)

   De aanvraag (activiteitenplan en begroting- en dekkingsplan) is besproken met alle leden van het ondersteuningsteam van alle scholen binnen de buurt inclusief alle directieleden;

  • c)

   De middelen die worden aangevraagd, moeten in het kalenderjaar 2023 ingezet worden;

  • d)

   Een aanvraag als genoemd in artikel 2 lid a. gerelateerd aan ‘Bibliotheek op School’ is gemaximeerd aan het daarvoor door Bibliotheek Midden Brabant en de gemeente Oisterwijk vastgestelde impulsbedrag per school onder voorwaarde, dat Bibliotheek op School voor minimaal 4 jaar wordt gecontinueerd vanaf de startdatum met de intentie om dit op structurele basis in het onderwijsaanbod van de school op te nemen. De aanvraag is gerelateerd aan het aantal kinderen per school (peildatum 1 oktober 2022);

  • e)

   Een aanvraag als genoemd in artikel 2 lid b. is gemaximeerd aan het aantal leerlingen op school (peildatum 1 oktober 2022) x een maximum bedrag van €50,- per leerling;

  • f)

   Wanneer er geen aanvraag wordt ingediend voor de impuls voor ‘Bibliotheek op School’, kan, inhoudelijk gemotiveerd en als maatwerkvoorziening, de daarvoor gereserveerde subsidiecomponent ingezet worden voor een aanvraag vallende onder artikel 2b, 2c en 2d van deze Regeling;

 • 10. De aanvrager is lid van het Taalnetwerk Midden Brabant;

 • 11. De aanvrager is partner van het Leefstijlakkoord van de gemeente Oisterwijk.

Artikel 8. Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening;

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt;

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend;

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen;

 • 2. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING

Artikel 9. Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 2 van deze regeling moet worden ingediend binnen 8 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd;

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidieontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidieontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 10. Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 11. Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met €5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden.

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van €5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag en een financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden.

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk activiteitenplan en een verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd;

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening waaruit direct de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten kan worden herleid;

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden;

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en;

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden.

 • 4. Indien een subsidieontvanger meerdere subsidies van de gemeente ontvangt gelden bij een totaal subsidiebedrag tot € 5.000 tot € 50.000 en boven € 50.000 de verantwoordingsvereisten als genoemd in respectievelijk lid 2 en 3 van dit artikel.

Artikel 12. Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 13. Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1. De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld;

 • 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld indien:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden;

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 3. De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 14. Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1. Zolang een subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd indien:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden;

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2. Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd indien:

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat de subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld;

  • b.

   de subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten;

  • c.

   de aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen.

HOOFDSTUK 5. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 15. Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2022 van toepassing;

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 december 2022 en vervalt op 1 januari 2024;

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling Subsidie Nationaal Programma Onderwijs gemeente Oisterwijk 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 22 november 2022.

Coen Boode

Secretaris

Hans Janssen

burgemeester