Openstellingsbesluit SKNL Zuid-Holland 2023

Geldend van 06-12-2022 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit SKNL Zuid-Holland 2023

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013;

Besluiten:

Openstellingsbesluit SKNL Zuid-Holland 2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Natuurpact: door het Rijk en de provincies ondertekend document Natuurpact ontwikkeling en beheer van de natuur in Nederland van 18 september 2013, waarin de ambities met betrekking tot ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland zijn vastgelegd voor de periode tot en met 2027 (Kamerstukken II 2013/14, 33 576, nr. 6);

 • c.

  Programma Natuur: Programma voor structurele aanpak stikstof van 24 april 2020 (Kamerstukken II, 2020, 35 334, nr. 82) en op hoofdlijnen uitgewerkt in kamerbrief 20 juli 2020 met kenmerk DGNVLG/20188557;

 • d.

  SKNL: Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2013.

Hoofdstuk 2 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013

Paragraaf 1 Investeringssubsidie

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1. Subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL kan worden verstrekt voor:

  • a.

   de percelen, die gearceerd zijn aangegeven als ‘opengesteld voor functieverandering en inrichting’ en ‘opengesteld voor inrichting’ op de kaarten in bijlage 1 behorende bij dit besluit;

  • b.

   de percelen, die gearceerd zijn aangegeven als ‘opengesteld voor kwaliteitsimpuls Programma Natuur en Natuurpact’ op de kaart in bijlage 2 behorende bij dit besluit, voor zover gelegen binnen de provincie Zuid-Holland;

  • c.

   gebieden buiten de percelen, bedoeld in onderdeel b, voor zover dit bijdraagt aan de doelstellingen genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a tot en met f, van de SKNL voor een natuurterrein dat gearceerd is aangegeven op de kaart in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt niet verstrekt voor gebieden waarvoor een aanvraag is ingediend op grond van het eerste lid, onder b of c.

 • 3. Subsidie als bedoeld in het eerste lid onder b of c, wordt niet worden verstrekt voor gebieden waarvoor een aanvraag is ingediend op grond van het eerste lid, onder a.

Artikel 3 Subsidievaststelling

In afwijking van artikel 14c, eerste lid, van de SKNL, dient de subsidieontvanger van een subsidie die is verleend op grond van artikel 2, eerste lid, onder b en c, uiterlijk op 15 augustus 2025 een aanvraag tot subsidievaststelling in bij gedeputeerde staten.

Artikel 4 Deelplafonds

 • 1. Het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder a, bedraagt € 3.500.000,00.

 • 2. Het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder b en c, bedraagt € 21.900.000,00.

Artikel 5 Aanvraagperiode en loket voor indiening

 • 1. In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, aangevraagd van 1 januari 2023 tot en met 31 oktober 2023.

 • 2. In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b en c, aangevraagd van 1 januari 2023 tot en met 30 september 2023.

 • 3. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen die gearceerd zijn aangegeven als ‘opengesteld voor functieverandering en inrichting’ op de kaarten in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 18 van de SKNL in aanmerking als deze bedoeld zijn:

 • a.

  voor de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein;

 • b.

  voor de omzetting van landbouwgrond ten behoeve van de daaropvolgende aanleg van een landschapsbeheertype.

Artikel 8 Deelplafond

Het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 6 bedraagt € 5.175.000,00.

Artikel 9 Aanvraagperiode en loket voor indiening

 • 1. In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 6 aangevraagd van 1 januari 2023 tot en met 31 oktober 2023.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Hoofdstuk 3 Tarieven

Artikel 10 Tarieven begrotingsjaar 2023

De maximale subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, wordt op grond van artikel 14 van de SKNL bepaald en bedraagt:

Natuurbeheertype

Maximaal bedrag per hectare

N04.02 Zoete plas

€ 68.000

N04.03 Brak water

€ 68.000

N05.01 Moeras

€ 45.000

N08.02 Open duin

€ 20.000

N08.03 Vochtige duinvallei

€ 60.000

N10.01 Nat schraalland

€ 46.000

N10.02 Vochtig hooiland

€ 44.000

N11.01 Droog schraalgrasland

€ 23.000

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland

€ 15.000

N12.03 Glanshaverhooiland

€ 15.000

N12.04 Zilt grasland

€ 22.000

N12.05 Kruiden- of faunarijke akker

€ 15.000

N12.06 Ruigteveld

€ 15.000

N13.01 Vochtig weidevogelgrasland

€ 25.000

N13.02 Wintergastenweide

€ 15.000

N14.02 Hoog- en laagveenbos

€ 30.000

N14.03 Haagbeuken- en essenbos

€ 29.000

N15.01 Duinbos

€ 29.000

N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 28.000

N16.02 Vochtig bos met productie

€ 26.000

Overige typen

€ 15.000

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit SKNL Zuid-Holland 2023.

Ondertekening

Den Haag, 22 november 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

waarnemend secretaris,

ir. J.C. van Ginkel MCM

voorzitter,

drs. J. Smit

Bijlage 1 behorende bij artikel 2 en artikel 6 van het Openstellingsbesluit SKNL 2023

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Steinse Groen

Het rood omlijnde gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Strypse Wetering

Het roze aangegeven gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Ecologische verbindingszone Zijdeweg:

Het donkergroene gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Zijdeweg / Achterwaterschap

Het geel aangegeven gebied is opengesteld voor inrichting

afbeelding binnen de regeling

De Wilck

Het met oranje aangegeven gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Bonnenpolder

Het groen en paars aangegeven gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

Bijlage 2 behorende bij artikel 2 van het Openstellingsbesluit SKNL 2023

afbeelding binnen de regeling