Besluit deelplafonds 2023-2025 Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025

Geldend van 06-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit deelplafonds 2023-2025 Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds 2023-2025 Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025

Artikel 1 Hoogte deelplafonds

De deelplafonds voor de Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025 genoemd in tabel I opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op de daarbij in die tabel behorende bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel I opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in de betreffende tabel gestelde wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds 2023-2025 Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025.

Ondertekening

Den Haag, 22 november 2022,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. SMIT, voorzitter

ir. J.C. van Ginkel MCM, waarnemend secretaris

Tabel I deelplafonds

Subsidieregeling en nummer

Paragraaf/onderdeel

Bedrag deelplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025

2

met uitzondering van natuurmaatregel maatregel Programma Natuur onderdeel f vitalisering bos

EUR 6.000.000,00

2023-2025

Volgorde van binnenkomst zoals bepaald in artikel 1.2 Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025

Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025

2

natuurmaatregel maatregel Programma Natuur onderdeel f vitalisering bos

EUR 170.000,00

2023-2025

Volgorde van binnenkomst zoals bepaald in artikel 1.2 Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025

Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025

3

saneringsmaatregelen

EUR 300.000,00

2023-2025

Volgorde van binnenkomst zoals bepaald in artikel 1.2 Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025