Vervangingsbesluit gemeente Land van Cuijk

Geldend van 06-12-2022 t/m heden

Intitulé

Vervangingsbesluit gemeente Land van Cuijk

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, artikel 2, 6 en 8 van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling;

Besluit

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 over te gaan tot vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties die op grond van de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna de analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

Vervanging vindt plaats zoals omschreven in het vastgestelde “Handboek vervanging gemeente Land van Cuijk”.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Vervangingsbesluit gemeente Land van Cuijk.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 22 november 2022.

De secretaris,

J. Postma

De burgemeester,

W.A.G. Hillenaar