Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 22 november 2022, PZH-2022-808922555 (DOS-2016-0005086), tot het vaststellen van het deelplafond voor 2023 voor paragraaf 2.17 Ondersteuning wildbeheereenheden van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Besluit deelplafond 2023 voor ondersteuning wildbeheereenheden)

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 22 november 2022, PZH-2022-808922555 (DOS-2016-0005086), tot het vaststellen van het deelplafond voor 2023 voor paragraaf 2.17 Ondersteuning wildbeheereenheden van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Besluit deelplafond 2023 voor ondersteuning wildbeheereenheden)

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland,

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 1.7, eerste lid, van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafond 2023 voor ondersteuning wildbeheereenheden

Artikel 1 Hoogte deelplafond

Het deelplafond voor 2023 voor paragraaf 2.17 Ondersteuning wildbeheereenheden van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 bedraagt € 150.000,00.

Artikel 2 Wijze van verdeling

Het deelplafond voor paragraaf 2.17 Ondersteuning wildbeheereenheden wordt verdeeld op basis van artikel 2.17.6 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafond 2023 voor ondersteuning wildbeheereenheden.

Ondertekening

Den Haag, 22 november 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

ir. J.C. van Ginkel MCM, wnd. secretaris

drs. J. Smit, voorzitter