Regeling vervalt per 01-07-2028

Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo Orionis Walcheren

Geldend van 17-11-2022 t/m 30-06-2028 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Intitulé

Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo Orionis Walcheren

Het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren,

gelet op:

 • artikel 17 lid 2, 58 lid 2, 59, 60 en 62f onderdeel b van de Participatiewet (Pw);

 • artikel 16 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo);

 • titel 4.3 en art. 4:94 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de overgedragen bevoegdheden door de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, geregeld in de Gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren;

gelezen:

 • het advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren;

overwegende dat:

 • de Tozo een bijzondere, tijdelijke regeling is ten behoeve van zelfstandig ondernemers die financieel getroffen zijn door de coronacrisis;

 • het bedrijfskapitaal Tozo in de vorm van een geldlening wordt verstrekt en daaraan voorwaarden zijn verbonden;

 • het belangrijk is om - de zelfstandige te ondersteunen als dit nodig is, - de betalingsverplichtingen te laten nakomen zodra dit vereist en mogelijk is, - een betalingsregeling te treffen als dit grotere problemen dan wel faillissement kan voorkomen; en - het bedrijfskapitaal Tozo terug te vorderen als niet aan de verplichtingen wordt voldaan;

 • het wenselijk is om in aanvulling op de beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet uniforme regelgeving voor de terugvordering en invordering van het bedrijfskapitaal Tozo vast te leggen;

Besluit vast te stellen de Beleidsregels terug – en invordering bedrijfskapitaal Tozo.

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijfskapitaal: bijstand in de vorm van een rentedragende geldlening op grond van de Tozo van in totaal maximaal € 10.157,--;

 • b.

  Bbz: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

 • c.

  Orionis Walcheren: het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren;

 • d.

  Pw: Participatiewet;

 • e.

  Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;

 • f.

  zelfstandige: de rechthebbende volgens artikel 1 van de Tozo.

Artikel 2: Bevoegdheid tot terugvordering bedrijfskapitaal

Orionis Walcheren maakt gebruik van de bevoegdheid tot het terugvorderen van het bedrijfskapitaal op grond van de artikelen 58 lid 2, 59 en 60 van de Pw.

Artikel 3: Opeisbaar stellen bedrijfskapitaal

 • 1.

  Orionis Walcheren merkt de lening bedrijfskapitaal als direct opeisbaar aan wanneer:

  • a.

   de zelfstandige de terugbetalingsverplichtingen niet nakomt;

  • b.

   de zelfstandige zijn bedrijf of beroep geheel of gedeeltelijk overdraagt of beëindigt;

  • c.

   er sprake is van surseance van betaling of faillissement van de zelfstandige, van één van de vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband wordt uitgeoefend, of van de rechtspersoon;

  • d.

   er sprake is van curatele van de zelfstandige, of bij onderbewindstelling van het vermogen van de zelfstandige en/of het bedrijf;

  • e.

   de zelfstandige het bedrijfskapitaal niet besteedt aan de overeengekomen bestemming;

  • f.

   de zelfstandige komt te overlijden;

 • 2.

  Terug- en invordering vindt plaats bij de zelfstandige en/of diens partner, als deze partner bij de bijstand is inbegrepen.

Artikel 4: Rente- en aflossingsverplichtingen bedrijfskapitaal

 • 1.

  Orionis Walcheren stelt de aflossing van het verstrekte bedrijfskapitaal vast op basis van de looptijd van de geldlening en kan hierbij rekening houden met de aflossingscapaciteit van de zelfstandige.

 • 2.

  Wanneer de zelfstandige niet aan de rente- en aflossingsverplichtingen voldoet, zal Orionis Walcheren contact opnemen met de zelfstandige. Daarna volgen, als dit nodig is, een eerste en een tweede aanmaning.

 • 3.

  Als de zelfstandige ook na een tweede aanmaning niet aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen voldoet, gaat Orionis Walcheren direct over tot terugvordering van de openstaande vordering plus achterstallige rente.

 • 4.

  Als sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de rente- en aflossingsverplichtingen, betaalt de zelfstandige over de achterstallige rente- en aflossingsbedragen de wettelijke rente.

Hoofdstuk 2: Invordering en betalingsverplichting

Artikel 5: Aflossingscapaciteit en betalingsregeling

 • 1.

  Orionis Walcheren biedt de zelfstandige wanneer de vordering, bestaande uit de rentedragende geldlening plus achterstallige rente, direct opeisbaar is geworden, een termijn van 6 weken om het volledige openstaande bedrag te voldoen. Ook biedt Orionis Walcheren de zelfstandige de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Dit wordt in de beschikking vermeld.

 • 2.

  De zelfstandige kan zelf een betalingsregeling voorstellen. Hiermee stemt Orionis Walcheren in als:

  • a.

   daarmee de vordering binnen een periode van 72 maanden in zijn geheel kan worden afgelost; en

  • b.

   de voorgestelde aflossing ten minste 50% van het oorspronkelijk overeengekomen aflossingsbedrag per maand bedraagt.

 • 3.

  In afwijking van het 2e lid kan Orionis Walcheren met een betalingsvoorstel van de zelfstandige instemmen als daarmee wordt bereikt dat de zelfstandige de vordering via minnelijke weg blijft betalen.

Artikel 6. Mogelijkheden tot wijziging van een betalingsverplichting

 • 1.

  Orionis Walcheren kan op verzoek van de zelfstandige de eerder vastgestelde betalingsverplichting wijzigen als dit naar het oordeel van Orionis Walcheren noodzakelijk is in verband met wijzigingen in de (financiële) situatie van de zelfstandige.

 • 2.

  Orionis Walcheren kan de betalingsverplichting wijzigen wanneer uit een draagkrachtonderzoek blijkt dat de zelfstandige over onvoldoende draagkracht beschikt, of als daarmee wordt bereikt dat de zelfstandige de vordering via minnelijke weg blijft betalen.

 • 3.

  Orionis Walcheren is bevoegd periodiek of op basis van signalen onderzoek te doen naar mogelijk gewijzigde financiële omstandigheden.

Artikel 7. Uitstel van betaling

 • 1.

  Orionis Walcheren kan op schriftelijk verzoek van de zelfstandige uitstel van de betalingsverplichting verlenen voor de duur van telkens maximaal 6 maanden. Dit kan alleen als de (financiële) omstandigheden daartoe aanleiding geven en de zelfstandige dit onderbouwt met bewijsstukken.

 • 2.

  Orionis Walcheren stemt zonder onderzoek in met een verzoek tot uitstel van betaling als:

  • a.

   aan de zelfstandige in de periode van 24 maanden voor het verzoek niet eerder een uitstel van betaling is toegekend; en

  • b.

   het uitstel van betaling niet langer duurt dan 6 maanden.

Artikel 8. Niet of niet meer voldoen aan de betalingsverplichting

 • 1.

  Als de zelfstandige na terugvordering van het bedrijfskapitaal niet bereid is een betalingsregeling te treffen of een eerder opgelegde betalingsverplichting niet meer nakomt, kan Orionis Walcheren invorderen bij dwangbevel. De invordering kan dan worden overgedragen aan de deurwaarder.

 • 2.

  Bij inschakeling van een deurwaarder betaalt de zelfstandige de in rekening gebrachte kosten.

Hoofdstuk 3: Afzien van invordering

Artikel 9. Afzien van (verdere) invordering na het voldoen aan de betalingsverplichting

 • 1.

  Orionis Walcheren kan ambtshalve van (verdere) invordering afzien als de zelfstandige:

  • a.

   gedurende 60 maanden volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, mits die betalingsverplichtingen minimaal 5% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm bedragen;

  • b.

   gedurende 60 maanden niet volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het achterstallige bedrag over die periode alsnog heeft betaald, mits hiermee tenminste 50% van de lening plus verschuldigde rente is voldaan.

  • c.

   gedurende 60 maanden geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat de zelfstandige deze binnen afzienbare tijd zal gaan verrichten;

 • 2.

  Als daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan Orionis Walcheren, in afwijking van het 1e lid, besluiten geheel of gedeeltelijk van invordering af te zien.

Artikel 10. Kwijtschelding van de vordering in verband met een schuldregeling

 • 1.

  Op grond van artikel 58 lid 2 onder b van de Pw en artikel 3 lid 1 onder a van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) kan Orionis Walcheren de vordering kwijtschelden als:

  • a.

   redelijkerwijs te voorzien is dat de zelfstandige de schuld niet binnen afzienbare tijd zal kunnen afbetalen; en

  • b.

   redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen van de overige schuldeisers zonder kwijtschelding van de Tozo-vordering niet tot stand zal komen; en

  • c.

   de vordering van Orionis Walcheren ten minste zal worden voldaan naar evenredigheid met de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang.

 • 2.

  Orionis Walcheren trekt het besluit om mee te werken aan een schuldregeling in als:

  • a.

   niet binnen 12 maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt, een schuldregeling tot stand is gekomen die voldoet aan de eisen bedoeld in het 1e lid;

  • b.

   de zelfstandige de aan de schuldregeling verbonden verplichtingen ondanks waarschuwing blijft schenden; of

  • c.

   op een later tijdstip blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en op basis van de juiste of volledige gegevens een ander besluit zou zijn genomen.

Hoofstuk 4: Slotbepalingen

Artikel 11. Hardheidsclausule

Orionis Walcheren kan, onverminderd artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, in bijzondere gevallen ten gunste van de zelfstandige afwijken van deze beleidsregels, als toepassing hiervan leidt tot onredelijke gevolgen.

Artikel 12. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juli 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2028.

Artikel 13. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo Orionis Walcheren.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren in de vergadering van 17 november 2022

Drs. J.S.Louws

Bestuursvoorzitter GR Orionis Walcheren

H.M.A. Guise

Secretaris GR Orionis Walcheren

Ondertekening