Regeling vervallen per 02-01-2023

Aanwijzingsbesluit toezichthouder

Geldend van 02-12-2022 t/m 01-01-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle;

overwegende, dat

het belangrijk is om toezicht te houden op het conform vergunning uitvoeren van (bouw- en daaraan gerelateerde) werkzaamheden en om toezicht te houden op naleving van andere regels die gericht zijn op de fysieke leefomgeving

gelet op:

 • -

  artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 7.1, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening;

 • -

  artikel 92, lid 1, van de Woningwet;

 • -

  artikel 33 van de Huisvestingswet;

 • -

  artikel 5.10, lid 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 41 van de Alcoholwet;

 • -

  artikel 6.2, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening

b e s l u i t e n:

de volgende persoon aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in de hierboven genoemde artikelen:

 • -

  de heer Van Bakel

De aanwijzing geldt voor de periode 1 december 2022 tot en met 2 januari 2023.

Kapelle, 25 november 2022

Burgemeester en wethouders van Kapelle,

namens deze,

coördinator Leefomgeving,

Michael Beverwijk