10ᵈᵉ herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 2010

Geldend van 22-08-2018 t/m heden

Intitulé

10ᵈᵉ herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 2010

EILANDSVERORDENING van 19 juni 2018, no. 6, tot vaststelling van de 10ᵈᵉ herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 2010

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE:

Overwegende:

dat de eilandsraad op 8 oktober 2010 het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire heeft vastgesteld;

dat gebleken is dat er ten opzichte van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (2010) een wijziging doorgevoerd dient te warden om een gewenste ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken;

dat deze ontwikkeling niet mogelijk is binnen de bepalingen van het vigerende Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire;

dat gelet op bovenstaande het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire aan herziening toe is;

dat het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire op grand van artikel 5 van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire (A.B. 1994, no. 22) herzien kan warden indien de omstandigheden dat vereisen;

dat overeenkomstig artikel 5 van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire (A.B. 1994, no. 22) ten behoeve van de herziening hetzelfde proces is doorlopen als bij de totstandkoming van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire;

dat tegen de ontwerp-herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire geen bezwaren zijn ingediend;

dat ter uitvoering van artikel 10 van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire (A.B. 1994, no. 22) bij eilandsverordening de herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire dient te warden vastgesteld.

Gelet op:

artikel 10 Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplannen Bonaire (A.B. 1994, no. 22).

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de navolgende eilandsverordening:

Artikel I

De 10de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire wordt conform de bij deze eilandsverordening behorende bijlagen vastgesteld.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire 19 juni 2018.

De Voorzitter,

de eilandgriffier,

Deze eilandsverordening is door mij afgekondigd op 21 augustus 2018

de gezaghebber

BESLUIT VASTSTELLING 10ᵈᵉ HERZIENING ROB

OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Eilandsbesluit van 19 juni 2018, no. 1

(archiefnr. 2018006671)

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:

dat de eilandsraad op 8 oktober 2010 het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) heeft vastgesteld;

dat er momenteel twee woningbouwontwikkelingen zijn waarvan de betreffende bestemmingen de ontwikkelingen niet toestaan;

dat het de volgende woningbouwontwikkelingen betreft: Rincon - zuidwest, en Lagun Hill - noordwest;

dat de eerste ontwikkeling een initiatief is van het OLB en de tweede van een particulier;

dat alle twee de ontwikkelingen uit ruimtelijk en functioneel oogpunt passend zijn;

dat met name de ontwikkeling in Rincon inspeelt op de grote vraag naar kavels voor woningbouw op Bonaire;

dat er ook na de realisatie van de woningbouwontwikkelingen sprake is van een goede ruimtelijke ordening;

dat er derhalve planologische medewerking aan de ontwikkelingen kan warden verleend door het herzien van de bestemmingen;

dat een ontwerp van deze herziening vanaf 17 januari 2018 gedurende dertig dagen ter inzage heeft gelegen;

dat er op 16 januari 2018 een informatiebijeenkomst is gehouden waar deze herziening is toegelicht en waar aanwezigen in de gelegenheid zijn gesteld om hun reactie te geven;

dat er tegen het ontwerp-herzieningsbesluit zoals dat ter inzage heeft gelegen geen bezwaarschriften zijn ingediend;

dat op basis van artikel 8 van de Wet Grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES de herziening gepaard dient te gaan van een verslag waarin is aangegeven hoe de herziening zich tot het ROB verhoudt;

Gelet op:

Artikel 10 Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire (A.B. 1994, no. 22) en artikel 8 van de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES

BESLUIT:

 • I.

  het ten behoeve van de onderhavige herziening opgestelde verslag ex artikel 8 van de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES vast te stellen;

 • II.

  het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) te herzien zoals hierna is aangegeven.

  Plankaart

  • a.

   De gronden zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart 1 (Rincon) te bestemmen als Woongebied - I

  • b.

   De gronden zoals aangegeven op bijgevoegde kaart 2 (Lagun Hill) te bestemmen als Woongebied - II

 • III.

  Het volgende overgangsrecht van toepassing te verklaren op deze herziening:

  Bouwwerken

  • a.

   Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van deze herziening van het ROB aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan warden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het ROB, mag mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

   • 1.

    gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd

   • 2.

    na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel warden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaren na de dag waarop het bouwwerk teniet is gegaan.

  • b.

   Het bestuurscollege kan eenmalig vrijstelling verlenen van het bepaalde onder a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.

  • c.

   Het onder a bepaalde is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van deze herziening, maar zijn gebouwd zonder vergunning.

 • Gebruik

  • a.

   Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van deze herziening en hiermee in strijd is mag warden voortgezet.

  • b.

   Het is verboden het met de herziening strijdige gebruik te veranderen in een ander met de herziening strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

  • c.

   lndien het gebruik als bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van deze herziening voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire,

De voorzitter,

De Griffier,

10e Herziening van het ROB – Rincon-West

afbeelding binnen de regeling

10e Herziening van het ROB – Verkavelingsplan percelen 4-E03404 t/m 3409 ten noorden van Lagun Hill

afbeelding binnen de regeling