Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 november 2022, nr. UTSP – 522568655-19680, tot het openstellen van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Tweede openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2023 provincie Utrecht)

Geldend van 01-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 november 2022, nr. UTSP – 522568655-19680, tot het openstellen van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Tweede openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2023 provincie Utrecht)

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

Gelet op de artikelen 1.2 en 1.4, en § 3 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016);

besluiten:

Hoofdstuk 1 Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2023-2028

Artikel 1.1 Openstelling subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

 • 1. Aanvragen voor subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer als bedoeld in artikel 3.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016) voor de duur van zes jaar (2023-2028) kunnen worden ingediend bij de provincie Utrecht van 1 december 2022 tot en met 31 december 2022 voor de gebieden als genoemd in kaart 11 van het Natuurbeheerplan 2023: Hollandse Venen WAGV, Rijn, Vecht en Venen WAGV, Rijn, Vecht en Venen HDSR, Lopikerwaard HDSR, Rijn en Gouwe Wiericke HDSR, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden WR, Eemland WVV, Utrecht Oost HDSR, Utrecht Oost WVV en Utrecht Oost WAGV.

Artikel 1.2 Doelgroep

 • 1. Subsidie kan gelet op artikel 3.1 van de SVNL2016 worden aangevraagd door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit landbouwers en andere grondgebruikers van landbouwgrond.

 • 2. De vereniging dient te beschikken over een certificaat collectief agrarisch natuurbeheer 2023, afgegeven door de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, of verbindt zich door het indienen van een aanvraag er tevens toe om binnen één jaar een aanvraag tot verkrijging van het hiervoor bedoelde certificaat in te dienen bij de hiervoor genoemde Stichting.

Artikel 1.3 Aanvraagformulier en indiening

 • 1. Voor de indiening van de subsidieaanvraag kunt u per e-mail vragen om het juiste aanvraagformulier. De mail kan worden gericht aan ‘subsidies@provincie-utrecht.nl’ onder vermelding van ‘Aanvraagformulier ANLb 2023-2028’

 • 2. De aanvragen kunnen onder vermelding van “gebiedsaanvraag 2023 agrarisch natuurbeheer” worden ingediend op de volgende wijzen:

  • a.

   De aanvragen kunnen per post bij de provincie Utrecht worden ingediend en dienen te worden geadresseerd aan:

   Provincie Utrecht, Subsidieloket onder vermelding van Agrarisch natuurbeheer, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht, of;

  • b.

   Aanvragen kunnen elektronisch worden ingediend bij het emailadres ‘subsidies@provincie-utrecht.nl’.

Artikel 1.4 Subsidieplafonds

 • 1.1 Voor de aan te vragen subsidies gelden de volgende subsidieplafonds voor de subsidieperiode van zes jaar (2023-2028):

  • a.

   Voor het leefgebied Open Akkerland: 0 euro;

  • b.

   Voor het leefgebied Open Grasland:

   • voor het gebied Hollandse Venen WAGV: 455.000,00 euro;

   • voor het cluster van gebieden Rijn, Vecht en Venen WAGV en Rijn, Vecht en Venen HDSR: 8.325.000,00 euro;

   • voor het gebied Lopikerwaard HDSR: 5.209.000,00 euro;

   • voor het gebied Rijn, Gouwe Wiericke HDSR: 606.000,00 euro;

   • voor gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden WR: 6.692.000,00 euro;

   • voor het gebied Eemland WVV: 12.964.000,00 euro;

   • voor het cluster van gebieden Utrecht Oost HDSR, Utrecht Oost WVV en Utrecht Oost AGV: 0 euro.

  • c.

   Voor het leefgebied Dooradering:

   • voor het gebied Hollandse Venen WAGV: 28.000,00 euro;

   • voor het cluster van gebieden Rijn, Vecht en Venen WAGV en Rijn, Vecht en Venen HDSR: 2.891.000,00 euro;

   • voor het gebied Lopikerwaard HDSR: 2.631.000,00 euro;

   • voor het gebied Rijn, Gouwe Wiericke HDSR: 20.000,00 euro;

   • voor het Alblasserwaard-Vijfheerenlanden WR: 3.142.000,00 euro;

   • voor het gebied Eemland WVV: 351.000,00 euro;

   • voor het cluster van gebieden Utrecht Oost HDSR, Utrecht Oost WVV en Utrecht Oost AGV: 18.336.000,00 euro.

  • d.

   Voor de categorie Water:

   • voor het gebied Hollandse Venen WAGV: 0 euro;

   • voor het gebied Rijn, Vecht en Venen WAGV: 1.152.000,00 euro;

   • voor het gebied Rijn, Vecht en Venen HDSR: 1.610.000,00 euro;

   • voor het gebied Lopikerwaard HDSR: 973.000,00 euro;

   • voor het gebied Rijn, Gouwe Wiericke HDSR: 335.000,00 euro;

   • voor gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden WR: 30.000,00 euro;

   • voor het gebied Eemland WVV: 876.000,00 euro;

   • voor het gebied Utrecht Oost HDSR: 2.600.000,00 euro;

   • voor het gebied Utrecht Oost WVV: 1.231.000,00 euro;

   • voor het gebied Utrecht Oost AGV: 549.000,00 euro.

  • e.

   Voor de categorie Klimaat:

   • voor het gebied Hollandse Venen WAGV: 0 euro;

   • voor het cluster van gebieden Rijn, Vecht en Venen WAGV en Rijn, Vecht en Venen HDSR: 84.000,00 euro;

   • voor het gebied Lopikerwaard HDSR: 87.000,00 euro;

   • voor het gebied Rijn, Gouwe Wiericke HDSR: 0 euro;

   • voor het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden WR: 459.000,00 euro;

   • voor het gebied Eemland WVV: 0 euro;

   • voor het cluster van gebieden Utrecht Oost HDSR, Utrecht Oost WVV en Utrecht Oost AGV: 1.500.000,00 euro.

Artikel 1.5 Beoordeling subsidieaanvragen

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de in artikel 3.4 van de SVNL2016 gestelde vereisten.

 • 2. Het aanvraagformulier gebiedsaanvraag ANLb 2023-2028 dat op basis van artikel 1.3 dient te worden gebruikt voor de indiening van de subsidieaanvraag, alsmede alle daarbij gevraagde bijlagen, dient volledig te zijn ingevuld.

Hoofdstuk 2 Voorbehouden

Artikel 2.1 Voorbehoud beschikbaarstelling middelen

De subsidies als bedoeld in dit besluit worden uitsluitend verleend voor zover:

 • door Provinciale Staten Utrecht daarvoor in de Programmabegroting provincie Utrecht 2023 de middelen beschikbaar worden gesteld;

 • door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) de middelen voor indexering van de tarieven beschikbaar worden gesteld;

 • Europese financiering beschikbaar wordt gesteld conform het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – Nationaal Strategisch Plan;

 • de besturen van de Utrechtse waterschappen middels een bestuurlijke brief toezeggen om voor de gehele periode 2023-2028 de cofinanciering van het agrarisch waterbeheer te betalen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Publicatie

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3.2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2023 provincie Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 november 2022.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

mr. J.H. Oosters

Secretaris,

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen