Beleidsregels toegang voetgangersgebied Assen

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels toegang voetgangersgebied Assen

Beleidsregels toegang voetgangersgebied Assen 2023

Hoofdstuk A. Begripsbepalingen.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. voetgangersgebied:

het gebied dat wordt begrensd door de zoneborden G7 (voetpad) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en dat in groen is aangegeven op de bij deze beleidsregels behorende en als bijlage gevoegde kaart, omvattende de volgende straten: Kerkstraat, Markt, Weiersloop, Weierspoort, Marktstraat, Brink, Kleine Marktstraat, Singelpassage, Kruisstraat, Gedempte Singel, Koopmansplein, Mercuriusplein, Oude Molenstraat, Oudestraat, Mulderstraat, Ceresplein en Apollopad;

b. ontheffing:

een in de zin van artikel 87 RVV 1990 (samen met de artikelen 5, 6, 10 en 24 van het RVV 1990) door het college te verlenen ontheffing, krachtens welke het is toegestaan om met een voertuig het voetgangersgebied of een gedeelte daarvan in- en uit te rijden;

c. ontheffinghouder:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de ontheffing is verleend;

d. kernwinkeltijden:

de drukste winkeltijden in de binnenstad van Assen, tussen 12:00 uur en 17:30 uur;

e. venstertijden:

de in deze beleidsregels genoemde tijden waarin in- en uitrijden van het voetgangersgebied zonder ontheffing is toegestaan voor laden en lossen;

f. laden en lossen:

het onmiddellijk, nadat het voertuig dichtbij de bezorgplaats of ophaalplaats tot stilstand is gebracht, bij voortduring in- en uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht die bezwaarlijk anders dan per motorvoertuig kunnen worden vervoerd, gedurende de tijd die daarvoor nodig is;

g. motorvoertuig:

alle gemotoriseerde voertuigen behalve gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;

h. bewoner:

degene die volgens de in de gemeentelijke basisadministratie beschikbare persoonsgegevens woonachtig is in het voetgangersgebied;

i. ondernemer/instelling:

(een exploitant van) een bedrijf dat gevestigd is in het voetgangersgebied;

j. parkeergelegenheid op eigen terrein:

een parkeerplaats op terrein of in een garage in het voetgangersgebied in eigendom bij, uitgegeven in erfpacht of verhuurd aan de aanvrager van de ontheffing;

k. zero emissie voertuig

voertuig als bedoeld in lid g, zonder uitlaatemissie van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes aan de uitlaat (emissieklasse Z, als bedoel in artikel 86c van het RVV 1990).

Hoofdstuk B. Venstertijden

Artikel 2. Venstertijden.

De in het verkeersbesluit Voetgangersgebied binnenstad Assen 2022 vastgestelde venstertijden zijn van toepassing: maandag tot en met zaterdag van 07:00 uur tot 12:00 uur.

Artikel 3. Inrijden tijdens venstertijden.

 • 1.

  Tijdens de venstertijden is het voetgangersgebied zonder ontheffing toegankelijk voor motorvoertuigen ten behoeve van laden en lossen, zoals omschreven in artikel 1, onder f, van deze beleidsregels.

 • 2.

  Tijdens de venstertijden is het voetgangersgebied zonder ontheffing toegankelijk voor motorvoertuigen om bewoners, bezoekers en ondernemers in de binnenstad te verplaatsen van en naar een woning, onderneming of instelling. Hieronder wordt verstaan het onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, in- of uit laten stappen van een persoon gedurende de tijd die daarvoor nodig is.

 • 3.

  Bedrijven of diensten die zich bezighouden met het ophalen van vuil/afval of het beheer en onderhoud van openbare ruimte, mogen tijdens venstertijden het voetgangersgebied in- en uitrijden voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Artikel 4. Inrijden buiten venstertijden.

Buiten de venstertijden is in- en uitrijden van het voetgangersgebied alleen toegestaan met een ontheffing.

Hoofdstuk C. Ontheffingsregels

Artikel 5. Categorieën ontheffingen

Het college kan ontheffing verlenen voor het buiten de venstertijden in- en uitrijden van het voetgangersgebied. Het college maakt hierbij onderscheid in de volgende categorieën:

 • a.

  Permanente ontheffing zonder tijdsduurbeperking (artikel 6)

 • b.

  Jaarontheffing met tijdsduurbeperking (artikel 7)

 • c.

  Week- of maandontheffing met tijdsduurbeperking (artikel 8)

 • d.

  Incidentele ontheffing zonder tijdsduurbeperking (artikel 9)

Artikel 6. Permanente jaarontheffing zonder tijdsduurbeperking

Een permanente jaarontheffing zonder tijdsduurbeperking wordt verleend aan de volgende categorieën:

 • a.

  Nood- en hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer, alsmede huisartsen en verloskundigen), indien de motorvoertuigen worden gebruikt voor de rechtmatige uitoefening van hun functie en het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor de functie-uitoefening.

 • b.

  Voertuigen van de gemeente Assen die zorgdragen voor reiniging, schoonmaak, beheer en toezicht en handhaving in de openbare ruimte, voor zover deze werkzaamheden niet binnen de venstertijden plaats kunnen vinden.

Artikel 7. Jaarontheffing met tijdsduurbeperking

Een jaarontheffing met tijdsduurbeperking kan verleend worden aan de volgende categorieën:

 • a.

  Bewoners in het voetgangersgebied.

  • a.

   Aan bewoners met parkeergelegenheid op eigen terrein in het voetgangersgebied kan ontheffing worden verleend voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied. Het maximale aantal ontheffingen per adres is gelijk aan het aantal per adres beschikbare parkeerplaatsen op eigen terrein.

  • b.

   Aan bewoners zonder parkeergelegenheid op eigen terrein in het voetgangersgebied kan ontheffing worden verleend voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied na de kernwinkeltijden met een zero emissie brom- of snorfiets. Zij mogen daarbij uitsluitend gebruik maken van de aangegeven fietsroutes.

 • b.

  Ondernemers/instellingen in het voetgangersgebied.

  • a.

   Aan ondernemers/instellingen met parkeergelegenheid op eigen terrein in het voetgangersgebied kan ontheffing worden verleend voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied. Het maximale aantal ontheffingen per ondernemer/instelling is gelijk aan het aantal beschikbare parkeerplaatsen op eigen terrein.

  • b.

   Aan ondernemers/instellingen zonder parkeergelegenheid op eigen terrein in het voetgangersgebied kan ontheffing worden verleend voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied op maandag tot en met zaterdag na de kernwinkeltijden tot 22:00 uur en op zondag van 10:00 uur tot 12:00 en van 17:30 uur tot 20:00 uur. Het maximale aantal ontheffingen is twee per ondernemer/instelling.

 • c.

  Ondernemers/instellingen buiten het voetgangersgebied.

  • a.

   Aan ondernemers/instellingen die niet gevestigd zijn in het voetgangersgebied kan ontheffing worden verleend voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied met een zero emissie voertuig op maandag tot en met zaterdag na de kernwinkeltijden tot 22:00 uur.

 • d.

  Bezorghoreca en catering.

  • a.

   Aan ondernemers die zich bezig houden met bezorging van maaltijden kan ontheffing worden verleend voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied met een zero emissie brom- of snorfiets tussen 16:00 uur en 22:00 uur, voor zover dit voor de uitvoering van de genoemde werkzaamheden noodzakelijk is. Zij mogen daarbij uitsluitend gebruik maken van de aangegeven fietsroutes.

 • e.

  Zorgtaxi’s en WMO-vervoer.

  • a.

   Taxibedrijven kunnen ontheffing krijgen voor taxi’s die zorgvervoer en/of Wmo-vervoer uitvoeren in opdracht van gemeente Assen of een andere gemeente. Deze ontheffing is alleen geldig als het betreffende motorvoertuig wordt gebruikt voor de uitvoering van deze taak.

 • f.

  Markt.

  • a.

   Aan ondernemers die in het bezit zijn van een marktvergunning voor de weekmarkt in Assen op woensdag en/of zaterdag kan ontheffing worden verleend voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied, indien dit naar het oordeel van de marktmeester noodzakelijk is voor aan- en afvoer van de marktkraam of voor tussentijdse bevoorrading. Deze ontheffing is geldig op woensdag en zaterdag in de ochtend van 05:30 uur tot 12:00 uur en in de middag/avond van 17:00 uur tot 22:00 uur.

 • g.

  Beveiligingsbedrijven.

  • a.

   Aan beveiligingsbedrijven kan ontheffing worden verleend voor het inrijden van het voetgangersgebied met een motorvoertuig in de periode buiten de kernwinkeltijden, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is.

Artikel 8. Week- of maandontheffing met tijdsduurbeperking

Een week- of maandontheffing met tijdsduurbeperking kan verleend worden voor een of meerdere aaneengesloten periodes van 5 dagen (maandag tot en met vrijdag). Een week- of maandontheffing kan verleend worden aan de volgende categorieën:

 • a.

  Bouw-, installatie- en reparatieverkeer.

  • a.

   Aan bedrijven die zich bezighouden met bouw-, installatie-, reparatie- of verhuiswerkzaamheden kan een ontheffing worden verleend voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied ten behoeve van het in- en uitladen van gereedschap, apparatuur, materialen, etc.

   • i.

    De aanvrager dien aan te tonen dat:

    • de bouw-, installatie-, reparatie- of verhuiswerkzaamheden niet kunnen plaatsvinden tijdens de laad- en lostijden;

    • de goederen, gereedschappen of materialen niet op andere wijze of op andere tijden kunnen worden afgeleverd of afgehaald.

   • ii.

    De ontheffing voor in- en uitrijden van het voetgangersgebied kan worden uitgebreid met een ontheffing voor het parkeren in het voetgangersgebied, indien de aanvrager bovendien aantoont dat:

    • de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

    • in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat de in het voertuig aanwezige gereedschappen en/of materialen worden uitgeladen.

 • b.

  Evenementen.

  • a.

   Aan ondernemers die zich bezighouden met werkzaamheden ten behoeve van voorbereiding, opbouw, uitvoering en afbouw van een evenement waarvoor door de gemeente Assen een evenementenvergunning is afgegeven kan een ontheffing worden verleend voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied.

   • i.

    De aanvrager dien aan te tonen dat:

    • de werkzaamheden niet kunnen plaatsvinden tijdens de laad- en lostijden;

    • de goederen, gereedschappen of materialen niet op andere wijze of op andere tijden kunnen worden afgeleverd of afgehaald.

   • ii.

    De ontheffing voor in- en uitrijden van het voetgangersgebied kan worden uitgebreid met een ontheffing voor het parkeren in het voetgangersgebied, indien de aanvrager bovendien aantoont dat:

    • de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

    • in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat de in het voertuig aanwezige gereedschappen en/of materialen worden uitgeladen.

   • iii.

    De ontheffing wordt verleend voor de duur van het evenement, inclusief de noodzakelijke op- en afbouwtijd.

Artikel 9. Incidentele ontheffing zonder tijdsduurbeperking

 • 1.

  Een incidentele ontheffing zonder tijdsduurbeperking is één kalenderdag geldig. Een incidentele ontheffing kan verleend worden aan eenieder die naar eigen inzicht buiten de venstertijden het voetgangersgebied in- en uit moet rijden. In spoedeisende situaties kan binnen 24 uur na het in- en uitrijden van het voetgangersgebied een aanvraag worden gedaan om met terugwerkende kracht een incidentele ontheffing te verstrekken.

 • 2.

  Voor een incidentele ontheffing geldt een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Voor een incidentele ontheffing zijn de artikelen 11 en 12 van deze beleidsregels niet van toepassing.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college is bevoegd, in gevallen waarin de toepassing van deze beleidsregels naar hun oordeel tot onaanvaardbare gevolgen voor een betrokkene kan leiden, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze beleidsregels.

Hoofdstuk D. Procedures.

Artikel 11. Aanvraag.

 • 1.

  Een aanvraag om ontheffing voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied met een motorvoertuig moet via een door het college vastgesteld aanvraagformulier bij het college worden ingediend.

 • 2.

  Bij de aanvraag dienen de hiernavolgende gegevens en bescheiden te worden overgelegd:

  • volledig ingevuld en van handtekening voorzien aanvraagformulier;

  • geldig rijbewijs;

  • kentekenhouderschap/kentekenbewijs motorvoertuig;

  • indien van toepassing: de aantoonbaarheid van parkeerplaats op eigen erf in het voetgangersgebied;

  • indien van toepassing: inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel of een goedkeurende accountantsverklaring.

 • 3.

  Het college kan nadere regels stellen over de inhoud, inrichting, uitvoering, vorm, aantal en wijze van indiening van de aanvraag en de in het tweede lid bedoelde bescheiden.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen, dan stelt het college de aanvrager binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag in de gelegenheid deze binnen twee weken nadat hem dit is meegedeeld, aan te vullen of te verbeteren.

Artikel 12. Beslissingstermijn.

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na de ontvangst van de aanvraag om een ontheffing.

 • 2.

  Het college kan deze beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Voor afloop van de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn wordt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 13. Gegevens, voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Een ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • naam en adres van de ontheffinghouder;

  • het kenteken en/of andere kenmerken van het motorvoertuig waarvoor de ontheffing is verleend;

  • het gebied waarvoor de ontheffing geldt;

  • een omschrijving van de verboden waarvan ontheffing is verleend;

  • de periode waarvoor de ontheffing geldt;

  • het tijdvak gedurende welke de ontheffing kan worden gebruikt;

  • de eventueel aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkende bepalingen.

 • 2.

  Het college kan aan een ontheffing in het belang van leefbaarheid en verkeersveiligheid beperkende bepalingen verbinden ten aanzien van het gebied waarvoor de ontheffing geldt. In ieder geval zijn de Kerkstraat, de Markt en de Weiersloop uitgesloten.

 • 3.

  Het college kan aan een ontheffing voorschriften en/of beperkende bepalingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid van de binnenstad, een goede handhaving van de wegenverkeerswetgeving en de daarop gebaseerde besluiten, het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 • 4.

  Indien het verkeersbelang, het belang van openbare orde of veiligheid of andere dringende omstandigheden dat noodzakelijk maken, is het college bevoegd tijdelijk in het voetgangersgebied afwijkende maatregelen te treffen.

 • 5.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing zijn leges verschuldigd conform de Legesverordening van de gemeente Assen.

Artikel 14. Intrekkings- en wijzigingsgronden.

 • 1.

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

  • a.

   op verzoek van de ontheffinghouder;

  • b.

   indien de ontheffinghouder volgens de in de gemeentelijke basisadministratie beschikbare persoonsgegevens niet langer woonachtig is in het gebied waarvoor de ontheffing is verleend of het daar uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt;

  • c.

   indien zich een wijziging voordoet in (één van) de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

  • d.

   indien de ontheffinghouder handelt in strijd met de ontheffing of de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen;

  • e.

   indien blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • f.

   indien sprake is van misbruik van de ontheffing;

  • g.

   indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist en verleend;

  • h.

   bij in gebreke blijven van de betaling van de leges bedoeld in artikel 13 lid 5;

  • i.

   na overlijden van de ontheffinghouder.

 • 2.

  Een ontheffing kan tijdelijk ongeldig worden verklaard voor bepaalde straten of weggedeelten of bepaalde tijdstippen.

Hoofdstuk E. Slotbepalingen.

Artikel 15. Inwerkingtreding.

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2023.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze beleidsregels komen de Beleidsregels toegang voetgangersgebied Assen 2004 te vervallen.

Artikel 16. Overgangsbepalingen

Ontheffingen die zijn verleend voor de in artikel 15 genoemde datum blijven geldig tot het verstrijken van de termijn waarvoor ze zijn afgegeven, doch uiterlijk tot 26 weken na de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels.

Artikel 17. Citeertitel.

Deze beleidsregels worden aangehaald als "Beleidsregels toegang voetgangersgebied Assen 2023".

Ondertekening

Assen, 25 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van Assen,

de secretaris,

de burgemeester,

Toelichting.

Hoofdstuk A. Begripsbepalingen.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

Definitie d

Onder kernwinkeltijden wordt verstaan: de drukste winkeltijden in de binnenstad van Assen. De kernwinkeltijden zijn tussen 12:00 uur en 17:30 uur. Tijdens deze uren weegt het belang van voetgangersveiligheid zwaar. Ontheffingen voor het voetgangersgebied worden daarom – enkele noodzakelijke uitzonderingssituaties buiten beschouwing gelaten – niet verleend voor de kernwinkeltijden.

Definitie f

Onder laden en lossen wordt verstaan: het onmiddellijk, nadat het voertuig dichtbij de bezorgplaats of ophaalplaats tot stilstand is gebracht, bij voortduring in- en uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht die bezwaarlijk anders dan per motorvoertuig kunnen worden vervoerd, gedurende de tijd die daarvoor nodig is. Met deze formulering is aangesloten bij de jurisprudentie en landelijk toegepaste richtlijnen aangaande het inrichten van een autoluwe binnenstad. Toegevoegd is de zinsnede: "die bezwaarlijk anders dan per motorvoertuig kunnen worden vervoerd". Reden hiervan is dat het doel in de verkeerswetgeving er in is gelegen om de periode van handeling zo kort mogelijk te laten duren om onder andere redenen van vrijheid van verkeer en veiligheid op de weg. In het voetgangersgebied is verplaatsing per motorvoertuig als zodanig storend, hinderlijk of schadelijk. Dit betekent dat bij verplaatsing door het gebied met een motorvoertuig sprake moet zijn van een belang dat uitstijgt boven de storing, hinder of schade die de verplaatsing veroorzaakt. Dit is meestal alleen het geval indien de te vervoeren persoon zodanige functiebeperking kent of het goed van zodanig gewicht of omvang is dat een andere vorm van transport dan per motorvoertuig niet aan de orde is. Dit betekent dat tijdens de laad- en lostijden, naast het bevoorraden van de winkels, alleen het ophalen van volumineuze/grotere goederen door consumenten is toegestaan. Verder mag een beperkte groep weggebruikers tijdens laad- en lostijden het voetgangersgebied inrijden. Parkeren is nooit toegestaan.

Hoofdstuk B. Venstertijden

Artikel 2. Venstertijden.

In dit artikel worden de laad- en lostijden benoemd zoals deze zijn vastgesteld in het verkeersbesluit Voetgangersgebied binnenstad Assen 2022. Deze venstertijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 7:00 uur tot 12:00 uur. Enerzijds is deze eindtijd vastgesteld vanwege het feit dat het na 12:00 uur drukker wordt in de binnenstad met mensen die gaan winkelen of lunchen. Anderzijds worden de venstertijden in Assen daarmee in lijn gebracht met andere steden in Noord-Nederland. Daarmee wordt voorkomen dat – zoals voorheen het geval was – de piek in logistieke transport zich concentreert rond lunchtijd omdat men na 12:00 uur alleen nog in Assen terecht kan.

Hoofdstuk C. Ontheffingsregels

Artikel 6. Permanente jaarontheffing zonder tijdsduurbeperking

Nood- en hulpdiensten hebben het gehele etmaal toegang tot het voetgangersgebied. Voorwaarde hierbij is dat het motorvoertuig gebruikt wordt voor de rechtmatige uitoefening van de functie en dat het motorvoertuig noodzakelijk is voor die functie-uitoefening. Onder nood- en hulpdiensten worden ook begrepen huisartsen en verloskundigen.

Artikel 7. Jaarontheffing met tijdsduurbeperking

Bewoners en ondernemers in het voetgangersgebied

Bewoners die woonachtig zijn in het voetgangersgebied en ondernemers die gevestigd zijn in het voetgangersgebied kunnen een ontheffing krijgen voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied op maandag tot en met zaterdag na de kernwinkeltijden tot 22:00 uur en op zondag tussen 10:00 uur en 12:00 uur en tussen 17:30 uur en 20:00 uur.

Ondernemers buiten het voetgangersgebied

Transportbedrijven, pakketbezorgers, koeriersdiensten, boodschappenbezorgdiensten, etc kunnen een ontheffing krijgen voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied voor bezorging op maandag tot en met zaterdag na de kernwinkeltijden tot 22:00 uur. Deze ontheffingsmogelijkheid is uitsluitend mogelijk met een zero emissie voertuig. Met deze mogelijkheid willen wij zero emissie logistiek bevorderen en de luchtkwaliteit in de binnenstad verbeteren.

Bezorghoreca en catering

Voor bezorghoreca en cateringbedrijven is het mogelijk om een ontheffing te krijgen voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied tussen 16:00 uur en 22:00 uur, indien dit voor de bezorging van maaltijden noodzakelijk is. Zij mogen daarbij uitsluitend gebruik maken van de aangegeven fietsroutes.

Zorgtaxi’s en Wmo-vervoer

Voor taxibedrijven is het mogelijk om een ontheffing te krijgen voor het uitvoeren van zorgvervoer of Wmo-vervoer in opdracht van gemeente Assen of een andere gemeente. Deze ontheffing is alleen geldig voor het uitvoeren van deze taak, niet voor ‘reguliere’ taxiritten met dezelfde taxi.

Markt

Ondernemers die in het bezit zijn van een marktvergunning voor de weekmarkt in Assen op woensdag en/of zaterdag kunnen een ontheffing krijgen voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied, indien dit naar het oordeel van de marktmeester noodzakelijk is voor aan- en afvoer van de marktkraam of voor tussentijdse bevoorrading. Vanwege de op- en afbouwtijden van de markt gelden voor deze ontheffingen afwijkende tijden. Een ontheffing voor marktkooplieden is geldig op woensdag en zaterdag in de ochtend van 05:30 uur tot 12:00 uur en in de middag/avond van 17:00 uur tot 22:00 uur.

Artikel 8. Week- of maandontheffing met tijdsduurbeperking

Er zijn verschillende soorten verkeer die tijdelijk of incidenteel in het voetgangersgebied moeten zijn in verband met bouw-, installatie- en reparatiewerkzaamheden. In de eerste plaats moeten de betreffende bedrijven trachten de werkzaamheden en/of het in- en uitladen van gereedschappen en materialen tijdens de laad- en lostijden te laten plaatsvinden. Daarnaast moet worden aangetoond dat gereedschappen, materiaal e.d. met een motorvoertuig moeten worden aan- en afgevoerd. Een tijdelijke ontheffing wordt alleen verleend voor bedrijfsauto’s. Aanvullend kan een tijdelijke ontheffing worden verleend om te parkeren in het voetgangersgebied, indien de nabijheid van een voertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden en het in- en uitladen van gereedschappen en materiaal op (te) grote praktische problemen stuit.

Artikel 9. Incidentele ontheffing zonder tijdsduurbeperking

Voor incidentele en/of spoedeisende situatie bestaat de mogelijkheid om een incidentele ontheffing (dagontheffing) aan te vragen. Een incidentele ontheffing is één kalenderdag geldig en kan verleend worden aan eenieder die naar eigen inzicht buiten de venstertijden het voetgangersgebied in- en uit moet rijden, waaronder begrepen: taxi’s, zorgverleners, dagevenementen, bewoners, ondernemers, verhuisbedrijven, catering, spoedeisende situaties en medische noodsituaties. In spoedeisende situaties kan binnen 24 uur na het in- en uitrijden van het voetgangersgebied een aanvraag worden gedaan om met terugwerkende kracht een incidentele ontheffing te verstrekken. Voor een incidentele ontheffing geldt een vereenvoudigde aanvraagprocedure waarbij de artikelen 11 en 12 van deze beleidsregels (termijnen voor de aanvraag en beslistermijn) niet van toepassing zijn.

Artikel 10. Hardheidsclausule

In bepaalde gevallen kan het college afwijken van deze beleidsregels, als toepassing van deze beleidsregels naar hun oordeel zou leiden tot onaanvaardbare gevolgen voor de betrokkene. Hiervoor is een zogenaamde hardheidsclausule opgenomen. De hardheidsclausule kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor mantelzorg- of thuiszorgsituaties waarbij zelfstandig thuis wonen zonder de genoemde zorg niet mogelijk zou zijn.

Hoofdstuk D. Procedures.

Artikel 12. Beslissingstermijn.

De in dit artikel genoemde beslistermijnen zijn niet van toepassing voor incidentele ontheffingen.

Artikel 13. Gegevens, voorschriften en beperkingen

Gebiedsbeperkingen

Het college kan in het belang van leefbaarheid en verkeersveiligheid beperkingen verbinden aan het gebied waarvoor een ontheffing geldt. In ieder geval is het horecaplein (Kerkstraat, Markt en Weiersloop) uitgesloten in alle ontheffingen. Dit in verband met de aanwezigheid van terrassen en voetgangers. Afhankelijk van het doel en doelgebied van een ontheffing kan een ontheffing van toepassing worden verklaard voor slechts één of enkele straten, als dat voor het doel van de ontheffing voldoende is.

Leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing zijn leges verschuldigd conform de Legesverordening van de gemeente Assen. Een uitzondering zijn aanvragen voor ontheffingen voor nood- en hulpdiensten en voor eigen voertuigen van de gemeente Assen, en ontheffingen die worden verleend op basis van de hardheidsclausule. Hiervoor worden de leges vastgesteld op € 0.

Artikel 14. Intrekkings- en wijzigingsgronden

Intrekking

Het college kan om meerdere redenen besluiten tot intrekking van een ontheffing. Een van deze redenen is misbruik van de ontheffing. Van misbruik is sprake wanneer de ontheffing wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is afgegeven. Een ontheffing voor zorgvervoer is bijvoorbeeld alleen geldig voor het uitvoeren van deze taak. Wanneer de ontheffing gebruikt wordt voor reguliere taxiritten in het voetgangersgebied is er sprake van misbruik van de ontheffing. Intrekken van een ontheffing leidt niet tot recht op restitutie.

Hoofdstuk E. Slotbepalingen.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2023 en vervangen de Beleidsregels toegang voetgangersgebied Assen 2004. De beleidsregels uit 2004 komen daarmee te vervallen.