Regeling vervallen per 01-04-2023

Beleidsregels Hengelose energiekrediet ondernemers 2022

Geldend van 02-12-2022 t/m 31-03-2023

Intitulé

Beleidsregels Hengelose energiekrediet ondernemers 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden ondernemers in aanmerking kunnen komen voor een energiekrediet 2022;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen.

besluit vast te stellen de Beleidsregels Hengelose energiekrediet ondernemers 2022.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo;

 • b.

  peildatum: de eerste dag van de volledige maand voorafgaand aan de aanvraagdatum;

 • c.

  ondernemer: een ieder die zelfstandig werkzaamheden uitvoert en daar inkomsten uit heeft.

Artikel 2 Doelgroep energiekrediet 2022

Het Hengelose energiekrediet ondernemers 2022 is bedoeld voor ondernemers die hun onderneming hebben gevestigd in Hengelo en die een zakelijk energiecontract hebben.

Artikel 3 Rechthebbende

Een ondernemers heeft recht op een energiekrediet:

 • -

  indien het door de energiemaatschappij voorgestelde voorschotbedrag tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 minstens 50% hoger is dan het voorschot voor 1 juli 2022 en;

 • -

  er in beginsel sprake is van een levensvatbaar bedrijf conform de criteria Bbz en;

 • -

  de levensvatbaarheid van het bedrijf in gevaar komt door het hogere voorschotbedrag.

 • -

  er een De – minimus – verklaring wordt aangeleverd waaruit blijkt dat er het De- minimus - plafond niet wordt overschreden.

Artikel 4 Vermogen

Voor de toepassing van deze regeling wordt geen vermogenstoets gedaan.

Artikel 5 Hoogte, rente en aflostermijn energiekrediet

Het Maximaal krediet is € 10.000 voor de maanden oktober tot en met december 2022. Het rentetarief bedraagt 2%. Het krediet moet in maximaal 5 jaar worden afgelost vanaf 1 juli 2023.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. Aanvragen kunnen digitaal of schriftelijk worden ingediend.

 • 2. Een aanvraag voor een energiekrediet kan met terugwerkende kracht worden ingediend van 1 oktober tot en met 31 december 2022.

Artikel 7 Slotbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze beleidsregels worden ingetrokken op 1 april 2023.

 • 3. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Hengelose energiekrediet ondernemers 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 22 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

De heer J. Eshuis De heer S.W.J.G. Schelberg

Secretaris, Burgemeester,