Beleidsregel afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Heusden

Geldend van 30-11-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Heusden

Beleidsregel afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Heusden

Ondertekening

Het college van de gemeente Heusden;

besluit:

vast te stellen de navolgende ‘Beleidsregel afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Heusden’.

Deze beleidsregel treedt een dag na bekendmaking in werking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Heusden op 15 november 2022.

* 

Beleidsregel afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Heusden 

Deze beleidsregel heeft tot doel om een duurzame en klimaatadaptieve omgang met water mogelijk te maken en tegelijkertijd een redelijke en evenwichtige afweging te kunnen maken wanneer de verplichting tot afkoppelen niet van toepassing is. Daarmee vormt deze beleidsregel de uitwerking van de in de Verordening fysieke leefomgeving betreffende hemelwater en grondwater (hierna: de Verordening) geregelde grondslag voor het verlenen van een ontheffing van de verplichting tot het verwerken van hemelwater op het eigen perceel.

Een en ander vloeit voort uit het beleid zoals dat is vormgegeven in het Waterplan Heusden 2023-2027 en eerdere plannen op het gebied van water (GRP, Waterplan Heusden 2018-2022).

De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het vigerende waterplan zijn:

 • 1.

  Klimaat adaptief Heusden

  Het klimaat verandert en dat vraagt een andere manier van werken, andere technische keuzes, andere ruimtelijke afwegingen en plannen en andere rollen/taken van iedereen.

  Het traditionele waterbeheer, waarbij de overheid de burger ontzorgt, is definitief voorbij

 • 2.

  Een duurzaam watersysteem

  Is water altijd een afvalstof? Afvalwater kan steeds meer dienen als grondstof en bron van energie. Schoon water laten we daar waar het valt en daarmee keren we meer terug naar de natuurlijke situatie.

 • 3.

  Mooi en schoon water

 • Water moet steeds zichtbaarder worden. Dan moet dat water wel mooi, schoon en goed voor mens, dier en planten zijn.

 • 4.

  Dromen. Doen. Heusden

  In het waterplan is Dromen. Doen. Heusden als volgt vertaald:

 • 1.

  Dromen: de gemeente stimuleert de Heusdense samenleving om initiatieven te ontplooien;

 • 2.

  Doen: door te faciliteren en zelf aan de slag te gaan realiseren we waardevolle initiatieven;

 • 3.

  Heusden: samen met waterbewuste partners regisseren we een toekomstbestendig Heusden.

Het traditionele waterbeheer ging uit van een overheid die bewoners en bedrijven op het gebied van water ontzorgt. Dat is, gelet op klimaatverandering, niet langer een houdbare koers. Er is eenvoudigweg geen ruimte om de effecten van klimaatverandering (regen, hitte, droogte) in de openbare ruimte op te lossen. Het Systeemoverzicht Stedelijk Water van 2022 maakt dat ook duidelijk. Dat maakt dat perceeleigenaren zelf verantwoordelijk worden voor het verwerken van hemelwater op het eigen perceel. De verordening regelt dat voor de gevallen waarin sprake is van nieuwe situaties. Onder deze noemer vallen ook verbouwing en het aankopen van gemeentegrond. In sommige situaties is het niet redelijk of doelmatig om het verwerken van hemelwater op het eigen perceel op te leggen. De onderhavige beleidsregel regelt wanneer het college van burgemeester en wethouders een ontheffing van de verplichting tot het verweken van hemelwater op eigen perceel kan verlenen.

Omdat voor de verwerking van water op het eigen perceel subsidie beschikbaar is, is het argument dat deze afkoppeling financiële gevolgen heeft voor belanghebbenden geen reden om ontheffing te verlenen.

Ontheffing van de verplichting tot verwerken van hemelwater op het eigen perceel kan worden verleend als sprake is van de volgende situaties:

 • 1.

  Vergroten bij bestaande woningen. Bij een vergroting van het grondoppervlak van een gebouw met 10% of minder of een maximale vergroting van 8 m2 is de impact zo gering en is het zo onwaarschijnlijk dat dit leidt tot een aanpassing van de rioleringssituatie, dat het eisen van afkoppelen van het perceel onredelijk is. Deze 10% geldt per gebouw dat wordt aangepast. Bij aanpassing van meerdere gebouwen op het perceel geldt de oppervlakte van het grootste gebouw.

 • 2.

  Vergroten bij bestaande bedrijven/instellingen. Bij een vergroting het grondoppervlak van een gebouw met 10% of minder, of een maximale vergroting van 50 m2 is de impact zo gering en is het zo onwaarschijnlijk dat dit leidt tot een aanpassing van de rioleringssituatie, dat het eisen van afkoppelen van het perceel onredelijk is. Deze 10% geldt per gebouw dat wordt aangepast. Bij aanpassing van meerdere gebouwen op het perceel geldt de oppervlakte van het grootste gebouw.

 • 3.

  Verkoop van gemeentegrond bij het opheffen van situaties waarbij grond in gebruik is genomen zonder overeenkomst met of anderszins toestemming van de gemeente. Als deze verkoop leidt tot het opheffen van een bestaande voor de gemeente ongewenste situatie en het is aannemelijk dat de verkoop niet leidt tot een verandering van de bestaande feitelijke situatie qua het gebruik. De gedachte hierachter is dat er geen toename is van het verhard oppervlak en geen extra belasting op het watersysteem ontstaat. Daarbij wordt het doel gediend dat het leidt tot een juridische situatie die aansluit bij de feitelijke bestaande situatie.

 • 4.

  Verkoop van gemeentegrond die al wordt verhuurd. Het betreft hier een voortzetting van een bestaande situatie en het is aannemelijk dat de verkoop niet leidt tot een verandering van de bestaande situatie. De gedachte hierachter is dat er geen toename is van het verhard oppervlak en er geen extra belasting op het watersysteem ontstaat.

 • 5.

  Verkoop van gemeentegrond aan de bruiklener waarmee een bruikleenovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten. Het betreft hier een voortzetting van een bestaande situatie en het is aannemelijk dat de verkoop niet leidt tot een verandering van de bestaande situatie. De gedachte hierachter is dat er geen toename is van het verhard oppervlak en er geen extra belasting op het watersysteem ontstaat.

 • 6.

  Verkoop van gemeentegrond die al is voorzien van verharding. De gedachte hierachter is dat er geen toename is van het verhard oppervlak en er geen extra hydraulische belasting op het watersysteem ontstaat.

 • 7.

  Verkoop van gemeentegrond die niet is voorzien van verharding. Het betreft dan situaties waarin deze gronden niet nodig zijn voor gemeentelijke waterbelangen of als deze gronden niet liggen in een gebied met water op straat, zoals weergegeven op de kaarten bij het Systeemoverzicht Stedelijk Water 2022 of als het aannemelijk is dat verkoop van het perceel niet leidt tot een extra hydraulische belasting op het watersysteem.

De onderhavige beleidsregel heeft een nauwe samenhang met waterzaken (hoeveelheid verhard oppervlak, doorrekeningen, afkoppelsubsidies, onderzoek naar foutaansluitingen), klimaat, grondverkopen en omgevingsvergunningen (bouwen). Het is daarom gewenst dat regelmatig een evaluatie wordt uitgevoerd naar de werking van deze beleidsregel en indien noodzakelijk deze aan te passen.]


Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

[Rij 2]

[Cel 1]

[Rij 3]

[Cel 1]

de secretaris,

[Cel 2]

de burgemeester,

[Rij 4]

[Cel 1]

[Cel 2]

[Rij 5]

[Cel 1]

mr. H.J.M. Timmermans

[Cel 2]

drs. W. van Hees