Verordening Rekenkamer Hengelo 2022

Geldend van 01-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Rekenkamer Hengelo 2022

De raad van de gemeente Hengelo:

Gelezen het voorstel van het presidium van 22 augustus 2022;

Gelet op de artikelen 81a tot en met 81k en 182 tot en met 185 van de gemeentewet;

BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: Verordening Rekenkamer Hengelo 2022

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Gemeentewet

 • b.

  Raad: Gemeenteraad van Hengelo

 • c.

  College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo

 • d.

  Gemeente: Gemeente Hengelo

 • e.

  Voorzitter: Voorzitter van de Rekenkamer Hengelo

 • f.

  Lid: Lid van de Rekenkamer Hengelo

Artikel 2 Rekenkamer

 • 1. Er is een rekenkamer die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamer.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, waaronder de voorzitter.

Artikel 3 Taak

De rekenkamer voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid, van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie naar de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer, alsmede naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur leden

 • 1. De raad benoemt en ontslaat de leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter.

 • 2. De leden worden benoemd voor een periode van zes jaar of zoveel korter als de raad besluit.

 • 3. Een lid kan maximaal eenmaal worden herbenoemd.

 • 4. Voorafgaand aan een benoeming, pleegt de raad overleg met de rekenkamer.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden voorzitter

 • 1. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig bijeenroepen van de vergaderingen, het leiden van de vergaderingen, het goede verloop en voortgang van het onderzoek en een zorgvuldige besluitvorming.

 • 2. De voorzitter vertegenwoordigt de rekenkamer naar buiten toe en is woordvoerder namens de rekenkamer.

 • 3. De voorzitter heeft de dagelijkse leiding over de ambtelijke secretaris, eventuele onderzoeksmedewerkers en externe adviseurs.

 • 4. De rekenkamer benoemt uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 6 Eed/ belofte

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de rekenkamer in de vergadering van de raad in handen van de voorzitter van de raad de eed (verklaring en belofte) af overeenkomstig het bepaalde in artikel 81g van de wet.

Artikel 7 Nevenfuncties en meldingsplicht

 • 1. Leden maken openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van de rekenkamer zij vervullen.

 • 2. Het is de plicht van elk van de leden om de persoonlijke betrokkenheid bij een door de rekenkamer te onderzoeken onderwerp te melden bij de voorzitter.

 • 3. Op grond van een melding als bedoeld in het tweede lid kan de voorzitter aan de raad voorstellen een lid voor de duur van een bepaald onderzoek op non-actief te stellen.

Artikel 8 Ondersteuning

 • 1. De Rekenkamer wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die de Rekenkamer bij de uitvoering van haar taak terzijde staat.

 • 2. De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamer over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht. De functie is binnen de organisatie belegd bij de griffie.

 • 3. De Rekenkamer kan onderzoeksmedewerkers aanstellen. Deze kunnen, mits de Rekenkamer hen uitdrukkelijk de bevoegdheid toekent, van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren inlichtingen inwinnen die de Rekenkamer nodig acht voor het uitvoeren van haar onderzoek.

 • 4. In het geval de Rekenkamer opteert voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een secretaris/ onderzoeker, dan wordt de wens daartoe ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

 • 5. De Rekenkamer kan externe deskundigen inschakelen. Het gestelde is in het derde lid is op hen van overeenkomstige toepassing.

 • 6. Over het functioneren t.b.v. de Rekenkamer zijn de ambtelijk secretaris, de onderzoeksmedewerkers en de externe adviseurs alleen verantwoording schuldig aan de Rekenkamer.

 • 7. De onderzoeker die werkzaamheden verricht voor de Rekenkamer, verricht niet ook werkzaamheden voor een ander orgaan van de gemeente.

Artikel 9 Reglement van Orde

De Rekenkamer stelt voor haar werkzaamheden een Reglement van Orde vast en brengt dit reglement ter kennis van de raad.

Artikel 10 Besluitvorming

 • 1. Besluiten van de Rekenkamer worden genomen bij gewone meerderheid, waar de voorzitter en elk van de leden één stem heeft.

 • 2. Bij staken van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 3. In de vergaderingen van de Rekenkamer wordt slechts gestemd indien er tenminste de helft van de stemgerechtigden aanwezig zijn.

 • 4. De Rekenkamer vergadert in beslotenheid.

 • 5. De Rekenkamer kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

Artikel 11 Werkwijze

 • 1. De Rekenkamer doet tenminste twee lokale onderzoeken per jaar.

 • 2. Suggesties tot het verrichten van een onderzoek kunnen worden gedaan door:

  • a.

   De Rekenkamer

  • b.

   De gemeenteraad

  • c.

   Ingezetenen van de gemeente

  • d.

   Instellingen en bedrijven gevestigd in de gemeente

 • 3. In het Reglement van Orde vermeldt de Rekenkamer in ieder geval de criteria op basis waarvan men verzoeken tot onderzoek beoordeelt.

 • 4. De Rekenkamer kiest een onderwerp voor haar onderzoek en brengt dit besluit ter kennis van de raad en college.

 • 5. De Rekenkamer formuleert de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast en brengt die ter kennis van de raad en college.

 • 6. De Rekenkamer kan desgewenst de raad tussentijds op de hoogte brengen van de voortgang van de werkzaamheden van het onderzoek c.q. de onderzoeken.

 • 7. Het definitieve onderzoeksrapport met de conclusies en aanbevelingen wordt aangeboden aan de raad en college en voor eenieder beschikbaar gesteld op de website van de Rekenkamer.

 • 8. Het college wordt verzocht om te reageren op het onderzoek voorafgaand aan bespreking door de Raad en deze schriftelijk kenbaar te maken aan Raad en Rekenkamer.

 • 9. In het geval van gezamenlijk onderzoek met meerdere Rekenkamers, kan de Rekenkamer gemotiveerd van deze werkwijze afwerken. De Rekenkamer doet daarvan in dat geval mededeling in de aankondigingsbrief van het onderzoek aan de raad en college.

 • 10. Jaarlijks voor 1 april stelt de Rekenkamer een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar en deelt deze met een vastgestelde onderzoeksagenda over het lopende jaar schriftelijk met de raad en het college.

Artikel 12 Informatierecht

 • 1. De Rekenkamer is bevoegd van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor het uitvoeren van haar onderzoek.

 • 2. Zij zijn verplicht binnen een door de Rekenkamer bepaalde termijn de gevraagde gegevens te leveren.

 • 3. De Rekenkamer stelt ambtenaren, bestuurders en andere betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn hun zienswijze op het feitenonderzoek kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest.

Artikel 13 Klankbord

 • 1. De door de raad ingestelde Werkgroep Accountancy treedt voor de Rekenkamer op als klankbordgroep.

 • 2. De Rekenkamer heeft jaarlijks tenminste één bespreking met de klankbordgroep over het (financieel) jaarverslag en onderzoeksprogramma.

 • 3. De klankbordgroep wordt door de Rekenkamer in de gelegenheid gesteld om:

  • a.

   Bij de start van een rekenkameronderzoek binnen een periode van twee weken haar inzicht mee te geven in reactie op een concept startnotitie. De Rekenkamer stelt na bespreking van de inzichten in onafhankelijkheid een definitieve startnotitie vast.

  • b.

   Advies te geven over (her)benoemingen en de profielschets van nieuw te werven leden voor de Rekenkamer, zoals bedoeld in artikel 81c lid 5 Gemeentewet.

Artikel 14 Vergoedingen

 • 1. De voorzitter en de leden van de Rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding per vergadering. Deze vergoeding wordt jaarlijs geïndexeerd aan de hand van de index voor CAO-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur zoals deze vastgesteld wordt door het CBS.

 • 2. De voorzitter en/of de leden die de Rekenkamer vertegenwoordigen bij vergaderingen of bijeenkomsten betreffende bovenlokaal onderzoek ontvangen daarvoor een vergoeding.

Artikel 15 Budget

 • 1. De Rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting vastgesteld budget uitgaven te doen.

 • 2. De Rekenkamer is hierover alleen verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 16 Slotbepalingen

 • 1. Citeertitel: Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Rekenkamer Hengelo 2022.

 • 2. De Verordening Rekenkamercommissie Hengelo 2019 wordt ingetrokken

 • 3. Inwerkingtreding: de verordening treedt in werking op 1 december 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Hengelo

van 21 september 2022.

De griffier,

De voorzitter,