Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rijssen-Holten 2022

Geldend van 03-12-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rijssen-Holten 2022

Besluit van de raad van de gemeente Rijssen-Holten tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rijssen-Holten 2022 (Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rijssen-Holten 2022).

De raad van de gemeente Rijssen-Holten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2022;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rijssen-Holten 2022

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor belastingaanslagen:

 • a.

  Leges;

 • b.

  Toeristenbelasting;

 • c.

  Forensenbelasting;

 • d.

  Reclamebelasting;

 • e.

  Lijkbezorgingsrechten.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

 • a.

  Voor belastingaanslagen hondenbelasting verleent de gemeente geen kwijtschelding voor iedere hond boven het aantal van 1;

 • b.

  Kwijtschelding wordt niet verleend voor een extra container bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 1.1.3.1 van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing’.

Artikel 3 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  het maximumbedrag genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 november 2022.

De voorzitter,

De griffier,