Regeling vervallen per 04-01-2024

Raadsdelegatiebesluit 2022

Geldend van 03-12-2022 t/m 03-01-2024

Intitulé

Raadsdelegatiebesluit 2022

Artikel 1

De raad delegeert de uitoefening van de navolgende bevoegdheden aan Burgemeester en Wethouders:

 • a.

  Het beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet open overheid;

 • b.

  Het nemen van de procedurebesluiten als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht ingeval een aanvraag tot het geven van een beschikking gericht is aan de raad;

 • c.

  De uitvoering van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover met ‘bestuursorgaan’ de raad wordt bedoeld;

 • d.

  Het nemen van verdagingsbesluiten als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover met ‘bestuursorgaan’ de raad wordt bedoeld;

 • e.

  Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening om een exploitatieplan vast te stellen ingeval van de vaststelling van een wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, lid 1 Wet ruimtelijke ordening;

 • f.

  Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 6.12, lid 2 Wet ruimtelijke ordening om geen exploitatieplan vast te stellen ingeval van de vaststelling van een wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, lid 1 Wet ruimtelijke ordening;

 • g.

  Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 6.12, lid 2 Wet ruimtelijke ordening om geen exploitatieplan vast te stellen ingeval van een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2 Intrekking eerdere besluiten

Het Raadsdelegatiebesluit gemeente Hengelo 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Raadsdelegatiebesluit 2022’ en treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening