Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden

Geldend van 30-11-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden

Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden 

Het college van de gemeente Heusden;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016;

besluit:

vast te stellen de navolgende ‘Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden’.

Deze beleidsregel treedt een dag na bekendmaking in werking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Heusden op 15 november 2022.

 
 

de secretaris,

de burgemeester,

 
 
 • 1.

 

 

Beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden

Deze beleidsregel heeft tot doel om een duurzame en klimaatadaptieve omgang met water te stimuleren.

Dat vloeit voort uit het beleid zoals dat is vormgegeven in eerdere plannen op het gebied van water (Gemeentelijk Rioleringsplan, Waterplan Heusden 2023-2027).

Het traditionele waterbeheer ging uit van een overheid die bewoners en bedrijven op het gebied van water ontzorgt. Dat is, gelet op klimaatverandering, niet langer een houdbare koers. Er is eenvoudigweg geen ruimte om de effecten van klimaatverandering (regen, hitte, droogte) in de openbare ruimte op te lossen. Dat maakt dat perceeleigenaren ook zelf aan de slag moeten. De gemeente wil dat stimuleren door water/klimaatbewust handelen te bevorderen. De gemeente gaat ook zelf aan de slag door duurzaam te handelen en verhard oppervlak af te koppelen. Nieuwe situaties worden niet aangekoppeld aan de riolering. Daar waar stimuleren onvoldoende resultaat oplevert kan de gemeente op basis van de betrokken verordening een goede omgang met water afdwingen.

Opbouw van de subsidie.

De stimuleringsbijdrage bestaat uit vier subsidies met een gezamenlijk jaarlijks bedrag van € 60.000:

 • 1.

  · stimuleren afkoppelen eigen perceel: € 17.500;

 • 2.

  · faciliteren afkoppelen woningen / percelen bij afkoppelprojecten: € 17.500;

 • 3.

  · stimuleren aanleg groene daken: € 15.000;

 • 4.

  · duurzaamheidsinitiatieven en innovaties (stapelbaar met bovenstaande subsidies) € 10.000.

Voor alle bovenstaande budgetten geldt dat de subsidie alleen wordt verstrekt zolang er nog budget beschikbaar is. Met andere woorden ‘op = op’. Bij het toekennen van subsidie geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De gemeente heeft de bevoegdheid om de subsidies te ‘ontschotten’. Als blijkt datvan de ene subsidie het plafond is bereikt en het is aannemelijk dat het plafond van een andere subsidie niet wordt gehaald, kan er een overheveling plaatsvinden.

In de volgende tabellen zijn de criteria opgenomen die worden gehanteerd bij het verlenen van subsidie.

Afkoppelen

Doel van de regeling

Criteria

Vergoeding

Bewijs

Particulier

Stimuleren dat perceeleigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van hemelwater op het eigen terrein. Er moet hier een ‘onomkeerbare’ stap gezet worden omdat er geen actieve handhaving plaatsvindt en om het laagdrempelig te houden.

Oppervlakte criterium: afkoppelen van tenminste 25 m2 verhard oppervlak (dak en/of verharding).

Bergingscriterium: 15 mm berging (15 liter) per m2 afgekoppeld verhard oppervlak.

Infiltratiecriterium: er moet voldoende ruimte/capaciteit aanwezig zijn om het hemelwater op het eigen perceel te verwerken. Beginseltoets: 45 mm infiltratie (45 liter) per m2 per dag afgekoppeld verhard oppervlak.

€ 12 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Met een maximum van € 600 per project of perceel.

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

Gemeente documenteert dit om bij een nieuw SSW[1] het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

Bedrijf

Stimuleren dat perceeleigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van hemelwater op het eigen terrein. Er moet hier een ‘onomkeerbare’ stap gezet worden omdat er geen actieve handhaving plaatsvindt en om het laagdrempelig te houden.

Bergingscriterium: 15 mm berging (15 liter) per m2 afgekoppeld verhard oppervlak.

Infiltratiecriterium: er moet voldoende ruimte/capaciteit aanwezig zijn om het hemelwater op het eigen perceel te verwerken. Beginseltoets: 45 mm infiltratie (45 liter) per m2 per dag afgekoppeld verhard oppervlak.

€ 9 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Met een maximum van € 2500 per project of perceel.

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

Gemeente documenteert dit om bij een nieuw SSW het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

 

Afkoppelen bij projecten

Doel van de regeling

Criteria

Vergoeding

Bewijs

Particulier

Stimuleren dat perceeleigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van hemelwater op het eigen terrein. Er moet hier een ‘onomkeerbare’ stap gezet worden omdat er geen actieve handhaving plaatsvindt en om het laagdrempelig te houden. Omdat de gemeente hier een project uitvoert is er ook vanuit de betrokken verordening een dwingend karakter.

Bij een woning evenwijdig aan de straat de voorzijde van de woning en het dak wordt afgekoppeld naar de straat.

Uitvoering ter keuze van de perceeleigenaar. Beoordeling van de ‘onomkeerbaarheid’ aan de gemeente.

Bij een woning haaks of onder een hoek aan de straat de beide zijden van de woning en het dak wordt afgekoppeld naar de straat.

Uitvoering ter keuze van de perceeleigenaar. Beoordeling van de ‘onomkeerbaarheid’ aan de gemeente.

Vaste vergoeding van € 150 per perceel.

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

Gemeente documenteert dit om bij nieuw BRP het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

Bedrijf

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Groene daken

Doel van de regeling

Criteria

Vergoeding

Bewijs

Particulier

Stimuleren dat perceeleigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van hemelwater op het eigen terrein. Daarnaast het temperen van hittestress in de bebouwde omgeving en een bijdrage aan het vergroten van biodiversiteit.

Oppervlakte criterium: aanbrengen van tenminste 10m2 groendak.

Bergingscriterium: 25 mm berging (25 liter) per m2 groendak.

€ 40 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Met een maximum van € 750 per project of perceel.

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

Gemeente documenteert dit om bij nieuw BRP het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

Bedrijf

Stimuleren dat perceelseigenaren hun rol gaan vervullen in het verwerken van hemelwater op het eigen terrein. Daarnaast het temperen van hittestress in de bebouwde omgeving en een bijdrage aan het vergroten van biodiversiteit.

Oppervlakte criterium: aanbrengen van tenminste 25m2 groendak.

Bergingscriterium: 25 mm berging (25 liter) per m2 groendak.

€ 30 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. Met een maximum van € 3.500 per project of perceel.

Berekening, tekening en foto’s van realisatie.

Gemeente documenteert dit om bij nieuw BRP het verhard oppervlak te kunnen bepalen en actualiseren.

 

Innovatie- en bewustwordings-

subsidie

Doel van de regeling

Criteria

Vergoeding

Bewijs

Particulier

Stimuleren van innovatieve omgang met hemelwater, afvalwater. Ook het vergroten van het waterbewustzijn is onderdeel van de doelstelling.

Stimuleren van reductie van verhard oppervlak en vergroening

Aanvragen worden beoordeeld op hun vernieuwende karakter in relatie tot het bieden van een oplossing of bijdrage in de opgaven op het gebied van hemelwater of afvalwater. Vergroten van waterbewustzijn wordt beoordeeld vanuit de aspecten samenwerken, educatie/bewustwording en klimaatadaptatie.

Maatwerk.

Bij regentonactie

€ 25 voor één regenton per perceel.

Bij het afzagen van een of meerdere regenpijp(en) en het infiltreren van het water op onverhard maaiveld € 25 per perceel.

Berekening en/of tekening en/of rapportage en/of foto’s.

Bedrijf

Stimuleren van innovatieve omgang met hemelwater, afvalwater. Ook het op innovatieve wijze vergroten van het waterbewustzijn is onderdeel van de doelstelling.

Stimuleren van reductie van verhard oppervlak en vergroening

Aanvragen worden beoordeeld op hun vernieuwende karakter in relatie tot het bieden van een oplossing of bijdrage in de opgaven op het gebied van hemelwater of afvalwater. Vergroten van waterbewustzijn wordt beoordeeld vanuit de aspecten samenwerken, educatie/bewustwording en klimaatadaptatie.

Maatwerk.

Berekening en/of tekening en/of rapportage en/of foto’s.

[1] Systeemoverzicht Stedelijk Water